بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طراحي مدار

qتعين تعداد  بيت هاي ورودي وخروجي مدار   Interface

q

qرسم جدولTruth Table  

q

qبدست آوردن يك تابع  براي خروجي

q

qساده سازي توابع بدست آمده (كارنو/ Q-M)

q

اسلاید 2 :

طرحي ماجولار مدار

اگر تعداد بيت هاي ورودي وخروجي بيش از 4 يا 5 باشد در رسم جدول صحت با مشكل برخورد مي كنيم .(پيچيدگي حافظه)  

راهكار

q بدون رسم جدول درستي به خروجي مدار برسيم.(رهيافت ذهني)

q طراحي ماجولار مدار.(طراحي پيمانه اي) (از نظر زماني بهينه نيست)

q

q

اسلاید 3 :

 Full Adder وHalf Adder(1)

q:Full Adder يك مدار تركيبي با سه ورودي و دو خروجي است كه دو بيت داده ويك رقم نقلي را با هم جمع كرده و حاصل جمع ورقم نقلي را محاسبه مي كند.

q

q

q:Half Adder يك مدار تركيبي با دو ورودي و دو خروجي است كه دو بيت دودويي را با هم جمع كرده و حاصل جمع ورقم نقلي را محاسبه مي كند.

q

اسلاید 4 :

 Full Adder و  Half Adder(2)

يك Full adder  را ميتوان توسط 2 عددHull adder  طراحي كرد.

اسلاید 5 :

ديكدر

qديكدر n به2nيك شبكه منطقي تركيبي است با n خط ورودي و 2nسيگنال خروجي.

 

qعنصري است كه مينترم ها را مي سازد.

اسلاید 6 :

تابع را به چندين طريق مي توانيم پياده نماييم:

.1يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) ويك گيت  ORبكار بريم.

.2يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) ويك گيت AND بكار بريم.

اسلاید 7 :

اينكدر

اينكدر يك ماجول تركيبي است كه براي هر سيگنال ورودي به دستگاه يك كد خروجي منحصر به فرد را اختصاص مي دهد.

q  اگر يك ماجول اينكدر n ورودي داشته باشد خروجي s بايد در رابطه زير صدق كند:

اسلاید 8 :

اينكدر يك ماجول تركيبي است كه براي هر سيگنال ورودي به دستگاه يك كد خروجي منحصر به فرد را اختصاص مي دهد.

q  اگر يك ماجول اينكدر n ورودي داشته باشد خروجي s بايد در رابطه زير صدق كند:

اسلاید 9 :

اينكدر اولويت

اينكدر اولويت اجازه مي دهد تا چندين خط ورودي فعال شوند ولي عدد دودويي خارج شده از آن انديسي است كه در خطوط ورودي بالاترين اولويت را دارد.

براي ساده كردن طراحي بالاترين اولويت به بالاترين انديس اختصاص يافته است و بالاترين اولويت بعدي به دومين انديس بالاتر و الي آخر تخصيص داده شده است.

اسلاید 10 :

مالتي پلكسر(تسهيم كننده)

بطور كلي مالتي پلكسر( انتخابگر داده )  يك ماجول است كه يكي از چند خط ورودي را انتخاب و آن را روي خط خروجي ظاهر مي سازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید