بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nکلیات:

n1- ساختمان های بتن مسلح : ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل شده از اعضای افقی (تیر ها و دال ها)و عمودی(ستون ها ودیوار های برشی)که همه آنها توسط پی که بر روی زمین اجرا می شود پشتیبانی می گردد.و به آن قاب گفته می شود.این قاب باید در مقابل زمین لرزه مقاومت کند.

اسلاید 2 :

nنیروی زلزله متناسب با جرم ساختمان می باشد و چون جرم ساختمان اکثرا بر روی کف ساختمان ظاهر می شود لذا ابتدا به دال ها وتیرها بعد به ستون ها سپس به د یوارهای برشی واز آنجا به پی منتقل می شودو لذا چون این نیروها هر چه به سمت پایین می آیند بر مقدار آنهاافزوده میشودلذا طبقات پایین تر باید قوی تر ساخته شود.

اسلاید 3 :

n2-نقش دال های کف و دیوارهای مصالح بنائی:

nبه طور معمول بتن دال و تیر یک طبقه با هم ریخته می شود.لذا هنگام خمش تیرها ، دال ها با آن خم می شود .

nبه دلیل اینکه در اثر زلزله تیر همراه با ستون ها در جهت افقی حرکت می کند بعد از اینکه ستون ها وکف ها اجرا شد و سخت شد فضاهای داخلی را با دیوارهای بنائی جدا می کنند ودیوارها بین ستون ها و تیرها قرار گرفته ولی به آنها وصل نیستند. لذا هنگامی که ستون ها می خواهند در هنگام زلزله در جهت افقی حرکت کنند دیوارها در مقابل آنها مقاومت نشان داده ( به دلیل وزن،ضخامت و سختی آن).دیوارها با اینکه ترد و شکننده هستند و لذا در آنها ترک هایی ایجادمیشود ولی به اثر بخشی تیر ها وستونها کمک میکند.

اسلاید 4 :

nبیشترین نقش را در دیوارها ملات ایفا میکند.

n اجرای نامناسب دیوترها مانند اینکه دیوارها به طور پراکنده و نامنظم یا در نصف ارتفاع ستون اجرا شودباعث می شود ستونها دچار پیچش و صدمات شوند.

اسلاید 5 :

n-ماهییت دینامیکی زلزله:

nما در طراحی برای بارهای ثقلی می توانیم تدابیر لازم را در نظر گرفته مثلا در چه مناطقی باید میلگرد کششی یا فشاری قرار دهیم .

n

nولی به دلیل اینکه نیروی زلزله به صورت افقی است تغییر شکل ساختمان افقی می باشد ونکته مهم آن است که زمین لرزه سبب ایجاد نیروی دینامیکی رفت و برگشتی در سازه می شود و لذا یک مقطع ممکن است در یک لحضه تحت کشش و لحضه بعدی به صورت فشار باشد.

اسلاید 6 :

n4-سلسله مراتب مقاومت:

nهدف ما در طراحی یک سازه در هنگام بروز زلزله ابتدا ایمنی افراد می باشدو سپس کمترین خسارات مالی.

nبرای اینکه ساختمان در هنگام زلزله سالم بماند ستون ها باید نسبت به تیر ها دارای مقاومت بیشتری باشند و مچنین فونداسیون باید از ستون ها مقاومت بیشتری داشته باشدو اتصالات تیر به ستون  و ستون به پی باید مورد قبول باشد.وقتی ما بر این اساس طراحی را انجام دهیم خسارات محتمل و پیش بینی شده در تیرها اتفاق می افتد و قتی تیرها به طور صحیح مفصل شوند از شکل خود خارج شده و تیر ها پی در پی به حالت تسلیم می رسند و لی اگر این قضییه در مورد ستونها صادق باشد خرابی ما بسیار زیاد و شدید می باشد.

اسلاید 7 :

-چگونگی مقاومت تیر ها در مقابل زمین لرزه:

nتیرها دارای دو نوع میلگرد فولادی می باشند:

nالف)میلگرد های طولی مستقیم

nب)آراماتورهای عرضی حلقه شده در آرماتور طولی(خاموت)

nتیرها در حالت کلی دارای دو نوع گسیختگی می باشند :

     الف)گسیختگی خمشی         ب)گسیختگی برشی

nدر حالت گسیختگی خمشی وقتی تیر در زیر بار افزایش یافته خم شود به دوصورت گسیخته می شود .1- اگر مقدار فولاد در ناحیه کششی مقطع زیادباشد .چون بتن تغییر شکل پیدا نمی کند یعنی فولاد کششی به حد جاری شدن نمی رسد لذا ما شکنندگی ترد را در مقطع مشاهده میکنیم که این نوع خطرناک می باشد.

اسلاید 8 :

n2-اگر مقدار فولاد در ناحیه کششی کم باشد لذا ابتا مقطع ما خم میشود در اینحالت فولاد جاری شده سپس بتن نیز خرد شده به این نوع شکست ،نرم می گویند .لذا در این حالت می گویند مقطع کم فولاد است و در طراحی ها مناسب می باشد.

n

nدر حالت گسیختگی برشی تیر ممکن است در اثر نیروهای برشی خراب شود که خرابی به صورت ترکهای 45 درجه نمایان شده که در وسط ارتفاع تیر شروع و به تدریج به بالا و پایین می رود محل ترکهای برشی نزدیک تکیه گاه می باشد لذا خاموت ها برای همین منظور به کار می روند و خرابی  در این نوع گسیختگی ترد شکن می باشد.

اسلاید 9 :

3-چگونگی مقاومت ستون ها در مقابل نیروی زمین لرزه:

nستون ها ،اعضای عمودی در سازه بتن آرمه می باشد و دارای دو نوع میلگرد می باشد:

nالف)میلگرد های بلند و مستقیم            ب)خاموت ها

n

nستونها می توانند تحت اثر دو نوع شکست قرار بگیرند :

n1-شکست محوری-خمشی         2-شکست برشی

nشکست برشی که از نوع ترد شکن می باشد توسط میلگردها عرضی و خاموت ها از آن جلوگیری می شود .

اسلاید 10 :

nمزایای خاموت های افقی به هم پیوسته:

n1-حمل نیروهای افقی خالص و جلوگیری از ترکهای شیاری مورب .

n2-میلگردهای عمودی را محکم نگه داشته و از خمیدگی خارجی آن جلوگیری میکند.

n3-حفظ بتن در ستون.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید