دانلود مقاله ppppn pppn و  ppn  ، pn  ، بررسی برهمکنش قویهستهای در سیستمهای 

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

بررسی برهمکنش قوي انگیزه اصلی مطالعه اتمهاي اگزوتیک بوده است، که این مورد در واقع مهمترین کاربرد این اتمها میباشد و در زمینه فیزیک هستهاي شگفت قرار دارد .[1] در صورت توقف کائون در ماده به دلیلی منفی بودن بار کائون و جرم زیاد آن نسبت به الکترون، میتواند جایگزین الکترونهاي اتمی در ماده شود و یک اتم کائونی شکل بگیرد. پس از واانگیختگی کائون با گذارهاي الکترومغناطیسی متوالی به ترازهاي اتمی پایینتر، الکترون اوژه و پرتوهاي Xگسیل میشود تا زمانی که در حالتی با پایینترین عدد کوانتومی اصلی n قرار گیرد، در این حالت اثر الکترونهاي اتمی کاملاً قابل چشم پوشی میگردد و اتم کائونی ساختار بسیار ساده شبه هیدروژنی را به خود میگیرد .[2] به دلیل کوچک بودن شعاع بور این اتمها نسبت به اتمهاي معمولی، همپوشانی قابل ملاحظهاي از تابع موج ذره با هسته ایجاد میشود و اگر ذره یک هادرون باشد علاوه بر برهمکنش الکترومغناطیسیبرهمکنش قوي نیز با هسته خواهد داشت. این برهمکنش علاوه بر جابهجا کردن حالتهاي اتمی نسبت به حالت الکترومغناطیسی خالص، به دلیل امکان جذب ذره توسط هسته موجب پهن شدگی آنها نیز خواهد شد.طیف نگاري دقیق پرتوهاي X اتمهاي کائونی یک امکان منحصر به فرد براي اندازهگیري دقیق برهمکنش قوي

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

کائون-هسته فراهم میآورد، که با اندازهگیري پهنا و جابهجایی پرتوهاي X ناشی از برهمکنش قوي این کار را انجام میدهند .[2]با اندازهگیري این دو کمیت میتوان بعضی از مدلهاي پدیده شناسی را مورد آزمون قرار داد ] .[3

پس از جذب کائون توسط هسته، حالتهاي هستهاي تشکیل میشود که بسیار عمیقتر و پهنتر از ترازهاي اتمی هستند. این ترازها به دلیل برهمکنش قوي هادرون با هسته به وجود آمدهاند و در غیاب این برهمکنش وجود نخواهند داشت .[4] با توجه به نتایج تجربی و تحلیلهاي انجام شده پس از جذب کائون در هسته یک حالت شبه مقید ( ∗ ) تشکیل میشود،سپس کائون در محیط هسته نفوذ پیدا میکند و پس از برهمکنش با دیگر نوکلئونها، حالتهاي مقید هستهاي را تشکیل میدهد .[5]

آزمایشهاي بسیاري به منظور مطالعه اتمهاي اگزوتیک شکل گرفته است. اکنون مطالعه اتمهاي کائونی یکی از فعالیتهاي اصلی در شتابدهندههايDAΦNEدر Frascati ایتالیا و KEK در ژاپن است .[6]

روش کار

به صورت تحلیلی با حل معادله کلین-گوردن و استفاده از پتانسیل اپتیکی و کولنی، میتوان به محاسبه ترازهاي انرژي، پهنا و جابهجایی آنها پرداخت. در این مقاله به محاسبه حالتهاي بسیار مقید ناشی شده از برهمکنش قوي کائون با هسته، در هستههاي pn، ppn، pppn و ppppn میپردازیم. قابل بیان است که هستههاي pppn و ppppnدر حالت عادي نامقیدند و حضور کائون در آنها، سبب تشکیل سیستمهاي مقید میشود. با بررسی این سیستمها تاثیر افزایش پروتونها در تغییر انرژي حالت مقید و پهناي آن، که از برهمکنش قوي ناشی میشوند را مورد بررسی قرار میدهیم. براي توصیف برهمکنش قوي بین کائون و هستهاز پتانسیل اپتیکی پدیده شناختی فریدمن [7]استفاده میکنیم که براي هستههاي سبک با معادله (1) داده میشود:
] ( )(1) ° = 0/16 ( ° ) ° + ° [ 1 + = −4 2 چگالی متوسط ناحیه

هستهاي است. 018 / 273 ± 0 / = 0 ، 62 / = −. 15 + 0 ° و 04) + / 62 ± 0 / = [(1 °
/
−0/028 ± 0/009 ] از بهترین برازشها حاصل شدهاند، جرم کاهشیافته کائون-هسته و M جرم
A
نوکلئون میباشد.( ) چگالی ناحیه هستهاي و
عدد جرمی هسته مورد نظر است.

چگالی هستهاي عنصر اصلی پتانسیل اپتیکی است.مدلی که اینجا براي محاسبه چگالی به کار بردهایم از حل معادله شرودینگر براي یک سیستم چند ذرهاي (برحسب تعداد نوکلئونهاي هسته) بهدست میآید، به این صورت

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

که هسته را به صورت یک سیستم با چند ذره یکسان (نوکلئونها) و فاقد اسپین، با مختصات r1، r2، r3 و... و مرکز جرم R در نظر میگیریم. طبق مدل پوستهاي، هرکدام از نوکلئونها را داخل پتانسیل مؤثر نوسانگر هماهنگ فرض میکنیم. معادله شرودینگر و تابع موج چنین سیستمی به صورت رابطه (2) میباشد:

∇ ℏ −
2

تابع موج این سیستم برحسب مختصات مرکز جرم و مکان ذرات به صورت زیر میباشد:

با استفاده از مختصات ژاکوبی، تابع موج یک نوکلئون در حضور سایر نوکلئونها را بهدست میآوریم، و با نرمالیزه کردن و به توان دو رساندن آن، چگالی یک نوکلئون در حضور سایر نوکلئونها حاصل میشود،که به صورترابطه (4) میباشد و اگر آن را درتعداد پروتونها ضرب کنیم، چگالی بار، و اگر در تعداد نوترونها ضرب کنیم، چگالی نوترونی هسته بهدست میآید.[8]


_ شعاع ریشه میانگین مربعی هسته است که با استفاده از رابطه = ° با ° = 1 /2 آن را محاسبه کردیم.برهمکنش بین کائون و هسته را به صورت یک برهمکنش دوجسمی در نظر میگیریم و با حل معادله کلین-گوردن که به صورت رابطه((5 میباشد[2]،با روش عددي نومیروف [9]،به محاسبه حالتهاي بسیار مقید هستهاي ناشی شده از برهمکنش قوي کائون با هسته، میپردازیم.


که در این رابطه جرم کاهش یافته کائون-هسته، پتانسیل کولنی که برهمکنش الکترومغناطیسی بین کائون و هسته رانشان میدهد و شامل پتانسیل گریز از مرکز میباشد و پتانسیل اپتیکی ناشی از برهمکنش کائون-هسته است. با حل این معادله تابع موج ذره ( ) و انرژي حالت مقیدE، که داراي دوبخش حقیقی و موهومی است، به دست میآید. قسمت حقیقی آن مجموع انرژي بستگی و جرم سکون کائون، و قسمت موهومی آن نیمپهناي انرژي تراز مورد نظر را بهدست میدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی مولفههای تلفات در فیدرهای نمونه شبکه توزیع برق تبریز

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چکیدهمقاله حاضر نتایج مطالعاتی است که برای بررسی مولفههای تلفات و روشهای کاهش آن در بخشی از شبکه توزیع برق تبریز انجام گردیده و سعی در محاسبه و ارزیابی مولفههای تلفات در بار پیک و همچنین تلفات انرژی روزانه با استفاده از منحنی بار روزانه برداشت شده از ثباتهای نصب شده در شبکه توزیع برق تبریز دارد. مطالعات انجام ...

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس نظریه مک کری و پل کوستا با رهبری تحول آفرین در جهت تحول و بازسازی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس نظریه مک کری و پل کوستا با رهبری تحول آفرین در جهت تحول و بازسازی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور چکیده - با توجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان ها و مراکز آموزشی توسط رهبران، گرایش هـا و توجهـات روز افـزون بـه روابـط انسانی در سازمانها و نیز تاثیرگذاری ویژگیهای شخصی ...

مقاله بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید بر نقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید بر نقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت ...

مقاله بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقصادی و دارایی استان گلستان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقصادی و دارایی استان گلستان   چکیده این تحقیق با هدف شناسایی میزان سکون زدگی، تحلیل رفتگی، فرسودگی عاطفی و جسمانی، کاهش عملکرد و تهی شدن از ویژگی های شخصیتی در سازمان دارایی استان گلستان انجام شده است. کارکنان امروزی بیشتر از گذش ...

مقاله بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور چکیده یکی از اهداف دولتها ارائه خدمات به واحدهای زیرمجموعه خود میباشد. این واحدهای زیر مجموعه غالباً هدف ارائه خدمت داشته و در قبال خدمات ارائه کردهای خود درآمدی کسب نمی کنند. این واحدها ...

مقاله بررسی تهدیدات امنیتی انتقال داده در رایانش ابری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی تهدیدات امنیتی انتقال داده در رایانش ابری چکیده: رایانش ابری مدلی است که دسترسی به منابع محاسباتی، سرورها، منابع کاربردی و انواع سرویس ها را با سرعت مناسب و به آسانی فراهم می کند. هزینه پایین و مقرون به صرفه بودن آن، رایانش ابری را ...

مقاله بررسی رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر اثربخشی مدیران پروژه

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر اثربخشی مدیران پروژه چکیده: یکی از ویژگی های هر پروژه در روند توسعه و تکامل، داشتن رهبرانی اثربخش در تمامی ابعاد و مراحـل آن به ویژه در هنگام تصمیم گیری است. در این تحقیق، با تعریـف رهبـری مـوقعیتی بـه عنـوان محـور اثربخشی رهبری و عاملی برای موفقیت پروژه، اصول ارزشی رهبر ...

مقاله کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی چکیده: پژوهش حاضر شامل شبیه سازی عددی یک فتوبیوراکتور صفحهای عمودی به منظور تعیین پارامتر های بهینه کنترلر به روش تاگوچی و کنترل توده زیستی ...