مقاله خواص اپتیکی نانوذرات کروی طلاوکاربردآن درتشخیص و درمان سرطان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

خواص اپتيکي نانوذرات کروي طلاوکاربردآن درتشخيص و درمان سرطان
چکيده - در اين مقاله به نقش مهم الکترو مغناطيس کلاسيک در بررسي برهمکنش امواج الکترو مغناطيسي با نانو ذرات فلزي وپيش بيني خواص اپتيکي آن پرداخته ايم و نتايج اين تکنيک را در بررسي سطح مقطع هاي اپتيکي و فرکانس تشديدي پلاسمون هاي سطحي نانو ذرات طلا که نقش مهمي در تشخيص و درمان سرطان دارند بررسي ميکنيم .
کليد واژه: سطح مقطعجذب -سطح مقطعپراکندگي -نانو ذرات فلزي


مقدمه
با پيشرف هايي که در زمينه نانو تکنولوژي حاصل شده، اميد هاي نويد بخشي در تشخيص و درمان سرطان فراهم آمده است . نانو ذراتي که در تشخيص و درمان اين بيماري بکار مي روند عمدتا نانو ذرات طلا، در اشکال کروي ، ميله اي و پوسته اي، و نانو تيوب هاي کربني مي باشند. تشديد پهالاي ممورنئيهاينزدسيطک ح فيروايسن رخنانروخذمرايتددهرد نابه حيعه بارطتويل ذمراوت در اين ناحيه داراي ضريب جذب و پراکندگي خيلي بالايي هستند، که مي توان از خاصيت جذب در درمان و از خاصيت پراکندگي در تشخيص سرطان استفاده کرد.. در اين ميان نانو ذرات کروي ، پوسته اي و ميله اي بدليل سازگاري خوب زيستي ، سنتز آسان و پيوستگي مناسب با انواع مولکولهاي زيستي ليگاند، ذرات مناسب تري مي باشند. روند کار به اين صورت است که پس از سنتز نانو ذرات آنها را با آنتي بادي هايي چون anti-EGFR ترکيب کرده و روي بافت سرطاني کشت مي دهند. وجود آنتي بادي مذکور سبب مي شود که درصدبيشتري از نانو ذرات به سطح سلولهاي سرطاني بچسبند. در نتيجه مي توان از جذب و پراکندگي بالاي اين نانو ذرات در طول موج تشديدي پلاسمون هاي سطحي در تصوير برداري و فتوترمال تراپي سلول هاي سرطاني بهره گرفت . در ادامه ليزري که طول موج آن منطبق بر طول موج تشديدي پلاسمون هاي سطحي ذرات مي باشد به بافت تابانده مي شود. تخريب سلول هاي بدخيم ، بدليل جذب بالاي نانو ذرات و در نتيجه گرم شدن سلول سرطاني زودتر انجام مي شود. و درصد تخريب سلول هاي سالم در اثرفوتوترمال تراپي بطور چشمگيري کاهش مي يابد. براي تابش مستقيم نور ليزر به بافت سرطاني در بدن لازم است که در ناحيه نزديک فروسرخ باشد، تا مقدار خاموشي نور توسط بافت هاي سر راه کمترين مقدار را داشته باشد .
روش تحليل مسئله
بي شک بررسي خواص اپتيکي نانو ذرات نياز به تحليل هاي کوانتومي دارد.ولي در مورد نانو ذرات فلزي استفاده از الکترومغناطيس کلاسيک و نظريه الکترون آزاد به نتايجي درست و منطبق برتجربه مي انجامد، که مي توان از آن در جهت پيش بيني خواص اپتيکي نانو ذرات فلزي بهره گرفت .[٢] معادله ديفرانسيل نهايي نتيجه شده از معادلات ماکسول براي برهمکنش يک موج الکترومغناطيسي مسطح تکفامبا [1] يک ذرهبا شکل واندازه دلخواه بصورت زير مي باشد:

به ترتيب ضريب شکست محيط و ذره و VINT حجم درون ذره و VEXT فضاي اطرف مي باشد. سه مقطع موثر اپتيکيجذب Cabs ، پراکندگي و خاموشي cext که از معادلات بالا نتيجه مي شود، توصيفي جامع از برهمکنش موج با ذره و خواص اپتيکي آن ارئه مي دهد. روشهاي متعددي بسته به شرايط ذره براي حل معادله بالا وجود دارد. اگر ذره کروي ،همگن و همسانگرد باشد از روش تحليلي Lorenz-Mie استفاده مي شود. در مورد نانوذرات غير کروي روشهاي عددي مختلفي وجود دارد که در اين ميان روش Discrete Dipole Approximation (DDA)يکي از قويترين و انعطاف پذيرترين روش ها براي محاسبه خواص اپتيکي نانو ذرات با اشکال مختلف مي باشد .
خواص اپتيکي نانو ذرات فلزي نجيب
نانو ذرات فلزي نجيب بدليل پتانسيل کاربرد در زمينه هاي متنوعي چون موج برها،مدارات نوري،حس گرهاي شميايي زيستي ، تصويربرداري هاي سلولي زيستي و فوتوترمال تراپي بيشاز ساير نانو ذرات مورد توجه مي باشند.پايه و اساس تمام اين کاربرد ها تشديد پلاسمون هاي سطحي نانو ذرات فلزي در اثر برهم کنش با موج الکترومغناطيسي مي باشد.اگر فرکانس موج فرودي منطبق بر حرکات همدوس الکترونهاي آزاد فلزي باشد، تحريک دسته جمعي الکترونهاي نوار رسانش پديد مي آيد و در نتيجه ي اين امر، مقادير ضرايب جذب و پراکندگي در بيشينه ترين مقدار خود قرار مي گيرند. تشديد پلاسمونهاي سطحي نانو ذرات فلزي نجيب در فرکانسهاي نوري اتفاق مي افتد، در نتيجه اين ذرات داراي پراکندگي و جذب فوق العاده زياد در طول موجهاي مرئي مي باشند، که اين دليل اصلي کاربردهاي مذکور براي آنها مي باشد. cab,csca، lmax و cext به اندازه ، شکل و جنس ذره وويژگي هاي محيط اطراف وابسته است . نکته بسيار مهم اين است که در مقياس نانو، اين وابستگي به شکل و اندازه شديدا افزايش مي يابد.[٤] و از آنجا که امروزه قابليت کنترل اندازه و شکل نانو ذرات وجود دارد مي توان از اين خصوصيت در جهت افزايش بازدهي در کاربرد مورد نظر استفاده کرد.
نانوذرات کروي طلا

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلودمقاله بررسی ساختمان ، عملکرد و نقش میکروRNAها در آپوپتوز و تشخیص ، کنترل ، درمان و پیشگیری سرطان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهاز زمان کشف اولین مولکول میکروRNA تا به امروز حدود 20 سال میگذرد و تحقیقات در این زمینه رشد قابل ملاحظه اي داشته است. میکروRNA ها مولکول هاي کوچکی هستند که در فرآیندهاي فیزیولوژیک ، پاتولوژیک ، رگزایی ، آپوپتوز و سرطان نقش کلیدي دارند. این مولکول ها 18-25 نوکلئوتید طول داشته و حفاظت شده هستند که از طریق ...

دانلود مقاله مقایسه خواص اپتیکی دو ساختار مختلف اکسید روی ساخته شده با روش کندوپاش واکنشی RF

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهاکسید روي یک نیمههادي با گاف نواري مستقیم و پهن اسـت که کاندیداي بسـیار مناسـبی بـراي کاربردهـاي مـواد نیمـههـادي، پیزوالکتریک، نور رسانا و موجبرهاي اپتیکی به شمار مـیرود -2] .[1 این ماده داراي ساختار شش وجهی ورتزیت با گاف نواري eV3/37 و انرژي پیوندي اکسایتونی بزرگ 60 meV است. لایههـاي نازك ZnO به سبب اس ...

دانلود مقاله مشخصه یابی خواص لایه نازک الکترواپتیکی ZnO : Al ساخته شده به روش ترکیبی کندوپاش پلاسمایی ساده و اکسیداسیون حرارتی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهبطور کلی ساخت لایههاي نازك با روشهاي متفاوت ومتنوعی صورت میگیرد که خواص مورد نیاز آنها تاثیر زیادي رويانتخاب یکی از این روشها دارد. از میان روشهاي لایهگذاري و ساخت لایهنازك میتوان کندوپاش پلاسمایی را نام برد. با توجه به حساسیتپذیري قطعات الکتریکی و الکترواپتیکی امروزه در صنایع مربوطه جهانی نسبت به روش کن ...

دانلود مقاله تاثیر میزان آلاییدگی Zn بر خواص ساختاری نانوذرات اکسیدآهن ( فاز مگنتایت ) تهیه شده تحتخلاء

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهگذشته موضوع تحقیقات فراوانی بودهاند .[1] دراین میان نانوذراتاکسیدهاي فلزات واسطه به دلیل خواص اپتیکی اکسیدآهن (Fe3O4)به دلیل سازگاري زیستی مناسب ،خواص،مغناطیسی،الکتریکی وکاتالیستی جالب توجهشان در طی دهه هاي سوپر پارامغناطیسی قوي،سمیت کم وفرآیند ساخت آسان،توجه روزافزونی رابه خود جلب کردهاند. مگنتیت با گرو ...

دانلود مقاله ساخت و مشخصه یابی نانومیله های NiO رشدیافته توسط اسپاترینگ : RF مطالعه خواص اپتیکی وآب دوستی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر این پژوهش ،ابتدا لایه هاي نازك نیکل به روش RF اسپاترینگ بر سطح زیر لایه لام آزمایشگاهی تشکیل گردید و سپس لایه هاي اسپاتر شده، در دماهاي مختلف در محیط اکسیژن ودر فشار اتمسفر پخت شدند. براساس تحلیل تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(( SEM ساختارلایه هاي اکسیدNiO به صورت نانومیله هایی به قطر 30 تا 40 نانومت ...

دانلود مقاله بررسی اثر دمای بازپخت روی خواص اپتیکی ، زبری وآستانه تخریب لیزری لایه هایTiO2

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر این تحقیق، بهبود آستانه تخریب لیزري براي لایه هاي نازك TiO2 با استفاده ازفرآیند بازپخت حرارتی در کوره بازپخت، مورد مطالعه قرار گرفته است. لایه نشانی نمونه ها به روش تبخیر باریکه الکترونی انجام گرفت. سپس نمونه هادر دماهاي 300، 400 و 600درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت در شرایط خلأ بازپخت شده و تست آستانه ...

مقاله بررسی خواص ساختاری و اپتیکی سیلیسن ( Silicene ) با استفاده از اصول اولیه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي خواص ساختاري و اپتيکي سيليسن (Silicene) با استفاده از اصول اوليه چکيده هدف اين مقاله ، مطالعه خصوصيات ساختاري و اپتيکي سيليسن دوبعدي در حد ضخامت نانومتر لايه نشاني شده روي Ag که به صورت شبکه لانه زنبوري و داراي خميدگي کمي است با اس ...

مقاله بهینه سازی رژیم دارویی در شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان سینه مرحله IIB

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهينه سازي رژيم دارويي در شيمي درماني بيماران مبتلا به سرطان سينه مرحله IIB چکيده در اين مقاله رژيم دارويي بهينه اي براي شيمي درماني بيماران مبتلا به سرطان سينه مرحله IIB پيشنهاد مي شود. برنامه ريـزي دارويـي بهينه ارائه شده بر اساس يافتن ...