بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستور Case

دستور IF در مواردی که نیاز به دو انتخاب باشد کاربرد خوبی دارد . اما اگر بخواهیم بر اساس مقدار یک متغیر یا عبارت ، بیش از دو انتخاب داشته باشیم ،‌بهتر است از دستور Case به صورت زیر به کار می رود :

 

اسلاید 2 :

عملکرد Case

عبارت موجود در Case ارزیابی می شود . اگر مقدارش با یکی از مقادیر موجود در ساختارش برابر  باشد (مقادیر  1، مقادیر 2 و ...) دستورات مربوط به آن اجرا می شوند . به عنوان مثال اگر آن مقدار با یکی از مقادیر 1 برابر باشد دستور 1 اجرا خواهد شد . پس از اجرای این دستورات ، Case خاتمه یابد

اسلاید 3 :

عملکرد Case

اگر مقدار عبارت با هیچ کدام از مقادیر ذکر شده برابر نباشد ، دستورات بعد از Else اجرا می شوند . توجه داشته باشید ساختار Case می تواند فاقد Else باشد . در این صورت چنانچه مقدار عبارت با هیچ کدام از مقادیر ذکر شده براب نباشند ، هیچ دستوری از Case اجرا نخواهد شد .

اسلاید 4 :

مثال

برنامه ای که یک عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده مشخص می کند که یک رقمی ، دو رقمی ، سه رقمی ، یا بیش از سه رقمی است . همن طور که در این مثال می بینید برای اینکه مشخص کنیم که مقدار عبارت موجود در Case با بازه ای از اعداد براب است یا نه ، از ... استفاده کردیم .

اسلاید 5 :

مراحل طراحی برنامه

1- با گزینه File / File Application  پروژه جدیدی ایجاد کنید .

2- دو عنصر Lable  ایجاد کرده کپشن آن ها را به صورت زیر تعیین کنید :

Enter a Number :

Number Of Digits Are :

اسلاید 6 :

مراحل طراحی برنامه

3- دو عنصر Edit ایجاد کرده خاصیت TEXT آن ها را خالی کنید .

4- دو دکمه به نام های  Exit و Action ایجاد کنید

5- دکمه Exit را دوبار کلیک کرده دستور Close ; را در رویداد آن تایپ کنید .

6- دکمه Action  را دوبار کلیک کرده دستورات زیر را در رویداد آن تایپ کنید . 

اسلاید 7 :

مراحل طراحی برنامه

Procedure TForm 1 . Action Click ( Sender : TObject );

     Var Num : integer ;

Begin

Num := StrTolnt ( Edit 1 . Text ) ;

Case Num of

     1..9       Edit 2 . Text :=‘1’

     10..99: Edit 2 . Text :=‘2’

     100..999: Edit 2 . Text :=‘3’

Else

      Edit 2. Text :=‘> 3’;

End ;

اسلاید 8 :

7- برنامه را اجرا کنید و پس از وارد کردن یک عدد ، دکمه Action  را کلیک کنید .

8- برای خروج از برنامه دکمه Exit  را کلیک کنید .

اسلاید 9 :

انواع شمارشی و ساختارهای تصمیم

حل بسیاری از مسئله های برنامه نویسی نیازمند انواع داده جدید ی است . یکی از این موارد ،‌تعریف نوع آرایه و سپس تعریف متغیر آرایه و دیگری تعریف نوع رکورد و سپس تعریف متغیری از نوع رکورد است که در فصل های بعدی بحث می شود . 

یکی از انواع داده ها ، نوع داده شمارشی است که در آن ، مقادیری تعریف شدند و معنای خاصی دارند .

اسلاید 10 :

نام نوع شمارشی

از قانون نام گذاری برای متغیرها تبعیت می کند و اعضای نوع ، مقادیری هستند که متغیرهای این نوع می توانند آن ها را بپذیرند . به عنوان مثال ، نوعی به نام رنگ تعریف کرده اعضای آن را رنگ های قرمز ( RED ) ، زرد

( YELLOW ) ، قهوه ای ( BROWN ) تعیین می کنیم سپس متغیرهایی از این نوع تعریف کرده از آن ها استفاده کنیم . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید