بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 1-فصل اول
آب در طبیعت

1-1- مقدمه

nدر قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی:

همه شی ها از آب زنده اند.

n آب مهمترین ماده شمیمیایی است

n در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود.

n 80% سطح زمین از آب پوشیده شده است.

n 97% از آب های موجود شور هستند.

n2% از آب های جهان به صورت یخ های قطبی هستند

n 1% آب جهان شیرین و قابل استفاده است

اسلاید 2 :

nآبهای زیر زمینی مثل آب چاهها و چشمه ها

n آبهای سطحی مثل رودخانه ها و جویبارها

n آبهای شور دریاها و اقیانوس ها

1-2-1 ویژگیهای آب های زیر زمینی

1- مواد معلق، مواد آلی در آن ها معمولاً کم است.

   2- Fe2+ و Mn2+ در آن ها کم و CO2نسبتاَ زیاد

   3- املاح محلول و سختی آن ها نسبتاً زیاد

   4- چاههای کم عمق ممکن است آلوده به میکروب باشند.

اسلاید 3 :

1- زلال هستند.

2- معمولاً به میکروارگانیسم ها آلوده هستند.

3- مقدار آمونیاک و نیترات آنها ممکن است زیاد باشد.

4- در صورت عبور از نواحی صنعتی، به مواد شیمیایی آلوده هستند.

5- املاح محلول آن ها نسبتاً کم است.

6- PH آنها در حدود 8-7 است.

1-2-3- ویژگیهای آبهای شور

1- مقدار املاح محلول آنها زیاد، 1000 تا PPM 40000

2- میزان یونهای کلر و سدیم آن زیاد ، بیش از PPM 500

اسلاید 4 :

1-1-3-1- کاتیون ها

کاتیون هایی که تقریباً در تمام آب های طبیعی وجود دارند:

منیزیم Mg++، باعث سختی می شود ماده غذایی موجودات زنده می شود.

سدیم Na+ ، غلظت زیاد آن سبب شوری، برای گیاهان و ماهیان مضر است.

کلسیم Ca++، باعث سختی می شود، ماده غذایی موجودات زنده است.

پتاسیم K+، مقدار آن کم تر از سدیم ا ست.

آهن Fe2+، مقدار آن به PH و O2 آب بستگی دارد، حدود 2/0 – 5/0 PPM

  در آب های سطحی و حدود 1 تا 10 mg/l در آب های عمقی

منگنز Mn++، غلظت آن حدود 1/0 – 1 میلی گرم در لیتر است.

زیاد آن باعث بوی نامطبوع و رشد میکروارگانیسم ها می شود.

اسلاید 5 :

nآنیون هایی که در اثر آب های طبیعی حضور دارند:

nبیکربنات و کربنات: منشأ آن ها، انحلال کربنات کلسیم و Co2 در آب. خاصیت بافری به آب می دهند.

nکلرید Cl-: غلظت زیاد آن سبب شوری و برای بسیاری از گیاهان مضر است. وسبب خردگی فلزات نیز می شود.

nسولفات So42-: منشأ آن انحلال نمک های سولفات و تا حدودی از فعالیت باکتری ها، مقدار زیاد سبب اسهال، برای گیاهان مضر خوردگی سازه ها می شود.

nسیلیکا: سیلیکا هم به صورت یونی و هم کلوئیدی در آب می تواند وجود داشته باشد. که به PH بستگی دارد. در آب های طبیعی حدود ppm30-1 براي نيروگاهها مشکل ساز است.

nنیترات NO3-: در آب طبیعی در حدود ppm 1 است. در آب های زیرزمینی در حضور باکتری ها می توانند تا ppm 50 هم باشد.

اسلاید 6 :

nمهمترین ناخالصی های گازی آب:

nاکسیژن (O2): منشأ آن اکسیژن هوا (طبق قانون هنری) اکسیژن باعث گوارایی آب و در ضمن خورندگی آن می شود.

nدی اکسید کربن (CO2): منشأ آن تجزیه بی کربنات ها در اثر کاهش PH ، CO2 هوا

nآمونیاک (NH3): منشأ ترکیبات ازت دار آلی و باکتریها.

nهیدروژن سولفوره (H2S): منشأ آن تجزیه ترکیبات گوگرد بوسیله باکتری ها، ایجاد طعم وبوی بد.

اسلاید 7 :

nفرمول مولکولی آب H2O، با توجه به ایزوتوپهای H(H,2H,3H1) و  16O,17O,18O )O):

n برای آب 18 نوع ایزوتوپ وجود دارد.

nولی 7/99% ملکولهای آب H2O16 هستند. 2/0% H2O18

n04/0% H2O17 و HDO فقط 03/0%

nبعلت وجود پیوندهای هیدروژنی در آب؛ ویژگی های دیل در آب از مواد با وزن 1مولکولی مشابه بیشتر است.

nنقطه جوش و نقطه ذوب، ظرفیت حرارتی

nدانسیته، ویسکوزیته، کشش سطحی، ثابت دی الکتریک

اسلاید 8 :

ادامه شیمی آب

nمولکول آب قطبی  است و بسیاری از مواد یونی را در خود حل می کند.

nفشار بخار آب زیاد نیست. (mmHg5/17 در0C20

nبنابراین اتلاف آن زیاد نیست.

nظرفیت حرارتی آب زیاد است (cal/g0C? 5/0)

nبرای انتقال گرما مناسب است.

nگرمای نهان جوش آب زیاد است. Cal/g540

nمحمل ارزان قیمتی برای انتقال انرژی

n

اسلاید 9 :

5-1- مصارف عمده آب

n1-5-1- کشاورزی؛ بیشترین مصرف آب در کشاورزی است. PH و میزان Na+ آب مورد مصرف کشاورزی باید کنترل شود. فاقد مواد سمی باشد.

n2-5-1- صنعت

n فرایند تولید

nسیستم های سرمایش و گرمایش

nواحدهای تولید بخار

nکیفیت آب مورد استفاده در صنعت بستگی به نوع صنعت و نوع مصرف آن دارد.

n1-2-5-1- تصفیه آبهای صنعتی

nروشهای کلی تصفیه آب ها جهت مصارف صنعتی:

nالف – حذف و یا کاهش ناخالصی ها

nمثل کاهش یا حذف سختی

nب – افزایش مواد کمکی به آب

nمثل تزریق ترکیبات مخصوص ضد خورندگی و یا ضد رسوب

اسلاید 10 :

3-5-1- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی

nویژگی های لازم این آبها:

nالف – فاقد مواد معلق، کلوئیدی و رنگ

nب – فاقد میکروبهای بیماری زا

nج – فاقد مواد سمی

nد – مقدار مواد آلی و اکسید کننده نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

nسازمان بهداشت جهانی WHO یکی از مراجعی است که حدود مجاز میزان ناخالصی های آب شرب را مشخص کرده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید