دانلود مقاله مروری بر آزمایش نرم افزار تلفن همراه در محیط ابری

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان

چکیده

امروزه گسترش و آزمایش نرم افزارهاي تلفن همراه با توجه به پیچیدگی و محدود بودن منابع با مشکلات فراوانی روبرو شده است. آزمایش دستی نرم افزارها در انواع دستگاههاي تلفن همراه زمان بر و پرهزینه است و از طرفی استفاده از شبیه سازها امکان برقراري ارتباط واقعی با خصوصیات یک دستگاه را ایجاد نمیکند. نرم افزارهاي تلفن همراه بر اساس رضایت کاربران مورد بررسی قرار میگیرند که عملکرد و کارایی این نرم افزارها قبل از راه اندازي، در دستگاههاي تلفن همراه متفاوت آزمایش میشوند. این مقاله، به مرور آزمایش نرم افزار در محیط ابري، انواع آزمونهاي قابل اجرا، تفصیل مزایا و معایب آنها پرداخته و در پایان تعدادي از محبوبترین محیطهاي ابري را معرفی میکند.


کلمات کلیدي

آزمایش ابري، آزمایش خودکار، تلفن همراه ابري، نرم افزار تلفن همراه.


.1 مقدمه

در سال هاي اخیر، با پیشرفت تلفن هاي همراه هوشمند و سیستم عامل هاي آن هـا، نیازهـاي کـاربران و برنامـه نویسان دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که در نهایت منجر به تولید و عرضه نرم افزارهـا مطـابق بـا میـل و رضـایت مصرف کنندگان شده است. این نرم افزارها قبل از عرضه در بازار باید از جنبه هاي گوناگونی مورد آزمایش قرار بگیرنـد تا عملکرد و کارایی آن ها تضمین شده باشد. براي اطمینان از میزان سازگاري هر برنامه، میبایست آن را در تلفن همراه واقعی نصب و آزمایش کنیم. با توجه به گستردگی دستگاه هاي تلفن همراه، نصب و آزمایش نرم افـزار در ایـن مقیـاس مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است. تلفن هاي همراه هوشمند براي اجراي نرم افزارها، وابستگی زیادي بـه: منـابع، نوع سیستم عامل، وضوح تصویر دستگاه، حسگرها (مکانیاب، شتاب سنج و...) دارند. بـه همـین دلیـل برنامـه نویسـان براي آزمایش نرم افزارهاي خود از شبیه سازهاي محیط تلفن همراه استفاده میکنند، امـا بـا توجـه بـه محـدود بـودن منابع، تنوع در هسته سیستم عامل و وضوح تصویرهاي متفاوت، شبیه سازها با مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن بـه داده هاي حسگر واقعی و نبود شبیه ساز براي انواع مختلف هستههاي سیستم عامل مواجه مـیگردنـد. بنـابراین، شـبیه سازها در این شرایط نمیتوانند بستر مناسبی براي آزمایش برنامهها باشند. در جدول 1 تفاوتهاي محیط شبیه ساز بـا محیط دستگاه واقعی را مشاهده مینمایید.

جدول (1) تفاوتهاي شبیه ساز و دستگاه واقعی

ویژگی شبیه دستگاه واقعی
نمایش پیکسلهاي واقعی ساز
 
استفاده از حسگرها  
انعطاف در تغییر هسته سیستم عامل  
محیط واقعی آزمایش  
تعامل با سخت افزار  
استفاده شبکه (3G.Wifi)  

حال این سؤال پیش میآید که مناسب ترین روش براي آزمایش نرم افزار موبایل چیست؟ پاسخ این سؤال روش آزمایش تلفن همراه از راه دور در محیط ابري است که کاربر از طریق محیط وب به تلفن همراه هـاي واقعـی دسترسـی یافته و از تمامی ویژگیهاي آن براي آزمایش نرم افزار خود استفاده میکند. در ادامه این مقاله ابتدا بـه مـرور سـاختار کلی این محیط، شرح چگونگی انجام آزمونها، معماري نرم افزاري، مزایا و معایب آن و در پایان تعدادي از محبوبترین محیطهاي ابري را معرفی میکنیم.


.2 محیط ابري آزمایش نرم افزار تلفن همراه

ساختار کلی این محیط در شکل 1 نشان داده شده است. در محیط آنلاین ابري، تلفن هاي همراه در یک فضاي

آزمایشگاهی از طریق USB به سرورها متصل و با دستورات کنترلی که از کاربر دریافت میکنند در تلفنهـاي همـراه اجرا میشوند و توسط Capture کردن، تصویر نمایش داده شده در دسـتگاه تلفـن همـراه، نتـایج را بـه کـاربر نشـان

میدهند. در این روش کاربر توسط یک رابط کاربري تحت وب با سرور ارتباط برقرار کرده و پس از بارگذاري نرم افـزار توسط کاربر، سرور شروع به آزمایش آن در دستگاه هاي انتخابی کاربر میکند و نتایج را به او نشان میدهد. این محیط از قابلیت کشیدن و رها کردن، لمس کردن، ضربه زدن و هر آنچه در یک تلفن همـراه هوشـمند توسـط کـاربر مصـرف کننده انجام میشود پشتیانی مینماید.

آزمایش نرم افزارها در دستگاه هاي مختلف هم به صورت دستی و هم به صـورت خودکـار صـورت مـیگیـرد. در روش دستی کاربر توسط صفحه کلید و موشواره عمل هاي کشیدن (swap) را با رسم یک خط از نقطـه X تـا Y و بـا

سرعت V انجام میدهد و با کلیک کردن میتواند عمل لمس را انجام دهد. در روش خودکار ارائـه شـده دسـتورات در فایل XML ذخیره، بهصورت خودکار بر روي دستگاههاي مختلف اجرا و نتایج آن به کاربر نمایش داده میشود.[1]


اینترنت


سرور وب

سرور موبایل سرور موبایل سرور موبایل


شکل (1) معماري ارتباطی محیط ابري آزمایش نرم افزار تلفن همراه


.3 انواع روشهاي آزمایش

آزمایشهاي صورت گرفته بر روي دستگاههاي تلفن همراه در حالت اجراي نرم افزار به پنج دسته کلی تقسیم میشود: آزمون عملکرد، آزمون کارایی، آزمون سازگاري، آزمون GUI (رابط گرافیکی کاربر) و آزمون امنیت


شکل (2) آزمونها قابل انجام در محیط ابري آزمایش نرم افزار تلفن همراه


.1 .3 آزمون عملکرد

آزمون عملکرد، عمومیترین آزمون براي بررسی ویژگیهاي یک نرم افزار است. در این آزمایش باید بـدانیم کـه هر نرم افزار چگونه کار میکند و در صورت اجرا در دستگاه هاي تلفن همراه متفاوت، عملکرد یکسـان و مشـابه داشـته باشد. به عنوان مثال یک برنامه ماشین حساب وظیفه ارائه محاسبات ریاضی را دارد و باید روي هر نوع از دسـتگاه هـاي تلفن همراه که اجرا میشود نتیجه یکسانی را نمایش دهد.[2]

روند آزمون عملکرد با استراتژي جعبه سیاه صورت میگیرد. در این روش هیچ دسترسی بـه کـد منبـع برنامـه وجود ندارد و برنامه نویس با خیال آسوده میتواند فایل هاي خود را در سـرور بارگـذاري کنـد. ایـن آزمـایش در فایـل

APK نرم افزار انجام میشود. استراتژي جعبه سیاه از دیدگاه کاربر، برنامه را مورد آزمایش قرار میدهد. ایـن بـه ایـن معناست که هیچ اطلاعاتی از کد و طراحی داخلی برنامه نداشته و با تمرکز بر وروديها و خروجیها مشخص مـیکنـد

که یک برنامه، در مقابل یک عمل خاص، چه پاسخی باید بدهد و بـا رفتـار واقعـی برنامـه در مسـتندات بـه بررسـی و مقایسه آن میپردازد.[3]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مروری بر شبیه سازها در محیط رایانش ابری و ارزیابی آنها

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سالهاي اخیر علاقه به استفاده از رایانش ابري براي برنامههاي کاربردي مختلف رشد کرده است. با توجه به مزایاي مختلف مانند مقرون به صرفه بودن، قابلیت انعطاف بالا و غیره توانسته است توجه جوامع مختلف از جمله محققان را بدست آورد. اما امکان ارزیابی طرحها یا راه حلهاي محققان در محیط واقعی بنا به دلایلی مانند هزی ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چکیده lبخش اول: موضوع پروژه –بیان موضوع –حوزه‌های مرتبط lبخش دوم: کارهای انجام شده –شناخت جنبه‌های سیار بودن –آگاهی از زمینه –تطبیق پذیری –عامل‌های سیار –کارایی نرم‌افزارهای محیط‌های سیار –به اشتراک گذاری منابع در محیط‌های سیار –معماری نرم‌افزارهای ...

دانلود فایل پاورپوینت مروری بر مدل مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان نرم افزار

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهمیت موضوع قابلیت اطمینان نرم افزار جنبه بسیار مهمی در هر نرم افزار است. کیفیت یک سیستم کامپیوتری به طور موثری وابسته به نرم افزار است و آن نیز به طور مناسبی وابسته به قابلیت اطمینان نرم افزار است. قابلیت اطمینان نرم افزار، توانائی نرم افزار در انجام کارک ...

دانلود فایل پاورپوینت مایا 8 در یک نگاه ( مروری بر محیط نرم افزار مایا )

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مراحل ایجاد پروژه انیمیشن سه بعدی: .1مدل سازی استاتیک static model سایه گذاری shading ایجاد بافت و ماده texture & material ایجاد حرکت animation rendering اسلاید 2 : 1- ابتدا نرم افزار را نصب کرده و پس از نصب نرم افزار آن را اجرا نکنید. جهت ...

دانلود فایل پاورپوینت تکنیک های آزمایش نرم افزار

PowerPoint قابل ویرایش
51 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تكنيك هاي آزمايش نرم  افزار اهميت آزمايش نرم افزار و اثرات آن بر كيفيت نرم افزار نياز به تأكيد بيشتر ندارد. Deutch در اين باره اينگونه بيان مي نمايد : توسعه سيستم هاي نرم افزاري شامل يك سري فعاليت هاي توليد مي باشد كه امكان اشتباهات انساني در آن زياد است. خ ...

دانلود فایل پاورپوینت مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها

PowerPoint قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : nبررسی روش های حمله به نرم افزارها ¨نرم افزارهای کاربردی nمروری بر حملات سرریز بافر ¨نرم افزارهای تحت وب nمروری بر حملات رایج (SQLi, XSS, Harvesting, …) nبررسی روش های کشف ضعف های امنیتی ¨ بازبینی کد (Source-code Audit) ¨Fuzzing & Fault-Injection ...

مقاله طراحی بهینه یک سیستم هیبرید مستقل و وابسته به شبکه به همراه ذخیره ساز انرژی به کمک نرم افزارHOMER

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی بهینه یک سیستم هیبرید مستقل و وابسته به شبکه به همراه ذخیره ساز انرژي به کمک نرم افزارHOMER چکیده در این مقاله طراحی و بهینه سازي سیستمهاي هیبریدي باد/خورشید/باتري، باد/باتري و خورشید/بـاتري جهـت تـأمین بـار 24KWh/dayبا پیک2/1kw د ...

مقاله معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور چکیده افزایش روز افزون فعالیت هایی چون عملیات های اکتشاف و جابجایی و ذخیره سازی نفت و فرآوردههای آن سبب افزایش خطر رویداد حوادث نشت این آلاینده به محیط های آبی کشور شده است. به منظور آم ...