بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Categories of loading گروه هاي بار گذاري

الف ) بارگذاري عمومي:بارهايي هستند كه به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد مي شوند.

مثال :فشار هاي داخلي و خارجي مانند فشار سرويس بار هاي ناشي از گشتاور مانند باد و زلزله

ب ) بارهاي موضعي : بارهايي هستند كه از اتصالات خارجي مانند  لو له ها و عيره نتيجه مي شوند.

 مثال : بار هاي پيچشي- بار هاي برشي

اسلاید 2 :

Type of loading انواع بار گذاري

الف ) بار گذاري مداوم يا پيوسته:

مثال : وزن مخزن در حالي كه در سرويس نيست-نيروي ناشي از باد

ب ) بار گذاري لحظه اي يا متغير:

مثال : فشار حاصل از تست هيدرو استاتيك، زلزله، Shut down، Start up

اسلاید 3 :

استانداردهاي مورد استفاده

  • ASCE :American Society of Civil Engineering

انجمن مهندسان راه ساختمان آمريكا

  • UBC : Uniform Building Code

كد ساختمان سازي يكپارچه

اسلاید 4 :

نيروي باد

الف)  اگر نسبت ارتفاع مخزن (h) به قطر مخزن  ( D )  كوچكتر از

   4 باشد دوره تناوب كمتر از 1 ثانيه باشد مخزن صلب مي باشد و داريم:

F= qZ G Cf Af

 

ضريب نيرو كه وابسته به شكل است     Cf = (0.7-0.9)

   Af = سطح قرار گرفته در معرض باد

ب )  h/D > 4 و T >1 sec  آنگاه مخزن انعطاف پذير مي باشد داريم:

F= qz Gf Cf Af

اسلاید 5 :

استاندارد UBC

P=Ce Cq qs I فشار باد درهر ارتفاع 

Cq = 0.8

‍‍

اسلاید 6 :

Z = ارتفاع معادل مخزن

IZ = (Z) شدت اغتشاش در ارتفاع

 

اسلاید 7 :

الف) مراكزشهرهاي بزرگ

 ب) اطراف شهر ها يا حومه شهر ها  شهرك ها 

ج) زمين هاي بزرگ كه بصورت پراكنده ساكن دارند و ارتفاع آنها كمتر از 30 پا يا 9.1 متر است.

د) مناطق هموار و تخت ومناطق ساحلي كه بصورت مستقيم با بادهايي كه بروي آب هاي آزاد مي وزند در تماس هستند.

اسلاید 8 :

Kz = ضريب فشار ناشي از سرعت باد   (3-3aجدول )

Kzt = ضريب موقعيت جغرافيايي

مقدار آن 1 يك است مگر اينكه اطراف يا روي تپه واقع باشد.

I =  ضريب اهميت (3-1جدول )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید