بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني

  • اين ساختمانها رايج‌ترين گونه ساختماني در شهرهاي بزرگ و متوسط كشورند
  • استفاده از اتصال خرجيني بيشتر بدليل سهولت اجرا و ارزانتر تمام شدن سازه رواج يافته است
  • برخي اين اتصال را فاقد صلبيت دانسته و آن را اتصال قيچي ناميده‌اند

اسلاید 2 :

 

 نتايج تحقيقات انجام شده بر روي اتصال خرجيني :

 

 بر خلاف تصور رايج، اتصال خرجيني از صلبيت قابل توجهي برخوردار است و به همين دليل، در قابهاي اتصال خرجيني تحت نيروهاي زلز‌له، لنگرهاي بزرگي در اتصالات ايجاد مي‌شود كه بدليل مقاومت كمتر اتصال نسبت به تير و ستون، شكست در اتصال متمركز شده و اتصال خرجيني از محل جوشها گسيخته مي شود.

اسلاید 3 :

مدلسازي تحليل اتصال خرجيني

ANSYS مدلسازي اجزاي محدود توسط

آناليز غير خطي مصالح

بارگذاري استاتيكي

رفتار الاستوپلاستيك براي فولاد و جوش

 CONTAC,SOLIDالمانهاي

اعمال لنگرهاي زلزله اي

اسلاید 4 :

lاتصال خرجيني داراي صلبيت نسبتاً بالايي است و در هنگام زلزله در آن لنگر ايجاد مي‌شود.

lميزان لنگر در اتصال خرجيني بستگي به شدت نيروي زلز‌له، و آزادي قاب در برابر جابجايي جانبي دارد. در زلز‌له‌هاي شديد، و در قابهايي‌كه فاقد عناصر لرزه‌بر سخت (بادبند، ديوار برشي) باشند، لنگرهاي بزرگي در گره‌هاي ايجاد مي‌شود.

lطبق آزمايشهاي انجام شده روي اتصال خرجيني رفتار پسماند اين اتصال از شكل‌پذيري كافي برخوردار نيست و حالت شكست آن نه ناشي از تسليم فولاد، كه به علت تمركز تنش و گسيختگي جوشها است. همين آزمايشها نشان مي‌دهد كه مقاومت اتصال معمولاً كمتراز تير و ستون مربوطه است و اين باعث تمركز شكست در اتصال مي‌شود. شكست ترد اين نوع اتصال، و فقدان يك عنصر برشگير مستقل در آن، اتصال خرجيني را در برابر زلز‌له بسيار خطر پذير ساخته است.

اسلاید 5 :

تقويت به كمك بالهاي جانبي

lتحقيق نشان ميدهد كه براي جلوگيري از تمركز تنش در كنج نبشي، بهتر است به جاي نبشي، مطابق شكل زير در هر سمت ستون دو ورق افقي نصب گردد. در اين صورت تنشها توزيع مناسب‌تري يافته و اتصال بحد كافي مقاوم مي‌شود. تحقيقات نظري نشان مي‌دهد كه اين جايگزيني كاهش بسيار چشمگيري در تنشهاي متمركز كنج بوجود مي‌آورد به‌طوري‌كه تنش به 10% مقدار اوليه كاهش مي‌يابد.

l  اين ورقها با جوش‌شياري با نفوذ كامل به‌ستون در امتداد AB و CD جوش مي‌شوند و بنابراين، تنش مجاز جوش خيلي بيشتر از جوش گوشه مي‌باشد و در واقع با فولاد نرمه يكي است.

اسلاید 6 :

lتعريف اتصال خرجيني ساده

lاتصال خرجيني ساده اتصالي است كه در برابر تغيير زاويه بين تير و ستون از خود مقاومت چنداني بروز نمي‌دهد و و در ساختمانهاي متعارف حداكثر سختي چرخشي اوليه آن از 150 تن متر بر راديان تجاوز نمي‌كند. در صورت استفاده از جزئيات ارائه شده در بند 2. 3 اتصال از نوع خرجيني ساده محسوب مي‌گردد.

lتعريف اتصال خرجيني گيردار

lاتصال خرجيني گيردار اتصالي است كه چنانچه زير اثر لنگر قرار گيرد، پس از تغيير شكل، زاويه بين تير و ستون در محل اتصال تغيير محسوسي نكند. حداقل سختي چرخشي اوليه اتصال خرجيني گيردار در ساختمانهاي متعارف برابر 2000 تن متر بر راديان مي‌باشد. علاوه بر اين، اتصال خرجيني گيردار بايد قابليت انتقال نيروهاي افقي ، قائم و لنگر خمشي بين تير و ستون را دارا باشد.

اسلاید 7 :

lانواع اتصال خرجيني گيردار

lاتصال خرجيني گيردار بر دو نوع است: اتصال خرجيني با صفحات افقي (نوع 1) و اتصال خرجيني با صفحات قائم (نوع 2).

lنوع1. اتصال خرجيني گيردار با صفحات اتصال افقي

lدر اين اتصال نيروهاي قائم (برش) تيرها از طريق اتصال با نشيمن نرم يا سخت به ستون، و نيروي محوري و لنگر خمشي تيرها از طريق ورقهاي جوش شده روي بالهاي فوقاني و تحتاني تير منتقل مي‌گردد.

l اين نوع اتصال فقط در قابهاي خمشي فولادي با شكل پذيري معمولي مي‌تواند بكار رود.

اسلاید 8 :

lستون مركب

lدر ستونهاي مركب قابهاي خمشي، بايد از بكارگيري بستهاي موازي براي اتصال دو نيمرخ تشكيل دهنده ستون، خودداري، و در صورت نياز از ورقهاي سرتاسري استفاده گردد. چنانچه از بستهاي مورب استفاده شود، ابعاد و زاويه بستها و اتصالات آنها بايد براي حداقل نيروي محوري فشاري و كششي كه تصوير آن در راستاي افق برابر برش ناشي از بارهاي ثقلي مرده و زنده به اضافه نيروي برشي جانبي ستون در كليه تركيبات بارگذاري باشد، طراحي شود

اسلاید 9 :

تقويت به كمك بالهاي جانبي

lتحقيق نشان ميدهد كه براي جلوگيري از تمركز تنش در كنج نبشي، بهتر است به جاي نبشي، مطابق شكل زير در هر سمت ستون دو ورق افقي نصب گردد. در اين صورت تنشها توزيع مناسب‌تري يافته و اتصال بحد كافي مقاوم مي‌شود. تحقيقات نظري نشان مي‌دهد كه اين جايگزيني كاهش بسيار چشمگيري در تنشهاي متمركز كنج بوجود مي‌آورد به‌طوري‌كه تنش به 10% مقدار اوليه كاهش مي‌يابد.

l  اين ورقها با جوش‌شياري با نفوذ كامل به‌ستون در امتداد AB و CD جوش مي‌شوند و بنابراين، تنش مجاز جوش خيلي بيشتر از جوش گوشه مي‌باشد و در واقع با فولاد نرمه يكي است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید