بخشی از مقاله

چکیده

نیاز گسترده انسان به منابع انرژی پاک از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود و او همواره در تصورات خود به دنبال منبع نیرویی بی پایان بوده که در هر زمان و مکان از آن استفاده کنند و هم بر محیط زیست تاثیری نداشته باشد.

باپیشرفت تمدن بشری، گیاهان به ویژه درختان - چوب - و پس ازآن زغال سنگ، نفت و گاز وارد بازار انرژی شد، اما به دلایلی چون: نیاز روز افزون به انرژی، محدودیت منابع فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن و متصاعد شدن گازهای سمی حاصل ازآن - که موجب مشکلات تنفسی، افزایش دمای هوا و تغییرات گسترده آب و هوایی می گردد - . در این مقاله با بیان ضرورت به کارگیری انرژی های پاک - محدودیت منابع و آلودگی زیست محیطی - و در انتها مزایای استفاده از این نوع انرژی را بیان میکنیم.

مقدمه

محیط زیست جلوه ای است از پهن دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان قدرت با شگرف و لایزال خود، آن را ساخته و پرداخته است. گنجینه گرانقدری شامل خاک آب، گیاه، موجودات و بالاخره اجتماعات انسانی که در او میزیند. این محیط عرصه تبلور تفکرات و درونمایههای انسان است. انسانهای فرهیخته و از نظر فکری توانمند، محیطی سالم و پاک میآفرینند که می تواند برای نسلهای بعد نیز مورد بهره وری قرار گیرد. از آنجایی که تخریب محیط زیست در اثر آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی، حد و مرز فیزیکی ندارد، به نظر میرسد که فعالیت و توسعه نامسئولانه تمامی کشورهای درحال توسعه و پیشرفته در اینتخریب همگانی اثر داشته و در واقع برای اصلاح فعالیت های نامطلوب بشری نیاز مبرمی برای یک همکاری جهانی وجود دارد

آدمی خواه متمدن و خواه متدین، فرزند طبیعت است، سرور طبیعت نیست و اگر بخواهد استیلای خود را بر محیطزیست خویش حفظ باید کند، باید اعمالش را با قوانین طبیعت تطبیق دهد. بشرمتمدن، برای بهای سنگین را پرداخته است و هر بار که دست به انباشته ها و سپرده ای قدیمی طبیعت میزند، وام دار دینی میشود که هیچگاه از عهدهجبران آن بر نمیآید. انسانبا گذشت زمان دریافت که برایبهرهبرداری بهتر از محیط زیست باید آگاهی بیشتری نسبت به واقعیت های موجود در آن کسبکند و واقعیت های همچون انتقال منابع به نسلهای آینده، جلوگیری از تخریب محیط زیستو رفع نیازهای نسل فعلی را مد نظر داشته باشد 

تعریف انرژی تجدیدپذیر

مفهوم انرژی تجدید هایپذیر، مجموعه ای از جریان انرژی و استفاده از آنها را شامل میشود که به استثنای موارد اندکی، مانند انرژی زمینگرمایی، از تابش نور خورشید ناشی می گردند. قابل ذکر است، انرژیهای تجدیدپذیرآثار مخرب زیست محیطی نداشته و در راستای توسعه پایدار می باشند.

انواع انرژی های تجدیدپذیر

به طور کلی، انرژی تجدیدپذیر شامل موارد ذیل باشد: انرژی خورشیدی

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشا تمام انرژی های دیگر است. طبق برآوردهای علمی حدود 600 میلیون سال از تولد این منبع عظیم می گذرد و در هر ثانیه4/2 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود. درعصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیتسم های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره گیری می شودکه استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی تبدیل مستقیم نور حاصل از پرتوهای خورشید به الکتریسیته توسط تجهیزاتی به نام فتوولتائیک 

مزایای انرژی خورشیدی
▪    تولید برق بدون مصرف سوخت

▪    عدم احتیاج به آب زیاد

▪    عدم آلودگی محیط زیست

▪    امکان تأمین شبکه های کوچک و ناحیه ای

▪    استهلاک کم و عمر زیاد

انرژی بادی

انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر از نظر جغرافیایی گسترده و در عین حال به صورت پراکنده و غیر متمرکز محسوب می شود که تقریباً همیشه در دسترس است. که به دو صورت می باشند یکی به شکل توربین های بادی با محور چرخش عمودی و دیگری توربین های بادی با محور چرخش افقی.

مزایای بهره برداری از انرژی باد
▪    توربین های بادی به سوخت های فسیلی نیاز ندارند

▪    رایگان بودن انرژی باد

▪    توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق

▪    کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی های فسیلی

▪    کمتربودن هزینه های جاری و هزینه های سرمایه گذاری انرژی باد در بلند مدت

▪    تنوع بخشیدن به منابع انرژی در بلند مدت

انرژی زمین گرمایی

انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد، انرژی زمین گرمایی نامیده میشود. مرکز زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که به شکل های گوناگون از جمله فوران های آتشفشانی، آبهای گرم و یا بواسطه خاصیت رسانایی به سطح آن هدایت می شوند. به طور کلی مناطقی از زمین که دارای سه ویژگی مهم زیر باشند می توانند دارای پتانسیل خوب جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی باشند: .1 محیط متخلخل .2 سیال حد واسط .3 منبع حرارتی، مناطقی از زمین که دارای پتانسیل زمین گرمایی می باشند منطبق بر مناطق آتشفشانی و زلزله خیزجهان هستند

مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی
▪    عدم آلودگی هوا

▪    عدم آلودگی منابع آب های زیرزمین

▪    عدم نیاز به زمین وسیع

▪    صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی

▪    طولانی بودن زمان دسترسی

ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
▪    کاهش آلودگی های زیست محیطی

▪    جلوگیری از کاهش ذخایر فسیلی

▪    صرفه جویی اقتصادی

▪    ارتقاء امنیت عرضه انرژی

▪    اشتغالزایی و توسعه نواحی دور افتاده

▪    حل معضل ضایعات شهری

▪    تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکههای سراسری انتقال انرژی - صادقی، آذر، خاکسار آستانه، - 1394

اهمیت منابع تجدیدپذیر

امروزه تبعات مداخله انسان در محیط زیست بیش از هر زمانی متجلی شده است. مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از محیط طبیعی و زیست محیط مترادف است و در شاخص های اقتصادی حساب های ملی، همچون تولید ناخالص داخلی، ملحوظ نمودن منابع طبیعی و زیست محیطی نیز مطرح است. انرژی، یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید