بخشی از مقاله

و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ


( بخش اول )
بخش اول : مفاهيم اوليه
• IOS ( برگرفته از Internetwork Operating System ) ، نرم افزاری است كه از آن به منظور كنترل روتينگ و سوئيچينگ دستگاه های بين شبكه ای استفاده می گردد . آشنائی با IOS برای تمامی مديران شبكه و به منظور مديريت و پيكربندی دستگاه هائی نظير روتر و يا سوئيچ الزامی است .
• يك روتر و يا سوئيچ بدون وجود يك سيستم عامل قادر به انجام وظايف خود نمی باشند(همانند يك كامپيوتر ) . شركت سيسكو ،‌ سيستم عامل Cisco IOS را برای طيف گسترده ای از محصولات شبكه ای خود طراحی و پياده سازی نموده است .

نرم افزار فوق، جزء لاينفك در معماری نرم افزار روترهای سيسكو می باشد و همچنين به عنوان سيستم عامل در سوئيچ های Catalyst ايفای وظيفه می نمايد . بدون وجود يك سيستم عامل ، سخت افزار قادر به انجام هيچگونه عملياتی نخو اهد بود . ( عدم تامين شرايط لازم برای بالفعل شدن پتانسيل های سخت افزاری ) .


• فرآيند راه اندازی روتر با استقرار برنامه Bootstrap ، سيستم عامل و يك فايل پيكربندی در حافظه آغاز می گردد . در صورتی كه روتر نتواند يك فايل پيكربندی را پيدا نمايد ، Setup mode فعال و پس از اتمام عمليات در اين mode ،‌ می توان يك نسخه backup از فايل پيكربندی را در حافظه NVRAM ذخيره نمود.هدف از اجرای روتين های راه انداز نرم افزار IOS ، راه اندازی و آغاز فعاليت های يك روتر می باشد .


• برای آشنائی اوليه با فرآيند راه اندازی روتر و IOS ، مطالعه مطالب زير پيشنهاد می‌گردد :
آشنائی با سيستم عامل روتر
راه اندازی اوليه روتر
راه اندازی روتر : ايجاد يك HyperTerminal Session
راه اندازی روتر : Logging
راه اندازی روتر

بخش دوم : پرسش و پاسخ
سوال يک : در كدام mode زير می توان از دستور show استفاده نمود . ( دو گزينه را انتخاب نمائيد ) .
a. User
b. Privileged
c. Line Configuration
d. Global Configuration
پاسخ : گزينه های a و b
توضيحات :
در User Exec و Privileged mode می توان از دستور show استفاده نمود . امكان استفاده از دستور فوق در Line Configuration و Global Configuration وجود ندارد . بنابراين گزينه های c و d نادرست می باشند .

________________________________________
سوال دوم : در صورتی كه مدير شبكه در يك سازمان بزرگ بخواهد تمامی اطلاعات مربوط به پيكربندی روتر را در يك مكان متمركز ذخيره نمايد از كدام سرويس دهنده زير می تواند استفاده نمايد ؟

a. FTP
b. TFTP
c. SQL
d. Oracle
پاسخ : گزينه های a و b
توضيحات :
برای ذخيره اطلاعات پيكربندی دستگاه های شبكه ای سيسكو نظير روتر و يا سوئيچ می توان از سرويس دهندگان FTP و يا TFTP استفاده نمود . استفاده از سرويس دهنده TFTP به علت عدم تحميل بار اضافه به سيستم ترجيح داده می شود . با توجه به اين كه سرويس دهنده بانك اطلاعاتی SQL و اوراكل قادر به ذخيره اطلاعات پيكربندی دستگاه های شبكه ای سيسكو نمی باشد ، گزينه های c و d نادرست می باشند.

________________________________________
سوال سوم: فرض كنيد از شما خواسته شده است كه اشكال زدائی ارتباط سرويس گيرندگان در يك شبكه مبتنی بر IP را انجام دهيد . در چنين مواردی از كدام دستور زير به منظور يافتن آدرس IP بر روی اينترفيس Ethernet 0 استفاده می نمائيد ؟
a. ping
b. IPConfig
c. traceroute
d. Show interface Ethernet 0
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه d
توضيحات :
دستور show interface تمامی اطلاعات پيكربندی منطقی و فيزيكی يك اينترفيس خاص را نمايش می دهد .
از دستور ping به منظور بررسی امكان ارتباط با يك دستگاه و يا سيستم موجود در شبكه استفاده می گردد .
IPConfig ، يكی از مجموعه دستورات قابل استفاده در كامپيوترهائی است كه بر روی آنها سيستم عامل ويندوز نصب شده باشد و از آن به منظور يافتن آدرس IP كامپيوتر استفاده می گردد .
با استفاده از دستور traceroute می توان مسير يك بسته اطلاعاتی تا مقصد را رديابی نمود .

________________________________________
سوال چهارم : برای ورود به Privileged EXEC mode با فرض بودن در User Mode از كدام دستور زير استفاده می گردد ؟
a. Privilege
b. Admin
c. Enable
d. Disable
پاسخ : گزينه c
توضيحات :
با تايپ دستور enable می توان به privileged EXEC mode وارد شد . گزينه های a و c دستورات معتبری نمی باشند و با استفاده از دستور disable از privileged EXEC mode خارج می شويم .

________________________________________
سوال پنجم : فرض كنيد سازمان شما چهارده عدد سوئيچ Catalyst را جهت نصب در شبكه خريداری نموده است و قصد دارد از آنها به منظور جداسازی collision domain برای هر دستگاه متصل به شبكه استفاده نمايد . برای نيل به خواسته فوق چه نوع پيكربندی را می بايست انجام داد ؟
a. لزومی به پيكربندی سوئيچ ها نمی باشد .
b. می بايست بك آدرس IP را بر روی سوئيچ تعريف نمود.
c. می بايست بر روی سوئيچ ها چندين VLAN منحصربفرد را پيكربندی نمود .
d. قبل از هر چيز می بايست IOS سيسكو نصب گردد .
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه a
توضيحات :
سوئيچ های catalyst دارای پيكربندی پيش فرض به منظور انجام وظايف اوليه سوئيچينگ ( نظير جداسازی collision domain برای دستگاه های متصل شده ) می باشند .
نسبت دادن يك آدرس IP به سوئيچ صرفا" اين امكان را در اختيار مدير شبكه قرار می دهد كه بتواند با استفاده از برنامه telnet مديريت از راه دور آن را انجام دهد .
گزينه c بدين دليل نادرست است كه VLANs باعث ايجاد broadcast domain می شود نه collision domain .
سوئيچ به منظور انجام وظايف پيش فرض خود نيازی به IOS ندارد . برخی از سوئيچ های catalyst كم قيمت دارای IOS نمی باشند بنابراين گزينه d نادرست می باشد

________________________________________
سوال ششم :كدام گزينه زير نشاندهنده شكل پرامپت Privileged EXEX mode در روتر می‌باشد ؟
a. Router>
b. Router#
c. Router&
d. Router$
پاسخ : گزينه b
توضيحات :
پرامپت #Router نشاندهنده اين موضوع است كه روتر در Privileged EXEC mode است .
گزينه a شكل پرامپت در User EXEC mode را نشان می دهد . گزينه های c و d يك شكل معتبر پرامپت نمی باشند .

________________________________________
سوال هفتم: فرض كنيد از طريق كنسول با يك سوئيچ catalyst سيسكو ارتباط برقرار شده است و علامت < از طريق برنامه HyperTerminal مشاهده می گردد . وجود اين علامت نشاندهنده چه چيزی است ؟
a. شما در Privileged EXEC mode می باشيد
b. شما در User EXEC mode می باشيد
c. سوئيچ پيكربندی نشده است
d. سخت افزار سوئيچ مشكل دارد و می بايست تعويض شود
پاسخ : گزينه b
توضيحات :
شكل پرامپت < به منزله بودن در User Exec mode است .
مشاهده شكل پرامپت User Exec mode هيچگونه ارتباطی با پيكربندی سوئيچ ندارد و پرامپت فوق حتی با عدم پيكربندی سوئيچ نيز نمايش داده می شود ( دليل نادرست بودن گزينه c ) . مشاهده شكل پرامپت < ارتباطی با وجود مشكل سخت افزاری در سوئيچ ندارد( دليل نادرست بودن گزينه d )

________________________________________
سوال هشتم : با استفاده از كدام گزينه ( دستور ) زير می توان يك نام معنی دار را برای سوئيچ catalyst تعريف نمود ؟
a. enable
b. host name
c. hostname
d. name
پاسخ : گزينه c
توضيحات :
از دستور hostname می توان به منظور نسبت دهی‌ يك نام به سوئيچ استفاده نمود .
دستور enable امكان ورود به Privileged EXEC mode سوئيچ را فراهم می نمايد .
گزينه های c و d ، دستورات معتبری نمی باشند.

________________________________________
سوال نهم: فرض كنيد می خواهيم يك آدرس IP را به سوئيچ 2950 نسبت دهيم . با فرض اين كه وضعيت ما در حالت < HQ-SW1 می باشد از كدام مجموعه دستورات زير استفاده می گردد ؟
( علامت cr معادل carriage return است )
a. enable <cr> ip address 10.1.1.1
b. enable <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
c. enable <cr> configure terminal <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
d. enable <cr> configure terminal <cr> interface vlan 1 <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
پاسخ : گزينه d
آدرس IP را می بايست بر روی VLAN مديريتی كه به صورت پيش فرض VLAN 1 است ، تعريف نمود .
با توجه به اين كه نمی توان تنظيمات و پيكربندی آدرس IP را در privileged mode انجام داد ، گزينه های a و b نادرست می باشند .
با اين كه از گرامر نشان داده شده در گزينه c به منظور نسبت دهی يك آدرس IP به يك سوئيچ catalyst 1900 استفاده می شود ولی اين سری از محصولات سيسكو مدت ها است كه از خط توليد خارج و توليد نمی گردند . بنابراين گزينه c نادرست است

________________________________________
سوال دهم:كدام گزينه زير گرامر درست دستور clock را نمايش می دهد ؟
a. cl?
b. clock?
c. clock ?
d. cl ?


مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه c
دستور ? clock ، تمامی پارامترهای ( گرامر ) مورد نياز دستور clock را در خروجی نمايش می دهد.
گزينه a ، دستور و يا دستوراتی را كه با cl شروع می شوند ، نمايش می دهد .
گزينه b ، دستور و يا دستوراتی را كه با clock شروع می شوند نمايش می دهد . بديهی است در چنين مواردی ، دستور clock می بايست در خروجی نمايش داده شود.
گزينه d نادرست است و يك پيام خطاء مبنی بر غيرمعتبر بودن دستور تايپ شده نمايش داده می شود .

________________________________________
________________________________________
و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش دوم )
بخش اول : مفاهيم اوليه
• IOS ( برگرفته از Internetwork Operating System ) ، نرم افزاری است كه از آن به منظور كنترل روتينگ و سوئيچينگ دستگاه های بين شبكه ای استفاده می گردد . آشنائی با IOS برای تمامی مديران شبكه و به منظور مديريت و پيكربندی دستگاه هائی نظير روتر و يا سوئيچ الزامی است .
• يك روتر و يا سوئيچ بدون وجود يك سيستم عامل قادر به انجام وظايف خود نمی باشند(همانند يك كامپيوتر ) . شركت سيسكو ،‌ سيستم عامل Cisco IOS را برای طيف گسترده ای از محصولات شبكه ای خود طراحی و پياده سازی نموده است .

نرم افزار فوق، جزء لاينفك در معماری نرم افزار روترهای سيسكو می باشد و همچنين به عنوان سيستم عامل در سوئيچ های Catalyst ايفای وظيفه می نمايد . بدون وجود يك سيستم عامل ، سخت افزار قادر به انجام هيچگونه عملياتی نخو اهد بود . ( عدم تامين شرايط لازم برای بالفعل شدن پتانسيل های سخت افزاری ) .
• فرآيند راه اندازی روتر با استقرار برنامه Bootstrap ، سيستم عامل و يك فايل پيكربندی در حافظه آغاز می گردد . در صورتی كه روتر نتواند يك فايل پيكربندی را پيدا نمايد ، Setup mode فعال و پس از اتمام عمليات در اين mode ،‌ می توان يك نسخه backup از فايل پيكربندی را در حافظه NVRAM ذخيره نمود.هدف از اجرای روتين های راه انداز نرم افزار IOS ، راه اندازی و آغاز فعاليت های يك روتر می باشد .
• برای آشنائی اوليه با فرآيند راه اندازی روتر و IOS ، مطالعه مطالب زير پيشنهاد می‌گردد :


آشنائی با سيستم عامل روتر
راه اندازی اوليه روتر
راه اندازی روتر : ايجاد يك HyperTerminal Session
راه اندازی روتر : Logging
راه اندازی روتر
IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش اول )
بخش دوم : پرسش و پاسخ


سوال يک :با استفاده از كدام دستور زير می توان يك پيام خوش آمدگوئی را تعريف تا پس از log in به روتر نمايش داده شود .
a. Router(config)# banner message
b. Router(config)# banner motd &
c. Router# banner motd #
d. Router# banner message !
پاسخ : گزينه b
توضيحات :
با استفاده از دستور [ banner motd [delimiting character می توان يك پيام را مشخص تا پس از log in به روتر نمايش داده شود . در چنين مواردی از دستور & banner motd استفاده می گردد كه علامت & انتهای بنر را مشخص می نمايد .
در گزينه a گرامر استفاده از دستور نادرست است .
گزينه c نادرست است چراكه نمی توان دستور فوق را در مد Global configuration استفاده نمود
گزينه d نيز يك دستور معتبر نمی باشد

________________________________________
سوال دوم : برای پيكربندی يك روتر 2621 لازم است كه به آن متصل شويم تا پيكربندی يك اينترفيس آن را انجام دهيم . با استفاده از كدام روش زير می توان به روتر متصل و پيكربندی آن را انجام داد . ( سه گزينه را انتخاب نمائيد ) .
a. Telnet
b. FTP
c. Console connection
d. AUX connection
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه های a ، c و d
توضيحات :
در صورت آگاهی از آدرس IP يكی از اينترفيس های روتر ، می توان با استفاده از telnet به آن متصل گرديد ( در صورت اجرای DNS می توان از طريق نام نسبت داده شده به روتر به آن متصل شد ) .
به كمك يك كابل rollover می توان از طريق پورت كنسول به روتر متصل گرديد . همچنين با استفاده از مودم و از طريق يك پورت AUX نيز می توان به روتر متصل گرديد.
گزينه b نادرست است چون با استفاده از سرويس دهنده FTP می توان يك پيكربندی را download نمود .

________________________________________
سوال سوم: فرض كنيد می خواهيم شرايطی را فراهم نمائيم كه افراد غيرمجاز نتوانند laptop خود را به روتر متصل نمايند .در چنين مواردی استفاده از چه نوع رمز عبوری را توصيه می نمائيد .
a. vty
b. Interface
c. Console
d. Enable
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه c
توضيحات :
رمز عبور كنسول هر فردی را كه تلاش نمايد كامپيوتر خود را از طريق يك كابل rollover سريال به پورت كنسول متصل نمايد ، ملزم به درج يك رمز عبور می نمايد .
گزينه A بدين دليل نادرست است كه vty يك پورت مجازی و يا پورت telnet است .
به دليل عدم وجود رمز عبور برای اينترفيس ، گزينه b نادرست است .
رمز عبور همراه با دستور enable باعث پيشگيری از ورود افراد غيرمجاز به privileged mode می گردد . به همين دليل گزينه d نيز نادرست است .

________________________________________
سوال چهارم : فرض كنيد به پورت كنسول متصل و برنامه HyperTerminal را اجراء و صرفا" حروف و علائم بی معنی و رمزشده ای را مشاهده می نمائيم . برای حل اين مشكل چه روشی را پيشنهاد می نمائيد .
a. تعويض كانكتور
b. استفاده از يك برنامه ترمينال ديگر
c. راه اندازی مجدد روتر
d. تنظيم baud rate پورت com
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه d
توضيحات :
ممكن است ميزان baud rate خيلی كم و يا خيلی بالا در نظر گرفته شده باشد . در چنين مواردی baud rate پورت سريال كامپيوتر می بايست بر روی 9600bps تنظيم گردد .
گزينه a نادرست است چون می بايست از يك كابل RJ-45 rollover استفاده نمود و نمی توان كانكتور را تغيير داد .
گزينه b نادرست است چون ممكن است همين مشكل با برنامه های ترمينال ديگر نيز وجود داشته باشد .
گزينه c نادرست است چون بندرت پيش می آيد كه لازم باشد برای حل يك مشكل مجبور به راه اندازی مجدد روتر گرديم

________________________________________
سوال پنجم :با استفاده از كدام دستور زير می توان تمامی پيكربندی جاری و موجود در RAM را مشاهده نمود ؟
a. Show running-config
b. Show startup-config
c. Show ip route
d. Show version
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه a
توضيحات :
با استفاده از دستور show running-config می توان تمامی پيكربندی های جاری موجود در RAM را مشاهده نمود .
گزينه b بدين دليل نادرست است كه دستور Show startup-config صرفا" پيكربندی جاری را در خروجی نمايش می دهد .
گزينه c نادرست است چون دستور فوق اطلاعات جدول روتينگ روتر را نمايش می دهد .
گزينه d نادرست است چون دستور show version اطلاعات متنوعی در خصوص وضعيت سخت افزاری ، نرم افزاری و تنظميات ريجستر پيكربندی را نمايش می دهد

________________________________________
سوال ششم : فرض كنيد می خواهيم پيكربندی روتری با نام East را بگونه ای انجام دهيم كه هويت آن از طريق پروتكل CHAP برای روتری با نام west تائيد گردد . چه كاربری را می بايست بر روی روتر East پيكربندی نمود ؟
a. East
b. West
c. South
d. North


مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه b
توضيحات :
در روتر East می بايست نام كاربر روتری كه وی قصد ارتباط با آن را دارد مشخص نمود . در اين مورد خاص ، نام كاربر west است .
گزينه a بدين دليل نادرست است كه East نام ( hostname ) روتر است نه نام كاربر .
گزينه های c و d نيز بدين دليل نادرست می باشند كه به ضرورت ارتباط با هيچيك از روترهای South و North در صورت مسئله اشاره نشده است . در صورتی كه روترهائی با نام North و South وجود داشته باشد و روتر East لازم باشد با آنها ارتباط برقرار نمايد می بايست از username هر دو آنها آگاهی داشته باشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید