دانلود پاورپوینت تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان

PowerPoint قابل ویرایش
82 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامون

ایجاد تعادل حرارتی بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی و آسایش انسان است. برای برقراری این تعادل، علیرغم تغییرات زیاد درجه حرارت هوای اطراف بدن، دمای پوست باید ثابت بماند یا فقط به میزان بسیار کمی تغییر کند.

ایجاد چنین تعادلی به ترکیب عوامل مختلفی بستگی دارد. بعضی از این عوامل، ویژگیهای متابولیکی شخص، فعالیت فیزیکی، نوع لباس و عادی وی به هوای محیط اطراف است و عوامل دیگر آن عبارتند از: درجه حرارت هوا، تابش آفتاب، رطوبت و جریان هوا که عناصر اقلیمی نامیده میشوند.

اسلاید ۲ :

تاثیر دمای هوا بر انسان

بدن انسان به وسیلهی غذایی که مصرف میکند و به نسبت فعالیتی که دارد، به میزان مختلفی انرژی تولید میکند. وقتی بدن در حال فعالیت استف فقط مقدار کمی از این انرژی صرف کارهای مکانیکی شده، بقیه به حرارت تبدیل میشود. در جدول ۲-۱ مقدار انرژی تولید شده توسط بدن در حالتهای گوناگون نشان داده شده است.

اسلاید ۳ :

در حالت طبیعی، دمای درونی بدن ۳۷ درجه و دمای پوست ۳۲ درجه سانتیگراد است. اگر بدن در محیطی گرمتر از پوست قرار گیرد، شروع به جذب حرارت میکند و برعکس، اگر در محیطی سردتر از پوست بدن باشد، حرارت خود را به تدریج از دست میدهد. بدین ترتیب در هر محیطی بین بدن و هوای اطراف آن تبادل حرارتی صورت میگیرد. این تبادل به اشکال و نسبتهای مختلفی صورت میگیرد که در جدول نشان داده شده است. اگر در اثر این تبادل حرارتی، حرارت تولید شده در بدن و حرارت دفع و یا جذب شده از محیط متعادل نشود، بدن برای برقراری تعادل به ناچار حرارتی درونی خود را افزایش یا کاهش میدهد. در این حالت، بدن انسان دچار اختلالات گوناگونی میشود که در جدول نشان داده شده است.

اسلاید ۴ :

تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف

نور خورشید، همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است، ولی از آنجا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل میشود، میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن تعیین شود. بدین منظور، در این قسمت نخست ماهیت نور خورشید و حرارت حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفته، سپس به نحوهی انتقال این حرارت از جدارههای ساختمان به فضای داخلی آن اشاره شده است.

اسلاید ۵ :

مقدار حرارتی که خورشید در فاصله ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ کیلومتری (۹۳ میلیون مایل فاصله خورشید تا مدار زمین) در سطحی عمود بر پرتو آن تولید میکند، برای ۹۴/۱ کالری در سانتیمتر مربع در دقیقه است که رقم ثابت خورشید نامیده میشود. البته زمین مقدار حرارت کمتری جذب میکند، زیرا مقداری از پرتوهای خورشید در اثر برخورد با سطح ابرها دوباره به سمت بالا منعکس میشود و مقداری از آنها نیز بوسیله اکسید کربن، بخار آب و اوزون موجود در اتمسفر جذب میشود. همچنین مقدار مشخصی از پرتوهای خورشید در اثر برخورد به مولکولهای هوا به اطراف منتشر میشود. البته قسمتی از این پرتوهای منتشر شده در آسمان دوباره به سمت زمین میتابد.

اسلاید ۶ :

بنابراین شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در یک نقطه از سطح زمین به فاصلهای که پرتو خورشید باید طی کند، ضخامت ابر و وضعیت آلودگی هوا بستگی دارد. به همین دلیل، شدت تابش آفتاب در یک محل با ارتفاع آن محل از سطح دریا متناسب است و در مناق مرتفع، چون پرتو خورشید فاصلهی کمتری از اتمسفر را طی میکند، حرارت بیشتری تولید مینماید. همچنین در ظهر محلی هر منطقه که خورشید در قائمترین حالت خود نسبت به زمین آن محل قرار دارد و فاصله کمتر است، شدت تابش آفتاب بیشتر از صبح و عصر است که خورشید در مایلترین حالت نسبت به زمین محل موردنظر قرار دارد.

با توجه به مطالب فوق درمییابیم که شدت تابش آفتاب در هر نقطه از سطح زمین، به موقعیت خورشید نسبت به آن منطقه بستگی دارد. از آنجا که موقعیت خورشید به دلیل حرکت وضعی و دورانی زمین در ساعتها، روزها و فصلهای مختلف متفاوت است. برای بررسی شدت تابش آفتاب بر سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن باید موقعیت خورشید نسبت به محل موردنظر در زمانهای مختلف مشخص باشد. بدین منظور در این قسمت موقعیت خورشید مورد بررسی قرار میگیرد.

اسلاید ۷ :

در هر نقطه از سطح زمین، مسیر حرکت خورشید در آسمان در روزهای مختلف سال متفاوت است. برای مثال، حرکت خورشید نسبت به ساختمانی که نیم کرهی شمالی و رو به جنوب قرار گرفته، بدین طریق است که در تابستان خورشید از شمال شرقی محوطهی این ساخنمان طلوع و در شمال غربی آن غروب میکند. در زمان، طلوع خورشید از جنوب شرقی و غروب آن در جنوب غربی محوطهی ساختمان مزبور صورت میگرد و فقط در اول فروردین و اول مهرماه، خورشید کاملاً از شرق طلوع کرده، در غرب غروب میکند.

اسلاید ۸ :

موقعیت خورشید را در هر منطقه و در هر زمان میتوان بوسیله دو زاویه یکی «زاویه تابش» و دیگری «جهت تابش» مشخص کرد. زاویه تابش، زاویهای است که بین امتداد پرتو خورشید و سطح افق تشکیل میشود و جهت تابش زاویهای است که بین تصویر امتداد پرتور خورشید بر صفحهی افق و شمال واقعی پدید میآید. تغییرات روزانه و سالانهی این دو زاویه به عرض جغرافیایی محل بستگی دارد. در بسیاری از کشورها، مقادیر این دو زاویه برای نقاط گوناگون و در زمانهای مختلف محاسبه شده و به صورت جدولها و منحنیهای ارائه شده است. ولی چنانچه موقعیت خورشید برای مناطق خاصی موردنظر باشد، آنها را میتوان از طریق محاسبات ریاضی بدست آورد.

اولین عامل موثر در محاسبهی زویایا موقعیت خورشید، زاویه چرخش زمین است.

اسلاید ۹ :

تابش آفتاب

به طور کلی، تابش آفتاب با ساطع شدن پنج نوع پرتو یک ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد. این پنج نوع پرتو به ترتیب اهمیت عبارتند از:

nپرتو مستقیم با طول موج کوتاه

nپرتو پراکنده از آسمان با طول موج کوتاه

nپرتور بازتابیده از سطوح اطراف با طول موج کوتاه

nپرتو ساطع شده از زمین و اجسام گرم شده با طول موج بلند (بازتاب حرارتی)

nپرتو ساطع شده از ساختمان به آسمان با طول موج بلند (بازتاب حرارتی)

هر یک از این پرتوها، به نوعی بر ساختمان تاثیر میگذارد.

اسلاید ۱۰ :

تاثیر تابش آفتاب بر حرارت داخلی ساختمان

در اینجا با مشخص شدن تاثیر تابش آفتاب در سطح مختف میتوان تاثیر این تابش را بر فضای داخلی ساختمان نیز مورد برسی قرار داد. بدین منظور، ابتدا به توضیح انواع تبادل حرارتی پرداخته، نحوه انتقال حرارت خورشید از طریق دیوارها، سقف و پنجرههای ساختمان به فضای داخلی آن را مورد بررسی قرار میدهیم. سپس به نحوهی عملکرد اجزاء مختلف ساختمان میپردازیم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 82 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد