دانلود مقاله مروری بر آزمایش نرم افزار تلفن همراه در محیط ابری

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

امروزه گسترش و آزمایش نرم افزارهای تلفن همراه با توجه به پیچیدگی و محدود بودن منابع با مشکلات فراوانی روبرو شده است. آزمایش دستی نرم افزارها در انواع دستگاههای تلفن همراه زمان بر و پرهزینه است و از طرفی استفاده از شبیه سازها امکان برقراری ارتباط واقعی با خصوصیات یک دستگاه را ایجاد نمیکند. نرم افزارهای تلفن همراه بر اساس رضایت کاربران مورد بررسی قرار میگیرند که عملکرد و کارایی این نرم افزارها قبل از راه اندازی، در دستگاههای تلفن همراه متفاوت آزمایش میشوند. این مقاله، به مرور آزمایش نرم افزار در محیط ابری، انواع آزمونهای قابل اجرا، تفصیل مزایا و معایب آنها پرداخته و در پایان تعدادی از محبوبترین محیطهای ابری را معرفی میکند.

کلمات کلیدی

آزمایش ابری، آزمایش خودکار، تلفن همراه ابری، نرم افزار تلفن همراه.

.۱ مقدمه

در سال های اخیر، با پیشرفت تلفن های همراه هوشمند و سیستم عامل های آن هـا، نیازهـای کـاربران و برنامـه نویسان دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که در نهایت منجر به تولید و عرضه نرم افزارهـا مطـابق بـا میـل و رضـایت مصرف کنندگان شده است. این نرم افزارها قبل از عرضه در بازار باید از جنبه های گوناگونی مورد آزمایش قرار بگیرنـد تا عملکرد و کارایی آن ها تضمین شده باشد. برای اطمینان از میزان سازگاری هر برنامه، میبایست آن را در تلفن همراه واقعی نصب و آزمایش کنیم. با توجه به گستردگی دستگاه های تلفن همراه، نصب و آزمایش نرم افـزار در ایـن مقیـاس مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است. تلفن های همراه هوشمند برای اجرای نرم افزارها، وابستگی زیادی بـه: منـابع، نوع سیستم عامل، وضوح تصویر دستگاه، حسگرها (مکانیاب، شتاب سنج و…) دارند. بـه همـین دلیـل برنامـه نویسـان برای آزمایش نرم افزارهای خود از شبیه سازهای محیط تلفن همراه استفاده میکنند، امـا بـا توجـه بـه محـدود بـودن منابع، تنوع در هسته سیستم عامل و وضوح تصویرهای متفاوت، شبیه سازها با مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن بـه داده های حسگر واقعی و نبود شبیه ساز برای انواع مختلف هستههای سیستم عامل مواجه مـیگردنـد. بنـابراین، شـبیه سازها در این شرایط نمیتوانند بستر مناسبی برای آزمایش برنامهها باشند. در جدول ۱ تفاوتهای محیط شبیه ساز بـا محیط دستگاه واقعی را مشاهده مینمایید.

جدول (۱) تفاوتهای شبیه ساز و دستگاه واقعی

ویژگی شبیه دستگاه واقعی
نمایش پیکسلهای واقعی ساز
 
استفاده از حسگرها  
انعطاف در تغییر هسته سیستم عامل  
محیط واقعی آزمایش  
تعامل با سخت افزار  
استفاده شبکه (۳G.Wifi)  

حال این سؤال پیش میآید که مناسب ترین روش برای آزمایش نرم افزار موبایل چیست؟ پاسخ این سؤال روش آزمایش تلفن همراه از راه دور در محیط ابری است که کاربر از طریق محیط وب به تلفن همراه هـای واقعـی دسترسـی یافته و از تمامی ویژگیهای آن برای آزمایش نرم افزار خود استفاده میکند. در ادامه این مقاله ابتدا بـه مـرور سـاختار کلی این محیط، شرح چگونگی انجام آزمونها، معماری نرم افزاری، مزایا و معایب آن و در پایان تعدادی از محبوبترین محیطهای ابری را معرفی میکنیم.

.۲ محیط ابری آزمایش نرم افزار تلفن همراه

ساختار کلی این محیط در شکل ۱ نشان داده شده است. در محیط آنلاین ابری، تلفن های همراه در یک فضای

آزمایشگاهی از طریق USB به سرورها متصل و با دستورات کنترلی که از کاربر دریافت میکنند در تلفنهـای همـراه اجرا میشوند و توسط Capture کردن، تصویر نمایش داده شده در دسـتگاه تلفـن همـراه، نتـایج را بـه کـاربر نشـان

میدهند. در این روش کاربر توسط یک رابط کاربری تحت وب با سرور ارتباط برقرار کرده و پس از بارگذاری نرم افـزار توسط کاربر، سرور شروع به آزمایش آن در دستگاه های انتخابی کاربر میکند و نتایج را به او نشان میدهد. این محیط از قابلیت کشیدن و رها کردن، لمس کردن، ضربه زدن و هر آنچه در یک تلفن همـراه هوشـمند توسـط کـاربر مصـرف کننده انجام میشود پشتیانی مینماید.

آزمایش نرم افزارها در دستگاه های مختلف هم به صورت دستی و هم به صـورت خودکـار صـورت مـیگیـرد. در روش دستی کاربر توسط صفحه کلید و موشواره عمل های کشیدن (swap) را با رسم یک خط از نقطـه X تـا Y و بـا

سرعت V انجام میدهد و با کلیک کردن میتواند عمل لمس را انجام دهد. در روش خودکار ارائـه شـده دسـتورات در فایل XML ذخیره، بهصورت خودکار بر روی دستگاههای مختلف اجرا و نتایج آن به کاربر نمایش داده میشود.[۱]

اینترنت

سرور وب

سرور موبایل سرور موبایل سرور موبایل

شکل (۱) معماری ارتباطی محیط ابری آزمایش نرم افزار تلفن همراه

.۳ انواع روشهای آزمایش

آزمایشهای صورت گرفته بر روی دستگاههای تلفن همراه در حالت اجرای نرم افزار به پنج دسته کلی تقسیم میشود: آزمون عملکرد، آزمون کارایی، آزمون سازگاری، آزمون GUI (رابط گرافیکی کاربر) و آزمون امنیت

شکل (۲) آزمونها قابل انجام در محیط ابری آزمایش نرم افزار تلفن همراه

.۱ .۳ آزمون عملکرد

آزمون عملکرد، عمومیترین آزمون برای بررسی ویژگیهای یک نرم افزار است. در این آزمایش باید بـدانیم کـه هر نرم افزار چگونه کار میکند و در صورت اجرا در دستگاه های تلفن همراه متفاوت، عملکرد یکسـان و مشـابه داشـته باشد. به عنوان مثال یک برنامه ماشین حساب وظیفه ارائه محاسبات ریاضی را دارد و باید روی هر نوع از دسـتگاه هـای تلفن همراه که اجرا میشود نتیجه یکسانی را نمایش دهد.[۲]

روند آزمون عملکرد با استراتژی جعبه سیاه صورت میگیرد. در این روش هیچ دسترسی بـه کـد منبـع برنامـه وجود ندارد و برنامه نویس با خیال آسوده میتواند فایل های خود را در سـرور بارگـذاری کنـد. ایـن آزمـایش در فایـل

APK نرم افزار انجام میشود. استراتژی جعبه سیاه از دیدگاه کاربر، برنامه را مورد آزمایش قرار میدهد. ایـن بـه ایـن معناست که هیچ اطلاعاتی از کد و طراحی داخلی برنامه نداشته و با تمرکز بر ورودیها و خروجیها مشخص مـیکنـد

که یک برنامه، در مقابل یک عمل خاص، چه پاسخی باید بدهد و بـا رفتـار واقعـی برنامـه در مسـتندات بـه بررسـی و مقایسه آن میپردازد.[۳]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد