بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عناوين مطالب:

1- كليات مربوط به سدهاي خاكي

2- مطالعات ژنوتكنيك ساختگاه سد

3- طراحي بدنه سد

4- اجراي سدهاي خاكي

5- اندركنش آب و خاك در سدهاي خاكي

6- كنترل نشت در سدهاي خاكي

7- سدهاي سنگي

8- ملاحظات زلزله در طراحي سدهاي خاكي

9- ابزارگذاري و پايش سدهاي خاكي

10- موارد عملي

اسلاید 2 :

فهرست مباحث:

1- روشهاي كلي جهت كاهش نشت در سدهاي خاكي

2- استفاده از هسته با نفوذپذيري بسيار كم در بدنه سد

3- پرده آببند درپي

4- پتوي رسي در مخزن

5- دياگرام

6- زهكشها

اسلاید 3 :

1- روشهاي كلي جهت كاهش نشت در سدهاي خاكي

الف) ايجاد مانع Barriers

1- استفاده از هسته با نفوذپذيري بسيار كم در بدنه سد

2- استفاده از رويه آببند در بالادست سد مثلا رويه بتني

3- استفاده از ترانشه خاكي

4- پرده آببنده در پي

5- پتوي رسي در مخزن

6- دياگرام

اسلاید 4 :

4- پرده آببند در پي (تزريق)

nتزريق: كاربرديترين روش آببند پي.

nمواد تزريق: دوغاب سيمان، رس و مواد شيميايي.

نكات مهم در تزريق سيمان:

nنسب آب به سيمان: بين 5/0 تا 6/0

nانجام تزريق در 3،2 و حتي در 5 رديف.

nدر هر رديف تزريق ابتدا در گمانه‌هاي اليه، سپس ثانويه و بعد ...

nفاصله انتهايي گمانه‌ها بسته به شرايط زمين و تزريق از 75/0 تا 3 متر

nجهت تدقيق شرايط زمين معمولا در پروژه‌هاي بزرگ، تزريق آزمايشي صورت مي‌گيرد.

اسلاید 5 :

روشهاي اجراي تزريق

1- تزريق رو به پايين و بدون استفاده از پكر

2- تزريق رو به پايين و با استفاده از پكر

3- تزريق رو به بالا

4- تزريق در كل عمق

5- تزريق در كل عمق از پايين به بالا

شرايط تزريق پذيري

اسلاید 6 :

5- ترانشه آببند Cut-offtrench

nقابل استفاده در پي‌هاي آبرفتي ضخيم

nترانشه آببند گودالي است در زير هسته و در كل عرض رودخانه

nمصالح ترانشه آببند از جنس هسته و حتي مرغوبتر

nعمق ترانشه آببند بستگي به ضخامت لايه نفوذپذير و امكانات اجرايي دارد.

اسلاید 7 :

 مزاياي اجراي ترانشه آببند

1- آشكار شدن لايه‌هاي سنگ و خاك و تدقيق مطالعات ژئوتكنيك

2- اصلاح سنگهاي درزدار و هوازده بستر در صورت رسيدن به آب

3- پر كردن ترانشه از مصالح مرغوب

4- امكان تعبيه سيستمهاي زهكش در پي

5- امكان تعبيه سيستمهاي ابزاربندي در پي

اسلاید 8 :

6- دياگرامDiaphragm Wall Cut-Off

nديوارهاي بتني (بتن پلاستيك) به ضخامت بين 6/0 تا 5/1 متر

nعمق آن بسته به امكانات اجرايي و ضخامت لايه نفوذپذير تا 150 متر نيز قابل اجرا است.

nهدف از اجراي بتن پلاستيك انعطاف‌پذيري بيشتر و تحمل تغيير شكلها است.

nبتن پلاستيك بتني است متشكل از سيمان، بنتونيت، ماسه و آب

اسلاید 9 :

7- پتوي رسي در مخزن

لايه‌اي از خاك رس نسبتا نفوذناپذير است.

نقش آن آببندي و كنترل تراوش پي سد و نيز طولاني كردن مسير تراوش و كاهش شيب آبي است.

روشهاي اجرا

1- پتوي رسي در كف مخزن

2- پتوي رسي بر روي پوسته بالادست

اسلاید 10 :

طراحي پتوي رسي شامل

.1ابعاد پتو (طول و ضخامت)

.2دانه‌بندي مطالع پتو

.3طرح مصالح فيلتر زير پتو

عوامل موثر در تعيين ابعاد پتو

.1ارتفاع آب مخزن

.2لايه‌بندي و عمق پي

.3جنس مصالح پتو

ضخامت پتوي رسي

.1 توصيه سازمان عمران آمريكا: 5/0 تا 3 متر

.2روابط تجربي: H 02/0 + 6/0

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید