بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست مطالب:

 • مقدمات و تعاريف
 • روشهاي ناحيه‌بندي
 • آنتروپي و مفهوم آن در تصوير
 • هيستوگرام سطح خاكستري
 • آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي يك‌بعدي
 • گسترش روشهاي يك‌بعدي به دوبعدي
 • هيستوگرام دوبعدي
 • آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي دو‌بعدي
 • الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات (PSO)
 • ناحيه‌بندي چندسطحي

اسلاید 2 :

كاربردهاي پزشكي ناحيه‌بندي:

 • آشكارسازي مرزهاي شريانها در آنژيوگرام
 • تشخيص پلاكهاي مالتيپل اسكلروزيس
 • اندازه‌گيري حجم تومور و پاسخ آن به درمان
 • طبقه‌بندي اتوماتيك سلولهاي خوني
 • مطالعة رشد مغز
 • آشكارسازي تومور

اسلاید 3 :

مسئلة اتوماتيك بودن و ارزيابي:

موازنة بين اتوماتيك بودن الگوريتمهاي ناحيه‌بندي و ارتباط متقابل با كاربر؟

ارزيابي ناحيه‌بندي به چه معني است و چگونه انجام مي‌شود؟

اسلاید 4 :

روشهاي ناحيه‌بندي (آستانه‌گذاري):

1- آستانه‌گذاري سراسري:

f(x,y) تصوير اصلي است و g(x,y)، تصوير باينري ايجادشده پس از ناحيه‌بندي است.

2- آستانه‌گذاري محلي: تصوير به تعدادي زير تصوير شكسته مي‌شود و در هر كدام از آنها يك سطح آستانه تعيين مي‌شود.

اسلاید 5 :

ساير روشهاي ناحيه‌بندي و مزايا و معايب هر كدام از آنها:

1- روش گسترش ناحيه

2- روشطبقه‌بندي‌كننده

3- روش خوشه‌بندي

4- روش شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

5- روش مدلهاي شكل‌پذير

6- روشهاي ناحيه‌بندي مبتني بر لبه

7- روشهاي تركيبي  (هيبريد)

اسلاید 6 :

آستانه‌گذاري مبتني بر آنتروپي در فضاي ويژگي يك‌بعدي:

ايدة اصلي:

 • دو توزيع احتمال مجزا را براي شيء و زمينه در نظر مي‌گيريم.
 • آنتروپيهاي هر دو توزيع را بدست مي‌آوريم.
 • مجموع آنتروپي اين دو توزيع احتمال را ماكزيمم مي‌كنيم.

اسلاید 7 :

الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات (PSO):

تعداد عملياتهاي لازم در الگوريتمهاي متداول : 256*256

مزايا:

 • يك روش مرتبة صفر است و نيازي به عمليات سنگين رياضي مثل گراديان‌گيري احتياج ندارد.
 • يك روش مبتني بر جمعيت است.
 • از مشاركت ذرات استفاده مي‌كند.

  كاربردها:

  • آموزش شبكه عصبي
  • بهينه‌سازي تابع
  • بازشناسي الگو

اسلاید 8 :

گام 3: بروزرساني موقعيتها و سرعتها

بررسي شرط پايان:

اگر 1- به مينيمم خطا برسيم. 2- حداكثر دفعات اجراي الگوريتم به پايان برسد. 3- در چند تكرار مشخص تابع تطابق تغيير نكند.

آنگاه الگوريتم به پايان مي‌رسد.

در غير اينصورت به گام 2 برو.

اسلاید 9 :

بهينه‌سازي الگوريتمهاي دوبعدي مبتني بر آنتروپي از لحاظ سرعت اجرا:

از الگوريتم بهينه‌سازي PSO استفاده مي‌كنيم. سه نكتة مهم را بايد در نظر بگيريم:

تابع معيار چيست؟

تعداد ذرات چقدر باشد؟

ابعاد مسئله چقدر است؟

اسلاید 10 :

نتيجه‌گيري و جمع‌بندي:

فضاي ويژگي دو‌بعدي:

1- مناسب بودن نتایج  براي پارامتر q  كمتر از 1(بويژه محدودة 3/0 تا 8/0)

2-نامناسب بودن ناحیه بندی برای مقدار بزرگتر از 1 برای q.

2- سطوح آستانة نزدیک به ازاي محاسبة ميانگين محلي در همسايگي  3×3، 5×5 و 7×7

4- حالت بهینة همسايگي 5×5 هم از لحاظ زماني و هم از لحاظ كيفيت ناحيه‌بندي

5- کاهش زمان اجرا با بكار بردن الگوريتم بهينه‌سازي PSO بدون تغيير در کیفیت ناحیه بندی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید