بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سیستم دودویی اعداد(binary):

qآسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما

qاز ارقام دودویی(binary digits (bits))، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.

qn بیت داده شده می تواند نشانگر 2^n عدد باشد.

qبا ده انگشت می شود تا 1023 شمرد!

qدر این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین می کند.

q

اسلاید 2 :

در روش متمم دو :

 بیتی عینا مشابه نمایش آن در سیستم nتمرین : یک عدد منفی پیدا کنید، که روش نمایش آن در سیستم متمم دو و قالب

  بیتی باشد.nعلامت مقدار و قالب 

تمرین : سیستمی برلی ارائه اعداد اعشاری منفی نشان دهید که به کمک آن بتوان جمع و تفریق را انجام داد و درگیر رقم

   قرض نشد.

اسلاید 3 :

متمم 2 :

 1- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود.                                                  

2 – قالب ریزی

3 – اگر عدد مثبت بود، کار تمام است، اما اگر عدد منفی است لازم است متمم دو شود.

اسلاید 4 :

 )Over flow خطای سرریز (

- در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرریز همان رقم نقلی است.

- در جمع و تفریق اعدا علامت دار، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت

    یا جمع دو عدد منفی.

تشخیص رخداد سرریز:

راه اول : اگر حاصلجمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی، عددی مثبت،

راه دوم : در صورتی که دو رقم نقلی آخر مساوی باشند.

اسلاید 5 :

تمرین :

1- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش های 1، 2، 2، 4 وجود دارد؟

2- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش 2421  وجود دارد؟

3 – ارزش های دیگری غیر از این ارزش بگویید.

4 – ارزش منفی هم در اعداد قرار دهید.

5- چه ویژگی ای باید این ارزش ها داشته باشند؟

  کد شدند، بیابید.ex-3و BCD 6 – روشی برای جمع و تفریق دودویی اعدادی که با سیستم

اسلاید 6 :

Parity

- توازن یا همپایگی

- در سیستم هایی که حداکثر احتمال بروز یک خطا وجود  دارد.

 طولی و عرضی :Parity خاصیت

- قابلیت تشخیص دو خطا را دارد، ولی فقط یک خطا را می تواند تصحیح کند.

اسلاید 7 :

دستگاه های دیجیتالی

qجبر بول:

Øیک عبارت منطقی می تواند ”درست“ یا ” نادرست“ باشد (0 یا 1).

Øشامل فرمول های جبری مربوط به ترکیب های مقادیر منطقی است.

درسطح سخت افزار:

Øهر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می شود.

Øارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال، مشخص

 می شود.

اسلاید 8 :

دستگاه های دیجیتالی(2)

  مثال:

  سطح ولتاژ بالا                      عبارت درست است.

  سطح ولتاژ پائین                   عبارت نادرست است.

Øعملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اسلاید 9 :

اصول جبر بول (1)

اصول اساسی:

اصل 1:

تعریف:برای هر    و    که متعلق به مجموعه ی   هستند،      و      نیز به مجموعه ی    تعلق دارند.

(     ،         و        ،       نامیده می شود).

اسلاید 10 :

اصول جبر بول (5)

اصل 4:

خاصیت شرکت پذیری اعمال + و.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید