مقاله در مورد برنامه های کامپیوتری

word قابل ویرایش
37 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

برنامه های کامپیوتری

مقدمه
جهانی سازی و تغییرات فناوری، فرایندهایی که در پانزده سال اخیر سرعت یافته اند، باعث ایجاد یک اقتصاد جدید جهانی شده اند که با فناوری تقویت شده و سوخت (انرژی) آن بوسیله اطلاعات تامین و با دانش رانده می شود. ضرورت این اقتصاد جهانی مستلزم نوع و هدف موسسات آموزشی است. از آنجاییکه روند کنونی به سوی کاهش اطلاعات ناقص و دسترسی به اطلاعات

صحیح رو به رشد است، مدارس دیگر نمی توانند شاهد صرف زمان برای انتقال یک مجموعه اطلاعات تجویز شده از معلم به دانش آموز در طی یک مقطع ثابت زمانی باشند، بلکه مدارس باید فرهنگ “آموزش برای یادگیری” را ترویج دهند. بعنوان مثال فراگیری دانش و مهارتهایی که آموزش مستمر را درطول حیات فرد ممکن می سازند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن ۲۱،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند بلکه کسانی هستند

که نتوانند یادبگیرند یا یاد دهند.
نگرانی در مورد کیفیت و روش آموزشی با ضرورت توسعه فرصتهای آموزشی آنهایی که بیشترین آسیب پذیری را براثر جهانی سازی دارند همزیستی دارد. عموما“ تغییرات جهانی سازی درکشورهای درحال توسعه،برروی گروههای کم درآمد، دختران و زنان و خصوصا“ کارگران کم مهارت، همچنین همه گروهها برای کسب و بکارگیری مهارتهای جدید فشار می آورد. سازمان جهانی

کار نیازهای آموزشی وپرورشی در اقتصاد جدید جهانی را بعنوان “آموزش پایه برای همه “، “مهارتهای کاری برای همه” و “آموزش مادام العمر برای همه ” تعریف می کند.
فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل، رادیو وتلویزیون و همچنین فناوری های دیجیتال جدیدتر مانند کامپیوتر واینترنت، بعنوان ابزارهای بالقوه نیرومند و فعال کننده اصلاح و تغییرات آموزشی معرفی می شوند.
ICT های مختلف وقتی بطور مناسب بکار برده می شوند می توانند به توسعه دسترسی به آموزش کمک کرده و رابطه بین آموزش و کارگاههای روزافزون دیجیتالی را تحکیم کنند، همچنین کیفیت آموزش را با کمک ایجاد آموزش و یادگیری در یک پروسه فعال متصل به زندگی حقیقی بالا ببرند. بهرحال تجربه مطرح شدن ICT های مختلف در کلاس درس و دیگر مکانهای آموزشی درسراسر جهان در طی چند دهه گذشته بیانگر اینست که تحقق کامل منافع بالقوه آموزشی ICT ها خودکار نیست. یکپارچه سازی موثر ICT ها در سیستم آموزشی یک فرایند پیچیده است که نه تنها فناوری را درگیر می کند بلکه برنامه آموزشی و فن آموزش، آمادگی نهادی، شایستگی های معلم و سرمایه گذاری دراز مدت را هم درگیر می کند. درحقیقت چنان اهمیت حیاتی به موضوع می دهد که بدست آوردن فناوری آسانترین قسمت آن است.

۱-تشریح واژه ها
۱-۱ ICT ها و کاربرد انواع رایج آنها درتحصیلات و آموزش

ICT ها معرف فناوری های اطلاعات وارتباطات هستند و برای این منظور، بعنوان یک مجموعه متفاوت از ابزارها و منابع فناوری، بکاررفته برای برقراری ارتباط ,‌ایجاد،انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات تعریف شده اند. این فناوری ها شامل ,‌ کامپیوتر، اینترت، فناوری های پخش برنامه ( رادیو وتلویزیون) وتلفن است.
درسالهای اخیر موج شدیدی ازعلاقه عمومی درمورد اینکه چگونه کامپیوترها و اینترنت می توانند بهتر تحت کنترل درآیند تا کارایی و تاثیر آموزش را درهمه سطوح ودرهردو زمینه رسمی و غیررسمی پیشرفت دهند، آغاز شده است. اما ICT ها بیشتر از فقط یک فناوری هستند,‌ هرچند امروزه به فناوری های قدیمی مانند تلفن، رادیووتلویزیون، توجه کمتری می شود وی درگذشته بعنوان ابزارهای آموزشی استفاده می شدند . مثلا“ رادیو و تلویزیون برای بیش از چهل سال برای آموزش باز و از راه دور بکاررفته اند. دراین راستا هرچند چاپ گرانترین روش باقی مانده است ولی دردسترس ترین بوده و لذا درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه برجسته ترین مکانیسم ارایه است.
کاربرد کامپیوتر و اینترنت هنوز در کشورهای درحال توسعه مراحل اولیه را می گذراند و اگر بخواهند بکارگرفته شوند بعلت زیرساخت محدود، دسترسی به آنها گران تمام می شود. بعلاوه فناوری های مختلف برای اینکه بعنوان یک مکانیسم منحصربفرد ارایه شوند، نوعا“ بصورت ترکیبی استفاده شده اند. بعنوان مثال انجمن رادیو اینترنتی Kothmale، پخش اخبار رادیویی و فناوری اینترنت و کامپیوتر را با هم بکارمی برد تا مردم به آسانی بتوانند در اطلاعات و ایجاد فرصتهای آموزشی در یک جامعه روستایی (سری لانکا) سهیم شوند.
دانشگاه غیرحضوری انگلستان (UKOU) در سال ۱۹۶۹ بعنوان اولین موسسه آموزشی در سراسر جهان به آموزش از راه دور اختصاص یافت و بندرت برموضوعات چاپی تکیه دارد. همچنین دانشگاه غیر حضوری ایندراگاندی در هند کاربرد چاپ، نوارهای صمعی وبصری، پخش رادیویی و تلویزیونی و فناوری های کنفرانسی را با هم آمیخته کرده است.

۱-۲ آموزش از راه دور
هرچند عرفا“ با تحصیلات بالاتر و آموزش واحدی آمیخته شده، اما آموزش از راه دور شامل یادگیری در همه سطوح، چه رسمی و چه غیررسمی می شود. آموزش از راه دور یک شبکه اطلاعاتی شامل، اینترنت، یک اینترانت (LAN) یا (WAN)، را بطور کلی یا جزیی برای برقراری دوره ها، اثرات متقابل و یا تسهیل امور بکار می برد. برخی آموزش ONLINE ی را ترجیح می دهند که درآن، یادگیری برپایه وب بعنوان زیرمجموعه ای از آموزش از راه دور است که به کاربرد یک جستجوگر اینترنتی ( مانند Internet explorer یا Netscape ) برای این منظور اشاره دارد.
۱-۳ یادگیری مختلط
یک واژه دیگر که امروزه درحال رواج یافتن است یادگیری مختلط است. و آن دربرگیرنده مدلهای یادگیری است که سیستم سنتی کلاس درس با شیوه های یادگیری از راه دور آمیخته می شود. مثلا“ دانش آموزان در یک کلاس سنتی می توانند به هردو روش یعنی استفاده از موضوعات چاپی یا موضوعات online رجوع کنند وبا معلم خود از طریق chat (

گفتگو همزمان) ارتباط داشته باشند ویا از پست الکترونیکی استفاده کنند و یک دوره آموزشی برپایه وب هم می تواند به دوره اضافه شود. یادگیری مختلط بدینوسیله رواج یافت که دریافت، آموزش کامل صرفا“ در یک محیط الکترونیکی حاصل نمی شود، بخصوص اینکه نقش معلم بکلی نادیده گرفته شود. درعوض باید موضوعات آموزشی ونتایج آنها و اه

میت فرد، ویژگیهای دانش آموزان و زمینه آموزشی بمنظور رسیدن به یک ترکیب مطلوب روشهای آموزشی درنظر گرفته شود.

۱-۴ آموزش غیر حضوری وباز
آموزش باز و از راه دور بوسیله جوامع مشترک المنافع آموزشی بعنوان ” یک راه ایجاد فرصتهای آموزشی که با جداسازی معلم و دانش آموز از نظر زمانی و مکانی یا هردو ” مطرح شد، آموزشی که از بعضی جهات بوسیله یک نهاد یا موسسه تصدیق شده است. کاربرد یک دسته مختلف از وسایل ارتباطی مانند چاپ، الکترونیک، ارتباطات دوطرفه، که به دانش آموزان و معلمان اجازه برقراری ارتباط متقابل را می دهد و همچنین امکان ملاقاتهای حضوری و یک تقسیم کار درتولید وبرقراری دوره های آموزشی.
۱-۵ مفهوم محیط دانش آموز محور
شورای ملی پژوهش ایالات متحده، محیطهای دانش آموز محور را بعنوان “محیطهایی که توجه خاص به دانشه، مهارتها ,‌رفتارها و باورهای دانش آموزان درکلاس دارند” تعریف کرده است. مفهوم دانش آموز محوری از یک تئوری آموزشی بنام ساختارگرایی ناشی می شود، که آموزش را بعنوان یک پروسه که درآن افراد “ساختن وایجاد کردن” را براساس دانش وتجربه قبلی خود معنی می کنند، نشان می دهد. این محیط، تجربه افراد را قادر می سازد که مدلها یا الگوهای فکری را بنا کنند تا براثر آن معنی وسازمانی برای تجربیات متعاقب ایجاد شود، لذا دانش “خارج ازآنج”، مستقل از دانش آموز و آنچه که او بطور منفعل دریافت می کند، نیست. بلکه دانش از طریق یک پروسه فعال که درآن دانش آموز اطلاعات را انتقال می دهد، فرضیه می سازد ودرباره کاربرد مدلهای ذهنی خودش تصمیم می گیرد. یک شکل دیگر از ساختارگرایی بنام ساختارگرایی اجتماعی هم، بر نقش معلم، والدین، همسالان و دیگر اعضای جامعه درکمک به دانش آموزان برای مفاهیم اصلی که آنها با فکر خود بتنهایی قادر به درک آن نیستند تاکید می کند. برای ساختارگرایان اجتماعی، آموزش باید فعال، دارای مفهوم واجتماعی باشد. اینکار در یک گروه که یک معلم بعنوان تسهیل کننده یا راهنما دارد به بهترین وجه اجرا می شود.
۲ – وعده های ICT درآموزش
برای کشورهای درحال توسعه ICT یک امکان بالقوه، برای افزایش دسترسی و پیشرفت ارتباط و کیفیت آموزش دارد. ICT بطور زیادی کسب د

انش و جذب وفراگیری آنر، با ارایه بی سابقه فرصت به کشورهای درحال توسعه برای افزودن و گسترش سیستمهای آموزشی ,‌ارتقا فرمول بندی و اجرای سیاستها وگسترش دامنه فرصتها برای کار و فقرا تسهیل می بخشد. یکی از بزرگترین سختیها که فقرا تحمل می کنند همچنین افراد دیگری که در فقیرترین کشورها زندگی می کنند

، حس انزوایی است. فناوری های ارتباطی تضمین کاهش چنین حسی هستند وهمچنین تسهیل دردسترسی به دانش از طریق راههایی که قبلا“ غیرقابل تصور بوده است. هرچند، واقعیت تقسیم دیجیتال (شکاف بین آنهایی که به کنترل فناوری دسترسی داشته و کسانی که دسترسی ندارند) به این معنی است که معرفی و یکپارچه سازی ICT در سطوح مختلف و درانواع متنوع آموزش، پرچالش ترین تعهدات است. شکست در این مبارزه به معنی بیشتر شدن شکاف دانش و عمیق شدن نابرابریهای موجود اقتصادی و اجتماعی است.
۲-۱ چگونهICT می تواند به توسعه دسترسی به آموزش کمک کنند؟
ICT یک ابزار بالقوه نیرومند برای توسعه فرصتهای آموزشی، چه رسمی و چه غیررسمی است برای حوزه های قبلا“ ذکرشده (جمعیتهای متفرق و روستایی) اقلیتهای قومی، زنان، دختران ، افراد ناتوان و پیران گروههای بطور سنتی محروم از آموزش بعلت دلایل فرهنگی یا اجتماعی هستند، همچنین همه افرادی که بدلایل مالی یا محدودیت زمانی قادر به ثبت نام در مراکز آموزشی نیستند.
هر زمان، هرجا (خصیصه تعریف کننده ICT ) توانایی ICT در سبقت از زمان و مکان است. ICT، آموزش غیر همزمان یا آموزش با مشخصه یک تاخیر زمانی بین ارایه آموزش و پذیرش آن توسط فراگیران را ممکن می سازد.
برای مثال، مواد درسی دوره ای online ممکن است در سراسر روز یا هفته در دسترس باشند.
ICT الزام همه فراگیرن ومربیان نسبت به بودن در یک مکان فیزیکی را رفع می کند. بعلاوه انواع معینی از ICT مانند تکنولوژی کنفرانس از راه دور این امکان را می دهد که آموزش در یک زمان، بوسیله فراگیران متعدد و از نظر مکانی پراکنده، مورد استفاده قرار گیرد.
دسترسی به منابع آموزش از راه دور . مع

لمان و شاگردان دیگر مجبور نیستند فقط به کتابهای چاپ شده و دیگر وسایل رسانه ای فیزیکی موجود درکتابخانه ها (که به مقدار محدود دردسترس هستند) برای نیازهای آموزشی خود متکی باشند. با اینترنت و شبکه جهانی وب، وسایل آموزشی زیادی تقریبا“ در همه موضوعات و با تنوع رسانه ها می تواند از هرجا و درهرمدت از

روز و توسط تعداد نا محدودی از مردم قابل دسترس باشد.
این موضوع خصوصا“ در خیلی از مدارس کشورهای درحال توسعه چشمگیر است، همچنین حتی در بعضی از مدارس کشورهای توسعه یافته که منابع کتابخانه ای آنها محدود و منسوخ شده اند، اهمیت دارد.

ICT همچنین دسترسی به افراد و مراجع (مربیان، خبرگان، پژوهشگران، متخصصان، رهبران و اشراف) را درهمه جهان تسهیل می بخشد.
۲-۲ کاربرد ICT در آماده کردن افراد برای محیط های کاری
یکی از شایعترین دلایل ذکر شده برای بکارگیری ICT درکلاس، بهتر آماده کردن نسل فعلی دانش آموزان برای یک محیط کاری است،که درآن ICT خصوصا“، کامپیوتره، اینترنت و فناوری های مرتبط، روز به روز بیشتر رواج می یابند. لذا سواد تکنولوژیک یا توان بکارگیری موثر و بهینه ICT، بعنوان یک لبه رقابتی در یک بازار کار درحال جهانی شدن، بنظر می آید. التبه سواد تکنولوژیک فقط مهارت ارایه خوب کارها طبق خواست اقتصاد جدید جهانی نیست . آزمایشگاه آموزشی منطقه شمالی ایالات متحده آمریکا، آن چیزی که مهارتهای قرن ۲۱ نامیده می شود را چنین شناسایی کرده است: سواد قرن دیجیتال ( خود شامل سواد عملکردی، سواد بصری، سواد علمی، سواد تکنولوژیک، سواد اطلاعاتی، سواد فرهنگی و هشیاری و آگاهی جهانی) تفکر اختراعی، تفکر در رسیدن به رتبه بالاتر، استدلال کامل، ارتباط موثر و بهره وری بالا . ( به جدول ۱ برای توضیح بیشتر نگاه کنید)

جدول ۱ – مهارتهای لازم در محیط کار آینده
سواد قرن دیجیتال
سواد عملکردی توان رمزگشایی معنی

و شرح عقاید دریک سلسله از وسایل ارتباطی(رسانه): که شامل بکارگیری تصاویر، گرافیکه، ویدئو، نمودارها و نقشه ها یا سواد بصری
سواد علمی درک جنبه های تئوریک و عملی علم و ریاضیات
سواد تکنولوژیک صلاحیت و رقابت در کاربرد فناوریهای ارتباطات و اطلاعات
سواد اطلاعاتی توان یافتن ,‌ ارزیابی و بکاربردن اطلاعات از طریق ICT
سواد فرهنگی فهم ارزش گوناگونی فرهنگها
آگاهی جهانی فهم اینکه چگونه ملتها، بنگاهها و جوامع در سرتاسر جهان با هم در ارتباطند
تفکر اختراعی
قابلیت اقتباس توان اقتباس و مدیریت دریک جهان پیچیده و وابسته بهم
فراست میل به دانستن
خلاقیت توان بکارگیری تصورات برای خلق اشیا
ریسک پذیری توان ریسک کردن و درنظر گرفتن احتمالات
تفکر درجه بالاتر (حل خلاقانه مسایل و تفکر منطقی که براثر قضاوت صحیح حاصل می شود)
ارتباط موثر
تیم بندی توان کار در یک تیم
تشریک مساعی و ارتباط فردی واجتماعی با تاثیر متقابل توان تاثیر متقابل و کار موثر با دیگران
مسئولیت پذیر بودن جوابگو بودن در مقابل روشی که در کاربرد و فراگیری کاربرد ICT برای مصلحت عام بکار می برند
ارتباط متقابل رقابت و صلاحیت در انتقال، بیان، دستیابی و فهم اطلاعات
بهره وری بالا
توان اولویت بندی برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها و پروژه ها برای کسب نتایج دلخواه جهت کاربرد آنچه درکلاسهای درس یاد میگیرند تا بتوانند در جهان واقعی، برای خلق و ایجاد فراورده ها ی مرتبط و با کیفیت، به اجرا درآورند .

پتانسیل ICT برای ترفیع در کسب این مهارتها وابسته به کاربرد آن بعنوان یک ابزار برای بالابردن کیفیت آموزشی (شامل، ارتقا استعداد ها به یک محیط دانش آموز محور) است.

۲-۳ کاربرد ICT در پیشرفت کیفیت

 

آموزشی
پیشبرد کیفیت آموزش و پرورش یک نکته حساس است. ICT می تواند کیفیت آموزش را از چندین راه تقویت کند: بوسیله افزایش انگیزه و ورود فراگیران به صحنه اشتغال، بوسیله تسهیل در کسب مهارتهای پایه ای و ارتقا تربیت مربی. ICT همچنین ابزاری انتقال دهنده است که وقتی بطور صحیح بکار برود، می تواند ابتکار را در یک محیط دانش آموز محور ارتقا دهد.
انگیزه برای فراگیری – ICT هایی از قبیل ویدئو، تلویزیون و نرم افزارهای چند رسانه ای که متن، صدا و تصاویر متحرک را ادغام کرده اند، می توانند برای ایجاد مضمونی معتبر و مبارزه جو که دانش آموز را در فرایند آموزش دخالت می دهد، بکار بروند. همچنین امواج متقابل و ارتباطی رادیویی، افکت های صوتی، ترانه ها، نمایشنامه ه، نمایش های کمدی و دیگر رسوم و سنتهای اجرا، برای وادار کردن دانش آموزان به گوش دادن و درگیر شدن آنها در ارایه دروس بکار می روند.
همینطور بهتر از هرنوع ICT ,‌ کامپیوترهای شبکه ای با اتصال به اینترنت می توانند انگیزه فراگیران را با ادغام توانگری رسانه ها و تعامل دیگر ICTها با ایجاد فرصت اتصال به جهان واقعی و مشارکت در وقایع جهان، افزایش دهند.
تسهیل فراگیری مهارتهای پایه ای – انتقال مهارتهای پایه ای و مفاهیمی که زیر بنای مهارتهای فکری درجه بالاتر و خلاقیت هستند می توانند بوسیله ICT بصورت شفاهی و عملی تسهیل شود . برنامه های آموزشی تلویزیون، ابزار تکرار و تقویت را برای تعلیم الفبا، اعداد، رنگه، اشکال و دیگر مفاهیم پایه ای بکار می برند. بیشتر کاربردهای اولیه رایانه، برای تعلیم آموزش، مبتنی بر تسلط مهارتها، تقویت و تکرار محتوی درسی بود.
ارتقا تربیت معلمان – ICT همچنین برای پیشبرد دسترسی به تربیت معلمان و کیفیت آن بکار رفته است. مثلا“ موسساتی مانند مرکز تربیت معلم شبکه ای (CTTC) در کره جنوبی در حال بهره برداری از اینترنت برای ارایه فرصتهای بهتر توسعه و پیشرفت تخصصی معلمان، به صورت ضمن خدمت است. این مرکز که از طرف دولت تامین هزینه شده، درسال ۱۹۹۷ تاسیس شد. و دوره های آموزشی مبتنی بر شبکه جهانی وب را برای معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی ارایه می کند. این دوره ها شامل “کامپیوترها درجامع اطلاعاتی”، “اصلاح آموزشی” و “جامعه آینده و آموزش” هستند. دوره های اختصاصی online نیز همراه با بعضی از دوره های کنفرانسی رودرو برگزار می کردد. در چین، آموزشهای فراگیر مبتنی بر رادیو وتلویزیون معلمان برای چندین سال است که توسط دانشگاه مرکزی رادیو وتلویزیون هدایت می شود. دانشگاه رادیو وتلویزیون شانگهای و خیلی دانشکده های رادیو وتلویزیون دیگر این کشور هم در این کار سهیم هستند. در دانشگاه آزاد ملی ایندرا گاندی هند سیستم کنفرانس یکطرفه دیداری و دوطرفه شنیداری مبتنی بر ماهواره در سال ۱۹۹۶ بوجود آمد که بوسیله مطالب چاپی و ویدیوئی ضبط شده ارایه می گردد و۹۱۰ معلم مقطع ابتدایی و کمک مربی از ۲۰۰ موسسه محلی تربیت معلم را در ایالت کارناتاکا تعلیم می دهد. معلمان توسط گفتگوهای متقابل توسط تلفن و فاکس با هم در تعامل هستند.
دروس خصوصی الکترونیک برای ترفیع پایه فراگیران در Universitas Terbuka اندونزی – از زمان تاسیس در سال ۱۹۸۴ بعنوان اولین موسسه آموزشی آزاد از راه دور در اندونزی، دانشگاه Universitas Terbuka قدمهای بزرگی در راه ایجاد آموزش های رده بالا برای اندونزیها برداشته و بیشتر از چهارصد هزار دانش آموز چهارده ساله را در سطح ملی پوشش داده است. رسالت این دانشگاه نه تنها توسعه فرصتهای آموزشی بلکه پیشبرد کیفیت آموزش و مرتبط کردن آن با نیازهای توسعه ملی هم هست. در تلاش این موسسه برای ایجاد پی آمدهای کیفیت درآموزش، اخیرا“ کاربرد اینترنت و آمیخته ای از فاکس و

فناوری اینترنتی را برای دروس اختصاصی دانش آموزان در چهل دوره از بیش از ۷۰۰ دوره ارایه شده، مرسوم کرده است. این دروس الکترونیک به مدلهای سنتی تر دروس دانشگاه شامل مدلهای حضوری، میل و رادیو وتلویزیون ضمیمه شده که هنوز هم بوسیله دانشگاه بکاربرده می شوند.
دو مدل دروس الکترونیک بکار رفته شده درآن عبارتند: دروس از طریق لیستهای پست الکترونیکی و دروس از طریق ادغام پیامهای ایمیل و فاکس. درمورد دوم، مربیان پیامهای پست الکترونیکی را به یک ورودی فاکس ارسال می کنند که تو

سط دانش آموزان بعنوان پیامهای فاکس دریافت می شود و سپس دانش آموزان با پیامهای پست الکترونیکی به مربیان پاسخ می دهند. مدلهای فاکس بیشتر از مدل پست الکترونیکی قابل دستیابی است چون خدمات فاکس در اندونزی ارزانتر از اینترنت است و استفاده از آن مستلزم مهارت در کامپیوتر و پست الکترونیک نیست.

این دو مدل ابتدا“ بصورت یک مقطع دو ترمی آزمایش شد، و نتایج آن بیانگر,‌ سطح م

شارکت پایین درمیان دانش آموز ومربی بود. یکی از دلایل آن عدم آشنایی و راحتی کاربرد فناوری و دلیل دیگرآن سردرگمی اساسی بیشتر در مورد هدف مربیان بوده است. همچنن مربیان ادعا کردند که دسترسی محدود به کامپیوتر، فقدان وقت و کمی مشارکت دانش آموزان، علاقه اولیه آنها را درمورد دروس الترونیکی بشدت کم کرده است . لذا با اینکه اینترنت و فاکس یک پتانسیل و نیروی بالقوه برای ارتقا پایه آموزش در دانشگاه توربوکا محسوب می شود، ولی باید مراحل عملی برای پیشبرد نسبت مربی به کامپیوتر، بالا بردن مهارتهای کامپیوتری و پست الکترونیکی در میان اعضای هیئت علمی و دانش آموزان، ارتقا تلاشگرانه تر مدل دروس الکترونیکی، یا حداقل

تشریک مساعی با موسسات خارجی برای ایجاد نقاط دستیابی بیشتر اینترنتی در سراسر اندونزی، انحام شود.
۲-۴ نقش ICT در انتقال محیط آموزشی به یک محیط دانش آموز محور
تحقیق نشان داده که کاربرد مناسب ICT می تواند تغییر مکان را در مضمون و در فن آموزشی (پداگوژی) که در قرن ۲۱ در قلب اصلاحات آموزشی جای دارند ,‌تسریع کند. آموزش پشتیبانی شده ICT اگر بخوبی طراحی و اجرا شود می تواند کسب دانش و مهارتهایی مورد نیاز یادگیری مادام العمر دانش آموزان را، ارتقا دهد. ICT (خصوصا“ کامپیوتر و فناوری اینترنت) اگر بطور مناسب بکاربروند، بجای اینکه فقط به معلمان و دانش آموزان اجازه دهند که آنچه قبلا“ انجام می دادند را بطور بهتری اجرا کنند، راههای جدید تعلیم وتربیت را فراهم می کنند. این راههای جدید تعلیم و تعلم بوسیله تئوری های آموزش تعلیم گرایان و ایجاد یک انتقال از علم تربیت معلم محور به فن تربیت دانش آموز محور ایجاد شده است. (به جدول ۲، برای تطبیق یک روش تربیتی سنتی و روش تربیتی درحال ظهور توسط ICT )
جدول ۲ – بررسی روش تربیتی جامعه صنعتی در برابر جامعه اطلاعاتی
نمود روش تربیتی سنتی برای جامعه اطلاعاتی (کمتر) روش تربیتی درحال ظهور (بیشتر)
فعال فعالیتها توسط معلم تجویز و تعیین می شود
آموزش کلیه کلاس
تنوع کم در فعالیتها
خط مشی با برنامه تعیین می شود فعالیتها توسط فراگیران تعیین می شود
دسته بندی گروههای کوچک
فعالیتهای متنوع و خیلی متفاوت
خط مشی توسط فراگیران تعیین می شود
مشارکت فردی
گروههای هم سنخ و هم جنس
هرکس برای خودش کار می کند تیمی
گروههای غیر متجانس
افراد همدیگر را پشتیبانی می کنند

خلاقیت آموزش مولد
ارایه راه حلهای شناخته شده برای حل مسایل آموزش پربار
یافتن راه حلهای جدید برای مسایل
ائتلاف هیچ پیوندی بین تئوری و عملی نیست
موضوعات جدای از همند
براساس نظم و انضباط است
تک تک معلمان تئوری و عمل یکپارچه شده اند
بین موضوعات ارتباط هست

موضوعی است
تیمهای معلمان
ارزشیابی با راهبرد معلم
بصورت مجموعی با راهبرد دانش آموز
تشخیصی

یادگیری فعال – آموزش ارتقا یافته ICT ابزارها را برای آزمون,‌محاسبه و تحلیل اطلاعات بسیج می کند، لذا یک برنامه کاری برای رسیدگی، تحلیل و آموزش اطلاعات جدید ارایه می دهد، ‌از اینرو فراگیران همانطور که کارمی کنند یاد میگیرند وهروقت که مناسب باشد روی مسایل دنیای واقعی در عمق کار می کنند، و آموزش را کمتر خلاصه کرده وبیشتر به وضع زندگی فراگیران مرتبط می سازند. در این روش برخلاف آموزش حفظی یا تکراری، آموزش ارتقا یافته ICT، درگیری روز افزون فراگیران را در مسایل روز، ترفیع می دهد. همچنین آموزشی “درست سروقت))‌ است که درآن فراگیران می توانند انتخاب کنند که چه چیزی را یاد بگیرند.
یادگیری مشارکتی – آموزش مبتنی بر ICT روابط متقابل و همکاری درمیان دانش آموزان، معلمان و متخصصان را بدون توجه به مکان آنها تقویت می کند. جدای از روابط متقابل ,‌آموزش مبتنی بر ICT به فراگیران فرصتهایی برای کار با مردم از فرهنگهای مختلف، ارایه می کند و بدین وسیله به ارتقا تیم بندی فراگیران همچنین مهارتهای ارتباطی آنها (مانند آگاهی جهانی) کمک می کند. آموزش برپایه ICT ,‌ آموزش انجام شده در سراسر زندگی فراگیران را باتوسعه فضای آموزشی شکل می دهد تانه تنها برای اشراف بلکه برای مربیان و متخصصان در زمینه های مختلف قابل استفاده باشد.
یادگیری خلاق – آموزش برپایه ICT بکاربردن اطلاعات موجود و ایجاد فرآورده های جهان واقعی را بیشتر از برگشت اطلاعات دریافتی ترویج می دهد.
یادگیری ادغام کننده – یادگیری بوسیله ICT رویکرد تعلیم وتعلم موضوعی و ادغام کننده را ترویج می کند. این رویکرد جدایی بین نظم و ترتیبهای مختلف و بین تئوری و عملی را که درکلاسهای سنتی رواج داشت ,‌از بین می برد.
یادگیری ارزشیابی کننده – این یادگیری برخلاف تکنولوژی های آموزشی ایستا و مبتنی بر چاپ یا متن، توسط دانش آموز جهت داده شده و تشخیصی است. آموزش آمیخته با ICT وجود گذرگاههای مختلف فراگیری و گونه های مختلف دانش را تصدیق می کند. ICT به فراگیرنده خیلی بیشتر از آنکه براستماع و یادگی

ری تکیه کند، اجازه می دهد که بگردد و پیدا کند.

۳- کاربردهای ICT در آموزش
خط مشی سازمان های آموزشی و برنامه ریزان باید اول از همه درباره پیامدهای آموزشی مورد نظر (ذکرشده دربالا)‌ صریح باشد. این اهداف گسترده باید انتخاب فناوری های مختلف را به سوی بکار رفتن و چگونه بکاررفتن هدایت کند. پتانسیل هر فناوری مطابق چگونگی استفاده فرق می کند. Haddad و Draxler حداقل ۵

سطح کاربرد فناوری درآموزش را شناسایی کرده اند : ارایه، اثبات تجربی ,‌ تمرین و عمل، تعامل و همکاری
هر کدام از ICT های مختلف (چاپ، کاستهای صوتی و تصویری، پخش رادیو و تلویزیون، کامپیوتر یا اینترنت) ممکن است در پایه ای ترین سطحها یعنی ارایه و اثبات بکار بروند. به جز فناوری های بصری، تمرین و عمل هم ممکن است با بکاربرد

ن حداکثر فناوریها ارایه شوند. از طرف دیگر کامپیوترهای شبکه ای و اینترنت، ICT هایی هستند که فراگیری تعاملی و همدستانه را می توانند بهتر فراهم کنند و پتانسیل کامل آنها اگر فقط برای ارایه یا اثبات بکار برود، تحقق نخواهد یافت
۳-۱ کاربرد پخش برنامه رادیو وتلویزیون در امر آموزش
رادیو و تلویزیون بطور گسترده ای بترتیب از سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۵۰ بعنوان ابزارهای آموزشی بکاررفته اند . سه رویکرد کلی درکاربرد رادیو و تلویزیون در آموزش وجود دارد :
۱- تدریس کلاسی مستقیم، که درآن برنامه ریزی پخش جانشین معلمان در یک پایه موقتی می شود
۲- پخش برنامه مدرسه ای ,‌ که درآن برنامه ریزی پخش، منابع تکمیلی تعلیم و تعلم را درصورت موجود نبودن، فراهم و ارایه می کند.
۳- برنامه ریزی کلی آموزشی، در سطح اجتماع و مقامات ملی و بین المللی که فرصتهای آموزشی عمومی و غیررسمی را ارایه می کند
قابل ذکرترین و بهترین مثال مستند رویکرد تدریس کلاسی مستقیم، آموزش تعاملی رادیو است (IRI). این آموزش شامل تمرینات مستقیم تعلیم و تعلم، ۲۰-۳۰ دقیقه ای آماده شده،بطور روزانه است. دروس رادیویی درباره موضوعات خاصی در سطوح ریاضیات ,‌علوم، بهداشت و زبان است که قصد دارند کیفیت تعلیم را پیشرفت داده و بعنوان یک یاری دهنده ساختاری به معلمان، که سطح آموزشی آنها در مدارس ضعیف و بدون منابع آموزشی است،ارایه می گردد. پروژه های آم

وزش تعاملی رادیویی در آمریکای لاتین و افریقا اجرا شده اند، درآسیا، این پروژه ها اولین بار در تایلند، سال ۱۹۸۰ اجرا شد، و اندونزی، پاکستان، بنگلادش و نپال هم پروژه های خود را در سال ۱۹۹۰ به اجرا رساندند. آنچه که پروژه آموزش تعاملی رادیویی را از دیگر برنامه های آموزش غیر حضوری متمایز می کند اینست که هدف اولیه آن بالا بردن کیفیت یادگیری است (

ونه صرفا“‌ توسعه دادن دسترسی آموزشی) و در هر دو شکل رسمی و غیر رسمی موفقیتهای زیادی داشته است. پژوهشهای گسترده در سطح جهان نشان داده که خیلی از پروژه های آموزش تعاملی رادیویی یک اثر مثبت روی پیامدهای یادگیری و برابری آموزشی

داشته اند. و با صرفه جویی های آن در مقیاس، ثابت شده که یک استراتژی موثر برروی هزینه های مرتبط است.
برنامه Telesecundaria مکزیک یک م

ثال دیگر از تدریس مستقیم کلاسی است که پخش تلویزیونی را بکار می برد. این برنامه در مکزیک درسال ۱۹۶۸ بعنوان یک استراتژی موثر بر هزینه ها برای توسعه مدارس سطح پایین درجوامع کوچک و دوردست بکارگرفته شد. Perraton این برنامه را چنین توصیف می کند
برنامه های تولید شده تلویزیونی از طریق ماهواره در سراسر کشور مطابق جدول زمانبندی (۸ صبح تا ۲ بعد ازظهر و ۲ بعد ازظهر تا ۸ شب) برای مدارس آموزش از راه دور پخش می شوند و دوره های متوسطه را هم مانند دوره های ابتدایی تحت پوشش قرار می دهند. هر ساعت برای یک منطقه تنظیم شده و نوعا“ از روال ثابتی پیروی می کند، ۱۵ دقیقه برنامه تلویزیونی و سپس فعالیتهای هدایت شده بوسیله کتاب و معلم. بدین طریق دانش آموزان با تنوع معلمان در تلویزیون روبرو هستند اما یک معلم اصلی در مدرسه برای تعلیم همه موارد انضباطی در هرپایه ای در نظر گرفته شده است . طرح ریزی این برنامه با تغییرات زیادی در طول سال مواجه بوده . معنی این استراتژی این است که ادغام موضوعات اجتماع در برنامه ها، به کودکان یک آموزش یکپارچه عرضه کرده و جامعه را بطور وسیعی در سازماندهی و مدیریت مدرسه و تهییج دانش آموزان به انجام فعالیتهای اجتماع، دخیل خواهد کرد.
در آسیا، ۴۴ دانشگاه رادیو وتلویزیون در چین، دانشگاه Universitas Terbuka در اندونزی و دانشگاه آزاد ملی ایندرا گاندی د رهند، بطو رگسترده ای رادیو وتلویزیون را برای آموزش مستقیم و هم برای پخش برنامه مدرسه ای بکار گرفته اند تا نسبت بیشتری از جمعیت بهره مند شوند. برای این موسسات پخش برنامه ها اغلب همراه با موضوعات چاپی و کاستهای صوتی است.
دانشگاه هوای ژاپن در سال ۲۰۰۰، ۱۶ دوره رادیویی و ۱۶۰ دوره تلویزیونی پخش می کرد. هردوره شامل ۱۵ تا ۴۵ دقیقه پخش سخنرانی در سطح کشور

بصورت هفته ای یکبار برای ۱۵ هفته است. دوره ها از طریق ایستگاههای متعلق به دانشگاه از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ بعد ازظهر پخش می شوند. همچنین به دانش آموزان جزوات چاپی، آموزشهای حضوری و آنلاین هم داده می شود. اما برخلاف آموزش مستقیم، پخش برنامه مدرسه ای به معنای جانشین برای معلم نیست ,‌ بلکه صرفا“ بعنوان یک غنی سازی آموزش سنتی است. پخش برنامه مدرسه ای انعطاف پذیرتر از آموزش تعاملی را

 

دیویی است زیرا معلمان خود تصمیم می گیرند که چگونه پخش برنامه ها را درکلاس یکپارچه کنند. شرکتهای بزرگی که پخش برنامه های رادیو تلویزیونی مدرسه ای را ارایه می کنند ,‌ موسسه پخش برنامه های آموزشی بریتانیا و ایستگاه پخش برنامه NHK ژاپن هستند. در کشورهای درحال توسعه پخش برنامه های مدرسه ای اغلب نتیجه مشارکت بین وزارت آموزش و وزارت اطلاعات هستند.
برنامه ریزی کلی آموزشی شامل یک محدوده وسیع از انواع برنامه ها (‌برنامه های خبری، مستند، شوهای پرسش و آزمون، کارتونهای آموزشی و …) هستند که حاصل آنها فرصتهای آموزشی رسمی وغیررسمی برای همه فراگیران است. در یک معنی هربرنامه ریزی رادیو وتلویزیونی با محتوای اطلاع رسانی یا آموزش، می تواند در زمره این برنامه ها قرار گیرد. بعضی نمونه های قابل ذکر عبارتند از شوی تلویزیونی امریکایی خیابان Sesame، کانالهای اطلاع رسانی جغرافیا و اکتشافات ملی و برنامه رادیویی صدای آمریکا. رادیو بازار دهکده که درسال ۱۹۴۰ در کانادا راه اندازی شد و تاکنون بعنوان یک مدل برنامه های مباحثه ای در سطح جهان عمل کرده است، هم یک نمونه دیگر از برنامه ریزی آموزشی غیر رسمی است.
تله کنفرانس و کاربردهای آن درآموزش
تله کنفرانس ( همایش از راه دور) دلالت بر “ارتباط الکترونیک تعاملی بین مردم مستقر در دو یا چند جای مختلف” دارد. چهار نوع تله کنفرانس براساس طبیعت و وسعت تعاملی آن و میزان توان تکنولوژی آنها وجود دارد
۱ – کنفرانس شنیداری ۲ – کنفرانس

ترسیمی – شنیداری
کنفرانس تصویری ۴ – کنفرانس
کنفرانس شنیداری مبادله زنده پیامهای صوتی در یک شبکه تلفنی است. و هنکامی که متنها و تصاویر ساکن مانند طرحهای خطی با پهنای باند کم ,‌ نمودارها و عکسها هم بتوانند در طول پیام صوتی مبادله شوند، کنفرانس شنیداری – ترسیمی خواهد بود.
کنفرانس تصویری اجازه می دهد که نه ت

نها صدا و گرافیک بلکه تصاویر متحرک هم مبادله شوند. این فناوری از شبکه ماهواره ای یا تلویزیونی (پخش برنامه کابلی )بجای خط تلفن استفاده می کند. کنفرانس وبی، همانطور که از نامش پیداست، انتقال متن ,‌ گرافیک و رسانه های سمعی و بصری را از طریق اینترنت انجام می دهد. که شامل کاربرد یک کامپیوتر همراه با یک مرور گر و ارتباطی که می تواند همزمان یا غیر همزمان باشد.
تله کنفرانس در هردو آموزش رسمی و غیر رسمی بکار می رود تا هم مباحثات بین معلم و دانش آموز و هم دسترسی به کارشناسان و دیگر افراد مرجع را از طریق راه دور تسهیل کند. در آموزش آزاد و از راه دور، تله کنفرانس یک ابزار مفید برای ارایه آموزش مستقیم وپیوسته فراگیرنده و به حداقل رساندن انزوای اوست. بعنوان مثال در سال ۱۹۹۹ یک تله کنفرانس شنیداری – ترسیمی بین دانشگاه پزشکی تیان جین در چین و چهار شعبه تابعه آن، بعنوان قسمتی از همکاری چند ساله دانشگاه تیان جین و دانشکده پرستاری دانشگاه اتاوا، تحت پوشش آژانس توسعه بین المللی کانادا، با هدف ارایه آموزش پایدار و بهبود امکانات آکادمیک برای پرستاران در بخشهای تابعه تیان جین که درآنها آموزش پرستاران بطور فوق العاده ای محدود است، آغاز شد.
دیگر موسسات بزرگتر آموزشی نیز مانند دانشگاه آزاد انگلستان، دانشگاه Tun Abdul Ruzak مالزی، دانشگاه آزاد هنگ کنگ و دانشگاه آزاد ملی ایندرا گاندی هند، تله کنفرانس را در برنامه های آموزشی online خود بکار می برند.
۳-۳ کاربرد کامپیوتر و اینترنت برای تعلیم و تعلم
سه رویکرد کلی در رابطه با کاربرد آموزشی اینترنت و کامپیوتر وجود دارد
۱ – یادگیری کامپیوتر و اینترنت، که درآن سواد فناوری هدف نهایی است.
۲ – یادگیری با کامپیوتر و اینترنت که در آن، فناوری، فرایند یادگیری را در طی دوره ها تسهیل می بخشد
۳ – یاد گیری از طریق کامپیوتر و اینترنت و ادغام توسعه مهارتهای فناوری با کاربرد های دوره های آموزشی.

۳-۳-۱ یادگیری کامپیوتر و اینترنت
یادگیری کامپیوتر و اینترنت برروی توسعه سواد فناوری تمرکز دارد و شامل
۱ – مفاهیم ومهارتهای اصولی : واژه ها، مفاهیم و عملیات پایه ای
۲ – بکارگیری صفحه کلید و ماوس
۳ – کاربرد ابزارهای سودمند از قبی

ل پردازش کلمه (word)، صفحه گسترده (برنامه های محاسباتی مالی)، پایگاه داده ها و برنامه های گرافیکی
۴ – بکارگیری ابزارهای پژوهشی از قبیل موتور جستجو گر و پست الکترنیکی
۵ – مهارتهای پایه ای در کاربرد برنامه نویسی و برنامه های چند منظوره مانند Logo یا HyperStudio
6 – آگاهی درباره تاثیر تغییرات فناوری
۳-۳-۲یادگیری با کامپیوتر و اینترنت
یاد گیری با فناوری تمرکز برروی این نکته است که چگونه فناوری می تواند وسیله ای برای یادگیری در همه دوره های آموزشی باشد و آن شامل:
۱ – ارایه، اثبات و نمایش و تغییر و تحول در داده ها با بکارگیری ابزارهای بهره وری.
۲ – استفاده از نوعهای خاص برنامه های آموزشی از قبیل بازیهای آموزشی، تمرین و تکرار، شبیه سازی، دروس خصوصی ,‌آزمایشگاههای مجازی، تجسمات فکری و ارایه گرافیکی مفاهیم انتزاعی، آهنگ سازی و سیستمهای هوشمند.
۳ – استفاده از منابع و اطلاعات برروی CD یا بصورت online مانند دایره المعارف، نقشه های تعاملی و اطلسها، نشریات الکترونیکی و دیگر مراجع
داشتن سواد فناوری، بصورت مناسب مورد نیاز است، این مطلب به فرایند دومرحله ای اشاره دارد که درآن قبل از اینکه بتوان فناوریها را برای یادگیری بکار برد درباره این فناوریها آموزش داده شود، هرچند در این زمینه اقداماتی برای ادغام دو ریکرد انجام شده است. ۳-۳-۳ یادگیری از طریق کامپیوتر و اینترنت
یادگیری از طریق کامپیوتر و اینت

رنت، یادگیری کاربرد فناوری ها را با یادگیری توسط آنها ترکیب می کند. بدین صورت که یادگیری مهارتهای فناوری را بلافاصله یا وقتی که فراگیرنده نیاز به یادگیری آنها دارد( درزمان درگیر شدنش درفعالیت مربوط به دوره ها) دخیل می کند. مثلا“ دانش آموزان مقطع متوسطه که باید یک گزارش درباره تاثیر افزایش قیمت نفت روی جامعه، برای کلاس اقتصاد ارایه کنند، ممکن است تحقیق خود را بصورت online شروع کرده، برنامه های صفحه گسترده و پایگاه داده ها را برای کمک به ساماندهی داده های جمع آوری

شده بکار ببرند و از برنامه پردازش کلمات برای آماده کردن گزارش مکتوب خودشان استفاده کنند.
مثال پروژه CHILD – فن آموزشی دانش آموز محور، ارتقا یافته از طریق کامپیوترپروژه CHILD ) توسعه کامپیوترهای کمک کننده به تعلم و تعلم( یک برنامه آموزشی ادغام شده کامپیوتری است که درسال ۱۹۸۸ بوسیله دانشگاه فلوریدا برای مقاطع K5 ) پیش دبستانی و دستانی) تهیه شده است. برنامه روی سه قسمت خواندن،نوشتن و ریاضیات،متمرکز است. هرپروژه کلاسی CHILD یک جایگاه کامپیوتری بین ۳ تا ۶ کامپیوتر دارد. بعضی قسمتها برروی تمرین مهارتها متمرکزند، درحالیکه بعضی دیگر برروی توسعه مفاهیم تمرکز دارند. معلم نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز هرجایگاه را مطابقت اهداف درسی تعیین می کند . گروههای دانش آموزی در جایگاههای خودشان کار می کنند و معلم بین قسمتها برای کمک، برآورد و تشویق دانش آموزان گردش می کند. وقتی دانش آموز یک فعالیت را تمام می کند، بسمت جایگاه بعدی حرکت می کند و درپایان وقت، معلم همه افراد کلاسی را برای بحث و انعکاس فعالیتهای آنروز گرد هم می آورد. معلمان گروهایی با پایه های متفاوت و موضوعات مشخص را شکل می دهند (۵ یا ۳ یا ۲K) و با کودکان طی سه سال کار می کنند، تا بدین طریق مشخص شود که چه نرم افزاری برای موضوع مناسبتر است و به دانش آموزان اجلزه داده شود که با شیوه خودشان یاد بگیرند . در این راستا آموزشهایی در طول یکسال به معلمان درزمینه یکپارچه سازی و تلفیق داده می شود همچنین جزوات پژوهشی برای برنامه ریزی درسی و تلفیق تکنولوژی ارایه می شود.
تجربه بیش از یک دهه پروژه CHIL

D نشان می دهد که دانش آموزان این پروژه امتیاز بیشتری نسبت به همنوعایشان در آزمونهای استاندارد کسب کردند و تاثیرات مثبت برنامه درطول زمان افزایش یافته است، همچنین این دانش آموزان رفتار بهتری نسبت به مدراکندگی ملی آموزش ایالات متحده بعنوان یک برنامه موثر معرفی شده و برای توسعه و بسط درسراسر جهان کمک مالی شده است.
۳-۴ کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش از راه دور
بسیاری از موسسات آموزشی سطح بالا ی عرضه کننده دوره های آموزش از راه دور، برای پیشبرد کیفیت برنامه هایشان از اینترنت استاده می کنند. دانشگاه مجازی موسسه تکنولوژی Monterrey مکزیک ترکیبی از کتپ چاپی، پخش برنامه های زنده واینترنت را برای ارایه دوره های درسی به دانش آموزان مکزیک و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین بکار می برد. همینطور دانشگاه مجازی افریقا که درسال ۱۹۹۷ با حمایت مالی بانک جهانی تاسیس شد، ماهواره و فناوری اینترنت را برای ارایه فرصتهای آموزش از راه دور جهت افراد درخیلی از کشورهای انگلیسی و فرانسوی زبان در سراسر افریقا بکار گرفته است.
ابتکارات مبتنی بر اینترنت و وب درسطح آموزش متوسطه هم توسعه یافته است، دبیرستان مجازی ,‌نتیجه ای از اقدامات یک ائتلاف ملی مناطق آموزشی در ایالات متحده، برای ارتقا، ایجاد و سهیم شدن در دوره های مبتنی بر وب است. به هرحال بزرگترین حرکات در یادگیری از راه دور توسط بخش خصوصی صورت گرفته نه درآکادمی ها. Merrill Lynch برآورد می کند که درآمد بازارهای بزرگ آموزش در آمریکا از ۳/۲ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۳ برسد. تعداد دانشگاههای حقوقی در طی ۱۳ سال گذشته از ۴۰۰ به ۱۸۰۰ رسیده است. این دانشگاهها در سازمانهای داخلی و شرکتهای چند ملیتی هستند که ویدئو کنفرانس و اینترنت را برای آموزش کارکنان بکار می برند. اگر این نسبت رشد کند، تعداد دانشگاههای حقوقی از تعداد دانشگاههای سنتی در سال ۲۰۱۰ فراتر خواهد رفت. در این راستا دانشگاههای کره جنوبی مجازی می شوند، کره جنوبی یکی از پیشرفته ترین زیرساختهای ICT در جهان را داراست. نفوذ کامپیوتر بسیار گسترده بوده و دسترسی به اینترنت باند پهن به بهترین وجه امکان پذیر است . کره جنوبی اخیرا“ ۱۵ دانشگاه مجازی یک شکل دارد که فقط دوره های مبتی بر ICT برگزار می کند. از میان آنها می توان دانشگاه سایبر، دیجیتال کره و آزاد سایبر را نام برد. این دانشگاهها مخصوص فراگیری مادام العمر و آموزش حرفه ای هستند . و یک برنامه ترکیبی ثبت نام ۱۷۲۰۰ نفره در سال ۲۰۰۲ دارند. این دوره ها، زمینه های وسیعی شامل تکنولوژی، مدیریت، حقوق، زبان، علوم اجتماعی، آموزش و پرورش و الهیات را دربر می گیرد. همچنین دوره های آن لاین توسط بیش از ۱۰۰ دانشگاه دومنظوره ارایه می شود ,‌ بعنوان مثال دانشگاه زنان اوها (Ewha Woman’s University ) دوره های مبتنی بر اینترنت در زمینه های زبان، آموزش از راه دور، مبارزه با مواد مخدر ,‌آموزش ضمن خدمت معلمان و مطالعات زنان کره ای در مورد دانش آموزان بومی و خارجی را ارایه می کند.
این حرکت نوین در کره جنوبی در سال ۱۹۹۸ با اجرای پروژه آزمایشی دانشگاه مجازی شروع شد که مشارکت ۶۵ دانشگاه و پنج شرکت را بدنبال داشت. اهداف این پروژه عبارت بودند از:
۱ – ایجاد یک سیستم آموزش

مجازی کم هزینه و بدون نقصان
۲ – ایجاد و اجرای دوره های مبتنی بر وب یا دیگر انواع آموزش از راه دور
۳ – شناسایی خط مشی ها و استانداردهای مناسب برای راه اندازی یک دانشگاه مجازی
۴ – تقسیم کردن تجربیات در طی مقطع آزمایشی
موسسات شرکت کننده، این پرو

ژه را با چندین تکنولوژی مختلف از جمله، پخش ماهواره ای، کنفرانس دیداری، اینترانتها و اینترنت آزمایش کردند. دو سال بعد از این پروژه، راهبران و مربیان در کره جنوبی کار خود را با درگیری در مفاهیم مدیریت کنترل ,‌ایجاد ظرفی

ت، صرفه جویی درهزینه ها ,‌دسترسی آزاد و مناسب,‌ ادامه دادند.
۳-۵ همکاری از راه دور
یادگیری online که درآن دانش آموزان د

ر دوره های رسمی online دخیل می شوند ,‌ شاید رایجترین اندیشه استفاده از اینترنت درآموزش باشد. هرچند که آن تنها کاربرد نیست. ابزارهای همکاری برپایه وب مانند ایمیل، بردهای پیام ,‌ گفتگوی اینترنتی همزمان (chat) و کنفرانسهای مبتی بر وب، فراگیران را به دیگر فراگیران همچنین معلمان، مربیان، محققین و پژوهشگران ,‌ دانشمندان و هنرمندان ,‌ رهبران صنایع و سیاستمداران و خلاصه به هرفردی که بتواند فرایند یادگیری را پربارتر کند و به اینترنت هم دسترسی داشته باشد، وصل می کند.
کاربرد سازماندهی شده، منابع وب و ابزارهای همکاری برای اهداف مناسب و مقتضی برنامه های آموزشی، همکاری از راه دور نامیده می شود. Judi Harris همکاری از راه دور را بعنوان یک مجاهده آموزشی می نامد که مردم را با کاربرد اینترنت و منابع آن درمکانهای مختلف به کار با یکدیگر تشویق می کند. همکاری از راه دور برپایه برنامه های آموزشی، بوسیله معلم تنظیم و طرح ریزی می شود. بیشترین کاربر آن ایمیل درارتباط با یکدیگر است. خیلی از فعالیتهای همکاری از راه دور و پروژه های آن وب سایتهایی برای پشتیبانی دارند. پروژه هایی که کاربرد تکنولوژی درآن فعالیتهایی را بوجود آورده که بدون فناوری امکان پذیر نبود و همچنین دانش آموزان را قادر می سازد که فعال، همکاری کننده، خلاق، متحدو ارزشیابی کننده باشند. (به جدول ۱ نگاه کنید)
اخیرا“ صدها پروژه همکاری از راه دور در سطح جهان انجام شده که خیلی ازآنها تکمیل شده یادر حال انجام است. یک مثال از آنها پروژه صدای جوان (Voices of Youth42) است که بوسیله UNICEF ایجاد شده ,‌ ودرآن دانش آموزان تشویق می شوند، نظرات خود را درباره موضوعات عام وکلی مانند، ایدز و کارکودکان، با دیگر جوانان و بزرکسالان در تمام دنیا از طریق یک میدان مباحثه الکترونیکی، درمیان بگذارند. وب سایت صدای جوانان همچنین اطلاعات پس زمینه درباره موضوعات مختلف بحث از جمله مواد درسی منبع، برای کمک به معلمان در فعالیتهای کلاسی خودشان، ارایه می کند.
برنامه بین المللی مربی از راه دور (ITP) که درسال ۱۹۹۵ توسط شرکت HP تامین مالی شد، دانش آموزان را از طریق ایمیل و میدانهای بحث ال

کترونیکی به کارشناسان و مربیان متصل می کند. ITP جلسات مبتنی بر پروژه را برای گروهای ۵ تا ۱۲ و دانشجویان دانشگاه، خصوصا“ درجوامع آسیب پذیر ارایه می کند. ITP حداقل هردوهفته یکبار بصورت online با دانش آموز ارتباط برقرار می کند وسوالات را پاسخ می دهد، موضوعات کلیدی مطرح می کند، منابع مفید معرفی می کند و

درمورد بازده دانش آموز توضیح می دهد.
۳-۶ نکاتی درباره کاربرد ICT درآموزش
تاثیرات ,‌هزینه، تساوی و قابلیت تحمل پذیری، چهارنکته وسیع درهم پیچیده هستند که باید درزمان درنظرگرفتن تاثیر کاربرد ICT درآموزش، عنوان شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 37 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد