بخشی از مقاله

1ـ پیش گفتار
مقدمه
این پیش گفتار CD-ROMS فراهم شده توسط نسخه ی FIUX 10 را توصیف می کند .
CD – ROMS FIUX U10 :

برای FIUX نسخه ی 10 ، ماد و CD-ROMS را فراهم می کنیم .
 یک CD-ROMS با نام نصب که نصب FIUX همچنین ابزارها برای نصب گواهی را اجازه می دهد .
 یک CD – ROMS با نام مستندات که دسترسی و یا نصب مستندات و مثال های FIUX را ممکن می سازد.

2ـ شکل ( وضعیت ) مورد نیاز :
مقدمه
این فصل شکل ( وضعیت ) مورد نیاز را ارائه می دهد :
محتوا :

این فصل موضوعات زیر را پوشش می دهد .
 سیستم های عمیات
 شکل ( وضعیت ) مورد نیاز برای ابزارهای FIUX 2D
 شکل ( وضعیت ) مورد نیاز برای ابزارهای FIUX 3D

1-2- سیستم های عملیات
مقدمه
این بخش سیستم عملیات سازگار با FIUX 10 را ارائه می دهد .
ـ سیستم عملیات

FIUX سیستم های عملیاتی زیر را تضمین می کند .
• Windows 2000 Professional
• Windows XP Professional (32 or 64 bits)
• Windows Server 2003 (32 or 64 bits)
• Windows Vista (32 or 64 bits)

2-2- شکل مورد نیاز برای ابزارهای FIUX 2D

مقدمه
این بخش شکل های می نی مم و توصیه شده برای ابزارهای FIUX 2D را توصیف می کند .
ـ شرایط می نی مم شکل ( وضعیت ) 2D
برای اجرای ابزارهای FIUX 2D بر روی یک کامپیوتر ، می نی مم الزامات به شرح زیر است .

ـ شکل توصیه ی 2D 00
برای اجرای ابزارهای FIUX 2D بر روی یک کامپیوتر ، شکل توصیه شده به شرح زیر است .

ـ کارتی گرافیک
برای بهبود سرعت نمایش FIUX 10 از یک تکنولوژی جدید برای فضای گرافیک استفاده می کند . این تکنولوژی جدید یک نمایش بهبود یافته و تسریع ارائه ی گرافیک را در زمان حرکت ابزار در منطقه ی گرافیک ممکن می سازد .
این تکنولوژی به استفاده از یک کارت گرافیک جدید نیاز دارد . گرافیک کارت سازگار با OPEN GLV20O
خلاصه ای از شرایط استفاده در جدول زیر ارائه شده است .

نکته : گرافیک کارت های OPEN GLV20O , INTEL را پشتیبانی نمی کنند .

3-2- شکل مورد نیاز برای ابزارهای FIUX 3D
مقدمه
این بخش شکل های می نی مم و توصیه شده برای ابزارهای FIUX 3D را توصیف می کند .
ـ الزامات می نی مم مورد نیاز برای 3D
برای اجرای ابزارهای FIUX 3D بر روی یک کامپیوتر می نی مم الزامات به شرح زیر است :

ـ شکل توصیه شده ی 3D :
برای اجرای ابزارهای FIUX 3D بر روی یک کامپیوتر ، شکل توصیه شده به شرح زیر است .

ـ کارت گرافیک
برای بهبود سرعت نمایش ، FIUX 10 از یک تکنولوژی جدید برای فضای گرافیک استفاده می کند . این تکنولوژی جدید یک نمایش گرافیکی بهبود یافته و تسریع ارائه گرافیکی را در زمان حرکت ابزار در منطقه ی گرافیک ممکن می سازد .
این تکنولوژی به استفاده از یک کارت گرافیک جدید ( اخیر ) نیاز دارد : کارت گرافیک سازگار OPEN GLV20O
خلاصه ای از شرایط استفاده در جدول زیر ارائه شده است .

ـ نکته : کارت گرافیک های OPEN GLV20O , INTEL را پشتیبانی نمی کنند .

4-2- حالت 3GB ( حالت میزان سازی 4GT ویندوز ) با FIUX
ـ حالت میزان سازی 4 GT RAM ویندوز
این حالت ویژه توسط مایکرو ساخت برای ابزارهای توسعه یافته است که به محوری ( حافظه ی ) بیش از محدوده ی 2GB سیستم های عامل 32 Bit استاندارد ویندوز نیاز دارند . با این حالت ، تا 3 GB به یک فرآیند اختصاص داده می شود .

ـ نسخه های ویندوز حمایت کننده ی حالت میزان سازی 4 GT RAM این حالت توسط هر سیستم عامل ویندوز پشتینانی نمی شود . سیستم هائی که این حالت را حمایت می کنند به شرح زیر هستند .

• Windows Server 2003 Family
• Windows XP Professional Edition
• Windows 2000 Data Center Server
• Windows 2000 Advanced Server
• Windows NT 4.0 Enterprise Edition
ـ چگونه این حالت را فعال کنیم .

به منظور فعال نمودن حالت 3GB ، یا ویندوز ، شما باید boot.ini را تغییر دهید . فایل boot .ini مستقیماً در پایه ی درایوهاردیسک ذخیره می شود جائی که ویندوز نصب می شود .
مثال فایل boot . ini بدوتغییر

روند فعال سازی

توصیه بیشتر :
 شما باید امتیازهای اجرائی به دستگاه جهت اجرای تغییر داشته باشید .
 فایل boot .ini یک فایل مخفی است . به منظور نمایش آن ، باید گزینه های نمایش windows Explorer خود را تغییر دهید .
 شما باید جعبه ی Read . only را در properties فایل boot>ini قبل از ویرایش (editing) آن چک کنید و در زمانی که ویرایش (edit) کامل شد آن را دوباره بررسی کنید یا شما ق ادر نخواهید بود این فایل را Edit ( ویرایش ) کنید ( کلیک راست بر روی فایل جهت ویرایش (properties(edit)
ـ تنظیمات محوری ( حافظه ی ) fiux با این حالت

با استفاده از این حالت شما اکنون قادر هستید تا 2GB حافظه ی عددی را برای FIUX اختصاص دهید . جدول زیر تنظیمات حافظه ( محوری ) را نشان می دهد که ما برای استفاده برای ابزار 3D توصیه می کنیم .

3ـ سیستم حفاظت
مقدمه
این فصل سیستم حفاظت FIUX را ارائه می دهد .
محتوا :
این فصل موضوعات زیر را پوشش می دهد :
 سیستم حفاظت
 گواهی قفل گره
 گواهی شبکه

1-3- سیستم حفاظت
ـ سیستم حفاظت
FIUX NEL سیستم حفاظت FIUXاست .
نسخه ی FIUX 10 با سیستم حفاظت FIUXnet نسخه ی 4-11 فراهم شده است .
ـ دو نوع گواهی
دو نوع گواهی برای دو حالت عملیات وجود دارد .
 گواهی گره قفل گره برای یک استفاده از FIUX بر روی یک کامپیوتر منفرد
 گواهی شبکه برای یک استفاده از FIUX در یک شبکه

2-3- گواهی قفل گره
تعریف :
این گواهی با استفاده از FIUX بر روی یک کامپیوتر منفرد سازگار است .
ـ چگونه نصب کنیم .
FIUX و این گواهی بر روی یک کامپیوتر نصب می شود .( مراجعه کنید به فصل 4)
ـ اجزای فراهم شده
اجزای زیر برای یک گواهی Nodelocked فراهم شده است .
 دو فایل گواهی
ـ یک فایل گواهی برای سیستم عامل 32.Bit
نام فایل از حروف زیر تشکیل شده است .
NODE LOCK ED 32
ـ یک فایل گواهی برای سیستم عامل 64 bit
نام فایل از حروف زیر تشکیل شده است .
NODE LOCKED 64
و احتمالاً یک کلید USB

3-3- گواهی شبکه
تعریف :
گواهی شبکه با یک استفاده از FIUX در شبکه سازگار است .
ـ چگونه نصب کنیم .

FIUX و این گواهی عموماً بر روی دو کامپیوتر متفاوت نصب می شوند .( مراجعه کنید به فصل 5)
FIUX و گواهی را می توان به صورت برابر بر روی یک کامپیوتر نصب کرد ( مراجعه کنید به فصل 4 )
اخطار به کاربرانی که معمولاً دارای یک نسخه ی قبلی از FIUX هستند .
با این حقیقت که FIUX نسخه 10 با سیستم حفاظت Flexnex نسخه ی 4-11 مجهز شده است . یک تنظمبالا برای نسخه ی Flexnex جدید اجباری است .
ـ اجرای فراهم شده

اجرای زیر برای یک گواهی Network فراهم شده است .
 تنها یک فایل گواهی که بر روی سیستم های 32 bit و 64 bit معتبر است .
نام این فایل از حروف زیر تشکیل شده است .
NETWORK
 و احتمالاً یک کلید USB
ـ عملکرد سرور گواهی
در مورد یک گواهی Network ، عملکرد سرور گواهی عموماً توسط یک سرور گواهی تضمین می شود .
استفاده از یک سیستم با 3 سرور اضافی امکان پذیر است که ایفای نقشی را ارائه می دهد که در برابر blackout بهتر محافظت می شود .

4ـ نصب بر روی یک کامپیوتر منفرد
مقدمه
این فصل این موضوع را ارائه می دهد که چگونه FIUX و License را بر روی یک کامپیوتر نصب کنیم .
محتوا : این فصل موضوعات زیر را پوشش می دهد .

 نصب FIUX نسخه ی 10
 نصب گواهی Nodelocked
 نصب گواهی شبکه (Netwok)
ـ نصب ساکت (Silent)

FIUX Installer توسط نرم افزار NSIS ایجاد شد .
http://www.todae.fr/nsis/docs/ (French)( فرانسه )
http://nsis.sourceforge.net/Docs/ (English)( انگلیسی )
1-4- نصب نخسه ی 10FIUX
مقدمه
ویراست جدید FIUX یک نسخه ی کاملاً مستقل است که توسط حالت default در directory خود نصب می شود و قادر است به طور همزمان با نسخه های قدیمی تر وجود داشته باشد .
نصب نرم افزار به صورت اتوماتیک اجرا می شود .

ـ نصب چیست ؟
یک نصب اتوماتیک شامل نصب اجزای زیر است .
FIUX نسخه ی 10
 یک گواهی Flexnet سرور ، نسخه ی 4-11
 یک ابزار که نصب گواهی را اجازه می دهد ( License Manager)
 یک درایو کلید USB
ـ اجزای نصب شده

اجزا توسط موارد زیر نصب می شوند .
 توسط حالت default در directorty
C:/cedrat
در هر directory دیگری که توسط کاربر در طول نصب مشخص شده است .
FIUX V6 درFIUX 10 .X , Sub – directory نصب می شود (10 X عدد نسخه است )
در سرور گواهی Flexnel v11.4 همچنین License Manger در Flexnet server -11.4 sub – directory نصب می شود .
مسیر directory نصب کامل نباید شامل هیچ فضا یا حروف ویژه باشد .
ـ نصب FIUX

مراحل نصب FIUX نسخه ی 10.1 در جدول زیر ارائه شده است .

2-4- نصب گواهی Nodelocked
ـ نصب گواهی
مراحل متفاوت نصب گواهی یعنی شکل fiux برای یک گواهی Nodelock در جدول زیر شرح داده شده است.

3-4- نصب گواهی Network ( شبکه )
مقدمه
روند نصب این گواهی به دو مرحله نیاز دارد .

ـ تشکیل و آغاز کار سرور گواهی (مرحله ی 1)
ابتدا تشکیل و آغاز کار سرور گواهی ضروری است .
بنابراین برای انجام چنین عملی مراجعه کنید به بخش 2-5 مرحله ی 2
ـ تشکیل FIUX ( مرحله ی 2 )
دوم تشکیل FIUX ضروری است .
بنابراین ، برای انجام چنین عملی مراجعه کنید به بخش 2 مرحله ی 4-5 مورد یک سرور

5- نصب شبکه
مقدمه
این فصل چگونگی نصب FIUX و گواهی ( License) را بر روی دو کامپیوتر متفاوت ارائه می دهد .
محتوا : این فصل موضوعات زیر را پوشش می دهد :
 تعاریف

 نصب سرور Lieaxse ، تشکیل و آغاز کار بر روی ویندوز
 نصب سرور License ، شکل و آغاز کار بر روی Red Hat Enterprise Linux
 نصب و شکل FIUX ( پیکربندی )

ـ نصب خاموش ( ساکت )
ـ نصب خاموش ( ساکت )
FIUX Installa توسط نرم افزار Nsis ایجاد می شود .
http://nsis.sourceforge.net/Main_Page

کاربرانی که می خواهند یک نصب بدون صدا را از طریق نسخه ها اجرا کنند. می توانند فرمان زیر را استفاده کنند.
setup.exe /S /D=rep_instal
setup.exe /S /D=c:\cedrat
برای اطلاعات بیشتر ، به مستندات NSIS مراجعه کنید .
http://www.todae.fr/nsis/docs/ (French)(فرانسه )
http://nsis.sourceforge.net/Docs/ (English)( انگلیسی )

1-5- تعریف
مقدمه
سرور FlexnetLiceneرا می توان بر روی موارد زیر نصب نمود .
 یک PC ویندوز
 یک سرور Linux
FIUX V1 را تنها می توان بر روی یک ویندوز PC در زمان حاضر نصب نمود .
ـ تعاریف
نصب را می توان در یکی از حالات زیر انجام داد .
 یک شبکه ی همگن زمانی که سرور FIUX , Licence بر روی ویندوزهای کامپیوتر نصب می شوند.
 یک شبکه ی ناهمگن زمانی که سرور License بر روی یک سرور FIUX , Linux بر روی windows کامپیوتر نصب می شود .

سیستم های حمایت شده ی Linux
با Flexnet v 4-11 , FIUX V10 سرورهای گواهی ، برای سیستم های زیر فراهم شده اند .
RedHat Enterprise Linux 3
I3 86 archtecture برای
 Red Hat Enterprise Linux 4
برای architecture و برای x 86-64 architectur

2-5- نصب سرور Licen ، شکل و آغاز کار بر روی ویندوز
مقدمه
روند برای نصب ، تشکیل (پیکربندی ) و آغاز کار سرور License به دو مرحله نیاز دارد .

نکته ی 1 :
اگر شما ترجیح می دهد خودتان سرور License را پیکربندی و آغاز کنید می توانید این کار را توسط کلیک بر روی دکمه یConfigarationManual License serverانجام دهید ( مراجعه کنید به بخش 1-8 )
نکته ی 2 :
در مورد 3 سرور اضافی ، روند را برای هر سه سرور تکرار کنید .
ـ نصب چیست ؟ ( مرحله ی 1)
یک نصب اتوماتیک شامل نصب اجزای زیر است :
 یک Flexnet v 11-4
 یک ابزار که نصب License را اجازه می دهد (License Manager)
 یک درایو کلید USB
ـ اجزای نصب شده ی مرحله ی 1 :
اجزا توسط موارد زیر نصب می شوند :
 توسط حالت default در directory
C : /cedrat
 یا در هر directory دیگری که توسط کاربر در طول نصب مشخص شده است .
Flexnet License v 11-4 server همچنین directory Flexnetserver-14 نصب می شود .
ـ License server را نصب کنید .( مرحله ی 1 )
مراحل مورد نیاز برای نصب License server version 11-4
در جدول زیر شرح داده شده است .

ـ پیکربندی و آغاز کار License server ( مرحله ی 2 )
مراحل مورد نیاز برای پیکربندی و آغاز کار اتوماتیک Flexnet License server در جدول زیر شرح داده شده است .

3-5- نصب License server ، پیکربندی و آغاز کار بر روی Red Hat Enterprise Linux
1-3-5- مقدمه
توصیف کیت فراهم شده :
فایل های نصب بر روی Instalation CD (CDنصب ) در directory Flexnet 11 -4-1 –RHEL قرار می گیرد این فایل ها به شرح زیر هستند.

هشدار: درایورکلید USB تنها برای RH EL 32 bits قابل دسترس هستند .
ـ هشدارها
 اگر FIUX از قبل بر روی شبکه ی شما نصب شده باشد . قبل از پیش روی به سمت نصب ، تمام برنامه های نرم افزار مراجعه کننده ی FIUX همچنین License server که اخیراً فعال شده است و احتمالاً درایو کلید را متوقف کنید .
 برای FIUX V10 استفاده از 1-4-11 نسخه ی, License serverFlexnet اجباری است . اگر شما یک نسخه ی قبلی از server دارید نصب آن را به صورت دستی کنترل کنید .

2-3-5- نصب درایو کلید USB
نصب درایو کلید USB
اگر License شما شامل یک کلید USB است ، باید درایو را برای این کلید نصب کنید .

3-3-5- نصب License server
ـ فایل های آرشیو
سرور با 2 فایل آرشیو مجهز شده است :
 یک پکیج rpm
 یک آرشیو Tar .gz
ـ پکیچ rmp

فرمت rpm (RedHat Package Management) فرمت اجرا شده برای توزیع Red Hat است . ما کاربرد آن را توصیه نموده ایم اما این امر به کار کردن در مبنا نیاز دارد .
اگر شما تمایل دارید تا License server را از پکیج rmp نصب کنید . به بخش نصب License server از پکیج rmp مراجعه کنید .
ـ آرشیو tar .gz
آرشیو tar .gz سیستم مدیریت نرم افزار rmp را استفاده نمی کند اما می توان آن را بدون امتیازهای حاصل استفاده نمود . و آن را برای مثال می توان در طول یک ارزیابی استفاده نمود .
اگر تمایل دارید License server را از آرشیور tar .gz نصب کنید به بخش : نصب License server از آرشیو tar .gz مراجعه کنید .
ـ محتوای آرشیو
محتوا برای دو فرمت یکی است به جز اینکه مسیرها در آرشیو tar .gz اجباراً در مبنای سیستم فایل آغاز نمی شوند .

نکته : ساختار directory با مشخصه ی LSB همراه می شود .
ـ نصب License server از پکیچ rmp
به منظور نصب سرور از آرشیو rmp ، دستور العمل های زیر را دنبال کنید .

اگر شما ترجیح می دهید تا فایل های دو تائی (lmgrd, cedratlmd, lmutil ...)
در مکان دیگری ذخیره کنید option –prefix فرمان rpm را استفاده کنید .
rpm –prefix /usr/local -Uvh cedrat_flexnet-1-0.i386.rpmبه مثال :

ـ نصب License server از آرشیو tar . gz
به منظور نصب سرور از آرشیو tar.gz دستورالعمل های زیر را دنبال کنید .

4-3-5- پیکربندی License server
ـ پیکربندی License server

اگر شما مبنا هستید و اگر سرور در یک مکان استاندارد نصب شده است .
بنابراین شما می توانید آن را به عنوان یک سرویس سیستم استفاده کنید . به بخش پیکربندی سرویس سیستم cedrat – Flexnetd مراجعه کنید .
درغیر اینصورت شما باید نسخه ی آغاز کار خود را بنویسید به پاراگراف پیکربندی می نی مم License server مراجعه کنید .
ـ پیکر بندی سرویس سیستم cedrat – Flexntd
پیکربندی توسط تغییر فایل پیکر بندی اجرا می شود .
/etc/opt/Cedrat/Flexnet/cedrat_flexnet.conf

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید