دانلود پاورپوینت توابع بازگشتی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت توابع بازگشتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت توابع بازگشتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

          اگر بتوان مسئله ای را با حلقه های تکرار پیاده سازی کرد ، ترجیحا از حلقه های تکرار استفاده می کنیم ، زیرا توابع بازگشتی نسبت به حلقه های تکرار به حافظه ی بیشتری نیاز دارند . اما از نظر زمانی هیچ تفاوتی در استفاده از حلقه های تکرار و توابع بازگشتی نیست به شرط آنکه روش حل یکی باشد و تنها پیاده سازی متفاوت باشد.

v به عنوان مثال موضوعیّت درخت یک تعریف بازگشتی است.

   طرح تابع بازگشتی مستلزم داشتن تفکر بازگشتی است ؛

       به عبارت دیگر :

      باید بتوان یک مساله را با مساله ای دقیقاً از همان نوع و جنس ، امّا با تعداد داده های کمتر پاسخ داد .

—

اسلاید ۲ :

طرح تابع بازگشتی مستلزم داشتن تفکر بازگشتی است .این نوع تفکر مستلزم دو نکته است:
۱- داشتن منطق بازگشتی
۲- شرط خاتمه(خروج)

مثال : برای موارد زیر منطق بازگشتی و شرط خاتمه رابنویسید.

۱- فاکتوریل

 ۲- عدد n ام فیبوناچی

 ۳- جمع عناصر یک آرایه

 ۴- معکوس کردن یک آرایه

۵- عمق درخت

 ۶- تعداد node درخت

 ۷- کپی کردن درخت

اسلاید ۳ :

پاسخ

                  منطق بازگشتی :   n! = n Í (n-1)!                                                

۱- فاکتوریل

                  شرط خاتمه                                                                          ۰! = ۱

                        منطق بازگشتی :                       عدد(n-2) + عدد (n-1) = عدد nام  

۲- عدد n ام فیبوناچی

                              شرط خاتمه                                                     n=1 → ۱ یا n=2

                              منطق بازگشتی :  باقی مانده آرایه اوّلیه+عددآخر آرایه= جمع عناصرآرایه

۳- جمع عناصریک آرایه                              

                             شرط خاتمه                                                               size = 0             

اسلاید ۴ :

                                                          منطق بازگشتی: معکوس کردن آرایه باقی مانده+جابجایی عنصر اول و آخر
۴- معکوس کردن

           یک آرایه
                           
                          شرط خاتمه   size = 0                                       یا  size =1

۵- درخت : می دانیم که درخت یا تهی (شرط خاتمه)است و یا شامل یک عنصر به نام ریشه و دو زیر درخت چپ و راست(منطق بازگشتی).

                       منطق بازگشتی:                (زیردرخت راست + زیردرخت چپ)max  + ۱

   عمق درخت

                       شرط خاتمه                               ریشه وجود نداشته باشد(درخت تهی)

اسلاید ۵ :

                      منطق بازگشتی: (تعداد nodeزیردرخت راست+تعداد nodeزیردرخت چپ)É۱
۶- nodeدرخت      
                        شرط خاتمه                                   ریشه وجود نداشته باشد(درخت تهی)

                     منطق بازگشتی :       کپی کردن زیر درخت چپ و کپی کردن زیر درخت راست

۷-کپی درخت

                     شرط خاتمه                                      ریشه وجود نداشته باشد(درخت تهی) 

اسلاید ۶ :

تمارین

۱- کدهای توابع مثال بالا را به زبان C بنویسید.

۲- تابع بازگشتی بنویسید که ارقام یک عدد صحیح را به ترتیب ارزش مکانی چاپ نماید.

(به عنوان مثال عدد ۲۵۸۳ را به صورت ۲۵۸۳ چاپ کند)

۳- تابع بازگشتی بنویسید که ارقام یک عدد صحیح را به ترتیب عکس ارزش مکانی چاپ نماید.

(به عنوان مثال عدد ۲۵۸۳ را به صورت ۳۸۵۲ چاپ کند)

اسلاید ۷ :

تحلیل زمانی توابع بازگشتی

شامل دو فاز است :

                 فازاوّل :   بدست آوردن یک معادله ی بازگشتی ازروی الگوریتم بازگشتی .

                 فاز دوّم :  حل ریاضی معادله ی بازگشتی و ارائه پاسخ صریح .

اسلاید ۸ :

فازاوّلبدست آوردن یک معادله ی بازگشتی ازروی الگوریتم بازگشتی

üبرای به دست آوردن معادله ریاضی مورد نظر ابتدا باید حالت بازگشتی تابع و شرط پایان آن را بررسی کنیم.

مثال : رابطه ی ریاضی تابع بازگشتی زیر را به دست آورید.

F  )int num (

  {  if )num = 0(

       Return 1;

      Return ) num + F ) num -1 ( ( ;

   }

—

اسلاید ۹ :

حل

اگر زمان مورد نیاز برای محاسبه تابع f با سایز ورودی num را (n) Tفرض کنیم رابطه ریاضی بازگشتی برنامه به شکل  +۲(n- 1) = T(n)T با شرط  پایان = ۰ (۰)T  خواهد بود.عدد ۲به ازای دو عمل اجرایی مقایسه در if و جمع پایانی اضافه می شود .

اسلاید ۱۰ :

فاز دوّم : حل ریاضی معادله بازگشتی

سه روش اصلی برای حل یک رابطه ریاضی وجود دارد:

 ۱- تکرار با جایگذاری

 ۲- حل معادله مشخصه

 ۳- قضیه اصلی (master method)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد