بخشی از مقاله

چکیده

با استفاده از اصل حداکثر همدیسی در نظریه QCD اختلالی می توان هر مشاهده پذیر را بر حسب بخش های همدیس و نا همدیس ضرایب بسط تفکیک کرد. تمام جملات وابسته به    ضرایب تابع بتای QCD یعنی  i    که ناهمدیس نامیده می شود را می    توان در ثابت جفت شدگی جذب کرد. در اینصورت در هر مرتبه می توان یک پیمانه    انرژی منحصر به فردی را به دست آورد .

با انتخاب های مناسب از پیمانه    انرژی در مرتبه های مختلف، نتیجه نهایی برای مشاهده پذیر در هر مرتبه تقریب مستقل از انتخاب اولیه برای طرح وپیمانه بازبهنجارش خواهد شد در ادامه  رهیافت    دیگری مبتنی بر رهیافت گروههای کامل بازبهنجارش بهبود یافته را به کار می بریم.  در این رهیافت، تمام جملات اختلالی مستقل ازنوع طرح بازبهنجارش هستند.  در واقع    هر جمله بازسازی شده در این رهیافت شامل یک باز جمع زنی از تعداد نامتناهی جمله ها در هر مرتبه معین از اختلال می باشد . در این مقاله این دو    رهیافت    را برای برای مشاهده پذیر Re e  در مقیاس بررسی و نتایج را با هم مقایسه می کنیم.           
مقدمه
یک مشکل اساسی در محاسبات نظریه QCD اختلالی، تعیین دقیق و مناسب پیمانه بازبهنجارش برای ثابت جفت شدگی است. طبق ویژگی ناوردایی گروه بازبهنجارش، کمیتهای فیزیکی ناوردای طرح و مستقل از پیمانه بازبهنجارش هستند. ما به دنبال روشی هستیم که بتواند تخمین خوبی در هر طرح بازبهنجارش برای انجام محاسبات در یک مرتبه معین داشته باشد و هیچگونه ابهامی در تعیین پیمانه بازبهنجارش ایجاد نکند. در رهیافت اصل حداکثر همدیسی 1 - PMC - با جذب تصحیحات بازبهنجارش به داخل ثابت جفت شدگی که جملاتی شامل توان های متفاوتی از    n f  را در بر دارد،
همگرایی سری بهبود می یابد.    در اینجا منظور از n f  تعداد طعم های فعال کوارکی می باشد.         

دررهیافت  گروههای  کامل    بازبهنجارش  پذیر    بهبود  یافته  که CORGI2 نامیده می شود با جمع زدن جملات لگاریتمی در هر مرتبه دلخواه که حاوی مقیاس انرژی فیزیکی می باشند از وابستگی به سنجه بازبهنجارش دوری خواهیم جست. در بازیابی جملات اختلالی در این روش، تمامی این جملات ناوردای طرح هستند و بنابراین هیچ وابستگی به پیمانه بازبهنجارش در این جملات ظاهر نمی شود.

رهیافت PMC

نکته شروع این رهیافت این است که یک طرح بازبهنجارش ابعادی مثل R را    معرفی  می    کنیم.    در    این    طرح    بجای    ثابت دلخوه E    ln - 4   - ، ثابت    E    -     ln - 4    ظاهر    می    شود.  طرح R  یک طرح میانی است که ثابت می تواند مقادیر مختلفی  بخود بگیرد. لذا تعداد طرح های    R می توانند نامحدود باشند . تمام  طرحهای R  با جابجایی    پیمانه بازبهنجارش    به هم مربوط می شوند. بنابراین تابع    برای ثابت جفت شدگی قوی مثل مورد    MS    است .[1]    

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید