بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

žچکيده

žطي سالهاي اخير مقوله اي چون توسعه بازار و صادرات ازجمله مواردي بوده كه بزرگترين دغدغه خاطر مديران ارشد سازمانهاي مهندسي و توليدي را به خود اختصاص داده است. سوالي كه هميشه مطرح بوده، اين است كه چگونه مي توان دركوتاهترين زمان فاصله خودرا با كشورهاي پيشرفته كاهش داد و در بازرگاني جهاني سهم مناسبي داشت؟

اسلاید 2 :

بررسي كشورهايي كه مانند كشور ما فناوري را به مرور زمان به دست نياورده و در مقطعي از زمان سعي در احاطه يافتن بر آن داشته اند، نشان مي دهد كه در اولين گام، اقدام به استفاده گسترده از روش مهندسي معكوس جهت درك اوليه محصولات و سپس ساخت و ارتقاي آنها باتوجه به نيازهاي خود روش مناسبي است. اشاعه ونظارت برحسن اجراي فرايند سيستماتيك مهندسي معكوس و به كارگيري ابزارها و تكنيك هاي مهندسي در اين فرايند نيز مي تواند تاثير بسزايي در دستيابي به دانش فني محصولات توليدي (كه اكنون به دليل عدم به كارگيري به صورت سيستماتيك، محقق نشده) دركمترين زمان و با حداقل هزينه، داشته باشد.

اسلاید 3 :

žمقدمه

žبي شك شناخت محصول و درك عوامل موثر در مشخصه هاي آن، اولين پيش نياز بهبود كيفيت و نوآوري است كه لازمه آن درك مهندسي از مباني عملكردي قطعه است.

žمهندسي معكوس براي بازيابي و تشخيص اجزاي متشكله يك محصول بويژه در صورت عدم دسترسي به طراحي اوليه كاربرد داشته و براي نگهداري، گسترش و توسعه امكانات موجود و مهندسي مجدد (RE-ENGINEERING) مورداستفاده قرار مي گيرد

اسلاید 4 :

žاين روش ، روش پذيرفته اي براي كشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود. در اين فرايند ابتدا ميزان كمبود اطلاعات فني براي پشتيباني از توليد يك محصول معين مي شود. سپس با انجام يك كار تيمي منسجم، متشكل از متخصصان و محققان رشته هاي مختلف علوم پايه به همراه مديريت و سازماندهي مناسب تشكيلات تحقيقاتي و توسعه اي (R&D) سعي مي شود مدارك و نقشه هاي خاص طراحي محصول به دست آيد. با درنظر گرفتن مشخصات، هدف و شرايط طراحي محصول، استانداردهاي ملي و رايج و همچنين پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعي مي شود مراحل نمونه سازي و نيمه صنعتي و در صورت لزوم ساخت و توليد محصول، انجام گردد.

žفعاليتهاي تحقيق و توسعه به مفهوم عام هميشه دو محصول را به همراه داشته است: يكي دانش و معلومات و ديگري فناوري و فن. نقش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در ايجاد فناوري تاحدي است كه انديشمندان گفته اند فناوري محصولي است كه دركارخانجات تحقيق و توسعه توليد شده است

اسلاید 5 :

žفناوري شاه كليد توسعه ونيرومندترين عامل تحول اقتصادي در جوامع است. در اطلس فناوري فناوري تركيب پيچيده اي از چهار عنصر، به شرح زير معرفي گرديده است.

ž·  سخت افزار و ماشين آلات؛

ž·  دانش فني يا ابزار اطلاعاتي؛

ž·  توانائيها شامل مهارتها وابتكارات انساني؛

ž·  سازماندهي و مديريت فناوري شامل مكانيسم هايي كه براي تسهيل در ادغام موثر عناصر بالا موردنياز است.

اسلاید 6 :

žحال كه اهميت فناوري در توسعه ملي و نقش تحقيق و توسعه در دستيابي به فناوري مورد يادآوري قرار گرفت به بيان مراحل عمر فناوري ها مي پردازيم.

žسيكل عمر هر فناوري شامل اين مراحل است:

ž·  مرحله طراحي؛

ž·  مرحله معرفي؛

ž·  مرحله رشد؛

ž·  مرحله بلوغ و اشباع؛

ž·  مرحله افول.

اسلاید 7 :

استراتژي هاي دستيابي به فناوري و محصولات 

žاصولاً براي دستيابي به فناوري به عنوان يك محصول صنعتي راههاي گوناگوني وجود دارد كه هر كشوري در هريك از زمينه هاي صنعتي باتوجه به ساختار علمي و صنعتي خود و ميزان خوداتكايي در زمينه هاي علوم و فنون، ميزان دسترسي به منابع ارزي موردنياز، مواد اوليه داخلي، نوع و كيفيت نيروهاي متخصص، روابط سياسي بين المللي و منطقه اي، آنها را به كار مي بندد.

اسلاید 8 :

در زير انواع مهم استراتژي هاي دستيابي به محصول جديد و فناوري موردنظر را بيان مي كنيم: 

ž·   استراتژي نوآوري و طراحي تا توليد محصول از طريق فعاليتهاي تحقيق تا توليد؛

ž·  استراتژي توسعه فناوري؛

ž·  استراتژي كپي سازي ومهندسي معكوس؛

ž·  استراتژي انتخاب، انتقال و بومي كردن فناوري؛

ž·  استراتژي استفاده موثر از امكانات و فناوري موجود؛

ž·  استراتژي خريد كارخانه و پروسه توليد به صورت تحويل كامل؛

ž·  استراتژي خريد كالا و فناوري موردنظر.

اسلاید 9 :

ضرورت شناخت رفتار فناوري براي انتخاب استراتژي مناسب: 

žيكي از تصميم گيريهاي استراتژيك در زمينه دستيابي به يك محصول و يا فناوري، انتخاب مناسبترين روش دستيابي به آن است كه اين تصميم گيري به مرحله رشد و توسعه آن محصــــول يا فناوري (در مهد شكل گيري و پيدايش و تكامل آن فناوري ( بستگي شديدي دارد. استراتژي موردنظر در اين مقاله بنابر نيازهاي تكنولوژيك كشورهاي درحال توسعه مانند ايران وجبران اين خلاء تكنولوژيك با كشورهاي پيشرفته با بيشترين سرعت، استراتژي مهندسي معكوس است كه در ادامه به بيان متدولوژي آن خواهيم پرداخت.

ž

ž

اسلاید 10 :

žاگر سابقه صنعت و چگونگي رشد آن در کشورهاي جنوب شرقي آسيا را مورد مطالعه قرار  دهيم به اين مطلب خواهيم رسيد که در کمتر مواردي اين کشورها داراي ابداعات فن آوري بوده اند و تقريبا در تمامي موارد کشورهاي غربي (آمريکا و اروپا) پيشرو بوده اند. پس چه عاملي باعث اين رشد شگفت آور و فني در کشورهاي خاور دور گرديده است؟

ž
در صورتي که به طور خاص کشور ژاپن را زير نظر بگيريم، خواهيم ديد که تقريبا تمامي مردم دنيا از نظر کيفيت محصولات آنها را تحسين مي کنند ، ولي به آنها ايراد مي گيرند که با کپي برداري از روي محصولات ديگران به اين موفقيت دست يافته اند.

žاين بخش اگر هم که درست باشد و در صورتي که کپي برداري راهي مطمئن براي رسيدن به هدف باشد چه مانعي داردکه اين کار انجام شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید