بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بازگشت دوباره به ادبيات يونان باستان را « ارمانيسم» يا « جنبش فرهنگ دوستان» ناميده اند.

نهضت ارمانسيم به صورت تحصيل زبان لاتين و تقليد از آثار شاعران يونان و روم شروع شد. در اين دوره ترجيح دادند كه به جاي زبان ايتاليايي زبان لاتين به عنوان زبان ادبي به كار برده شود.

اومانيست ها ابتدا طرفداران زيادي پيدا كردند اما چون اكثريت مردم زبان لاتين را ياد نداشتند و از آثار آنها چيزي نمي فهميدند و از آنها روي برگرداندند به همين جهت در ميان مردم ادبيات عاميانه و ساده اي به وجود آمد كه داراي فرهنگ عميقي نبود.

هدف او مانيست ها اين بود كه روح و طبيعت انساني را با ذوق كلاسيك موافق سازند  و انتقاد آزاد را كه قرون وسطي به كلي از آن جلوگيري مي كرد رواج دهند.

اومانيست ها به انسان توجه خاصي نمودند و او را در مركز توجه هنرمندان و فلاسفه ي خويش قرار دادند در حالي كه قبل از آن هنرمندان و فلاسفه ي قرون وسطي با تكيه بر بقاليم كليسا انسان را موجودي گناهكار و حقير مي شمردند.

اسلاید 2 :

رنسانس ( احياء تجديد)

يعني نوعي بازگشت به دوران ادب و فرهنگ گذشته است . و يكي از مهم ترين حوادث تاريخ جهان به حساب مي آيد و از زمان زوال زبان لاتين تا اواخر قرن شانزدهم را دوره رنسانس مي نامند . در اين دوران مكتب ها و جريان هايي به وجود آمده اند كه بيشتر آنها را مي توان تظاهرات مختلف هنر باروك به شمار آورد.

باروك چيست؟

باروك نه يك مكتب يا نهضت ادبي مشخص و معين است و نه از نظر تاريخي و جغرافيايي به زمان ومكان معيني محدود است بلكه عنواني است كه از اواخر قرن نوزدهم ، نوگرايان و به يك رشته قالب هاي جمال شناختي در قرون گذشته كه حالاتي خاص و غير عادي داشته اند اطلاق كردند اين كلمه در رشته هاي مختلف هنري ا زجمله معماري مجسمه سازي نقاشي و ادبيات – موسيقي و سينما به كار مي رود.

اسلاید 3 :

بنابراين رنسانس حادثه اي بزرگ بود كه هم در انديشه و تفكر بشر و هم از جنبه هنري و ادبي زندگي انسان را متحول كرد. مهد -  رنسانس شهر فلورانس ايتاليا بود و اين شهر را روح رنسانس ناميده اند . بزرگان و انديشمندان همچون پترارك – لئونار دو دو اينچي – را فائل – ميكل آنژ در آن جا بوده اند و در فرانسه نيز شاعران و نويسندگان در نيمه دوم قرن پانزدهم با آثاري كه به زبان لاتين بود آشنا شدند بعد از آن با آثار هومر و سوفوكل آشنا شوند و به تقليد از شاعران يونان قديم و روم قديم و شاعران ايتاليايي دوره رنسانس پرداختند و از همين دوره بود كه براي اولين بار اصول و و آييني براي خلق آثار ادبي به وجود آمد و تا قرن هيجدهم نيز ارزش و اعتبار خود را از دست نداد و همين اصول بود كه در آغاز قرن هفدهم باعث ايجاد مكتب كلاسيك شد.

اسلاید 4 :

كلاسيسم:

كلاسيسم در سه معني – به كار رفته است

1-   به آثار ادبي يونان و روم قديم كه سرمشق آفرينش آثار ادبي قرار گرفت

2-   به آثار ادبي گذشته كه با گذشت زمان باز هم قدرت و اعتبار دارند مثل شاهنامه ، تاريخ بيهقي

3-   به آثاري كه به علت خصوصيات ارزشمند خود از شهرت و افتخار  برخوردار شده اند. هر چند قديمي نباشند.

تاريخچه كلاسيسم:

« كلمه كلاسيك به معني وسيع خود به تمام آثاري كه نمونه ادبيات كشور شمرده مي شود و مايه افتخار اطلاق مي شود[1][1]» ولي آنجا كه بحث ازمكتب هاي ادبي در ميان باشد ديگر چنين معني وسيعي كه منظور نظر نيست. كلاسيسم فرانسه نقطه اوج كلاسيم اروپا ست  و اصول كلاسيم را از ايتالياي ها گرفتند.

اسلاید 5 :

هنر اصلي كلاسيك اعتباري براي رمان و داستان قائل نبودند. مكتب كلاسيك يك مكتب فرانسوي است. در قرن هفدهم نوشتن به سبك كلاسيك يك ارزش محسوب مي شده است.

دوره حكومت لويي چهاردهم در فرانسه اوج شكوفاي كلاسيسم است اين پادشاه يك هدف داشت و آن هم عظمت فرانسه و عزت شاه بود. بنابر اين همه ملت احساس مي كردند كه رسالت آنها اين است كه به اين هدف برسند زيرا پادشاه به چيزي كمتر ا زآن قانع نبود ( ساختن كاخ ها و باغ هاي شگفت انگيز ، باعث شد فرانسه تجربه اي تازه در خلق زيبايي به دست آورد و بزرگترين هنر پرور تاريخ را لويي چهاردهم شناخته اند

راسين بزرگترين شاعر دراماتيك فرانسه است كه تراژدي هاي او عبارتند از – استر،  وقايع آن در ايران مي گذرد 2- اسكندر كبير 3- مهرداد 4- بايزيد

اسلاید 6 :

معماری باروک

مقدمه:در ابتدا بهتر است تعريفي از واژه باروك داشته باشيم . باروك در معني اصلي خود عبارتست از نامنظم، مرواريد ناصاف و پرپيچ و تاب و يا غير عادي . از نظر منتقدين قرن نوزدهم معماري باروك عبارت است از معماري كلاسيك منحط بي ساختار و داراي تزئينات نمايشي زياد و عجيب و غريب.


اين سبك که در ايتاليا پا گرفت و قسمت اعظم اروپا را هم به زير پوشش خود درآورد. تقريبا از اوايل قرن 17 تا اواسط قرن 18 در بيشتر كشورهاي لاتين گسترش يافت.
باروك نوعي هنر است كه در آن قواعد تناسب رعايت نمي شود و همه چيز بنا به حواس هنرمند نمايانده مي شود

اسلاید 7 :

اين سبك هنري داراي روحي از حركت و جنبش است كه نقطه مقابل سكون كلاسيك است. هنرمندان در باروك بر خلاف دوران كلاسيك با احساس خود حركت مي كنند و احساس را مقدم بر عقل مي دانستند.
در معماري باروك ماهيت اصلي آفريده ها عبارتند از :
- ايجاد هماهنگي و هنجار درميان عناصر و مضاميني گوناگون و درهم آميخته
نشان متمايز باروك نحوه فكري و احساسي آن است.

بسط نوعي جهان بيني مخصوص است كه در معماري، خود را در قدرتي نو نشان مي هد؛ قدرتي كه فضاهاي مختلف را با هم مي آميزد و وحدتي شگفت انگيز از تركيب اجزايي متفاوت بوجود مي آورد. لازم به ذكر است اين نوع نگرش در تمامي رشته ها تا از هم گسيختگي ناشي از عصر صنعت باقي ماند.
- طراحي فراخ و در مقياس بزرگ در فضايي شكوهمند و ابهت انگيز
- تعبيه فضاي كلي در مركز و منظم كردن ساير فضاها به سمت آن
- به خدمت گرفتن عناصر اصلي پيكرتراشي و نقاشي و ساير هنرهاي تزئيني براي ايجاد اثري كامل
يكي از دلايل پيدايش پيكره سازي باروك نقش مقابل بين باروك و كلاسيك گرايي بود . پيكره سازي هم در نشان دادن معجزات دين مسيح كمال مي یابد و بازتابي از نوعي اشتياق براي اعجاب انگيزي است.
استفاده از عناصر تزييني و نمايان كردن هر چه بيشتر فواره ها و آب نما ها در معماري باروك بسيار متداول بوده است . بعد ها اينگونه برخورد با آب و استفاده نمادين از مجسمه سازي در شهر سازي و ميادين باروك نيز مرسوم شده است

اسلاید 8 :

اين كاخ با مقياسي وسيع مستلزم ساختن كاخي بزرگ و شهركي اقماري پيرامون آن در پاركي وسيع بود. اين بنا به طول 400 متر در محور عمودي كه بر محور شرقي– غربي از شهرك و پارك مي گذرد، قرار دارد.
در اين كاخ نيز همانند ساير بناهاي سبك باروك فرانسه تزئينات داخلي از اهميت به سزايي برخوردارند.


در محوطه خارجي اين كاخ نيز از پيكره ها و آب نماهاي بسياري بعنوان نقاط شاخص ديد و منظر و جهت ايجاد تنوع بصري در منظر و ايجاد احساس جنبش و حركت در فضا بهره گرفته شده است

اسلاید 9 :

در اواخر قرن هفدهم مشاهده مي شود كه جهان بيني دوران باروك در رشته رياضي متوجه بينهايت به عنوان پايه اي براي محاسبات علمي مي شود . در نقاشي و معماري بينهايت به معني ترسيمي و هندسي آن در پرسپكتيو مورد استفاده قرار مي گيرد تا تاثيري هنرمندانه بيافريند. كاربرد هنرمندانه بينهايت در طبيعت که با معماران منظره ساز فرانسوي اواخر قرن هفدهم آشكار گشت براي نخستين بار در باغ ها جاده هاي عريضي ديده مي شود كه به عنوان عوامل اصلي معماري بكار رفته اند و اين باغ ها را آشكار ا به فضاهاي بي پايان ، هدايت مي كنند. ورساي با جاده خيره كننده اش كه راه به پاريس مي برد مثالي باعظمت ، از آفرينش اين معماران فرانسوي است. اين باغ با اثري كه بر بيننده ايجاد مي كند نمونه اي از دنياي باروك است و تصور هنري بينهايت را در اين دوره باقي نگاه مي دارد

 

اسلاید 10 :

شونبرون

اقامتگاه تابستانی خانواده سلطنتی اتریش، یکی از زیباترین نمونه های کاخ های باروک در اروپاست.
شونبرون نقش ورسای را در امپراتوری اتریش به عهده داشت؛ اما سلسله هاپسبورگ ها با پادشاهان فرانسه متفاوت بود و نمی خواست خود را مانند بت جلوه دهد. به همین دلیل شونبرون هم به عنوان یک قصر و هم به عنوان اقامتگاه خانواده بزرگ حاکم ساخته شد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید