بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چكيده

براي احداث هر سازه بايد اعضا‍ء به گونه اي طراحي شوند كه تحمل بارهاي وارده را داشته باشند. بار وارده از طريق سازه به زمين (خاك) وارد مي‌شود. بنابراين لازم است خاك نيز تحمل بارهاي وارده از طرف سازه را داشته باشد. همه خاك‌ها اين توان را ندارند. بنابراين بايد روشي اتخاذ نمود كه وضعيت خاك از ديدگاه ظرفيت باربري، مقاومت برشي و نشست بهبود يابد. به اين منظور، روش‌هاي زيادي در رابطه با تثبيت خاك مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق هم با اضافه كردن درصدهاي مختلف بامبو به خاك و آزمايش‌هاي مكفي و بررسي موارد فوق الذكر اين نتيجه حاصل مي‌شود كه با افزودن درصدهاي مختلف بامبو به خاك مقدار بامبو بهينه حدود 4% وزني مي‌باشد كه با افزايش آن ظرفيت باربري، مقاومت برسي و نشست بهبود مي‌يابد.

اسلاید 2 :

انگيزه و دلايل و روشهاي تثبيت خاك

خاك طبيعي محل عمليات ساختماني هميشه براي اهداف موردنظر كاملاً مناسب نمي‌باشد و خواص مكانيكي خاك چه به عنوان مواد زيربنا و چه به عنوان ماده پر كننده خاكريز سد و غيره با توجه به اهميت سازه و انتظار ما از آن و ديگر شرايط مربوط به سازه بايستي بهبود يافته و اصلاح گردد.

به عنوان نمونه در نهشته‌هاي دانه‌اي، خاك طبيعي ممكن است خيلي شل باشد و نشست الاستيگ زيادي از خود نشان دهد. در چنين حالتي لازم است كه قبل از احداث سازه، خاك متراكم شود تا وزن مخصوص و در نتيجه مقاومت برشي آن افزايش يابد.

اسلاید 3 :

گاهي مواقع لايه فوقاني خاك نامطلوب است و بايد برداشته شده و با خاكي با كيفيت بهتر كه شالوده بر روي ان قابل احداث باشد، عوض گردد و سپس تا حد لازم متراكم شود. گاهي مواقع در اعماق كم به لايه‌هاي نرم و اشباع رس برخورد مي‌شود.

بر حسب بار شالوده و ضخامت لايه رس، ممكن است نشست‌هاي قابل توجهي در سازه بوجود آيد. براي جلوگيري از چنين نشست‌هايي لازم است كه تكنيك‌هاي خاصي براي بهبود وضعيت خاك بكار گرفته شود يا اگر خاك داراي حالت تورم زيادي باشد و سازه در اثر اين خاصيت تهديد مي‌شود، بايد با يكي از روش‌ها، مانند كنترل تراكم يا بالشتك ماسه‌اي يا پيش مرطوب كردن و يا تثبيت با آهك يا سيمان و يا روش الكتريكي، از تورم جلوگيري نمود. اگر هدف تغيير و افزايش خواص مقاومتي خاك باشد، يكي از روش‌هاي اساسي، منجمد كردن روش الكتريكي، تراكم، زه‌كشي، انتخاب دانه‌بندي صحيح، تثبيت و تسليح كردن خاك بكار مي‌رود.

اسلاید 4 :

تثبيت خاك اساساً به منظور اصلاح و بالا بردن  كيفيت مصالح نامرغوب جهت استفاده آنها در پروژههاي مختلف و به ويژه در امر راهسازي است و لذا حاصل تثبيت مصالح نامرغوب شامل موارد زير است:

lافزايش توان باربري خاك (بارهاي قائم، بارهاي افقي و ...)

lكاهش ميزان نشست خاك

lكاهش ضريب چسبندگي و مشخصاً در مورد خاك‌هاي با چسبندگي زياد مانند رس

lافزايش ضريب چسبندگي و مشخصاً در مورد خاك‌هايي با چسبندگي خيلي كم مانند ماسه بادي.

lكاهش درصد جذب آب و جلوگيري از تورم خاك

lتقليل هزينه ساختمان راه‌ها (مساله حمل و نقل خاك‌ها)

lسرعت عمل در انجام عمليات راهسازي (حمل كمتر و قابليت تراكم بيشتر)

lپايداري در مقابل عوامل جوي مانند تكرار يخبندان و ذوب يخ.

lكاهش ضخامت لايه‌هاي روسازي.

lعدم رويش گياهان در سطح راه.

lكاهش تغيير شكل‌پذيري در اثر بارهاي وارده

lكاهش ميزان گرد و خاك در اثر عبور وسايل نقليه.

اسلاید 5 :

تثبيت خاكها بوسيله حرارت

اين روش اولين بار توسط استراليايي‌ها ابداع شده است. روش كار به اين صورت است كه خاك‌هاي چسبنده را مي‌سوزانند تا در اثر حرارت شديد تغييراتي در بافت اين نوع كاني‌‌ها حاصل شده و باعث اتصال و يكپارچه شدن خاك گردد. بدين صورت ظرفيت باربري خاك افزايش يافته و  غالباً خصوصيات موردنظر در تثبيت خاك‌ها براي آن حاصل خواهد شد. عمل حرارت دادن و سوزاندن مي‌تواند با استفاده از كوره‌هاي متحرك و يا بكارگيري چاشني و فتيله انجام شود.

اسلاید 6 :

تثبيت خاك اساساً به منظور اصلاح و بالا بردن  كيفيت مصالح نامرغوب جهت استفاده آنها در پروژههاي مختلف و به ويژه در امر راهسازي است و لذا حاصل تثبيت مصالح نامرغوب شامل موارد زير است:

lافزايش توان باربري خاك (بارهاي قائم، بارهاي افقي و ...)

lكاهش ميزان نشست خاك

lكاهش ضريب چسبندگي و مشخصاً در مورد خاك‌هاي با چسبندگي زياد مانند رس

lافزايش ضريب چسبندگي و مشخصاً در مورد خاك‌هايي با چسبندگي خيلي كم مانند ماسه بادي.

lكاهش درصد جذب آب و جلوگيري از تورم خاك

lتقليل هزينه ساختمان راه‌ها (مساله حمل و نقل خاك‌ها)

lسرعت عمل در انجام عمليات راهسازي (حمل كمتر و قابليت تراكم بيشتر)

lپايداري در مقابل عوامل جوي مانند تكرار يخبندان و ذوب يخ.

lكاهش ضخامت لايه‌هاي روسازي.

lعدم رويش گياهان در سطح راه.

lكاهش تغيير شكل‌پذيري در اثر بارهاي وارده

lكاهش ميزان گرد و خاك در اثر عبور وسايل نقليه.

اسلاید 7 :

تثبيت خاكها بوسيله حرارت

اين روش اولين بار توسط استراليايي‌ها ابداع شده است. روش كار به اين صورت است كه خاك‌هاي چسبنده را مي‌سوزانند تا در اثر حرارت شديد تغييراتي در بافت اين نوع كاني‌‌ها حاصل شده و باعث اتصال و يكپارچه شدن خاك گردد. بدين صورت ظرفيت باربري خاك افزايش يافته و  غالباً خصوصيات موردنظر در تثبيت خاك‌ها براي آن حاصل خواهد شد. عمل حرارت دادن و سوزاندن مي‌تواند با استفاده از كوره‌هاي متحرك و يا بكارگيري چاشني و فتيله انجام شود.

اسلاید 8 :

تثبيت خاك بوسيله رزينها

تثبيت خاك‌ها با انواع رزين‌هاي طبيعي نظير Rostanactds و يا رزين‌ مصنوعي نظير Furfual يا Aniline مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج مطلوب و مناسبي داشته است. بكارگيري رزين‌ها ضمن نفوذناپذير نمودن خاك، آن را سمنته و سخت خواهند نمود. عموماً خاك‌هاي چسبنده را مقدار نسبتاً كمي (كمتر از 2% وزن خاك خشك) رزين طبيعي متراكم و غيرقابل نفوذ خواهند نمود. براي سمنته و غيرقابل نفوذ ساخت خاك‌هاي غيرچسبنده استفاده از رزين‌هاي مصنوعي نظير آنچه در بالا ذكر شد، توصيه مي‌شود.

اسلاید 9 :

تثبيت خاك بوسيله مواد شيميايي

در اين روش براي تثبيت خاك‌ از يك يا چند ماده شيميايي استفاده مي‌شود و دو نوع محلول عمده كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، محلول سيليكات سديم و كلرور كلسيم مي‌باشند كه در اثر واكنش‌هاي ناشي از اين محلول‌ها عمل تثبيت انجام مي‌شود، اما به طور كلي هر ماده شيميايي (اعم از طبيعي يا مصنوعي) كه بتواند خاك را سمنته و نفوذناپذير نمايد، بتوان در اين طبقه قرار داد.

اسلاید 10 :

تثبيت خاك با قير و مشتقات آن

در اين روش از انواع مختلف قيرها و مشتقات آن ممكن است براي تثبيت خاك‌ها استفاده شود. در تثبيت خاك با استفاده از قير از خاصيت چسبندگي ذرات قير جهت چسباندن ذرات و دانه‌هاي خاك و غيرقابل نقوذ نمودن آنها استفاده مي‌كنند. مكانيزم تثبيت در اين روش فيزيكي ـ مكانيكي بوده و تقريباً هيچ نوع فعل و انفعال شيميايي صورت نمي‌گيرد. علاوه بر نوع خاك دانه‌‌ها، نوع قير و چگونگي اختلاط و شدت تراكم در نتايج نهايي تثبيت خاك از اهميت بسزايي برخوردار است. از اين روش نسبتاً ساده عموماً براي پوشش‌هاي سطحي راه‌هاي كم ترافيك و يا به منظور غيرقابل نفوذ نمودن خاك‌هاي  چسبنده و خاك‌هاي درشت دانه تثبيت شده استفاده مي‌كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید