بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دستگاه های دیجیتالی

جبر بول:

یک عبارت منطقی می تواند ”درست“ یا ” نادرست“ باشد (0 یا 1).

شامل فرمول های جبری مربوط به ترکیب های مقادیر منطقی است.

درسطح سخت افزار:

هر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می شود.

ارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال، مشخص

 می شود.

اسلاید 2 :

دستگاه های دیجیتالی(2)

  مثال:

  سطح ولتاژ بالا                      عبارت درست است.

  سطح ولتاژ پائین                   عبارت نادرست است.

عملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اسلاید 3 :

اصول جبر بول (1)

اصول اساسی:

اصل 1:

تعریف:برای هر    و    که متعلق به مجموعه ی   هستند،      و      نیز به مجموعه ی    تعلق دارند.

(     ،         و        ،       نامیده می شود).

اسلاید 4 :

اصول جبر بول (2)

اصل 2:

موجودیت عناصر  0و 1:

اسلاید 5 :

اصل 3:

خاصیت عناصر + و . :

اسلاید 6 :

اصول جبر بول (4)

اسلاید 7 :

اصول جبر بول (5)

اصل 4:

خاصیت شرکت پذیری اعمال + و.

اسلاید 8 :

اصول جبر بول (6)

اصل 5:

خاصیت توزیع پذیری + بر . و . بر +:

اسلاید 9 :

اصول اساسی جبر بول (1)

1.خاصیت خود توانی:

2.عناصر بی اثر در .  و + :

اسلاید 10 :

اصول اساسی جبر بول (2)

3.متمّمِ متمّم:

4.قانون جذب:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید