بخشی از مقاله

چکیده:

غذا اولین سطح از هرم نیازهای انسان را تشکیل می دهد و تامین آن برای عموم افراد جامعه اولین وظیفه دولت هاست.امنیت غذایی به منظور دسترسی همه مردم در همه زمان ها به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم و پویاست. از نظر ساختار جمعیت ایران کشور جوانی است. گندم گیاهی است که ماده اولیه بخش عمده ای از مواد غذایی را تشکیل داده است که به دلیل شوری خاک تولیداتش با محدودیت مواجه است.

هدف ما در این پژوهش مقاوم سازی بذر گندم به تنش شوری خاک بوده و به همین جهت بذرهای گندم از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان دامغان با مشخصه - رقم:الوند،ضدعفونی شده با }دیودنت یک در هزار{ و درجه خلوص - %98تهیه شد.و پرتو دهی در مرکز کشاورزی انرژی اتمی کرج صورت پذیرفت .پرتو دهی با منبع کبالت60و با اکتیویته ویژه 1000کیلو کوری انجام پذیرفت.

دوزهای پرتودهی 250،200،150،100 گری بودند. دوزهای شوری 100،25،0میلی مولار انتخاب شد و به صورت آبیاری بوده است .پس از برداشت اندام هوایی میزان پرولین و ترکیبات فنولی محاسبه گردید.در این پژوهش دوزهای 100و150به گیاه به جهت ایجاد مقاومت به تنش شوری کمک قابل توجهی داشته ولی با افزایش دوز مقادیر فاکتورهای ذکر شده کاهش یافته است.نتیجه کلی از این پژوهش این است که:با استفاده از پرتودهی گاما در دوزهای پایین می توان بر تنش شوری غلبه کرد.

مقدمه:

غذا اولین سطح از هرم نیازهای انسان را تشکیل می دهد و تامین آن برای عموم افراد جامعه اولین وظیفه دولت هاست.امنیت غذایی به منظور دسترسی همه مردم در همه زمان ها به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم و پویاست. از نظر ساختار جمعیت ایران کشور جوانی است.طبق اخرین امار سرشماری در سال2009برابر 74 میلیون نفر بوده است و طبق براوردهای به عمل آمده توسط سازمان ملل و جمعیت شناسان به بیش از 87میلیون نفر در سال 2025خواهد رسید

کشور ایران برای تامین امنیت غذایی و پاسخگویی به نیازهای جمعیت خود نیاز به یک مدیریت کارآمد دارد تا بتواند دانش،فناوری،وفنون موثر را به کار گیرد و به محدودیت های موجود که تولیدات کشاورزی را کاهش می دهد،غلبه کنند.گندم گیاهی است که ماده اولیه بخش عمده ای از مواد غذایی را تشکیل داده است که به دلیل شوری خاک تولیداتش با محدودیت مواجه است.مناطق خشک و نیمه خشک در سطح دنیا گسترش دارند و سطح زیادی از کره زمین را شامل می شوند و حدود 344میلیون هکتار از سطح خشکی ها را خاک های شور می پوشانند و کشور ایران نیز در کمربند خشکی جهان واقع شده است از این امر مستثنی نیست

در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهم ترین روش های موثر در بهره برداری و افزایش عملکرد هکتاری در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است.مرحله جوانه زنی گیاه مرحله حساس و مهمی است که می تواند با استقرار مطلوب گیاهچه ها در فرایند تولید نقش مهمی ایفا نماید

پرتو گاما انقلابی در پژوهش های حال حاضر در زمینه های کشاورزی و مواد غذایی پدید آورده است

 پرتو گاما متعلق به گروه الکترومغناطیس و یونیزان است که به دلیل طول موج بسیار کم،نفوذپذیری بالایی دارد و برای بهبود و کیفیت بهداشت مواد غذایی و کاهش تلفات ناشی از آلودگی میکروبی و حشرات در گیاهان استفاده می شود

استفاده از دوزهای مختلفی از پرتو گاما یکی از دستاوردهای مهم مقوله انرژی هسته ای است که می تواند به بهبود کیفیت محصولات کمک کند.کیم و همکارانش در سال2004نشان دادند که استفاده از دوزهای پایین پرتو گاما اثرات چشم گیری در پارامترهای رشد و جوانه زنی در انواع کلم چینی داشته اس

و هم چنین منجر به تغییرات مفید نظیر تغییر ژنتیکی گیاهان زراعی، ارتفاع بوته ها،غلاف بوته و تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه و درصد روغن و مقاومت در برابر آفت ها می شودو هم چنین پرتو گاما باعث بهبود محصولات کشاورزی می شود

.هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر 4 دوز از پرتو گاما بر میزان مقاومت بذر گندم به شوری خاک و یافتن دوز های قابل اطمینان به جهت تولید گندم مقاوم به شوری بوده است.

مواد و روش ها:

بذرهای گندم از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان دامغان با مشخصه - رقم: الوند،ضدعفونی شده با }دیودنت یک در هزار{ و درجه خلوص - %98تهیه شد.و پرتو دهی در مرکز کشاورزی انرژی اتمی کرج صورت پذیرفت .پرتو دهی با منبع کبالت60و با اکتیویته ویژه 1000کیلو کوری انجام پذیرفت. . - dose rate=0.3gy/per second - دوزهای پرتودهی 250،200،150،100 گری بودند.دوزهای شوری 100،25،0میلی مولار انتخاب شد و به صورت آبیاری بوده است.

قبل از کاشت، بذرها به مدت 4ساعت درآب مقطر خیسانده شد ،سپس بذرها در درون پتری دیش هایی که در کف آنها کاغذ صافی مرطوب قرار داشت ریخته و به مدت 24ساعت درون انکوباتور با دمای27درجه گذاشته شد.پس از ظهور اولین نشانه های جوانه زنی بذرها به گلدانهایی با حجم 1,5کیلو منتقل شدند .تیمار آب شور به صورت هر سه روز یک بار و به مقدار پنجاه میلی لیتر انجام پذیرفته است.نمونه ها در قالب طرح فاکتوریل با سه تکرار، در 11 گروه و 33 عدد گلدان قرار گرفتند.

ترکیبات فنلی:0.1گرم از بافت گیاهی را در 5 میلیلیتر اتانول %95 ساییده شد و به مدت 24-72 ساعت در تاریکی نگهداری شد. سپس به 1 میلیلیتر از محلول رویی 1 میلیلیتر اتانول %95 اضافه گردید و با آب مقطر حجم محلول به 5 میلی-لیتر رسانده شد، سپس 0,5 میلیلیتر معرف فولین %50 و ا میلیلیتر کربنات سدیم %5 به آن اضافه گردید، مخلوط حاصل به مدت 1 ساعت در تاریکی نگهداری شد و سپس جذب هر نمونه در طول موج 725nm خوانده شد

تهیه ی منحنی استاندارد: غلظتهای 0,002، 0,005، 0,05،0,02،0,01 میلیگرم بر میلیلیتر گالیک اسید تهیه شد، سپس 1 میلیلیتر از هرکدام از هر کدام از غلظتهای ذکر شده را در یک لوله آزمایش ریخته و بقیهی مراحل طبق نمونههای مجهول انجام شد و جذب نمونه در طول موج 725 nm با استفاده از اسپکتروفتومتر مدل - - uv.2100pc خوانده شد و منحنی جذب بر حسب غلظت رسم گردید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید