مقاله تاثیر بازرسی فنی در جهت کاهش ضایعات خوردگی رشته حفاری

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
بازرسی فنی را می توان یکی از مهمترین اقدامات در صنایع بالادستی و پایین دستی انـرژی جهـت پیشـگیری از آسـیب های احتمالی نام برد. بازرسی به هنگام و مطابق با استاندارد های روز، می تواند در جهت شناسایی برخی مشکلات رایـج از جمله پدیده خوردگی ، کمک شایانی نماید. خوردگی یکی از عوامل مخرب در کلیه صنایع از جمله صنعت حفاری مـی باشد .این پدیده هر ساله صدمات و هزینه های سنگینی به این صنعت وارد می نماید. درصنعت حفـاری ، سـیال حفـاری مهمترین عامل خوردگی است .در عملیات حفاری انواع خوردگی ممکـن اسـت رخ دهـد کـه عبارتنـد از خـوردگی یکنواخــت ،خوردگی حفــره ای ،خــوردگی تــوام بــا تنش ،خــوردگی سایشــی ،خوردگی خســتگی ،خــوردگی گالوانیــک و کاویتاســیون .از عــواملی کــه بــر خــوردگی موثرنــد مــی تــوان بــه PH ،اکســیژن ،ازن ترپوسفری ،فشــار،دما،مه دود فتوشیمیایی ،بارش اسیدی ناشی از اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن خروجی از موتورها،پوسته اکسیدی و از همـه مهمتر وجود سولفید هیدروژن اشاره نمود. در انتخـاب مـواد بـرای شـرایط مختلـف کـاری بایـد دقـت ویـژه ای مبـذول داشت .انتخاب مواد برای کار در محیط های حاوی H2S باید بـر اسـاس اسـتاندارد
۱۷۵ NACE MR صـورت گیـرد.
روش هایی برای جلوگیری از تاثیرخوردگی در صنعت حفاری پیشنهاد می شوند که عبارتنـد از بازرسـی فنـی و دوره ای رشته حفاری ، کنترل PH گل حفاری ، استفاده از مواد کنترل کننده خوردگی ،استفاده از پوشش هـای داخلـی و خـارجی برای لوله های حفاری و مخازن ،انتخاب مواد مناسب مطابق با استاندارد و آموزش پرسنل دستگاه های حفاری .
کلمات کلیدی : بازرسی فنی ، خوردگی ،سیال حفاری ،لوله حفاری

مقدمه :
با توجه به اهمیت عامل خوردگی در صنعت حفاری بالاخص رشته حفاری و تاثیرات بسزای بازرسی فنی در جهت کاهش ضایعات این پدیده در این مقاله سعی شده است ابتدا با تعریفی جامع نسبت به پدیده خوردگی و شرح عوامل موثر بر آن به نقش بازرسی فنی در جهت کاهش ضایعات این پدیده اشاره گردد. خوردگی یعنی از بین رفتن مـواد و از دسـت دادن جرم به آن صورت که شکل ظاهری با تغییر اندازه های هندسی دگرگون گردد.
در صنعت حفاری ، گل حفاری مهمترین عامل خوردگی است . همه مشکلات ناشی از خوردگی گـل هـای حفـاری قابـل برطرف کردن نیستند اما با تشخیص به موقع و انجام تمهیدات لازم قابل کنترل می باشند.
در هر فرایند خوردگی به جز کاویتاسیون و خوردگی بیولوژیک ، خوردگی همیشه در آند اتفاق می افتد.
خوردگی را عموما به دو دسته دما پایین و دما بالا تقسیم نموده و آنها را خوردگی تر (wet) و خشک (dry) می نامند.
خوردگی تر تابع واکنش های الکتروشیمیایی است و با بالا رفتن دما شتاب می گیرد. خوردگی خشک در دمـای بـالاتر از oC٢٠٠ صورت پذیرفته و آن نیز از نوع الکترو شیمیایی است . در این نوع خوردگی بر خلاف خوردگی دما پـایین کـه در محیط های مایع اتفاق می افتد فلز در محیط های گازی سولفور یا اکسیژن به سولفید یا اکسید خود تبدیل مـی گـردد.
در ایجاد خوردگی توسط گل های حفاری ، فرآیندهای خوردگی مرطوب اصلی ترین مشکل هستند.در خوردگی مرطـوب دو واکنش همزمان در آند وکاتد اتفاق می افتد که کاملا وابسته به یکدیگر هستند. در این حالت کنترل خوردگی با قطع هر کدام از این واکنش ها امکان پذیر است .
با توجه به شرایط حاکم بر عملیات حفاری ، امکان وقوع خوردگی به راحتی وجود دارد. تجهیزات حفاری دائما در تماس با محیط های خورنده می باشند.خوردگی اتمسفریک بیشتر ناشی از شرایط آب و هـوایی مرطـوب ،همراه بـا غلظـت بـالای گازهای۲ CO،SO2 وNOX ناشی از احتراق سوخت موتورها و ذرات منتشر شده ناشی از مـواد گـل حفـاری موجـود در محل دستگاه حفاری می باشد.همچنین آب و هوای دریایی و تمـاس بـا سـیال حفـاری و گازهـای محلـول در آن کـه از سازندهای حفاری تولید شده و وارد سیال می شوند نیز سبب خوردگی تجهیزات می شوند.این گازها در سیال و اتمسـفر تولید ترکیبات اسیدی نموده که باعث خوردگی فلزات می شوند،لذا به منظـور افـزایش مقاومـت در برابـر خـوردگی لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود.افزودن عناصری مانند Cu در حد ۰٫۲ درصد به فولاد و عملیات حرارتی مناسب باعث ایجاد مقاومت خوبی در برابر خوردگی ناشی از تاثیر سیال حفاری می شود. در سیالات پایه آبی خوردگی به طـور کامـل قابل کنترل نیست ، اما می توان آنرا تا یک حد قابل قبول کنترل نمود. برای توقف کامل خوردگی ، سـیال حفـاری بایـد کاملا غیر هادی باشد و یا لوله باید به طور کامل با یک فیلم محافظ پوشش داده شود
در سیالات هادی ، مسیر فلزی ، مدار الکتریکی را کامل کرده و امکان بازگشت جریان به آند را فراهم مـی کنـد. پتانسـیل الکتریکی با توجه به انرژی پتانسیل در یک فلز ذخیره شده است . در طی فرآیند تصفیه سازی سنگ معدن فلز، حرارتی برای تصفیه سازی استفاده می شود که بصورت انرژی در فلز ذخیره می گردد و طی فرآیند خوردگی به صورت پتانسـیل شیمیایی بروز می کند. به همین دلیل ، خوردگی فلزات تصفیه شده یک فرآیند طبیعی برای پایدار سازی بیشتر است تـا در نهایت فلز به حالت کمترین سطح انرژی برسد تا زمانی که به حالت طبیعی اولیه خود (سنگ معدن ) باز گردد.
حال هر چه این انرژی پتانسیل در فلزی بیشتر باشد، تمایل به از دست دادن آن و رسیدن به پایداری بیشـتر شـده و در نتیجه تمایل به خوردگی افزایش می یابد.
خوردگی در لوله های حفاری تا زمانی که تشکیل آند و کاتد در فلزات غیر متشابه آسان است به راحتی اتفاق مـی افتـد.
ناخالصی ها و تنش های زیادی در لوله های حفاری موجود است و آنرا تبدیل به مکانی می کند که شکل گیری آنـد هـا روی آن بسیار آسان است . علاوه بر آن هر تغییری بر روی سطح لوله ها همچون شکاف هـا و تـرک هـا باعـث ایجـاد محل های تنش و نهایتا تمایل به ترک خوردن می شود. در شـرایط کـاری لولـه هـا، حتـی اخـتلاف بسـیار جزئـی در الکترولیتی که در تماس با لوله ها قرار دارد سبب شکل گیری سلول های خوردگی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد