مقاله برنامه روش عددی محاسبه جریان متغیر تدریجی با استفاده ازروش گام با گام مستقیم و روش اولر

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان

این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد

چکیده
جریان متغیر تدریجی به جریانی گفته می شود که در آن عمق جریان در فاصله طولانی از مسیر و به صورت تدریجی تغییر کند. این تغییرات در اثر برخورد جریان یکنواخت با عواملی مانند دریچه ها و سرریزها ایجاد می شود. از آنجا که سطح آب در این نوع جریان دارای انحنا می باشد،تعیین عمق در هر نقطه از طول مسیر و شناسایی نوع نیمرخ سطح آب از اهمیت ویژه ای برخورداراست. در این مقاله برنامه ای نوشته و معرفی گردیده است که نوع نیمرخ سطح آب را با بهره گیری از شیوه های معمول تعیین کرده و با استفاده از دو روش متداول محاسبه جریان متغیر تدریجی،یعنی روش گام به گام مستقیم و گام به گام استاندارد )روش عددی اولر(عملیات مربوط به محاسبه جریان متغیر تدریجی را برای کانال های با مقطع ذوزنقه ای،مستطیلی و مثلثیانجام می دهد.
: جریان متغیر تدریجی،نیمرخ سطح آب روش گام به گام مستقیم،روش گام به گام استاندارد
1- مقدمه
جریان متغیر تدریجیGradually Varied Flow ( GVF)جریانی است که در آن عمق در طول کانال تدریجأ تغییر می کند. در این نوع جریان شیب خط انرژی،شیب سطح آب و شیب طولی کانال با هم متفاوت می باشند. طبقه بندی جریان های متغیر تدریجی با توجه به شیب کانال و مقایسه آن با شیب بحرانی و همچنین ناحیه جریان صورت می گیرد.
۱- ۱- طبقه بندی بر اساس شیب کانال
S0شیب کانالScشیب بحرانی
Y0عمق نرمالYcعمق بحرانی

۲- ۱- طبقه بندی بر اساس ناحیه جریان:
ناحیه۱: اگر تغییرات عمق در جریان متغیر تدریجی در محدوده بالاتر از عمق نرمال یا عمق بحرانیهر کدام که بالاتر استصورت گیرد
ناحیه۲: اگر تغییرات عمق در جریان متغیر تدریجی در محدوده بین عمق نرمال و عمق بحرانی اتفاقافتد. ناحیه۳: اگر تغییرات عمق در جریان متغیر تدریجی در محدوده پایینتر از عمق بحرانی یا عمق نرمالهر کدام که پایینتر استصورت گیرد.

۲- ورودی های برنامه
ورودی ها(پارامتر های معلوم)در این برنامه عبارتند از
: Qدبی جریان
bعرض مقطع
Z2شیب جداره سمت چپ
Z2شیب جداره سمت راست
:nضریب مانینگ

و همچنین

در روش گام به گام مستقیم
Y1عمقیک نقطه معلوم در پایین دست
Y2عمقیک نقطه معلوم در بالا دست

در روش عددی اولر:
Y1عمقیک نقطه معلوم
deltaXفاصله این نقطه معلوم با نقطع ای با عمق مجهول(اگر نقطه با عمق مجهول در پایین دست نقطه معلوم باشد فاصله مثبت و در غیر این صورت منفی در نظر گرفته میشود)

٣- تعیین نوع نیمرخ سطح آب
جهت تعیین نوع نیمرخ سطح آب ابتدا باید عمق نرمال و عمق بحرانی جریان محاسبه شود
برای محاسبه عمق نرمال از فرمول مانینگاستفاده می شود
پس از جایگزین کردنA و P با پارامتر های معلوم ( Z1 , Z2 , b ) معادله فوق برای مقطع ذوزنقه ای در حالت کلی بهصورت زیر در می آید:
حل معادله فوق در این برنامه با استفاده از روش تقسیمات متوالی (bisection method) انجام شده است. در روش تقسیمات متوالی یک بازه مطمئن که شامل جواب معادله باشد در نظر گرفته می شود سپس مقدار تابع هدف در ابتداء انتها و وسطه بازه بدست می آید و به این وسیله تعیین می شود که ریشه تابع هدف در کدام نیم بازه قرار دارد. رویهبههمین ترتیب ادامه می یابد و بازه حاوی ریشه مرتبا کوچکتر می شود تا به دقت دلخواه برسیم.
برای محاسبه عمق بحرانی از مساوی صفر قرار دادن مشتق انرژی مخصوص نسبت به عمق رابطه زیر به دست می آید:
و در حالت و شیب کم کانال رابطه فوق به صورت زیر در میآید
و با جایگزین کردنA وT با پارامترهای معلومb وZ1 وZ2 داریم:
حل این معادله نیز در این برنامه با روش تقسیمات متوالی انجام شده است. پس از به دست آمدن عمق نرمال (Y0) و عمق بحرانی(YC) و مقایسه آنها بایکدیگر و نیزمقایسه با نقطه باعمق معلوم،نوع پروفیل جریان تعیین می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

word قابل ویرایش
153 صفحه
34700 تومان
مقدمه:    يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن است از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در ا ...

دانلود مقاله روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته نساجی
روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آنچکیده نخ پلی استر با رنگ خمی ایندیگو رنگرزی شد و اثرات آن عملاً مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. رنگ های خمی که عموماً برای الیاف سلولزی استفاده می گردد ، می تواند برای رنگ کردن مواد پلی استریز استفاده شود، به ویژه از متمرکز م ...

دانلود مقاله مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

word قابل ویرایش
76 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مزايا و معايب استفاده از روش قالب لغزنده عموديمزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی در مورد مزایای و معایب این روش اجرائی مباحث مختلفی وجود دارد. عده ای بطور کلی استفاده از قالب لغزنده عمودی را نامناسب می دانند یکی از معایب عمده ای که این عده از نسبت به قالب لغزنده مطرح می کنند مسئله ایجاد تنش های مک ...

مقاله در مورد تصمیمات مدیریت پروژه ی چند هدفه ی فازی با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی دو مرحله ای

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
تصمیمات مدیریت پروژه ی چند هدفه ی فازی با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی دو مرحله ایچکیده در مسائل تصمیم گیری مدیریت پروزه (PM) عملی ، اغلب ضرایب محیطی و پارامترهای مربوطه ماهیتاً فازی هستند و یک تصمیم گیرنده (DM) باید به طور همزمان اهداف متضاد گوناگون را در یک چارچوب از سطوح انتظار مبهم مورد توجه قرا ...

تحقیق در مورد تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آن

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آنانسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در میان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفکر و یادگیری دارد که به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد . نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی کند .تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فن ...

مقاله در مورد طراحی ، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی در کشاورزی دقیق

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
طراحي، ساخت و ارزيابي يك كودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مديريت موضعی در کشاورزي دقيقچکیده مسائل اقتصادي و زيست محيطي در كنار مسائل فني، توليدكنندگان محصولات كشاورزي را وادار كرده است روش‌هاي جديد را در مديريت توليد محصولات كشاورزي بكار گيرند. در روش‌هاي متداول توليد محصولات كود شيميايي به طور يكنواخت ...

تحقیق در مورد روش جدید برای لب‌خوانی با استفاده از پردازش تصویر

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
روش جدید برای لب‌خوانی با استفاده از پردازش تصویرچکیده :بازشناسی تصویری گفتار به عنوان فرآیندی برای کمک به افرادی که دچار آسیب در سیستم صوتی شده‌اند، در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌ است. در این مقاله سعی در این بوده که سه روش برای استخراج ویژگی شکل لب ارائه شود : استخراج کانتور لب ، قطعه‌بندیWater ...

دانلود پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی ( رشته شیمی )

PowerPoint قابل ویرایش
101 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 : اهميت روش استفاده از متون علمي شيمي مقدمه      عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات مي‌نامند حجم اطلاعات در تمام زمينه‌ها آنقدر زياد است كه تصور آن نيز مشكل است.     طبق آمارسال 1986، سالانه در حدود سه ميليون ، سند ،كتاب ، مقاله گزارش علمي و … فقط در زمينه شيمي در دنيا منتشر مي‌شود.      پيدا كردن م ...