whatsapp call admin

مقاله تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهیه شده در محیط MS-Excel

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهیه شده در محیط MS-Excel
خلاصه
رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن تولید فاضلابهای شهری و صنعتی از مهمترین عامل تهدید کننده کیفیت منابع آب می باشد واز طرفی منابع آب زیرزمینی تقریبا بعنوان عمده ترین ذخایر آب و تامین کننده آب شرب بویژه در کشور ما می باشد(۵)..هدف این مقاله چگونگی محاسبه حریم کیفی به منظور جلوگیری و پیشگیری از ورود مواد عوامل آلاینده اعم از میکروبی ، شیمیایی و بیوژیکی به منابع آب آشامیدنی می باشد بطوریکه این منابع آب از ورود آلودگیها و عوامل تهدید کننده سلامت انسانی و زیست محیطی محافظت گردد.
در این مطالعه برای تعیین حریم کیفی چاه آب شرب سلماس از روش پیشنهادی وزارت نیرو در دستورالعمل نحوه صدور مجوز برای بسته بندی آب جهت مصارف شرب ، استفاده گردید(٩). در این روش براساس نوع منبع آلاینده برای هر چاه سه نوع حریم کیفی بنام های حریم حمایت فوری ، حریم حمایت اجباری و حریم احتمالی آلودگی تعریف می گردد. برای تسهیل در انجام محاسبات مدلی در محیط ٢٠٠٣-MS-Excel تهیه شده که با وارد نمودن اطلاعات اولیه مورد نیاز هر یک از حریمهای حمایت اجباری (R2 ) و احتمالی آلودگی (R3 ) می گردد حریم حمایت فوری چاهها در محدوده ۵٠-٣۵ متر بر اساس نظر کارشناسی ، حریم حمایت اجباری در محدوده ١٧۵- ١٠٧ متر و حریم احتمالی آلودگی حریم در محدوده ١۵۶۶- ٢٣۵ متر محاسبه گردید.
با عنایت به مقادیر حریم حمایت فوری ، آزاد سازی آنها در درون محوطه شهری معمولا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و حفر چاه جدید مناسب تر می باشد. از طرفی با در دست داشتن حرایم سه گانه محاسبه شده برای هر چاه می توان از استقرار صنایع یا منابع آلاینده مشکل ساز دیگر مانند احداث پمپ بنزین در آن محدوده جلوگیری بعمل آورد.
کلمات کلیدی: حریم کیفی ، چاه آب، نرم افزار اکسل

مقدمه :
رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن تولید فاضلابهای شهری و صنعتی از مهمترین عامل تهدید کننده کیفیت منابع آب می باشد واز طرفی منابع آب زیرزمینی تقریبا بعنوان عمده ترین ذخایر آب و تامین کننده آب شرب بویژه در کشور ما می باشد(۵). آلودگی آبهای زیرزمینی به جهت پنهان بودن آنها معمولا خطرناکتر از آلودگی آبهای سطحی می باشد و آلاینده ها می تواند مدتهای زیادی در این آبها بمانند در حالیکه در آبهای سطحی بعلت وجود پدیده هایی مانند اکسیداسیون و احیاء مواد آلاینده از آبها خذف می گردد. از طرف دیگر در صورت بالابودن سرعت حرکت آبهای زیرزمینی آلودگی موضعی در یک نقطه از آبهای زیرزمینی می تواند موجب آلودگی آبهای زیرزمینی در فواصل دور گردد و قابل تشخیص نباشد. لذا بهترین و موثرترین روش در جهت جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی پیشگیری از آلودگی آنها می باشد. که تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی نیز در این راستا می باشد(۶).از گذشته بسیار دور نیز انسانها به فکر تعیین حریمهایی برای جلوگیری از آلودگی چاهها بودن از جمله شهید ثانی (زین الدین بن علی بن احمد عاملی ) در سال ٩۶۶ هجری قمری در کتاب شرح لمعه حریم چاههای آب شرب را در زمینهای سست هفت و در زمینهای سخت پنچ زرع تعیین کرده است (٩) . ولی امروزه با کشف حرکت آبهای زیرزمینی و تاثیر میزان نفوذ پذیری سازندها در سرعت حرکت آنها رفتار متفاوت مواد آلاینده انتخاب عددی ثابت برای حریم چاهها ارزش خود را ازدست داده است و مقدار آن براساس معادلات ریاضی تعیین می گردد و بصورت فاصله ای در اطراف منبع آب که در این شعاع آلودگیهای میکروبی و شیمیایی می تواند وارد منبع آب گردد تعریف می گردد (٧).هدف این مقاله چگونگی محاسبه حریم کیفی به منظور جلوگیری و پیشگیری از ورود مواد عوامل آلاینده اعم از میکروبی ، شیمیایی و بیوژیکی به منابع آب آشامیدنی می باشد بطوریکه این منابع آب از ورود آلودگیها و عوامل تهدید کننده سلامت انسانی و زیست محیطی محافظت گردد.
روش تحقیق :
با وجود اینکه روشهایی مانند کد WHPA برای محاسبه حریم کیفی چاهها نتایج دقیقتری را ارائه می دهند ( ١و٢و٣و۴ ) بعلت عدم وجود پارامترهای هیدرولوژیک قابل اعتماد از منطقه ، در این مطالعه برای تعیین حریم کیفی چاه آب شرب سلماس از روش پیشنهادی وزارت نیرو در دستورالعمل نحوه صدور مجوز برای بسته بندی آب جهت مصارف شرب ، استفاده گردید(٩). در این روش براساس نوع منبع آلاینده برای هر چاه سه نوع حریم کیفی تعریف می گردد.
١. حریم حمایت فوری (حوزه یک )
با توجه به اینکه طبقات خاک یک چاه از دانه بندی یکسان و ضریب قابلیت آب یکسانی تشکیل نشده است حریم حمایت فوری شامل حداقل شعاع حفاظتی ۵٠- ١٠ متری از دهانه چاه می باشد. که این فاصله باید به تملک صاحب چاه در آیدو ضمنا هرچه افت سطح ایستابی براثر پمپاژ بیشتر گردد میزان این حریم بیشتر می شود. این فاصله باید از ریخت و پاش هرنوع ماده روغنی ، فاضلاب و تلنبار زباله و فضولات دامی خودداری گردد.
٢. حریم حمایت اجباری (حوزه ٢)
این نوع حریم سفره آب زیر زمینی را از نظر جلو گیری از آلودگی میکروبی ویروسها و کل کلیفرم و اشرشیا کلی ، شوینده ها ، نیتریت فسفات می باشد. نظر به اینکه باکتریهای بیماریزا پس از ۵٠ روز در آبهای زیرزمینی از بین می روند لذا شعاع حریم حمایت اجباری بر این فرض استوار است زمان رسیدن هر باکتری وارد شده منبع آب تا محل برداشت آب حداقل ۵٠روز گردد.لذا در این صورت باکتری زنده نبوده و قادر به انتقال بیماری نمی باشد.و هرگونه کاربری این حریم برای تولیدکنندگان فاضلابهای صنعتی و انسانی ، دفع زباله ، دامپروری ، صنایع نفتی و سموم ممنوع می باشد.
برای محاسبه حریم اجباری از معادله استفاده می گردد.

R2 : حریم حمایت اجباری بر حسب متر به نسبت ۵٠ روز باکتریهای بیماریزا
b: ضخامت سفره آب به متر
Q50 : برداشت آب به مدت ۵٠ روز بر حسب
P : ضریب تخلخل موثر خاک بر حسب در صد
برای تعیین مقادیر ضریب تخلخل براساس نوع سازند زمین شناسی از جدول شماره (١) استفاده می گردد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 9 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد