بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

Retrospective designs

(Looking backward)

Ex post facto

After the fact

اسلاید 2 :

 • Case control studies are which patients who already have XXXX (Case) are compared with people who do not (Control).
 • Case control studies are less reliable than randomized controlled trials or cohort studies.

اسلاید 3 :

 • مطالعه ای است که در ان گروهی از افراد که پی امد خاصی همچون بیماری در آنها وجود دارد ( گروه مورد)

با

 • گروه یا گروههای شاهد که آن پی آمد را ندارند از نظر سابقه مواجهه با عامل (یا عامل ها) مورد بررسی، مقایسه میشوند.

اسلاید 4 :

هدف مطالعه مورد-شاهدی: بررسی رابطه عوامل خطر با معلول ناشی از آنها

پی آمد (معلول)   مواجهه(علت)

 • سیگار کشیدن نوجوانان الگوهای رفتاری در خانواده
 • نتیجه درمان سل رژیم درمانی مورد استفاده
 • سرطان مری مصرف چای داغ

  مهمترین ویژگی مطالعه مورد-شاهدی آن است که از بررسی پی آمد آغاز می شود.

اسلاید 5 :

 

 • تعيين نقش عوامل موثر بر ميگرن و سردرد تنشي در دانش آموزان دبستاني
 • 2226 دانش آموز دبستاني
 • غربالگري دانش آموزان براساس معيارهاي انجمن بين المللي سردرد غربال شده
 • معاينه باليني افراد مشكوك توسط پزشك متخصص
 • 38 دانش آموز مبتلا به ميگرن
 • 122 دانش آموز مبتلا به سردرد تنشي
 • هر مورد مبتلا به ميگرن با 3 شاهد
 • هر مورد مبتلا به سردرد تنشي با 2 شاهد

 از نظر مدرسه، سن و جنس جور شدند

اسلاید 6 :

ارتباط هپاتيت مزمن  Cو سرطان کبد

 • گروه مبتلا به سرطان کبد (D+)
 • گروه فاقد سرطان کبد (D-)

 نکته: گروهها از نظر سن و جنس و ساير عوامل زمينه اي بايد تا حد امکان يکسان باشند.

گروهها از نظر ابتلا به هپاتيت مزمن C(R) در چند سال گذشته با هم مقايسه مي شوند.

اسلاید 7 :

مثال

 • تعيين رابطه منيزيم با بروز ديابت
 • 114 فرد مبتلا به ديابت
 • 119 نفر گروه شاهد
 • به لحاظ سن، جنس و نمايه توده بدن مشابه بودند
 • تحقيق روي 114 نفر ديابتي
 • ميزان و مواجهه بودن با كمبود منيزيم در دو گروه اختلاف معني داري نداشت

مثال

 • سلنيوم در بيماران مبتلا به طاسي منطقه اي: يك مطالعه مورد-شاهدی

اسلاید 8 :

 • ارزانی نسبی
 • نیاز به زمان کمتر
 • اغاز مطالعه از یک مساله ( پی آمد) و بررسی علت های چندگانه آن
 •  

اسلاید 9 :

اولین گام در مطالعه مورد شاهدی
انتخاب گروه دچار یک بیماری یا وضعیت خاص (گروه مورد) و  گروه بدون آن بیماری یا وضعیت خاص ( گروه شاهد)

گام دوم-  مقایسه وجود ( یا سطح ) مواجهه در دو گروه ( گروه مورد و شاهد )

اسلاید 10 :

 • 110 بیمار دچار سل ( دارای بیماری- گروه مورد)
 • 220 نفر که دچار بیماری سل نبودند ( گروه شاهد) بررسی شدند
 • سابقه مایه کوبی ب ث ژ در دو گروه مقایسه شد
 •  
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید