بخشی از مقاله

مقاوم های آرمیچر


. 2 . 7 ) مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده)؛
این قسمت در مجموع شامل یک هسته آهن مرکزی دارای خاصیت مغناطیسی است که هنگام نیرو دادن یک آرمیچر (میله فولادی) مفصلی را جذب می نماید. یک نیروی ذخیرع توسط حالت فنری و یا نیروی ثقل پیش می رود بنابراین آرمیچر (میله فلزی/ القاگر) به حالت اولیه خود باز می گردد در این حالت میله الکترومغناطیسی نیروی خود را از دست می دهد. اشکال خاصی از جذب آرمیچر (القاگیر) در شکل 1 . 7 آمده است. حرکت این القاگیر (میله فلزی) تماس

نزدیک و یا بازشدگی را بوجود می آورد آرمیچر (میله فلزی) یک تماس انتقالی را ایجاد می کند که به قسمت ثابت منتقل شده و چندین تماس را به همین روال به ترتیب بوجود می آورد. با این وجود ورود مجزایی نیز برای به کار انداختن چندین خروجی بوجود می آورد. این گونه تماس ها و برخوردها می تواند به آرامی تقویت شوند با این وجود منجر به ایجاد جریان های بزرگ، مرتبط در شرایط کاملاً سخت و دشوار می گردد. که این یکی از مزیت های بارز این نوع ارتباطاتی

است که تداوم دارد. کمیت نیرویی می تواند بصورت a.c و یا d.c جریان متفاوت و مستقیم باشد. چنانچه جریان A .C مورد استفاده قرار گیرد. ابزارآلات باید به گونه ای باشند که از برخوردها و تصادم جلوگیری کنند که ناشی از جریان عبوری در نیمه چرخه های الکتریکی است. راه حل عمومی و مشترک برای حمل این مسئله شکافتن/ دو نیم کردن قطب مغناطیسی و ایجاد حلقه مسی حول یک نیمه چرخه است. تغییر جریانی یک حرکت فازی در این گونه در قطب هاست،

یعنی زمانی جریان کلی برابر با صفر نخواهد بود. به طور معکوس، در نیروی مورد استفاده جریان d.c جریان بازمانده ممکن است از آزاد شدگی جلوگیری نمائید. این مسئله توسط جلوگیری از میله فلزی از تماس با الکترومغناطیسی با یک توقف گاه غیر الکترومغناطیسی یا با استفاده از ساختار الکترومغناطیسی با ویژگی جریان پائین باقی مانده همراه است. سرعت عملکردی، انرژی مصرفی و تعداد دو نوع تماس های مورد نیاز یکی از نقش ها و وظایف این گونه طراحی است.

میله فلزی/ آرمیچر خاص دارای سرعت کاربردی بین m/s 100 تا m/s 400 است امّا مقاوم های با جریان تماس سبک تر می تواند به گونه ای طراحی گردند کمتر از m/sec 1 سرعت آن باشد. نیروی کاربردی بین (wat) 2/0 – 50/00 می باشد امّا می تواند تا wat80 نیر در چند تماس القایی سنگین برسد و عملکردهای زیاد برای استفاده از مقاوم های قطبی شده موجود است که به آسانی با افزودن خاصیت مغناطیسی دائم و پایدار به الکترومغناطیسی پایه بدست می آید. هم

اشکال دو پایا و هم راه اندازهای مجرد قابل دست یابی است. شکل 20 . 7 ساختار اساسی و پایه را نشان می دهد. یکی از مثال های ممکن از استفاده آن ایجاد زمان کاربردی سریع برای جریان های مجرد و سرعت های کمتر از ms 1 امکان پذیر می باشد. شکل 3 . 7 مثالی از مقاوم های میله های فلزی القاگیر جذب شده است.

تقویت کننده های استاتیک : (ایستا) :
اصلاح استاتیک (ایستا) به این معناست که تقویت کننده ها دارای هیچ قسمت حرکتی نیستند این مسئله تأثیر چندانی بر روی مقاوم / تقویت کننده های سستیماتیک ندارد. تمامس های خروجی در مجموع به تقویت کننده های آرمیچر (استاگیر) جذب می شود. در تقویت کننده های محافظتی اصلاح استاتیک به حالتی اطلاق می گردد. که هیچ حرکتی در قسمتها وجود ندارد تا ویژگی و خاصیت مقاوم ها نیز مشاهده شود. سرفصل مباحث در ارتباط با مقاوم ها و تقویت کننده به اولیت 1960 می رسد. طراحی آنها به گونه ای است که براساس استفاده از وسایل الکتریکی می باشد به جای اینکه از سیم پیچ ها و الکترومغناطیس ها استفاده شود. انواع مختلف مورد استفاده و ابزارآلاتی همچون خازن ها، القاء گر و ... می باشد دمای پیشرفت در خاصیت الکتریکی استفاده خطی و

دیجیتالی مداری را قادر می سازد در حالی که جریان ها / مدارهای اصلی ممکن است برای تعدادی از مقاوم ها / تقویت کننده ها مشترک باشد. کاربردهای برنامه های مختلف محدود به نقش های اصلی و پایه ای تطابق سختی های مقاوم ها می شود. همچنین به نظر می رسد به عنوان آنالوگی از جابه جایی الکترونیکی در مقاوم های الکترومکانیکی می توانند در نظر گرفته شود. در برخی حالات، بار مقاومتی کاهش یافته و در نتیجه میزان بار موردنیاز برای خروجی ها CT / VTS نیز کاهش می یابد. مشکلاتی زیادی در زمینه طراحی ها توسط مقاوم های / تقویت کننده های ایستا قابل حل می باشد. به طور خاص، مقاوم ها

در مجموع نیاز به منبع معتبر انرژی dc دارند و از خطراتی در مدارهای الکترونیکی جلوگیری به عمل می آید. محیط های، با ایستگاه های فرعی مخالف جریان های الکتریکی است و علت آن هم به دلیل واسطه های الکتریکی در اشکال مختلف است که دریافت می گردد. در حالی که ترتیب بندی ذخایر dc تولید شده از مقاوم های تقویت کننده ها اسکان پذیر است و این یکی از معایب افزایش محدوده CT's و یا VT's می باشد همچنین جریان اولیه ای در ولتاژهای پائین موجود است که دیگر مقاوم ها و تقویت کننده ها به کار برده نمی شود.


این مسئله به طور مستقیم بر روی حساسیت مقاوم ها / تقویت کننده تأثیر می گذارد. بنابراین منبع امنیتی و مطمئنی و انرژی تقویت کننده های وجود دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای جلوگیری از عملکردهای بدو با اشتباه و تخریب ابزارآلات الکتریکی در طی اشتباه یا شرح عملیات مدارهای حساسی در حالت پوششی و محافظتی حالاتی را منجر می شود که خطرات ناشی از این علت ها ممکن است فوراً ظاهر نگردد دمای بعدها در شکل شکست های موقتی و زودگذر خود را نشان دهند. بنابراین تفاوت های رادیکالی بر روی امکانات ساختاری برای مقاوم های الکترومغناطیسی موردنیاز است. درجه بندی ها و تعمیر کردن ها از جمله وظایف طولانی مدت در این زمینه است که بدون تجهیزات خاصی نیز صورت می گیرد . شکل 4 . 7 محیط از مدارهایی را نشان می دهد که دارای مقاوم های ساده استاتیکی است شکل 5 . 7 مثالی از مقاوم های نیروسنج های مقاوم و پیچیده است.


4 . 7 ) مقاوم ها / تقویت کننده های دیجیتالی :
مقاوم ها/ تقویت کننده های محافظتی دیجیتالی تغییرات مراحلی از تکنیکها را نشان می دهد. ریز پردازنده ها و کنترلرها در مدار جایگزین می شوند و در مقاوم های استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. مثال های اولیه در 1980 ارائه شد که همراه با ارتقاء ظرفیت موردپردازش بوده است و هم اکنون هم به عنوان جریانی در بسیار مقاوم ها مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، این قبیل تکنیکها کاملاً در میان پروژه های 5 ساله قرار می گیرند. در مقایسه با مقاوم های استاتیک، مقاوم های دیجیتالی تبدیلات A|D را از تمام آنالوگ های کمیتی معرفی می نماید از پردازنده ها ممکن است از برخی انواع تکنیکهای شمارشی و یا انتقال دهنده های Fourier استفاده نماید. با این وجود با ریزپردازنده های خاص از ظرفیت های پردازشی محدودی استفاده می نماید. از نظر نقش و عملکرد، در

محدودیت می باشد. از دیگر نقش ها در مقایسه با الکترومغناطیس ها تقویت کننده های ایستایی معمولاً موجود است. قدرت و نیروی محدود ریزپردازنده ها در مقاوم ها و تقویت کننده های دیجیتالی در چندین نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. در عوض، سرعت عملکردی در برخی از محافظ ها محدود می گردد. بنابراین، تقویت کننده های دیجیتالی برای محافظت های خاصی ممکن است دارای زمان کاربری طولانی تر از مقاوم های، استاتیکی است. با این وجود، زمان فوق العاده اضافه از جمله موارد بارز و مشخص که بتواند بر روی زمان رفت و برگشت تأثیر گذار دریا بر روی ثبات و پایه ریزی سیستم قدرتی، تأثیر آنچنانی ندارد. مثال ها در جدول 6 . 7 آمده است.
تقویت کننده ها / مقاوم های عددی :


توزیع در مقاوم های دیجیتالی و عددی در نقاط جزئی تکنیکهای مختلف باقی می مانند و به ندرت در محدوده های دیگر محافظ ها قرار دارند. به طور خاص، آنها از پردازشگرهای دیجیتالی به عنوان سخت افراز محافظتی درنظر گرفته می شود که در مجموع در ارتباط با ابزارآلات نرم افزاری است. سیگنالهای ورودی ها به نمایشگرهای دیجیتالی تبدیل می شوند و براساس الگوهای ریاضیاتی و محاسباتی مناسب مورد پردازشگر قرار می گیرند. پردازش با استفاده از ریزپردازنده های خاص است که به صورت بهینه سازی به اجرا در می آیند.


پردازشگرهای دیجیتالی در سیکنال هایی در یک زمان خاص نیاز به نیروی بالای مسیر در پردازنده دارند. به علاوه، کاهش در هزینه و قیمت میکروپردازنده ها مرتبط با ابزارآلاتی دیجیتالی می باشد که به صورت طبیعی منجر به شیوه های می گردد که یک آیتم از سخت افزار برای به وجود آوردن محیط از نقش و عملکردها مورد استفاده قرار می گیرد.


با استفاده از میکرو پردازش ها برای ایجاد محاسبات ضروری استفاده می شود. نقش های زیادی به صورت آیتم های جدا گانه ای ارائه می شود در درون یک آیتم سیگنالی در اینجا ارائه می شود. جدول 1 . 7 لیستی از نقش های موجود را نشان می دهد در حالی که جدول 2 . 7 مزایای تقویت کننده ها / مقاوم های را تنها در 15 – 10 سال پیش ارائه می دهد. شکل 7 . 7 مقاوم های عددی را نشان می دهد و یک مدار در شکل 8 . 7 و 9 . 7 آمده است که به ذخیره مکانی تا حدود مکان در سیستم های تغذیه HV می پردازد که مکان موردنیاز را برای تقویت کننده ها و مقاوم ها نشان می دهد. به این دلیل که تقویت کننده های عددی زیادی ممکن است به اجرا درآیند نشان دادن چندین مقاوم به تنهایی ممکن است دارای چندین وظیفه باشد که توسط عناصر مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. هر یک از این عناصر مسیری از نرم افزارها نیز محسوب می شود.


استدلال در بر دارد بر ویژگی های زیاد در یک قطعه سخت افزاری در دسترس می باشد شکست در تقویت کننده ها مقاوم های عددی ممکن است باعث شود برخی از عملکردها و نقش ها از بین رود. درست سیستم با عملکردهای بسیاری، در می یابیم که نقش های متفاوتی با جداسازی آیتم های سخت افزاری قابل اجراست. مقایسه اطمینان دو متد بسیار بسیار پیچیده است و از نظر درونی و البته به عناصر و اجزایی است که توسط عناصر تقویت کننده مجزایی تولید می گردد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با تجربه کردن تقویت کننده های دیجیتالی و ایستایی اغلب خرابی ها / شکست ها مکانیزه در و مشکلات در این رابطه را می توان درک کرد مشکلات نرم افزاری با استفاده تکنیکهای طراحی نرم افزاری سخت به حداقل میزان می تواند برسد. تجربیات عملکردی حاکی از این است که تقویت کننده های عددی تا حدی معتبر بوده و یکی از موارد ثبت شده قابلیت های در تکنیکهای اولیه است. همانگونه که تکنیکهای عددی تنها در سالهای اخیر موجود بوده است، مفاهیم بسیاری در پس تقویت کننده های عددی در بخش بعدی ارائه می شود.


1 . 5 . 7 ) ساختار و معماری سخت افزار :
ساختار خاصی از تقویت کننده ها / مقاوم ها در شکل 10 . 7 آمده است. که شامل یک یا چند DSP ، چند حافظ DSP و یا چندین آنالوگ ورودی / خروجی (I/O) فرد خایر انرژی است. هنگامی که چندین پردازشگر ایجاد شوند. طبیعی است که برای یکی از آنها محافظ هایی اختصاصی وارد شود. در حالی که عملکردهای باقی مانده هر کدام مربوط به واسطه های ماشینی می باشند. با سازماندهی I/O در مجموعه های از مدارهای دارای جریان (PCB) ورودی ها و خروجی های دیگری در نرم افزارها / سخت افزارها به آسانی اضافه می شود. ایستگاه ارتباطات داخلی ارتباطاتی در درون سخت افزار به وجود می آورد. بنابراین یکی از

اجزای ضروری در این طراحی ها محسوب می گردد که می تواند در سرعت های بالایی کارکرده و از سطوح ولتاژ کمی استفاده نمایند. ( گابه پوشش ها / غلاف های مناسبی در این مناطق مرتبط به هم نیاز داریم. ورودی های دیجیتالی به طور مطلوب به گونه ای ایزوله می گردد که از انتقال درمدار داخلی جلوگیری به عمل می آورد. ورودی های آنالوگ با استفاده از انتقال دقیقی با ایزوله می گردد، در حالی که ترانزیت های مسفر را حذف / حرکت می دهد. به علاوه، سیگنال های ورودی باید به گونه ای آنها را محدود سازد که از فراتر رفتن انرژی و ولتاژ ذخیره ای جلوگیری به عمل آورد. همان گونه که در شکل 11 . 7 آمده است سیگنال های آنالوگی نیز به اشکال دیجیتالی با استفاده از یک مبدل A/D تبدیل می گردد. متد آسان با استفاده از مبدل A/D می باشد که هر یک از سیگنال های

ورودی را به هم متصل می گرداند سیگنال ها ممکن است در ابتدا ورودی مدارهای نمونه باشند. سیگنال ها ممکن است در ابتدا ورودی باشند موارد دیگر در هر ورودی با تشخیص مبدل AD همراه است.
نوسان / فرآوانی نمونه ها باید دقت درنظر گرفته شود. همانگونه که معیار Nyqnist به شرح زیر است :
Fs 2y fn
بالاترین نوسان به دست آمده = fn
نوسان نمونه = fs
چنانچه نوسان نمونه ای بسیار پائین باشد. ناهمواری هایی در سیگنال های ورودی رخ می دهد شکل (12 . 7 ) نتایج در نوسانات بالا به عنوان قسمتی از سیگنال هایی درنظر گرفته می شود. نتایج نادرست نیز در مطالعات بعدی به دست می آید. راه حل ها در فیلترهایی کاربرد دارد که می تواند با انتخاب مناسبی از نوسانات جهت شود. فیلترهای سینوسی casince نیز مورد استفاده قرار می گیرند (شکل 13 . 7)
مسیرهای متداول سیگنال های ورودی در تطابق نمونه ای به کار برده می شود بنابراین تعداد مطلوب چرخه ای و نمونه ای همیشه قابل دستیابی است. تقویت کننده های مدرن می تواند نمونه ای از هر ورودی باشد که ورودی ها بین 24 – 16 نمونه در هر چرخه می باشد.
تمامی پروسه های سیگنالی به صورت دیجیتالی در نرم افزارها انجام می شود. خروجی های تنهایی به صورت دیجیتالی از طریق روابط خارجی فرستاده می شود.
2 . 5 . 7 ) نرم افزارهای تقویت کننده :


نرم افزارها به صورت معمول مجموعه ای وظایف می باشند که در زمان واقعی به کار گرفته می شوند. یکی از اجزای ضروری در سیستم کاربردی زمان واقعی RTOS این است که از دیگر وظایف و اجرای آنها مطمئن گردد. از دیگر وظایف نرم افزاری این است که به طور طبیعی بر طبق نقش های خاصی مقاومتها تغییر می یابد و به صورت زیر دسته بندی می گردد.


a ) نرم افزار و سیستم های خدماتی، که وابسته به BIOS در PC است و I/O ورودی و خروجی، را در سطح پائینی کنترل می نماید بدین معنا که برای سخت افزار، توالی boor – up می تواند مؤثر باشد. )


b ) نرم افزار میانی –HMI نرم افزار میانی -HMI نرم افزاری در سطوح بالا برای ایجاد ارتباط با یک کاربر از طریق کنترل پنل جلویی و محاسبه نرم افزار مناسب و برقراری داده ها و ...


c ) نرم افزار موردنیاز – نرم افزاری که نقش حفاظتی را در تقویت کننده ها مشخص نماید.
d ) نقش های کمکی. نرم افزارهای که دیگر ویژگی ها را که در تقویت کننده ها پیشنهاد شده اجرا نماید. اغلب به عنوان و نیروی مدل هایی در نظر گرفته می شود که گزینه های پیشنهادی را به کاربر منعکس می کند.


3 . 5 . 7 ) الگوریتم / مدل نرم افزاری مرتبط سپس به کار گرفته می شود :
در ابتدا، مقادیری از کمیتها از داده های موجود مشخص می شود که مشمول نمونه های داده های نیز می گردد. این مسئله به طور معمول توسط (DFT) انجام می گیرد. و نتایج به گونه ای است که اطلاعات فازهای مختلف را ارائه می دهد. این کمیت ها قابل مقایسه با ویژگی هایی است که به صورت زیر عنوان بندی شده است :


- مقادیر و ارزش هایی در بالای Setting (تنظیمات ) زمان شروع و ..
- زمان اجرا شده – عملکرد هشیاری / خطری
- ارزشها / مقادیر بازگشتی در زیر تنظیمات، زمان مجدد عملکردی و ...
- مقادیر در زیر Setting – هیچ عملکردی را انجام نمی دهد.


- بررسی موارد دیگر در بالای Setting ، زمان افزایشی و ....
بنابراین چرخه کلی برای نرم افزارها شناخته شده است. زمان سنج در مجموع به صورت یک شمارشگر عمل می کند.
6 . 7 ) دیگر ویژگی های تقویت کننده های عددی و تراشته DSP در تقویت کننده ها :


عددی طبیعتاً دارای ظرفیت کافی برای پردازش است که می تواند نقش محافظتی را محاسبه نماید. ظرفیت های بالاتر برای اجرای دیگر عملکردها موجود است. البته، باید دقت داشت که نباید پردازش فراتر از ظرفیت باشد حس کنید این مسئله رخ دهد، الگوریتم های حفاظتی نمی تواند محاسبات خود را در زمان موردنیاز تکمیل نماید و نقش حفاظتی نیز تنظیم خواهد شد. نقش های ویژه ای که در تقویت کننده ها / مقاوم های عددی یافت می شود در کنار نقش های حفاظتی می باشد که در این فصل قابل توضیح است. باید توجه داشت که تمام نقش ها در تقویت کننده های خاصی یافت می شود. پارامترهای نقشی در مجموع برای نمایش در تابلوهای جدید نمایش داده می شود که از طریق پورت ارتباطی تقویت می گردد اما برخی ممکن است تنها در واسطه های خروجی موجود باشند.


1 . 6 . 7 ) نمایش معیارهای اندازه گیری شده :
واضح و آشکار است که این نقش های ساده قابل اجرا بوده و شامل زمان های پردازش دیگری است. ارزش ها و مقادیر که تقویت کننده ها باید آنرا اندازه گیری نمایند نیز مورد پردازش قرار می گیرد. بنابراین وظیفه ساده و آشاس برای نشان دادن آنها از صفحه جلویی می باشدو تعدادی کمی از این موارد کمیتی می تواند قابل اندازه گیری باشد در بین اندازه گیری بستگی سیگنال های ورودی دارد که شامل موارد بسیاری است.
a ) مقادیر قدرت متوالی
b ) انرژی و عکس العمل های انرژی و عوامل قدرتی
c ) انرژی kwh , kvarh
d ) max تقسیمات یک دوره
e ) کمیت های هماهنگ شده
f ) نوسانات
g ) دماها / حالات
h ) اطلاعاتی (زمان شروع، تعداد کلی، زمان اجرای کلی)
i ) فاصله / مسافت تا یک خط RTD صحت این مقادیر اندازه گیری شده می تواند به خوبی انتقال دهنده های مورد استفاده همچون (VTs ، CTs ، A/D) گردد. CT , VT در نقش محافظتی ممکن است دارای مشخصات متفاوتی باشد این قبیل داده ها ممکن است برای اهداف دیگر مناسب نباشد. با این وجود ممکن است برای دستیابی به شرایط سیستمی به کار برده شود.
2 . 6 . 7 ) نظارت بر روی VT/CT :
چنانچه VTs مناسبی مورد استفاده قرار گیرد. ناظرنی بر روی VT/CT صورت می گیرد. نظارتهای از این قبیل همچون VT توسط تغییرات مختلفی پیچیده می شود برخی از آنها حاکی از این است که VT دچار خطا شده است زیرا سیستم قدرتی نیز دچار خطا می گردد. نظارتهای CT به آسانی صورت می گیرد. شیوه های کلی در سطوحی مورد بررسی قرار می گیرد که هماهنگی با ولتاژ متداول ندارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید