بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاریخچه پیدایش شبکه

اولین شبکه ی کامپیوتری در سال 1957بین چهار کامپیوترکه دوتای آنها

در دانشکاه کالیفرنیا و دو تای دیگر در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند راه اندازی شد. این شبکه MIT نامگذاری شد .درسال 1972نخستین نامه ی الکترونیکی از طریق شبکه منتقل گردید .

 

اسلاید 2 :

کاربردهای شبکه :

مفهوم شبکه های کامپیوتری بر پایه ی اتصال کامپیوترها ودیگرتجهیزات سخت افزاری به یکدیگربرای ایجاد امکان ارتباط وتبادل اطلاعات استوارشده است .گروهی ازکامپیوترها ودیگر تجهیزات متصل به هم را یک شبکه می نامند.کامپیوترهای که در یک شبکه واقع هستند.میتوانند اطلاعات پیام نرم افزاروسخت افزارهارا بین یکدیگربه اشتراک بگذارند.

به اشتراک گذاشتن اطلاعات و پیام ها و نرم افزار ها تقریبا“ برای همه قابل تصور است .در این فرایند نسخه ها یا کپی اطلاعات نرم افزاری از یک کامپیوتربه کامپیوتر دیگرمنتقل میشود.هنگامی که از به اشتراک گذاشتن سخت افزار سخن می گوییم به معنی آن است که تجهیزاتی نظیرچاپگریا دستگاه مودم رامی توان به یک کامپیوترمتصل کرد وازکامپیوتردیگر واقع در همان شبکه از آنها استفاده نمود .

 

اسلاید 3 :

اجزای شبکه:

شبکه های کامپیوتری دریک نگاه کلی دارای 4قسمت هستندمهمترین قسمت شبکه ی

کامپیوتر سرویس دهنده نام دارد.یک سرور در واقع یک کامپیوتر با قابلیت ها و  سرعت بالا است.تمام اجزای دیگرشبکه به کامپیوترسرورمتصل میشوند.

دومین جزءیک شبکه ی کامپیوتر سرویس گیرنده یا clientاست.

تمام شبکه های کامپیوتری دارای بخش سومی هستند که بستر یا محیط انتقال رافراهم

می کنند .متداول ترین محیط انتقال در یک شبکه کابل هست.

تجهیزات جانبی یا منابع سخت افزاری نظیر چاپگر مودم_هارد دیسک_تجهیزات ورود اطلاعات نظیر اسکنر وغیره تشکیل دهنده ی بخش چهارم است.  

اسلاید 4 :

تقسیم بندی شبکه :

طبقه بندی براساس گسترده ی جغرافیای ((RANG

شبکه های کامپیوتری بر اساس موقعیت ومحمل نصب دارای انواع متفاوتی هستند .یکی

 ازمهمترین عوامل تعیین شبکه ی موردنیازطول فواصل ارتباطی بین اجزای شبکه است.

یکی ازانواع شبکه های کامپیوتری شبکه محلیLANاست .این نوع ازشبکه دارای فواصل

کوتاه نظیر فواصل درون ساختمانی یا حداکثر مجموعه ایی از چند ساختمان است .

حداکثرفاصله ی بین کامپیوترها محدود به فاصله های بین طبقات ساختمان شرکت

می باشد.

درشبکه های LANکامپیوترها معمولا“توسط کابل به هم اتصال میابند.نوع دوم 

شبکه های کامپیوتری شبکه هایMANهستند.شبکه ی MANمعمولا“ازترکیب وادغام

دو یا چند شبکه ی LANبوجود می آیند.در نوع سوم شبکه های کامپیوتری موسوم به

ایجاد WANبه فاصله هایی در حدود ابعاد کشوری یا قاره ای بالغ می شوند.شبکه های

WANاز ترکیب شبکه ی MANیا LANمی گردند.

اسلاید 5 :

تقسیم بندی براساس گروه(NODE):

 این نوع تقسیم بندی شبکه ها براساس ماهیت  گره ها یا محل اتصال خطوط ارتباطی شبکه ها انجام می گیرد.در این گروه بندی شبکه ها به دونوع تقسیم بندی می شوند.

   تفاوت این دوگروه  از شبکه ها در قابلیت های آنها نهفته است این دو نوع اصلی از شبکه هایی ازنوع نظیر به نظیر یا Peer to Peer وشبکه های مبتنی بر Server based یاserver نام دارند .به یک شبکه ی pree to preeیک گروه کاری یاwork group گفته می شود .در این نوع از شبکه هیچ کامپیوتری در شبکه به طور اختصاصی وظیفه ی ارائه ی خدمات همانند سرور را ندارد.در این شبکه ها بر اساس آنکه کدام کامپیوتردارای اطلاعات موردنیازدیگرکامپیوترها است.همان دستگاه نقش سروررابرعهده میگیرد.براساس تغییر این وضعیت در هر لحظه هریک از کامپیوترها  می توانندسرور باشند.درنوع دوم شبکه های کامپیوتری یعنی شبکه های مبتنی بر سرور به تعدادمحدودی ازکامپیوترهاوظیفه ی عمل به عنوان سرورداده می شود. درسازمانهایی که بیش از10کاربردرشبکه ی خود دارند شبکه های مبتنی برسرورترجیح داده میشوند .

 

اسلاید 6 :

در شبکه های مبتنی بر سرور مدیر شبکه مسئول مدیریت امنیت اطلاعات شبکه است

وبرتعیین سطوح دسترسی به منابع شبکه مدیریت میکند.بدلیل آنکه اطلاعات درچنین

 شبکه های فقط روی کامپیوترسرورمتمرکزمیباشند.تهیه ی نسخه های پشتیبان از

آنهاساده تربوده وتعیین برنامه ی زمانبندی مناسب برای ذخیره سازی وتهیه  نسخه های

پشتیبان از اطلاعات به سهولت انجام می پذیرد.درچنین شبکه های میتوان اطلاعات را

روی چندسرورنگهداری نمودیعنی حتی درصورت ازکارافتادن محل ذخیره اولیه اطلاعات

,اطلاعات همچنان درشبکه موجودبوده وسیستم میتواندبه صورت روی خط به کار کرد

خودادامه میدهندبه این نوع ازسیستمها Redundancy systemsیاسیستم های

یدکی میگویند برای بهره گیری ازمزایای هردونوع ازشبکه ها معمولا“سازمان ازترکیبی

 از شبکه های نظیربه نظیرو مبتنی بر سروراستفاده میکنند. این نوع ازشبکه ها ,شبکه combined Networkنام دارد.درشبکه های ترکیبی دونوع سیستم عامل برای

تامین نیازهای شبکه مورداستفاده قرار میگیرد.برای مثال یک سازمان میتواندازسیستم 

Windos NTبرای اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم وبرنامه های کاربردی درشبکه خود

استفاده کنددراین شبکه client میتوانندازسیستم عامل ویندوز 95استفاده کننددر این وضعیت کاربران میتوانند اطلاعات خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند.

 

اسلاید 7 :

           تقسيم بندي شبكه ها بر اساس توپولوژي:

نوع آرايش يا هم بندي اجزاي شبكه بر قابليت و كارايي شبكه تاثير مستقيمي  دارد .
 انواع هم بندي شبكه بر سه نوع توپولوژي استوار شده است ، اين انواع عبارت اند از توپولوژي  خطي يا bus .، حلقه اي يا Ring و ستاره اي يا  star
----------------------------------------------------------------------------------------  
در اين آرايش تمام كامپيوتر ها به صورت رديفي به يك كابل متصل مي شوند ، براي جلو گيري از انعكاس سيگنال در انتهاي كابلها  از يك پايان دهنده  يا Terminator استفاده می شود
مزيت  \ اشكال
در اين آرايش شبكه در صورت از كار افتادن هر يك از كامپيوترها آسيبي به كاركرد كلي شبكه وارد نخواهد شد . در برابر اين مزيت اشكال اين توپولوژي در آن است كه هريك از كامپيوتر ها بايد براي ارسال پيان منتظر فرصت باشد . به عبارت ديگر در اين  توپولوژي در هر لحظه فقط يك كامپيوتر مي تواند پيام ارسال نماييد .  اشكال ديگر اين توپولوژي در آن است كه تعداد كامپيوتر هاي واقع در شبكه تاثير معكوس و شديدي بر كارايي شبكه مي گذارد . در صورتي كه تعداد كاربران زياد باشد سرعت شبكه به مقدار قابله توجهي كند مي شود علت اين امر آن است  كه در هر لحظه يك كامپيوتر بايد براي ارسال پيام مدت زمان زيادي به انتظار بنشيند .عامل مهم ديگري كه بايد در نظر گرفته شود آن است كه در صورت آسيب ديدگي كابل شبكه ارتباط در كل شبكه قطع مي شود.

اسلاید 8 :

توپولوژي ستاره اي  Star

 در اين آرايش تمام كامپيوتر هاي شبكه به يك قطعه مركزي به نام هاب ((Hab متصل مي شود  در اين آرايش اطلاعات قبل از  رسيدن به مقصد خود از هاب عبور مي كنند. در اين نوع از شبكه ها در صورت از كار افتادن يك كامپيوتر يا بر اثر قطع شدن يك كابل شبكه از كار نخواهد افتاد. از طرف ديگر در اين نوع همبندي حجم زيادي از كابل كشي مورد نياز خواهد بود ضمن آن كه بر اثر ازكار افتادن كابل كل شبكه از كار خواهد افتاد

اسلاید 9 :

توپولوژی درختی Tree
اين توپولوژی از يک يا چند هاب فعال يا تکرار کننده برای اتصال ايستگاه ها به يکديگر استفاده می کند . هاب مهمترين عنصر شبکه مبتنی بر توپولوژی در ختی است : زيرا کليه ايستگاه ها را به يکديگر متصل می کند . وظيفه هاب دريافت اطلاعات از يک ايستگاه و تکرار وتقويت آن اطلاعات وسپس ارسال آنها به ايستگاه ديگر می باشد .  توپولوژی توری :Mesh
در اين توپولوژی هر کامپيوتری مستقيما به کليه کامپيوترهای شبکه متصل می شود . مزيت اين توپولوژی آن است که هرکامپيوتر با ساير کامپيوتر ها ارتباطی مجزا دارد . بنابراين ، اين توپولوژی دارای بالاترين درجه امنيت واطمينان می باشد .
 . اگريک کابل ارتباطی در اين توپولوژی قطع شود ، شبکه همچنان فعال باقی می ماند
از نقاط ضعف اساسی اين توپولوژی آن است که از تعداد زيادی خطوط ارتباطی استفاده می کند، مخصوصا زمانيکه تعدادايستگاه ها افزايش يابند . به همين جهت اين توپولوژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نيست . برای مثال ، در يک شبکه با صد ای ایستگاه کاری ، ايستگاه شماره يک نيازمند به نود ونه می باشد . تعداد کابل های مورد نياز در اين توپولوژی با رابطه N(N-1)/2 محاسبه می شود    که در آن     n تعداد ايستگاه های شبکه می باشد . 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید