مقاله تثبیت خاک رس با تورم بالا درآزاد راه اهر – تبریز

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

تثبیت خاک رس با تورم بالا درآزاد راه اهر – تبریز
خلاصه
تثبیت بسترهای سست روسازی راه و به اصطلاح خا کهای مشکل دار و مصالح لایه های زیر اساس و اساس با اضافه کردن مواد تثبیت کننده از فنون موفق در راهسازی است . با استفاده از مواد تثبیت کننده متعارف (آهک و سیمان ) و نامتعارف ودر بعضی از جاها خاکستر برای تثبیت بستر و اساس وزیر اساس راه پیشنهاد می شوند. بنابراین لازم است که میزان اثر بخشی و نحوه کاربرد این نوع مواد مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
دراین مقاله با انجام آزمایش های تراکم – تک محوری – CBR – اتربرگ – PH طبق روش های استاندارد آزمایشگاهی اثر آهک بر روی خاصیت های خاک بسترآزاد راه اهر- تبریز مورد مطالعه و بررسی و مقایسه قرار گرفت نتایج آزمایشات مقاومت فشاری محدود نشده بر روی نمونه های تثبیت شده با آهک در مدت ٢٨ روزه مورد مطالعه قرار گرفت .و افزایش مقاومت از٢,٣ به kg.cm٢ ١٢,۴با ۵ درصد آهک بدست آمد.ملاحظه می شود که افزایش مقدار آهک از ۵ درصد به ٧ درصد عملا تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش مقاومت نخواهد داشت . از این رو به نظر می رسد حدود ۵ درصد وزنی آهک مقدار بهینه مورد نیاز در تثبیت این خاک مورد نظرمی باشد.با این میزان آهک ، CBR تر خاک مورد نظر از ٣ به ٣۶,٢درصد ارتقا ء می یابد که با معیار ارزیابی تعیین شده ( ٣٢%) برای لایه زیر اساس قابل قبول می باشد.
کلمات کلیدی: تثبیت ، رس ، تورم ،آهک

١.مقدمه
هدف از طرح مخلوط ، تعیین مقدار آهک مناسب برای تثبیت رضایت بخش است در استفاده خاک تثبیت شده با آهک در لایه های روسازی معیارهای متفاوتی از لحاظ حداقل مقاومت فشاری مورد لوزم در سن ٧ روز و بالاتر می باشد.از خاکهای تثبیت شده با آهک بیشتر در لایه های زیر بر اساس و بستر آماده شده استفاده شده که در موارد مذکور حداقل مقاومت فشاری ٧ روزه محدود نشده kg.cm٢ ۶,۵ برای مصالح زیر اساس و kg.cm٢ ٣,۴ برای مصالح بستر پیشنهاد شده است .
٢. مصالح و روش آزمایش
ماده اصلی مورد بررسی خاک رس با تورم بالا در مسیر آزاد راه اهر- تبریز می باشد، خاک مورد استفاده در این تحقیق نوعی خاک رس با تورم بالا به رنگ قهوهای تیره می باشد که از قطعه یک جاده چهار خطه اهر ́o تبریز و به فاصله ١۴ کیلو متری از اهر برداشت شده است . لازم به ذکر است نمونه خاک مورد نظر از بین ٨ نمونه که از عمق ١ متری برداشته شده بود انتخاب گردید. که حد روانی اکثر نمونه های به دست آمده بالای ۵۵ می باشد، و دامنه خمیری ٢٩ یا بیشتر تعیین گردید.براساس نموگرام رفتار خمیری خاک ها این خاک در ناحیه CH قرار می گیرد.، طبق جدول (١)،آهک مورد استفاده ،نمونه ای از آهک های عرضه شده تجاری می باشد.

٣. نتایج آزمایشات حدود اتربرگ
تأثیر افزودن آهک بر خصوصیات خمیری نمونه ، در شکل (١) نشان داده شده است . ملاحظه می شود تأثیر افزودن آهک به خاک مشخص بوده و با افزایش درصد آهک به کار رفته حد روانی و نشانه خمیری کاهش می یابد لیکن تأثیر آهک به ویژه در کاهش حد روانی خاک چشمگیر تر است .

۴. نتایج آزمایشات تراکم خاک
شکل (٢) نشانگر ارتباط بین چگالی خشک و درصد آهک اضافه شده برای خاک تثبیت نشده و خاک تثبیت شده با ٣و۵ درصد آهک می باشد. چنانکه ملاحظه می گردد که با افزایش آهک حداکثر چگالی خشک کاهش یافته و رطوبت بهینه متناظر با چگالی فوق ، افزایش می یابد، هر قدر میزان آهک مصرفی افزایش می یابد میزان کاهش در چگالی خشک حداکثر نیز به تناسب کاهش می یابد.

۵. نتایج آزمایشات تعیین میزان PH خاک
نمودار مربوط به رابطه PH خاک با میزان آهک افزوده شده ، در شکل (٣) نشان داده شده است .با توجه به این شکل مشاهده می شود که با افزایش مقدار آهک ، PH خاک افزایش می یابد تا به حداکثر میزان خود یعنی ١٢,۶٨ برسد . مقدار این افزایش تا میزان ۵% آهک زیاد بوده و پس از آن در مقادیر بیشتر آهک ، PH زیاد افزایش نمی یابد. در واقع با افزودن ۵% اهک به خاک مورد آزمایش ، تمامی ذرات رس بوسیله کاتیون های آهک احاطه شده اند و آهک میل ترکیبی این ذرات را ارضاء نموده است . بنابراین می توانیم میزان آهک ۵% را، نقطه ثبوت آهک برای خاک مورد آزمایش در نظر بگیریم . یعنی آهک تا مقدار ۵%، باعث بهبود خواص خمیری خاک می شود .

۶. نتایج آزمایشات تک محوری خاک
در این آزمایش از نمونه های استوانه ای به قطر ۵٠ و بلندی ١٠٠ میلیمتر استفاده شد. این نمونه ها در رطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر که قبلا در آزمایشات تراکم با استفاده از نمونه های با همین ابعاد بر روی مخلوطهای خاک ـ آهک تعیین شده بود ، تهیه گردید در تهیه نمونه ها ابتدا وزن معینی از خاک خشک شده در هوا با ٧،۵،٣،٠ درصد آهک (بر مبنای وزن خشک خاک) صورت گرفت . در پایان هر دوره نگهداری ، نمونه ها از پوشش و یا حمام آب خارج و بلافاصله آزمایش فشاری محدود نشده بر روی آن انجام گرفت . و افزایش مقاومت تا ۵% آهک چشمگیر بود ، اما با اضافه شدن میزان آهک افزایش قابل ملاحظه ای صورت نگرفت ، همچنین با افزایش مدت زمان نگهداری مقاومت کلیه نمونه ها افزایش یافت ، بطوری که در هفته چهارم ، مقاومت فشاری محدود نشده نمونه دارای ٧% آهک به kg.cm٢ ١٢,۴ افزایش یافت .لازم به ذکر است ، که بار حداکثر برای شکستن نمونه ، در بارگذاری با آهنگ تغییر شکل یک میلیمتر در دقیقه به عنوان مقاومت فشاری ثبت و مقدار میانگین مقاومت سه نمونه گزارش شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد