بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان


- نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل:
هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند.

نظریه دوم :همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد.

اسلاید 2 :

ساختمان گل
- گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود.
و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد.گل شامل دو بخش :

1- پوشش گل

  • اقسام برگ
    کویول: محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند.
    نهنج: انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند.

اسلاید 3 :

کاسه گل
مجموع قطعات سبز رنگ بنام کاسبرگ یا سپال که بخش های دیگر گل را
 می پوشاند.

پتالوئید: کاسبرگها به رنگهای متنوع که به گلبرگ تشبیه شده،لاله عباسی

دوام کاسبرگها متفاوت است.- در شقایق و خشخاش با شکفته شدن گل می افتند.
- در میخک و بنفشه  پس از رسیدن میوه روی گل می مانند.
- در گون و عروسک پشت پرده در نمو میوه کاسبرگ نیز حجیم شده میوه را
 در بر می گیرد و پس از رسیدن میوه رنگین و زینتی می شود.

اسلاید 4 :

¢
انواع کاسبرگ

کاسبرگ منظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ نموده:پامچال و میخک
کاسبرگ نامنظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ ننموده:لادن وشبدر و اقاقیا

 جدا کاسبرگ(دیالی سپال): کاسبرگها جدا از هم
پیوسته کاسبرگ(گاموسپال): کاسبرگها پیوسته باشند و قطعه واحدی تشکیل دهند.


گایکول(کاسبرگ فرعی ) : وجود چندین ردیف کاسبرگ فرعی علاوه بر کاسبرگ های اصلی- میخک و ختمی

اسلاید 5 :


جام گل
- شامل مجموعه ای از گلبرگها- دارای رنگهای و اشکال مختلف
-
در شب بو و میخک گلبرگها به نوک باریکی منتهی می شوند که قسمت پهن آن را پهنک و انتهای باریک آن را ناخنک یا زبانک گویند.

جام گل متقارن: شب بو و میخک
جام گل نامنظم یا نا متقارن: اقاقیا و میمون


 پیوسته گلبرگ(گامپتال): گلبرگهای بهم پیوسته – نیلوفر و توتون
جدا گلبرگ(دیالی پتال): گلبرگها جدا از هم و آزاد 

رنگین بودن گلبرگها

1- رنگدانه آنتوسانین: محلول در شیره اپیدرمی گلبرگها- تولید رنگ سرخ ،آبی ، بنفش و نیلی
2- رنگدانه کروموپلاست: شناور در داخل پروتوپلاسم-تولید رنگ زرد و نارنجی

اسلاید 6 :

نافه گل (پرچم)
-جزء دستگاه مولد و مولد دانه گرده و گامت نر-شامل تعداد زیادی میله باریک بنام پرچم که از تغییر شکل برگ تولید شده و کلروپلاست خود را از دست داده.

تعداد پرچم متفاوت
1- پنتامر: در دولپه ایها  تعداد پرم 5 یا مضربی از آن
2- تریمر: در تک لپه ایها تعداد پرچم 3 یا مضربی از آن

 

اسلاید 7 :

ساختمان پرچم
دارای میله و بساک
1- میله: رشته باریکی اتصال دهنده بساک به گل و انتقال دهنده مواد غذائی به بساک و دانه گرده
میله پرچم ها ممکن آزاد باشد مثل شب بو یا  پرجم ها بهم پیوسته باشند مثل ختمی

2- بساک:
برجستگی کیسه مانند انتهای میله توسط شیارهای طولی به دو قسمت تقسیم شده – هر قسمت دارای دو حفره دراز بنام کیسه گرده است و درون آن تعداد زیادی دانه گرده است.

 در بساک رسیده بافت جدا کننده دو کیسه از بین رفته و شکاف طولی
در دیواره هر قسمت استوانه ای بساک ظاهر شده و گرده ها پراکنده می شوند.

اسلاید 8 :

 ساختمانبساک

انشعابات شانه ای:
بساک جوان تشکیل شده از سلولهای پارانشیمی یکشکل و حفاظت شده توسط لایه اپیدرمی نازک
در اثر رشد ونمو تدریجی بساک چهار کیسه گرده که دو به دو متقارن اند تولید می شود.
انشعابات پنجه ای :
ساختمان کیسه گرده از خارج به داخل
1- لایه اپیدرمی
2- طبقه مقاوم یا لایه مکانیکی: دارای نشاسته – برای رشد و نمو غشا- و حفره هائی در انها تولید می شود که باعث شکفتن بساک و خروج دانه گرده می شوند.
3- طبقه ترانزیتوار: رشد چندانی ندارد
4- طبقه سلولهای داخلی : در مجاورت کیسه گرده قرار دارند و تولید بافت مغذی می کند.

اسلاید 9 :

دانه گرده
دانه گرده کروی شکل-دارای دو غشاء یا قشر- دارای مواد غذائی مثل لیپیدها ونشاسته
1- غشا داخلی INTINE : نازک و سلولزی
2- غشا خارجیEXINE: کوتینی
پس از اتمام ساختمان دانه گرده، مواد غذائی مایع دانه گرده جذب گردیده و سلول های بساک آب خود را از دست داده و با ایجاد شکاف در بساک ، دانه گرده در هوا منتشر می شود.دو هسته در آن موجود است:
1- هسته زایشی بیضیشکل 2- هسته رویشی کروی شکل
 (روی کلاله قرار گرفته و لوله گرده را تولید میکند.)

اسلاید 10 :

 انواع پرچم ها
مونادلف: میله های پرچم یک گل با هم متحد شوند و توده پرچمی واحدی را تشکیل دهند.
دیادلف: میله های پرچم شامل دو دسته مختلف شوند.-تیره لگومینوز
شامل 3 دسته تریادلف    4 دسته تترادلف    5 دسته پنتادلف

انتروز: اگر حجره بساک بطرف محور گل خمیده باشد.- گل نعناع
اکستروز: : اگر حجره بساک بطرف خارج یا گلبرگ ها باشد – آلاله

در گل بعضی گیاهان طول تمام پرچمها یکسان نیست.
ود.
دی دینام : پرچمها دو به دو دارای طول یکسانی باشند.
تترادینام: دارای 4 پرچم بزرگ و دو پرچم کوتاه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید