بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بازرسي از سدها

nبازرسی هاي عادي

nبازرسي هاي اضطراري

اسلاید 2 :

بازرسي هاي اضطراري

nسيل

nزلزله

nلغزش زمين

nشرايطي که ايمني سد را تهديد کنند

اسلاید 3 :

چک ليست بازرسي سدهاي بتني

nشرح سازه سد

nشرايط سطح بالا دست (وضعيت ترک هاي موجود)

nشرايط سطح پايين دست (وضعيت نشت و ترک هاي موجود)

nتاج (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي، تغيير شکل هاي نسبي)

nگالري ها (وضعيت ترک خوردگي، نشت، تغيير شکل هاي نسبي و زهکش ها)

nپي (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي و تراوش)

nجناحين (وضعيت جابجايي، ترک خوردگي، فرسايش، تراوش و نواحي خيس)

اسلاید 4 :

سرريزها و خروجي ها

nنوع سرريز

nکانال ورودي

nتاج سرريز

nديواره هاي سرريز

nکالورت ها

nشوت ها

nحوضچه هاي آرامش

nکانال هاي خروجي

اسلاید 5 :

بازرسي از ساير موارد

nسيستم ابزار دقيق

nدرياچه

nسازه هاي جانبي

n

اسلاید 6 :

نتايج گزارش بازرسي

nتعيين نوع مطالعاتي که بايد انجام شود

nتعيين تعميراتي که بايد انجام شود

nلزوم بازبيني EAP

nلزوم بازبيني روش هاي بهره برداري

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید