بخشی از مقاله

راندمان (بارده) و آب


كاربرد آب و تراكم طول ريشه گياه cupheqspp تحت تاثير فواصل رديف ريشه و زمان بذر افشاني.
چكيده:
Cupheauiscosissima jaog. Xc lanceolata caphea f. srlnoides E. T Aiton
اين محصول در مناطق با آب و هواي معتدل بسيار كم شناخته شده است يك رشته مطالعات و تحقيقات در ايالت مينوسوتا براي مشخص كردن تاثري زمان بذر افشاني فواصل رديف در مصرف آب خاك و خصوصيات ريشه زايي گياه cuphea spp آغاز شد.


گياه cuphea spp در روزهاي 4 و 18 و 30 ماه مي سال 2001 و روز سي ام آپريل، 14 ماه مي، و 28 ماه مي سال 2002 در رديفهاي با فاصله 200 و 400 و 600 ميلي متري بذر افشاني مي شد. توده هاي زيستي بالاي سطح زمين و عملكرد دانه دا؟ و كاربرد مصرف آب بخاطر بذر افشاني بيوماس قسمتهاي هوايي گياه cuphea spp در اواخر ماه آپريل يا اوايل ماه مي نخست به اواخر ماه مي تقويت شد. كاربرد آب براي اولين بذرافشاني مي و آخرين بذر افشاني گياه cuphea spp به ترتيب 366 ميلي متر و 311 ميلي متر بود.


زمان(تاريخ) بذر افشاني همچنين راندمان (بازه) كاربرد آب (WUE) را تحت تاثير قرار داد. اما فقط در سال 2002 كه راندمان كاربردآب (WUE) اولين بذر افشاني و آخرين بذر افشاني گياه cuphea spp به ترتيب 87/1 و 64/1 kgha -1 mm-1 بود. اولين بذر افشاني در فصل بهار همچنين رشد ريشه را تقويت كرد زماني كه تراكم طول ريشه در بالاي 2/0 متري پروفيل خاك kmm-3 24 براي اولين بذر افشاني و kmm-3 17 براي آخرين بذر افشاني بود. فاصله گذاري رديف بذر روي محصول دانه، كار

 

سرد آب، يا طول ريشه تاثير نمي گذارد. اين مطالعه و تحقيق نشان مي دهد كه بيوماس عملكرد دانه كاربرد آب و رشد ريشه گياه cuphea spp در اولين بذر افشاني در فصل بهار تقويت مي شوند. گر چه اولين بذر افشاني منجر به كاربرد بيشتر آب، مي شود. گياه cuphea spp يك تمايل و گرايش براي استفاده آب با راندمان بالا درتوليد دانه دارد، زمانيكه اولينبذر افشاني در فصل بهار باشد.
كاربرد صنعتي شيميايي اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) براي توليد صابون ها، پاك كننده هاو محصولات خوراكي و رژيمي و روان كننده ها اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط نظير coprhlic (c8:0)، لوريك (c12:0) و ميرنيستيك (c14:5) كه براي توليد اين فرآورده ها استفاده مي شوند، در حال حاضر از نارگيل از (cocos huciferal) و درخت نخل (Elaeis guineehsis jacq) روغن كارنل و مواد شيميايي نفتي (پترو چميكال) استخراج مي شود.


تقريبا هر سال به ترتيب Tg 5/1 و Tg 8/0 روغن نارگيل و روغن كارنل نخل در ايالات متحده امريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته جهان براي تامين نيازهاي صنعتي به اسيد هاي چرب بازنجيره متوسط (MCFA) وارد مي شود (برگرفته شده از اطلاعات Fao سال 203 هيچ گونه ذخاير قابل تجديد و ذخاير بومي از اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) در ايالات متحده امريكا وجود ندارد.
گياه cuphea spp (در خانواده (ythraceae دانه هاي سرشار از اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) توليد مي كندGraham 1989 و Miller 1964 و ديگران).


گياه cuphea spp بومي آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي است و تا اخيرا بصورت وحشي باقي مانده است. (knapp 1993)
چندين عدداز 260 گونه گياه cupeq كه تا كنون شناخته شده اند در مناطق با آب و هواي معتدل پيدا شده اند. (Graham 1989) كه خصوصيات زراعتي مطلوبي را نشان داده اند (Hir singer 1985) كه مي تواند منجر به يك منبع ذخيره قابل تجديد يا بومي از اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) شود.


گياه cuphea spp بطور وسيعي در مناطق با آب وهواي حاره اي (گرمسيري) مي رويد اما همچنين بسياري از گونه ها به خوبي با مناطق با آب و هواي معتدل ومرطوب سازگار شده اند. در واقع خصوصيت دارا بودن ريشه اصلي و ctproot كوچك اين گونه ها احتمالا تطابق و سازگاري آنها را به محيطهاي مرطوب تر محدود كرده است و اين شايد يكي از خصوصيات مرفورلوژيكي (ريخت شناسي اين گياه باشد كه موجب پژمردگي اين گياه در غياب آب مي شود (Graham 1989) تعداد كمي از گونه هاي گياه caphen در نواحي باآب و هواي خشك پيدا شده اند.
برگ هاي ضخيم و ريشه هاي اصلي با (toproot) بزرگ به اين گونه ها اجازه مي دهد كه با استرسهاي خشكسالي مواجه شوند (Graham 1989).
ساير ويژگيهاي مورفولوژيكي (ريخت شناسي) نظير متلاشي شدن دانه و دوران خواب خصوصيات بياباني هستند كه توليد تجاري cuphea spp جلوگيري مي كند. بهره خطوط gerplasm گياه cuphea كه غير متلاشي شدني و غير غير فعال است خصوصيات پيوند پذيري اش در طي دهه گذشته توسعه يافته اند. (1993 (knnap
در يكي از دو شيوه آزمايش كه بهترين تجربيات مديريت كشاورزي براي توليد گياه )(knnap را مشخص مي كند. Gesch و ديگران (2003 و 2002) تاثير زمان تاريخ بذر افشاني و فاصله گذاري ريشه اي بر رشد و محصول دانه گياه cuphea spp در corh Bolt شمالي ايالات متحده مورد بررسي قرار گرفته است. هر چند جمعيت گياهي نتايج مطالعات و تحقيقات آنها را سر در گم كر

ده است گياه cuphea spp وقتي كه در ماه مي بذر افشاني مي شود محصول بيشتري مي دهد نسبت به زماني كه در ماه ژوئن يا آپريل بذر افشاني شود. emergence (بر آمدگي ساقه) ضعيف منجر به كاهش محصول گياه cuphea spp بذر افشاني شده در اواسط ماه آپريل مي شود درحاليكه رقابت بين گياهي (interplant) را به منظور دست يابي به نور، آب و مواد غذايي را افزايش مي دهد و باعث كاهش محصول cuphea spp مي شود بذر افشاني در رديفهاي وسيع براي

محصول دانه خسارت آور (زيان آوري) است بخاطر توليد شاخه ها و بذرهاي دانه اي بيشتر نسبت به آنهايي كه در رديفهاي باريك بذر افشاني مي شوند. ساير آزمايشات و روشهاي شناخته شده تاثير عميق و سرعت بذر افشاني را بر emeryence (برآمدگي ساقه) نهال و محصول دانه گياه cuphea spp در ايالت Iwa مورد بررسي قرار مي دهد. (Rooth 1998) Emergerce (برآمدگي ساقه) و بنابراين محصول دانه توسط بذر افشاني با سرعت بالاتر و عمق كمتر مطلوب تر مي شو

د. محصول دانه بطور قابل ملاحظه اي در طول سالها تغيير مي كند. نقصان و كاستي محصول منجر به عدم توليد دانه در طي 2 يا هفت سال از مطالعه (تحقيق) شد. براي 5 سال ديگر كه در اين 5 سال گياه cuphea spp دانه توليد كرده محصول از كل تيمار ها ميانگين گرفته شده است بين 52 تا 705 kg ha-1 در تغيير بود. هيچ مثالي ونمونه اي براي اين انحراف ميان سالي در ارتباط با محصول دانه ارائه نشده است.Roath (1988) پيشنهاد كرده كه شدت بارندگي بعد از بذر افشاني از بهم پاشيدن و متلاشي شدن دانه در اواخر فصل باعث محصول ضعيف دانه مي شود هر چند گياه cuphea spp بطور موفقي در منطقه corn Belt رشد كرده بود اين طور به نظر مي رسد كه قابليت در دسترس بودن آب يكي از عواملي باشد كه ممكن است رشد و توليد دانه گياه cuphea spp را محدود كند (Ardnt , 1985 , Graham 1989) بهر حال اطلاعات اندكي وجود دارد كه خصوصيات ريشه زايي و كاربرد آب گياه cuphea spp را توضيح مي دهد بنابراين هدف از اين مطلاعه و تحقيق تكوين تاثير زمان (تاريخ) بذر افشاني و فاصله گذاري رديفي بر روي كاربرد آب خاك وخصوصيات ريشه زايي گياه cuphea spp بود


شيوه ها و مواد
اين مطالعه و تحقيق در بخشي واقع در 24 كيلومتري شمال، شمال شرقي موريس با مختصات جغرافيايي انجام گرفته است كه بين ناحيه Praiie[othole و شمال آمريكا واقع است اين منطقه توسط نقش توپوگرافي و فشارهاي زمين لغزش كه طي دوران بخچالي ؟ شكل گرفته ويژه مي شود . قطعات زمين هاي آزمايش بر روي خاك هاي لومي منطقه (لوم ريز دانه، مخلوط شده با يخچالهاي بسيار يخزده (منجمد شده) با يك شيب 5/0 تا 4/0 در سال 2001 و شيب كمتر يا مساوي 5/0% و 2002 مستقر شده است. field site قبلا گياه capheo spp و سويا بود قبل از

اينكه به ترتيب در سالهاي 2001 و 2002 مستقر شود. يك روز قبل از بذر افشاني به وسيله 10 k

g N ha -1 و 12 kh pha-1 و 30kg kha-1 تقويت شدند و در طول site در آميخته شوند گياه cuphea spp در روزهاي 4 و 8 و 30 ماه مي سال 2001 و 30 آپري و 18 ماه مي 2002 بذر

افشاني شد اين تاريخها نمايشگر يك تايخ اوليه، عادي و نرمال و تاريخ (زمان) آخري براي بذر افشاني محصولات است كه بطور تيپيك در منطقه رشد يافته اند دانه هاي در عمق 13 ميليمتري و فضاهاي بلين رديفي 400 و 200 و 600 ميلي متري با استفاده از يك graindrill (دستگاه حفاري كه براي سوراخ كردن به منظور كشت دانه استفاده مي شود) بذر افشاني شدند دانه بصورت g 85/0 دانه در هر رديف يا با سرعت برابر 42 ، 21 و 14 kgha-1 به ترتيب براي Treatment هاي با فاصله گذاري رديفي 200 و 400 و 600 ميلي متر بذر افشاني شد. سطح خاك به وسيله يك دستگاه packer بعد از مرحله بذر افشاني به منظور اطمينان از ايجاد تماس و كنتاكت بهترين دانه و خاك فشرده شد. مهمترين Treatment ها (در زمان بذر افشاني) در قطعات (كرتهاي) 6 تا 18 متري قرار داشت و به منظور فراهم كردنT era tment دوم (فاصله گذاري رديفي) شكافته شده اند قطعات (كرت هاي ) منفرد 6 تا صد متري بودند سه تا شدگي (tcplication) در اين برنامه و طرح آزمايش وجود دارد در زمان emergence (برآمدگي ساقه بعبارت ديگر، هيچ تغييري در تعداد گياهان بر طبق مشاهدات وملاحضات انجام شده در هر كدام ازساير روزها روئت شده است)


هرقطعه (كرت)بوسيله دست براي مستقركردن تعداد ha 100000گياه يا ايجاد يك فاصله گذاري گياهي بين رديفي حدود 120،60و40ميلي متري به ترتيب براي Treatmentهاي فاصله گذاري رديفي 200و400و600 ميلي متري تنك مي شد.ابزار و دستگاهي به منظور اندازه گيري محتواي آب خاك وپتانسيل (ذخيره)آب خاك بلافاصله بعداز عمل بذزافشاني درهرقطعه (كرت)نصب شد محتواي آب خاك درهر قطعه (كرت)بخاطر رقيق شدگي نوتروني ودرآغاز وانتهاي فصل بدليل نمونه برداري gravimetric (اندازه گيري نيروي گراويته)بطور ضعيفي بررسي شد. تيوبهاي ورودي نوترن در بين وداخل رديفهاي دانه اي نصب شد. محتواي آب در عمق 3/0 متري با 9/0 متري مشخص شد

پتانسيل (ذخيره) matric خاك با استفاد از تسيومترهاي جاي گرفته در عمق 1 و 25/1 متري در يك از تاشدگي هاي (repli catioh) هر Treat ment زمان بذر افشاني و همه قطعات (گرت هاي) با فضاي بين رديفي 400 ميلي متري (در كل 15 قطعه كرت) اندازه گيري شد اين اندازه گيري ها كه به طور ضعيفي انجام شده بودند براي مشخص كردن جهت و شدت جريان آب در زير زون ريشه كمك كردند.
كاربرد آن (WU) به شيوه زير تعيين مي شود.

كه P ميزان بارندگي تغييرات محتواي آب خاك و RO از دست دادن آب بخاطر جريان آب سطحي جانبي (بعبارت ديگر جاري شدن) و WFBR جريان آب در زير زون ريشه مي باشد. جاري شدن (runoff) بخاطر رويدادهاي بارش شديد (سه رويداد در سال 2001 و چهار رويداد در سال 2002 بيشتر از 30 ميلي متر در روز بارندگي داشت) جوي باريك غير قابل ديدن و شسته شدن واريزه ها در سطح خاك بالافاصله بعد از اين رويداد هاي بارندگي و توپوگرافي سطحي نزديك بصورت نا چيز و اندكي بر آورد شده است. بارندگي محتواي آب خاك و جريان آب در زيرزون ريشه از زمان emetgence (برآمدگي ساقه) تا زمان برداشت اندازه گيري شده است. بارندگي بصورت روزانه در نزديكي يك ايستگاه هوا شناسي كوچك (در فاصله 100 متري قطعات (كرتها) آزمايش اندازه گيري شد جريان آب در زير زون ريشه بر طبق معادله زير تعيين مي شود.

كه k هدايت هيدروليكي بر حسب cms-1 تفاوت پتانسيل هيدروليك بر حسب سانتيمتر در طول عمق اينتروالي بر حسب cm مي باشد.
هدايت هيدروليكي بصورت متغيري همراه با پتانسيل Matric خاك بر طبق معادله compbell (1985) برآورد مي شود كه ks هدايت هيدروليكي اشباع شده بر حسب پتانسيل Matric ورودي هوا بر حسب cm برابر با مختصات لگاريتم طبيعي منحني ابقاء (نگهداري) آب پتانسيل Matric بر حسب cm و b شيب لگاريتم طبيعي منحني نگهداري (ابقاء) آب مي باشد.


قابليت هدايت هيدروليكي اشباع شده با استفاده از يك روش اصلي ثابت (klater, Drolsem 1989) برر وي نمونه هاي مغز (core) خاك استخراج شده از عمق 1 تا 05/1 و 2/1 و 25/1 در تمام قطعات (كرت هاي) بذر افشاني شده در اواسط ماه مي مشخص و تعيين شده اين نمون هاي مشابه براي تعيين و يژگيهاي نگهداري و بقاء آب با استفاده از يك روش پلات كردن فشار، مورد استفاده قرار مي گيرند. 1986 klute تراكم طول ريشه در 26 ژولاي 2001 و 5 آگوست 2002 براي اولين بذر افشاني ف 9 آگوست 2001 و 9 آگوست 2002 براي بذر افشاني مياني ماه مي و 15 آگوست 2001 و 16 آگوست 2002 براي آخرين بذر افشاني ماه مي بررسي و ارزيابي شد. اين

زمانها (تاريخها) با شروع دانه كاري (seed filling) دانه ها در غلاف هاي قديمي قابل ديدن هستند.
مطابقت دارند. نمونه هاي مغزه خاك (با قطعه 33 ميلي متر) از عمق 6/0 متري استخراج شده اند. حفاريهاي انجام شده در سال 2002 (سال قبل از ‌آغاز اين تحقيق) نشان داده شده كه گياه capheaspp يك ريشه اصلي (Toproot) كوچك با ريشه هاي اندكي دارد كه در زير نمونه هاي مغزه 04/0 متري خاك نفوذ كرده اند. نمونه هاي مغزه خاك از داخل و بين رديف ها از چهار نقطه هر قطعه كرت جمع آوري شده اند.
نمونه ها براي تراكم طولي ريشه معلوم در عمقهاي 0- 100، 100-200، 200-30،200-400 و 400-600 ميلي متر تقسيم شده اند در نمونه هاي داخلي و رديفي و بين رديفي كه از هر كرت (قطعه) تهيه شده اند به منظور ايجاد يك نمونه داخل رديفي و يك نمونه بي رديفي مخلوط شده اند تراكم طولي ريشه توسط يك روش مختصات بر خورد خطي (Bohn 1979) تعيين مي شود. اين روش احتياج به خيس كردن نمونه ها در يك آب ملايم و استخراج مواد ريشه اي با استفاده از شستشوي آرام و ملايم موادي كه در بين غربالها جاي گرفته اند دارد. (سوراخهاي كوچك 1/0 و 5/0 ملي متري)
ريشه وديگر مواد ارگانيكي توسط غربالهايي كه در ظروف شيشه اي پر آب شده قرار دارند نگهداري و حفظ مي شوند يك شبكه در زير ظروف قرار دارد و پس طول ريشه توسط شمردن تعداد ريشه هايي كه هر خط شبكه را قطع كرده اند مشخص مي شود.


گياه cuphea spp در 9 اكتبر 2001 و 8 اكتبر 2002 برداشت شده اند كه به ترتيب سه روز بعد از واريز قبل از اولين بخ زدگي كشنده (كمتر از 2 درجه زير صفر) در فصل پائيز مي باشد نمونه هاي 1m-2 در سطح خاك بريده (clipped)، بسته بندي و در دماي 60 درجه تا وزن ثابت خشك شده اند، وتوسط ماشين خرمن كوبي شدند. دانه هاي جدا شده توسط خرمن كوب در دماي 0C 60 خنك شدند و با استفاده از يك تميز كننده دانه تميز شدند و پس وزن شدند.
تعداد نهايي گياهان از روي مساحت برداشت شده داخل هر قطعه كرت به دست آمد.


اطلاعات آزمايشي توسط يك برنامه split plot آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت تفاوت مهم كوچك LDS براي جدا كردن تاثيرات Treatment زمانيكه ميزان F مشخص (p<0/05) در يك آناليز واريانس مشخص مي شود، مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج و بحثها
محصول cuphea spp ميانگين گرفته شده در طول تمام Treat ment ها در سال 2001 نسبت به سال 2002 كمتر بود توده هاي زيستي بالاي زمين، بعنوان مثال در سال 2001 برابر kg ha-1 6779 و در سال 2002 برابر kg ha-1 7491 بود. بعلاوه، محصول دانه در سال 2001 برابر kg ha-1 537 و در سال 2002 برابر kg ha-1 653 بود. محصول كمتر سال 2001 با دوام كمتر و بارش پايينتر سال 20001 نسبت به سال 2002 هم خواني دارد از زمان emergence (برآمدگي ساقه) تا برداشت محصول و ميانگين گرفته شده در طي زمانهاي بذر افشاني بارش (بيشتر از 2 ميلي متر در روز) در 29 روز از سال 2001 و 42 روز از سال 2002 اتفاق افتاد. بعلاوه بارش برابر 304 ميلي متر در سال 2001 گزاش شده است در حاليكه اين ميزان در سال 2002 برابر 354 ميلي متر بوده است ميانه درجه حرارت هوا از زمان emergence (برآمدگي ساقه) تا زمان برداشت در هر دو سال همانند هم بود c 5/9 همچنين ميزان كمتر توده هاي زيستي بالاي سطح زمين و محصول دانه در سال 2001 با بقاي كمتر گياهان در طي سال 2001 نسبت به فصل رشد 2002 همخواني دارد. هر چند موضوع هاي گياه cuphea spp در زمان eergene (برآمدگي ساقه) در هر دو سال به تعداد 4000000 گياه ha-1 تنك شده بود، تعداد گياهان برداشته شده در سال 2001 برابر با ha-1 297710 گياه و در سال 2002 برابر ha-1 344866 بود.


توده هاي زيستي بالاي سطح زمين به تاخير افتادند زمانيكه زمان بذر افشاني در فصل بهار به تاخيير افتاد. (جدول 1) هر چند توليد توده زيستي توسط فاصله گذاري بين رديفي تحت تاثير قرار نمي گيرند. در زماني كه احتمال خطاي نوع 1 (احتمال رد كردن غير قانوني همانندي وسايل Treatment) براي 65/0 در سال 2001 و براي 24/0 در سال 2002 بود. اين عدم پاسخگويي در

توليد در فاصله گذاري رديفي توسط 2003 Gesch و ديگران مشاهده شده است كه گزارش كرده است گياه cuphea spp رشد كرده در رديفهاي وسيع به خاطر توليد شاخه ها و انشعابات بيشتر از لحاظ توليد محصول دچار خسارت شده است توده هاي زيستي (Biomass) گياه cuphea spp از ميزان برابر 8055 kg ha-1 در بذر افشاني اوايل ماه مي و 7068 kg ha-1 براي بذر افشاني اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha-1 3/52 در آخرين بذر افشاني ماه مي كاهش يافت. Kg ha -1 1384=LSD).


در سال 2002 ميزان توليد توده دهاي زيستي يك رنج kg ha-1 براي آخرين بذر افشاني در ماه آپريل kgha-1- 7879 براي بذر افشاني در اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha-1 6777 براي آخرين بذر افشاني ماه مي دارد. kg ha -1 905LSD= هيچ تفاوتي بين توليد توده زيستي مشاهده شده است زماني كه بذر افشاني بين اواخر آپريل و اواسط ماه مي در هر دو سال انجام گرفته است مشابه توده هاي زيستي بالاي سطح زمين، ميزان دانه براي گياه cuphea spp كه در اواخر آپريل يا اوايل ماه مي بذر افشاني شده نسبت به آن گياه cuphea spp كه در اواخر ماه مي هر دو سال بذر افشاني شده، بيشتر مي باشد در سال 2001 ميزان محصول دانه برار kg ha-1 647 براي بذر افشاني در اوايل ماه مي، ميزان برابر kg ha-1 539 براي بذر افشاني در اواسط ماه مي و برابر با kg ha-1424 در بذر افشاني اواخر ماه مي مي باشد. 118kg ha -1 LSD= محصول دانه در سال 2002 از حدود kg ha-1 710 براي بذر افشاني اواخر آپريل و اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha -1 524 براي بذر افشاني در اواخر ماه مي در تغيير است.
Kg ha-1 72LSD=). فاصله گذاري بين رديفي توليد دانه گياه cuphea spp را زمانيكه ميزان خطاي

نوع I برابر 79/0 در سال 2001 و 38/0 در سال 2002 بود، تحت تاثير قرار ندارد شاخص برداشت يا نسبت محصول دانه به توده هاي زيستي با زمان (تاريخ) بذر افشاني يا فاصله گذاري رديفي در اين مطالعه تغيير نمي كند. (احتمال خطاي نوع I براي زمان (تاريخ) بذر افشاني برابر با 15/0 و براي فاصله گذاري رديفي برابر 22/0 در سال 2002 بود. شاخص برداشت (محصول) بين 080/0 در سال 2001 تا 01087 در سال 2002 در تغيير وبد اين شاخصهاي شبيه آنهايي هستند كه از اطلاعات ارائه شده توسط (2002) Gesch وديگران استنتاج شده اند اين استنساحات نشان ميدهد كه شاخص محصول براي گياه cuphea spp كه در ايالت مينوسيتا Minnesota رشد كرده داراي يك

رنجي بين 056/0 تا 081/0 مي باشد.
تفاوتها در توليد توده هاي زيستي و محصول دانه در بين زمانهاي بذر افشاني به نظر مي رسد كه در ارتباط با تفاوت بين بقاي گياه در طي فصل رشد باشد. در زمان برداشت محصول در سال 2001 تعداد گياهان برابر ha -1 375710 براي بذر افشاني در اوايل ماه مي، و ha-1 230178 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه مي بود. ha-1 73437LSD= در سال 2002، تعداد گياهان بين ha-1 377915 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه آپريل و ha 369784 گياه براي بذر افشاني در اواسط ماه آپريل تا ha-1 288665 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه مي .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید