بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اجاص )آلوبخارا(  Prunusdomestica

 • سرد و مرطوب در درجه دوم
 • آلوي ترش مسكن قلب و ضد صفرا بوده، اثر مسهل آن كمتر از آلوي شيرين است و هر چه كوچكتر باشد، خاصيت مسهل آن كمتر است.
 • آلوي شيرين باعث نرمي (مرخی) معده مي‌گردد و بايد قبل از غذا مصرف شود. مواد غذايي آن ناچيز است و فرد داراي مزاج مرطوب بايد بعد از آن آب عسل بنوشد. صمغ آن لطيف كننده بوده اين اثر با سركه بريده مي‌شود. همچنين در درمان كچلي مفيد بوده مقوي چشم است. شكافنده سنگها و التيام بخش زخم‌ها مي‌باشد. مزمزه آب برگ آلو نزله هاي گلو و لوزه ها را برطرف مي‌كند.

اسلاید 2 :

 • گرم و خشك در درجه دوم
 • مقطع،ملطف،مفتح
 • در مصرف خوراكي و استعمال خارجي، مدرعرق و طمث
 • محلل دم جامد در معده و مثانه
 • استشمام آن خواب‌آور است
 • نشستن در جوشانده آن سفتي (صلابت)ارحام را برطرف مي‌نمايد
 • در درمان ربو و سودا مفيد است
 • دهانه معده را تنگ مي‌كند
 • روغن آن دهانه رگهاي مبتلا به بواسير راباز می کند
 • در درمان دردهاي گوش سودمند است
 • حمول روغن آن سفتي رحم را برطرف مي‌كند و شديداً قاعده آور است.
 • در يرقان و استسقاء مفید است

اسلاید 3 :

 • سرد و مرطوب در درجه اول
 • غذای نیکو
 • براي صدر و ریه گرم سودمند است
 • نافع درد پشت در افراد داراي مزاج دموی
 • نرم كننده شكم

اسلاید 4 :


افسنتينArtemisia absinthium

 • گرم در درجه اول و خشك در درجه دوم
 • مفتح، قابض
 • مدربول و طمث
 • مسهل صفرا
 • عصاره آن براي معده مضر است
 • در درمان يرقان سودمند است
 • جرم و شربتش مقوی معده و كبد
 • نافع بواسير
 • كاهنده تب
 • جوشانده آن گوش درد را برطرف نموده و كرم كش است.

اسلاید 5 :


اُشَقDoremaammoniacum

 • گرم در درجه سوم و خشك در درجه اول
 • محلل،مفتح،مجفف
 • خورنده گوشت بد و روياننده گوشت خوب است
 • لعوق مخلوط آن با عسل در درمان ربو، تنگي نفس، خناق هاي بلغمي، سفتي طحال، دمل ها، بيماري مفاصل و درد عرق النساء مفيد است
 • شديداً مدربول و حیض است
 • قاتل كرم كدو و سقط آور است
 • در درمان خنازیر(سل لنفاوي غدد گردن) و سختي مفاصل به كار مي‌رود.
 • ضماد آن مفتح دهانه رگهاي مبتلا به بواسير مي‌باشد.

اسلاید 6 :

اسارونAsarumeuropaeum.

 • گرم در درجه سوم و خشك در درجه دوم (گفته میشود سوم)
 • مفتح سدد كبد
 • محلل سفتي طحال
 • نافع دردهاي مزمن پشت ران (ورک)
 • نافع بيماريهای باردعصبي
 • مدر بول و طمث

اسلاید 7 :


اِذخِر، يوتار Cymbopogon olivieri

 • گرم در درجه دوم و خشك در درجه اول
 • لطيف، مفتح سدد و افواه عروق
 • مدربول و طمث
 • شكاننده سنگها
 • مصرف خوراكي و موضعي آن محلل ورمهاي سفت معده، كبد و كليه ها
 • روغن آن نافع در درمان خارش و خستگي بيش از حد (اعیاء)
 • ريشه آن باعث تقويت دندان ها و معده، رفع تهوع (غثیان)و بند آمدن شكم مي‌گردد.

اسلاید 8 :


اُترج (بالنگ) Citrus medica

 • ميوه ترش آن سرد و خشك، بُرنده صفرا و خوشرنگ كننده پوست است وکلف را برطرف مي‌كند.
 • براي درمان كچلي سودمند بوده وقي صفراوي و خفقان حار را تسكين مي‌دهد.
 • مصرف رب و شربت آن معده را دباغي نموده اشتهاآور است
 • براي قفسه سينه و عصب زيان آور مي‌باشد(ترش آن)(بدلیل خشکی)
 • پوست آن گرم در درجه اول و خشك در درجه دوم است
 • روغن آن براي سستي عصب مفيد مي‌باشد
 • رايحه آن وبا و فساد هوا را اصلاح می کند
 • پروردن آن با عسل مناسب تر است
 • استعمال موضعي (طلاء)پوست سوخته گياه براي درمان برص بسیار موثر مي‌باشد
 • استعمال داخلي و خارجي مخلوط روغن دانه گياه و شراب، فرد را در برابر گزش عقرب مقاوم مي‌كند
 • عصاره پوست آن براي درمان گزيدگي افعي مفيد است
 • ميوه ترش آن شكم را بند آورده اسهال صفراوي را درمان مي‌كند.
 • گوشت ميوه گياه، مرطوب در درجه اول (برخي عقيده دارند كه گرم در درجه اول است) و نفخ آور بوده
 • برگ آن ضد نفخ است
 • شکوفه آن قوي تر و لطيف تر مي‌باشد.

اسلاید 9 :

امير باريس (زرشک)Berberisvulgaris

 • سرد و خشك در آخر درجه دوم
 • صفرا بَر قوي
 • براي معده و كبد مفيد است
 • تشنگي را به خوبي برطرف مي‌كند و شكم را بند مي آورد
 • براي درمان زخم‌هاي روده (سحج)و خونريزي بخش تحتاني لوله گوارش سودمند مي‌باشد.

اسلاید 10 :


اسطوخودوس Lavandulastoechas

 • گرم در درجه اول و خشك در درجه دوم
 • محلل ، ملطف ، مفتح ، جالی و اندکی قابض است
 • مقوی بدن و احشاء
 • از عفونت جلوگيري مي‌كند
 • در درمان بيماري هاي عصبي افراد سرد مزاج سودمند بوده اعصاب اين افراد را تقويت مي‌كند
 • دم كرده آن دردهاي عصبي و مفصلي را تسکین مي‌دهد.
 • در درمان صرع و ماليخوليا مفيد بوده
 • مسهل بلغم و سودا مي‌باشد
 • اندوه زا و تشنگي آور است
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید