بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

حال به چهارخاصیت این کنترل  می پردازیم:

  • خاصیت: Minimum برای مشخص کردن کمترین مقداراین کنترل بکارمیرود.
  • خاصیت : Maximum برای تعیین بیشترین مقدارکنترل فوق میباشد.
  • خاصیت : stepگام افزایش پیشرفت کارراتعیین می کند.
  • خاصیت : vlaueمقدارفعلی پیشرفت کارراتعیین می کند.

اسلاید 2 :

  • متد : Incrementمقدارخاصیت valueرااضافه می کندوبه شکل زیربکارمی رود.
  • Increment(value).نام کنترل
  • Valueمقداری است که باید به خاصیت Valueاضافه شود.
  • درادامه نحوه عملکرد این کنترل بصورت عکس وکدنویس همراه بامثال ارائه میگردد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید