دانلود مقاله بررسی راندمان تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر اثر ارتقاء روش تصفیه به سیستم A2/O

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

هدف از احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری در گذشته عمدتا، حذف آلاینده های آلی، مـواد معلـق و آلاینـده های میکروبی بوده است. امروزه با توجه به مشخص شدن اثرات ترکیبـات نیتروژنـه وفسـفر در محـیط هـای آبـی (عمدتا سمیت آمونیاک، رشد زیاد گیاهان آبزی و ایجاد پدیده اتریفیکاسیون، آلودگی آبهای زیر زمینی به نیترات) باعث گردید که محدودیت های در غلظت این ترکیبات در پساب های ورودی به محیط و آبهـای پذیرنـده اعمـال گردد. بنابراین امروزه بایستی در طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری به حذف ایـن ترکیبـات از فاضـلاب نیـز توجه شود و سیستم های موجود نیز بایستی جهت حذف ترکیبات ازته و فسفر تا حـد اسـتاندارد ارتقـاء یابنـد . در مطالعه حاضر، کارایی سیستم A2/O (بی هوازی/ انوکسیک/ هوازی) نسبت بـه روش قبـل (لجـن فعـال بـه روش هوادهی گسترده) در تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر اساس برخی از پارامتر های مهم هدف از ارتقاء، شامل: نیترات، فسفر، ازت کجلدال((TKN و همینطـور پارامترهـای دیگـر شـامل BOD، COD و همچنـین شـاخص حجمی لجن (SVI) مورد بررسی قرار گرفته است.

این پارامترها در دو دوره پایش، یکی قبل از طرح ارتقاء و دیگری بعد از طرح ارتقاء بر اسـاس نتـایج آزمایشـگاهی صورت گرفته بر روی فاضلاب ورودی و پساب خروجی و همچنین آزمایشات انجام شـده بـر روی راکتورهـای بـی هوازی، انوکسیک و هوازی به منظور پایش و راهبری مناسب این سیستم، مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقادیر هر یک از این پارامترها در فاضلاب خروجی از راکتورها و راندمان هر راکتور و همچنین راندمان کل تصـفیه خانه در مورد حذف آلاینده ها بررسی شد. تصفیه خانه توانایی تامین حد مجاز آلاینده هایی مثل نیترات با راندمان بالا نزدیک به %۸۰ ،فسفر %۲۰ و TKN با راندمان %۵ و همچنین کاهش SVI به بیش از %۵۰ را داشته اسـت.در مورد سایر پارامترها مثل: BOD،COD،TSS و آمونیاک، راندمان متوسطی بین ۲ تا %۵ داشته است.

کلمات کلیدی

تصفیه خانه فاضلاب، ارتقاء، سیستم A2/O، دنیتریفیکاسیون، لجن فعال، راندمان.

مقدمه:

فاضلاب مهمترین آلاینده حاصل از منابع نقطه ای در مقیاس جهانی می باشـد کـه آلـودگی منـابع آبـی و سـایر منابعی که از اینگونه آبها تغذیه می شوند را در پی خواهد داشت. دفع کنترل شده فاضلابهای حاوی ازت و فسفر تـاثیرات سوء زیادی بر محیط زیست داشته و باعث بروز مشکلات زیادی از قبیل اوتریفیکاسیون، مصـرف اکسـیژن و سـمیت مـی شوند. بنابراین حذف مواد مغذی از فاضلاب به منظور کاهش خطرات زیسـت محیطـی ضـرورت دارد. بـه منظـور تصـفیه فاضلاب از فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده مـی شـود.یکـی از روشـهای تصـفیه بیولـوژیکی فاضـلاب استفاده از سیستم A2O به منظور حذف ازت و فسفر می باشد.[۳] در مواقعی که نیاز به حذف آمونیاک(نیترات سازی) و حذف نیتروژن (نیترات سازی-نیترات زدایی) و حـذف فسـفر بـه صـورت همزمـان باشـد از فرآینـد A2O اسـتفاده مـی شود.اصولا در این فرآیند یک ناحیه بی هوازی و سپس انوکسیک، قبل از تانک هوادهی به صورتی که در شـکل ۱ نشـان داده شده است قرار می گیرند.[۱]

روش تصفیه فاضلاب تصفیه خانه ی شهرک اکباتان در سال ۱۳۸۹ از روش لجـن فعـال بـه سیسـتم A2O (بـی هوازی/ انوکسیک/ هوازی) تغییر یافت. هدف از اجرای این طرح کاهش نوترینت ها (ازت و فسفر) با رانـدمان بـالاتر بـوده است. این فرآیند با علامت اختصاری A2O نشان دهنده حالتهای بیهوازی، آنوکسیک و هوازی است، این مراحل اجـزای تشکیل دهنده فرایند هستند. به منظور تشریح بهتر این فرآیند و مقایسه آن بـا روش قبلـی تصـفیه، شـرح مختصـری از روش قبلی و جدید داده خواهد شد و سپس بر اساس آزمایشات صورت گرفته بر روی فاضلاب، قبل و بعد از طـرح ارتقـاء به بررسی راندمان این سیستم جدید خواهیم پرداخت. روش قبلی (قبل از طرح ارتقـاء)، بصـورت لجـن فعـال- هـوادهی گسترده بوده است که فلودیاگرام آن در( شکل (۲ آمده است. در ابتدا فاضـلاب وارد بخـش تصـفیه مقـدماتی کـه شـامل آشغالگیر و دانه گیر است، می شود و سپس وارد تصفیه بیولوژیکی که شامل حوضچه های هوادهی و حوض زلالساز است شده که میکروارگانیسم ها در شر ایط هوازی به صورت معلق در تانک هوادهی رشد می کنند و تثبیت مواد آلی را انجـام می دهند و سپس در زلالساز ها ته نشین شده و در نهایت ضمن دفع بخشی از لجـن بصـورت مـازاد، قسـمت اعظمـی از لجن به تانک هوادهی بر می گردد (تحت عنوان لجن فعال برگشتی،.(RAS2 درنهایت فاضلاب وارد واحد گنـدزدایی مـی شود که گندزدایی توسط هیپوکلریت کلسیم با خلوص %۶۵ انجام می شود. پـس از طـرح ارتقـاء، فاضـلاب پـس از طـی مراحل تصفیه مقدماتی، مجدد وارد مرحله تصفیه بیولوژیکی می شود، بـا ایـن تفـاوت کـه دو حوضـچه ی بـی هـوازی و آنوکسیک نسبت به حالت قبل اضافه شده اند.

۱-۳ Q

Clarifier

Q Q

Oxic Anoxic Anaerobic
To Sludge Treatment

RAS (0.5Q)

شکل -۱ طرح فرایند A2/O

۱

فیلتراسیون زƒŽ€•ز تانک ھوازی حوضچه دانه گیر آشغالگیر
ƒ“” •–ƒ”س ‹•‘

Qout Qin

واحد تصفیه لجن مازاد دفعی

ƒ„… †•€

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد