بخشی از مقاله

کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

مقدمه
رويكرد بشر به انرژي هاي نو و پاك ، به جاي انرژي هاي آلوده كننده كره زيستي در سال هاي اخير ، نشان دهنده نگراني او از آلوده شدن بيش از پيش كره زمين است.
در ميان انرژي هاي پاك ، انرژي هسته اي به دليل بهره وري بالا و توجيه اقتصادي مناسب ، بيشتر مورد توجه بوده است.كاربرد روز افزون انرژي هسته اي در ابعاد مختلف زندگي آدمي ، سبب گرديد تا براي آشنايي دانش پژوهان جوان ، با كاربرد انرژي هسته اي در صنعت ، كشاورزي ، پزشكي ، علوم جديد و .... همايشي تحت عنوان " انرژي هسته اي و كاربرد آن " در واحد ساري برگزار گردد.
اميد است همكاري اهل علم و فن در اين زمينه سبب پر بار شدن اين همايش شود.

بعضي كاربردهاي دانش هسته اي در كشاورزي در ايران
دستيابي به دانش و فناوري هسته اي در ايران با توجه به افزايش جمعيت و نياز هاي غذائي كشور و كاهش سرانه منابع ابي و فرسايش خاك امروزه يك ضرورت است با به كارگيري فناوري هاي نوين و در راس انها فناوري هسته اي مي توان با استفاده بهينه از منابع موجود مسير تامين امنيت غذائي را براي جامعه امروز و نسل اينده هموار كرد و كشور را در زمينه توليد محصولات كشاورزي به ويژه محصولات استراتژيك به خود كفائي رساند .دانش و فناوري هسته اي از ابزار مهم در پژوهش هاي كشاورزي است و در اجراي طرحهاي سالم سازي افزايش توليد و كنترل افات و بيماري هاي محصولات كشاورزي اهميت ويژه اي دارد . در ذيل به بعضي كاربردهاي آن اشاره ميشود.

توليد ابزار هاي مقاوم به شوري و سرما
با پرتو دهي بذ رها مي توان انها را در برابر اب و خاك شور و مناطق سرد مقاوم كرد و از اين طريق در مناطق كويري هم مي توان گياهان مقاومت را كاشت و بارور كرد اين اقدام زير نظر اژانس بين المللي انرژي اتمي به منظور افزايش سطح زير كشت در زمين هاي شور و مناطق خشك در

مناطقي از استان هاي خوزستان گلستان و يزد در حال انجام است در اين روش با استفاده از پرتو دهي گاما صفات مقاومت به شوري يا سرما ايجاد مي شود اين تحقيقات هم اكنون روي گندم دانه روغني كلزا و برنج در حال انجام است طرح تحقيقاتي مقاوم سازي درخت اكاليپتوس به شوري و خشكي با استفاده از انرژي هسته اي به شكل پرتو دهي گاما در دست اجراست در صورت مقاوم سازي اين درخت به شوري وخشكي با استفاده از ان از حركت شن هاي روان و فرسايش خاك جلو گيري مي شود و شاهد سر سبزي منطقه و تامين علوفه دام به علت تثبيت خاك خواهيم بود .


توليد ميوه هاي بدون هسته
مراكز تحقيقاتي جهاد كشاورزي بيشترين همكاري را با سازمان انرژي اتمي دارد و يكي از طرح هاي مشترك توليد پرتقال نارنگي و پرتقال كم هسته در باغات تنكابن است .در اين حالت ميوه توليدي داراي كيفيت بالا همراه با بازار پسندي خوب و قابل استفاده در صنايع تبديلي است.


افزايش ماندگاري محصولات كشاورزي
افزايش ماند گاري ميوه به ويژه مركبات در سرد خانه ها از ديگر كاربردهاي انرژي هسته اي دركشاورزي مي باشد با استفاده از پرتو دهي گاما و افزايش عمر ماند گاري محصولات باغي به ويژه مركبات مي توان ضايعات ميوه را كاهش دادو زمان بيشتري براي بازار يابي و صادرات اين محصولات به بازارهاي بين المللي براي توليد كنندگان و صادر كنندگان فراهم كرد به تاخير انداختن جوانه زدن سيب زميني و پياز در انبارها و حفظ كيفيت اين محصولات از طرحهاي تحقيقاتي است كه كارشناسان بخش كشاورزي و سازمان انرژي اتمي در دست مطالعه و اجرا دارند


كاربرد انرژي هسته اي در مبارزه با افات محصولات كشاورزي
امروزه در جهان به بهداشت محصولات غذائي اهميت زيادي مي دهند براي افزايش سلامت محصولات كشاورزي و كاهش مصرف سم و كود شيميائي مي توان از فناوري پرتو دهي هسته اي براي افت زدائي از محصولات بدون استفاده از انواع سموم و كودهاي شيميا ئي بهره برد استفاده از مواد شيميا ئي و سموم در مبارزه با انواع افات و قارچها علاوه بر كاهش سلامت محصول سبب الودگي محيط زيست منابع اب و خاك مي شود در كشور 20ميليون تن انواع سم براي مبارزه با افات مصرف مي شود كه با جايگزيني فناوري هسته اي اين ميزان كاهش چشمگيري خواهد داشت

و متخصصان كشورمان با استفاده از انرژي هسته اي و پرتو تابي گاما افات را عقيم مي كنند و با رها سازي افات و حشره هاي عقيم اين فعاليت اقتصادي را سالم به نسل هاي بعد ي انتقال مي دهند و به اين ترتيب جمعيت افات كاهش مي يابد اين روش هم اكنون براي كنترل افت كرم گلوگاه انار و بيماري ميكروبي خرما كه سبب ترشيدگي و شكرك اين محصول مي شود با همكاري كارشناسان سازمان انرژي اتمي در حال اجراست .با پرتو دهي به محصول خرما و كنترل عوامل ميكروبي مي توان از كاهش كيفيت سالانه 700 هزار تن خرماي كشور جلو گيري كرد


توليد گونه ها ي بر محصول و حفظ ذخائر ژنتيكي كشور
توليد گونه هائي از محصولا ت غذائي با حاصلخيزي بيشتر به منظور افزايش عملكرد محصول در واحد سطح و استفاده بهينه از منابع اب و خاك يكي از مهمترين كاربردهاي انرژي هسته اي است به جاي اين كه سطح زير كشت را افزايش دهيم مي توانيم با استفاده از پرتو دهي گاما ارقام بومي كم محصول را به ارقام مقاوم پر محصول تبديل كنيم. يكي ديگر از كاربردهاي انرژي هسته اي افزايش محصول بذر گندم طبس در ايران مي باشد. با استفاده از اين روش ميزان برداشت محصول گندم از يك و نيم تن در هر هكتار به هفت تن در هر هكتار افزايش يافته است.


افزايش سرعت تحقيقات كشاورزي
برخي تحقيقات كشاورزي براي رسيدن به نتيجه مطلوب زمان زيادي طلب مي كند در حالي كه با استفاده از فناوري هسته اي اين زمان به نصف كاهش مي يابد براي بررسي يك بذر تا رسيدن به نتيجه مطلوب در تحقيقات
معمولي اگر ده سال زمان نياز باشد در تحقيقات هسته اي به 5 سال كاهش مي يابد در روش معمولي براي توليد


بذر اصلاح شده مثلا گندم كه مقاوم به خشكي يا شوري باشد به حد اقل 14 سال زمان نياز است در حالي كه با استفاده از فناوري هسته اي با پرتودهي گاما مي توان در مدت 5 تا 6 سال بذر اصلاح شده گندم را توليد كرد
انجام آزمايشات فيزيولوژيك
امروزه با استفاده از كربن راديواكتيو و بررسي حركت آن در اندام گياهي آزمايشات زيادي در خصوص مسير و فرايند حركت مواد و عوامل

كشاورزي هسته ايبا افزايش جمعيت در جهان امنيت غذايي به يكي از چالش هاي امروزه تبديل شده است كه هر چه بيشتر اهميت كشاورزي را آشكار مي كند و استقلال سياسي و اقتصادي هر كشور متضمن دست يابي به خود كفايي در مورد مواد غذايي آن كشور است كشاورزي امروزه با حيات ملت ها سرو كار دارد و توسعه كشاورزي از اركان توسعه اقتصادي مي باشد كه سرمايه گذاري كشورهاي مختلف در اين حوزه خود بيانگر اين اهميت است جايگاه كشاورزي واقعا يك جايگاه

مشخص و بارزي است در دنيا امروز همان طور كه خوتان هم مستحضر هستيد كشوري كه از لحاظ كشاورزي و توليدات كشاورزي جايگاه مناسبي داشته باشد در بسياري از جنبه ها مي تواند موفق باشد و يكي از راه هاي استقلال هر كشوري استقلال در كشاورزي و محصولات كشاورزي و امنيت غذايي كه توليدات محصولات كشاورزي به ما اين اجازه را مي دهد كه بتوانيم روي پاي خودمان باشيم و بتوانيم مستقل عمل كنيم . الان كشاورزي كشور ما در يك پارادوكسي گيركرده نه كشور ما ، بلكه دنيا در يك پارادوكسي گير كرده از يك طرف جمعيت دنيا در حال افزايش شما مجموع بايد منابع غذايي زياد تري توليد كنيد كه بتوانيد بشر را تغذيه كنيد به ويژه در كشور ما از طرف ديگر توليد بيشتر به معناي استفاده بيشتر از منابع زيست محيطي آب و خاك و مواد ديگر زيست محيطي

است يعني در واقع توليد بيشتر به معناي فرسايش بيشتر محيط زيست است . از طرفي ما زيست محيط را اين منابع كشاورزي مثل آب ، خاك و تنوع زيستي را در كشور بايد داشته باشيم كه در آينده هم بتوانيم توليد كنيم .يعني اگر اينها را از دست بدهيم امروز ممكن است بتوانيم امنيت غذايي ايجاد كنيم ولي 10 ، 20 ، يا 30 سال ديگر امنيت غذايي‌مان به كل از بين مي‌رود . بنابراين نمي توانيم توليد را به قيمت از دست دادن محيط ، به قيمت تخريب منابع طبيعي از دست بدهيم اين كار سختي است جمع بين اين دو بنابراين در اينجاست كه ما بايد بتوانيم رابطه آب ، خاك و گياه را خوب بفهميم تا بتوانيم در اين رابطه روش هاي توليد و روش‌هاي حفاظت منابع آب و خاك و

روش‌هاي استفاده بهينه از اين منابع آب و خاك و محصول بيشتر براي اينها توليد كنيم . نريتور : در حال حاضر در دنيا تلاش هاي بسيار و مطالعات زيادي در بخش كشاورزي و در جهت توسعه آن برداشته مي شود استفاده از علوم و تكنولوژي هاي مختلف در اين حوزه همواره باعث افزايش بهره وري و توسعه آن شده است

بيو تكنولوژي ، نانو تكنولوژي ، شيمي و مكانيك و برخي ديگر از علوم و فناوري‌ها به كمك كشاورزي آمده و در پيشرفت و توسعه آن تاثير گذار بوده‌اند ، پيشرفت و توسعه اي كه به رشد و توسعه اقتصادي خواهد انجاميد امروزه فناوري هسته اي نيز يكي از تاثير گذارترين تكنولوژي ها در اين بخش مي باشد از جمله مهم ترين مصارف صلح آميز هسته اي در بخش كشاورزي و شامل كليه مراحل كاشت ، داشت و برداشت محصولات كشاورزي است كارآمدي اين فناوري ياد شده گاه مستقيم و گاه غير مستقيم است كه از آن با نام كشاورزي هسته اي نام مي برند . اما كشاورزي هسته اي چيست ؟: چون كشاورزي هسته اي فرق داشت با كشاورزي معمولي ، كشاورزي معمولي روش

هايي است كه تمام دنيا دارند انجام مي‌دهند و روش هاي بسيار خوبي است . ولي جايگزين روش هاي هسته اي نتوانسته بشود يعني اگر ما بخواهيم يك گندمي كه يك دانه مي كاريم صد تا در مي آيد حالا چه كنيم كه يك دانه مي‌كاريم 500 تا در بيايد و آبي هم به آن مي‌دهيم كمتر از آب قبلي باشد يعني به جاي اينكه فرض كنيد ما به يك گندم از ابتدا تا انتهايش يك شيشه آب مي دهيم كه رشد كند نصف شيشه بدهيم ، خوب اين تكنولوژي اش تكنولوژي هسته اي است ما راه ديگري نداريم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید