بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-گلیکو کورتیکوئید ها    کورتیزول    تنظیم متابولیسم و پاسخ ایمنی

2- مینرالو کورتیکوئید ها    آلدسترون   فشار خون –حجم عروقی – الکترولیت ها

3- آندروژن های آدرنال    DHEA-DHEAs,  ویژگی های ثانویه جنسی     

اسلاید 2 :

- 1-ترشح CRH -به صورت پالسی با ریتم شبانه روزی از برجستگی میانی هیپوتالاموس

-2--تغییر ساعات خواب ریتم جدیدی ایجاد می کند.

3-بستگی به میزان کورتیزول آزاد سرم دارد

4-استرس ها (تب –جراحی –هیپوگلیسمی – ورزش –ترومابرروی آن تاثیر دارد

اسلاید 3 :

……..  ACTH     کنترل ترشح
 

6- غذا خوردن باعث ترشحCRHمیگردد.

7-سایتوکائین ها(TNFو آلفا اینترلوکین) باعث تحریک ترشحCRH به صورت مستقیم میگردند.

8- عوامل سایکولوژیک (اضطراب- افسردگی )باعث افزایش ترشح CRHمیگردند

اسلاید 4 :

                      سنتز شیمیایی  

1-برداشت کلسترول توسط گیرنده LDLبرروی سلول آدرنال

2-فعال شدن آنزیم های مختلف در اثر تحریک های مختلف

21هیدروکسیلاز=تولید کورتیزول

17 هیدروکسیلاز= تولید اندروژن ها

اسلاید 5 :

  • در اثر تحریک مغز-هیپوفیز قدامی و خلفی –هیپوتالاموس و تغییرات لنفوسیت های خون محیطی ملکول(POMC) Pro Opio melanoCortin توسط CRHفعال شده و باعث ترشح و آزاد سازی ACTHاز سلولهای بازوفیلیک هیپوفیزقدامی میگردد که ACTHدر محور هیپوتالاموس –آدرنال باعث تولید و ترشح کورتیزول می شود.

اسلاید 6 :

1-کورتیزول آزاد       کمتر از 5%کورتیزول سرم است

2-کورتیزول باند

2   -1- ترانس کورتین یا گلوبولین متصل به کورتیزول ( (CBGدارای میل ترکیبی زیاد ولی مقدار آن کم است

2-2   -آلبومین دارای مقدار زیاد ولی میل ترکیبی کم

3-متابولیت های کورتیزول

  • (فقط کورتیزول آزاد دارای خواص هورمونی است )
  • فقط کورتیزول آزاد و متابولیت های آن
  • از سد گلومرولی عبورمی کند)

اسلاید 7 :

          عملکرد کورتیزول در بدن انسان
                                                            حفظ حیات  انسان

*الف:- تولید سوخت پر انرژی  گلوکز از طریق :

1- سرکوب ترشح انسولین

2- کاهش برداشت قند

3-حفظ ذخایر گلیکوژن

4-تحریک گلیکونئوژنز

5- کاهش همه فعالیت های مغایر با تولید انرژی

                    (اثرات دیابتوژنیک )

اسلاید 8 :

ب :تنظیم متابولیسم پروتئین ها

1- افزایش کاتابولیسم

2- افزایش اسید امینه آزاد سرم و تولید نیتروژن

 

اسلاید 9 :

عملکرد کورتیزول

ج : تنظیم متابولیسم لیپیدها از طریق :

2-فعال سازی لیپاز سلولی توسط کاتکول آمین ها

اسلاید 10 :

عملکرد کورتیزول ...محور ایمنی آدرنال

5- تخلیه لنفوسیت های   )Tاختلال در ایمنی سلولی)

6-مهار تولید اینترفرون ها

7- مهار تولید اینتر لوکین های 1-2-6

8- مقابله با MIF

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید