بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • ستون مهره ای (vertebtal column):
 • مهره های ستون فقرات از نوع استخوانهای نامنظم (irregular) می باشند و  همچنین در ساختار اسکلتی از نوع استخوان بندی محوری ( axial eskeletan)محسوب می شود.
 • ستون مهره ای از قاعده جمجمه (skull) شروع می شود  و در تمامی طول گردن و تنه امتداد دارد. در بچه های طبیعی که مهره ها هنوز به هم جوش نخورده اند

 تعداد مهره ها 33 عدد است، اما در بالغین 5تای ما قبل آخر بهم جوش می خورند و ساکروم (sacrum) را می سازند و 4 تای آخر بهم جوش می خورند و استخوان دنبالچه را می سازند.

 بدین ترتیب 33 مهره در بچه ها تبدیل به 26 مهره در بالغین می شود.

اسلاید 2 :.

 • انحناهای ستون مهره ای:

زمانی که از نمای پهلو به ستون مهره

 یک نوزاد تازه متولد شده نگاه می کنیم کل آن به طرف جلو مقعر و فرو رفته است، در3 تا6 ماهگی که بچه سرش را صافنگه می دارد با انجام این عمل شکل ناحیه گردن از حالت تقعر به جلو، به حالت تحدب روبه جلو تغییر می یابد و در سن 10 تا 18 ماهگی ایستادن و راه رفتن را فرا می گیرد، ناحیه کمری نیز از حالت تقعر رو به جلوبه حالت تحدب به طرف جلو تغییر شکل می دهد.

خمیدگی ثانویه (cecondarycruve) : انحناها و قوسهای گردنی و کمری

خمیدگی اولیه(primary cruve) : قوسهای پشتی و خاجی و دنبالچه ای

 

اسلاید 3 :

ستون مهره ای (vertebtal column):

ناحیه گردنی (cervical) 7 عدد

ناحیه پشتی (thoracic) 12 عدد

ناحیه کمری (lumbar) 5 عدد

ناحیه خاجی (sacral) 5 مهره به هم جوش خورده

ناحیه دنبالچه(coccyx)4 مهره به هم جوش خورده

اسلاید 4 :

اطلس(atlas):

 • اولین مهره گردن که جمجمه را حمل می کند.
 • فاقد تنه و زائده خاری است.
 • شامل دو توده طرفی که از جلو توسط
 • قوس قدامی و از طرف عقب توسط
 • قوس خلفی به یکدیگر اتصال یافته ویک حلقه استخوانی می سازد.

اسلاید 5 :

 • توده های طرفی اطلس(lateral masses):
 • هر توده دارای 6 سطح (قدامی، خلفی، داخلی، خارجی، فوقانی، تحتانی ) است.

اسلاید 6 :

 • قوس قدامی اطلس(anterior arch):
 • قوس خلفی اطلس (posterior):
 • زائده های عرضی transver processes:

اسلاید 7 :

آکسیس AXIS:

دومین مهره گردنی است که اطلس و جمجمه حول محور

 زائده دندانه ایی (DENS) آن می چرخد.

 • تنه آکسیس:
 • زائده های عرضی:
 • لامیناها(تیغه ها):
 • زائده خاری:
 • پدیکولها (پایه):

اسلاید 8 :

 • خصوصیات مهره های گردنی سوم تا ششم :
 • زائده عرضی:
 • زائده خاری:

در انتها دو شاخه می شود و محل چسبندگی عضلات و رباط پس سر می باشد.

 • سوراخ عرضی:
 • زوائد مفصلی (Articular processes):
 • سوراخ مهره ای :

تقریباً سه گوش و نسبتاً وسیع است

اسلاید 9 :

 • هفتمین مهره گردنی :
 • زائده خاری دراز و در انتها دو شاخه نیست
 • درای زائده عرضی باریک و تکمه قدامی آن کوچک است یا وجود ندارد.
 • گاهی ممکن است ریشه قدامی زائده عرضی، بصورت یک نوار استخوانی یا لیفی بزرگ و کشیده درآید به نام دنده گردنی (cervical rip) که معمولاً به سطح فوقانی دنده اول ختم می شود، اما ممکن است متوجه استر نوم(جناغ) گردد
 • سوراخ عرضی معمولاً کوچک است و فقط ورید مهره ای فرعی از آن عبور می کند.
 • تکمه خلفی زائده عرضی به اندازه زائده عرضی اولین مهره سینه ای بطرف خارج کشیده شده است

اسلاید 10 :

 • مهره های سینه ای (پشتی) (Thoracisvertebrae):
 • تنه مهره ای:
 • زائده های خاری
 • پایه (pedivle)
 • تیغه یا لامینا (Lamina)
 • سوراخهای مهره ای
 • زوائد عرضی
 • زوائد مفصلی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید