مقاله در مورد روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته‌های سطح و مدیریت خاک در یک ‌هاپلودالف نمونه

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته‌های سطح و مدیریت خاک در یک ‌هاپلودالف نمونه

خلاصه
اثر مدیریت خاک مختلف برحسب کشت و چرخش محصول بر روی پوسته شدن خاک بابه کارگیری باران دائمی مصنوعی برای زمینهای آزمایشی تارسیدن به شرایطی با حالت ثابت بررسی شدند. مقایساتی با زمینهای بایر که درمعرض بارندگی طبیعی برای یک دوره ۴ ماهه قرار گرفتند صورت گرفت. اختلافات مهم در زبری خاک بین شخم و عملیات کلوخ شکنی منجر به نفوذ بیشتر و زمانهای طولانی تر جریان اصلی آب برای عملیات شخم زنی هرچند اختلافاتی درزبری و نفوذ سطح و

میزانهای جریان آب درمیان طرز عمل درزمانی که به شرایط حالت ثابت تنها بعد از دو ساعت رسیدند غیر مهم بودند. انتقالات پوسته که درمحل اندازه گیری شد به طور مهمی در شخم و دیسک و عملیات کلوخ شکنی برای پوشش چمنی درمقایسه با چرخش دائمی ذرت کمتر بودند .پوسته‌ها درزمان شکل گرفتن دربالای کلوخ‌ها درمقایسه با پوسته‌های شکل گرفته شده بین

کلوخ‌ها در عملیات شخم زنی ضریب هدایت بالاتری داشتند و انتقالات پوسته‌های شکل گرفته تحت بارندگی آزمایشی کوتاه مدت با انرژی زیاد به طور مهمی متفاوت از آنهایی نبود که تحت شرایط طبیعی شکل گرفتند و بعدی با بارندگی متناوب کم انرژی درطول یک دوره۴ ماهه مشخص شد. هرچند ریخت شناسی آنها به طور مهمی متفاوت بود. نمونه‌های رسوبی و تاثیر انرژی که با بارندگی ارتباط داشتند توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفتند .بسیاری از آزمایشات درارتباط با جریان آب و فرسایش خاک گزارش شدند. پدیده پوسته شدن خاک و مراحل فیزیکی

مربوطه که با حرکت آب با خاک زیرین ارتباط دارد مورد توجه کمی واقع شده است . مکانیسم‌های شکل گیری پوسته پیشنهاد شده بودند. و تاثیر پوسته شدن برروی نفوذ اثبات شد. اما برای نشان دادن تاثیر پوسته شدن بر روی فرسایش خاک یا ارزیابی کردن سابقه دروکردن و عملیات کشت برروی پوسته شدن و نفوذ مربوطه و جریان آب تحقیق کمتری انجام شده است. به طور مهمتری اکثر این مطالعات درمورد خاکها درمحل انجام شدند و نتایج و استنتاجات مشتق شده از مطالعات

آزمایشگاهی بعضی اوقات با موقعیتهای زمین مقایسه میشوند. میزان پوسته شدن خاک و حرکت مایع مرتبط با خاک زیرین بزرگی جریان آب و فرسایش را در خاک بایر تعیین کردند. ازاینرو هدف ازاین مطالعه مشخص کردن مرحله پوسته شدن خاک و تاثیرات آن برحسب تراوش و جریان آب و فرسایش به عنوان تابعی از فاکتورهای عملی یعنی عملیات کشت و چرخش‌های محصول است. میزان پوسته شدن خاک برحسب انتقال هیدرولیک پوسته بیان شد. تحلیلهای ریخت شناسی ریز برای توضیح دادن اختلافات فیزیکی صورت گرفتند.

مواد وروشها :
مطالعه برروی آبلیز لای میامی انجام شد. AP‌ افقی ۲۶درصد رس و ۶۱درصد لای و ۱۳درصد ماسه داشت. دو چرخش محصول و ۲روش کشت مطالعه شدند. چرخش‌ها پوشش چمنی برای ۵سال بودند که برای ۲ سال به دنبال ذرت آمدند. در۱۹۷۴ خاک دوباره برای اولین بار بعد از ۵سال شخم زده شد. ۲- ذرت دائمی . ۷سال قبل ذرت کاشته شد و بیاین وجود برنامه‌هایی وجود ندارد که این زمین را به پوشش چمنی تبدیل کنیم. رو خاک در چرخش پوشش چمنی ۵٫۵ درصد کربن آلی داشت و روخاک درچرخش ذرت پیوسته ۵درصد کربن آلی داشت .روشهای کشت عبارت بودند از شخم زدن تنها و کشت قراردادی . شخم زدن در پوشش چمنی کلوخ‌های بزرگی را به وجود آورد وفضاهای درون کلوخ را ایجاد کرد ( اندازه متوسط ۳۰ سانتیمتر یا بیشتر ) و پوشش چمنی به طور ناقصی مدفون شد. زراعت در یک خاک این روش را آماده کرد و به علت مسائلی با کاشت و رویش تخم و علفهای هرزه این روش ظاهرا بدون کشت بیشتر غیر احتمالی بود. عملیات پوشش چمنی سرسری شخم زدن ازاینروسه عملیات دیگر را که درجداول از یک تا ۶ شماره گذاری شده بودند مد نظر قرار نداد. سه عملیات برای تحریک کردن پوسته شدن سطح و جریان آب درمعرض بارندگی

مصنوعی قرار میگیرند. خاک تازه شخم زده شده با لایه‌های پولی اتیلنی سیاه درمی ۱۹۷۴ در زمینهای تصادفی انتخاب شده جهت حفاظت کردن از مصالح دانه ای حاصل از فروپاشیدگی تحت بارندگی طبیعی پوشش داده شدند و اندازه گیری‌های درمحل درماه ژوئن و ژانویه انجام شدند. درطول دوره می‌تا اوت ۱۹۷۴ سه عملیات درمعرض بارندگی طلبیعی قرار گرفتند. اندازه گیری‌های درمحل دراوت ۱۹۷۴ انجام شد. انرژی کلی بارندگی به کار رفته برای عملیات ۱و ۲و ۳ ( بعد از زمانیکه به شرایط تراوش و جریان آب با حالت ثابت رسیدند تقریبا میانگین ۰۳ joules /cm2 بودند.

ثبت‌های بارندگی طبیعی برای دوره می‌تا اوت ۱۹۷۴ بررسی شد و و برای هرساعت در هرروز مقدار بارندگی را به لیست درآوردند . جمع بندی انرژی بارندگی کلی که توسط زمینهای طبیعی دراین دوره ۴ ماهه دریافت شد یک مقدار ۰٫۷۵ joules / cm2 را به وجود آوردند. سه زمین ( هر کدام ۶۰ در ۶۰ سانتی متر ) برای هریک از ۶ عملیات مشخص شدند. یک وسیله ای برای اندازه گیری زبری سطح ، یک شبیه ساز باران و تجهیزاتی برای اندازه گیری انتقال پوسته در محل و جریان آب برای مطالعه مورد نیاز بودند.
زبری سطح خاک :
یک شاخصی از زبری سطح خاک ترتیب کلوخ‌ها و فضاهای درون کلوخ را نشان میدهد و ازاینرو میزانی از ذخیره سازی کاهش یافته باران است. انحراف معیار و خطای استاندارد ارتفاعهای چهار گوش به عنوان نشانه‌هایی از زبری سطح خاک مورد استفاده قرار گرفتند. انحراف معیار دراین مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و ارتفاعات با به کارگیری یک وسیله چهار گوش اندازه گیری شدند ساده تر اما دراصل مشابه با آنی بودند که توسط بورول توضیح داده شد. دوازده چهار گوش ۵٫۱‌سانتی متر جدا در یک مقیاس نصب شدند که هر ۵٫۱ سانتی متر درپایین طول هر زمین طولانی ۶۰ سانتی متری حرکت کردند و برای هرزمین ۱۴۴ نقطه اطلاعاتی را ایجاد کردند. اندازه گیری‌های زبری درکلیه زمینهای عملیاتهای ۱و۲و۳ قبل و بعد از باران شبیه سازی شده و در کلیه زمینهای عملیات ۴و۵و۶ بعد از درمعرض بارندگی طبیعی قرار گرفتن انجام شدند.
شبیه سازی باران :
بارندگی با به کارگیری یک افشانک ۸۰۱۰۰-veejet که به نوسان درآمدند شبیه سازی شدند طوری که نمونه اسپری درسرتاسر یک زمین زیر افشانک حرکت کرد. افشانک تقریبا در ۲٫۴m بالای زمین قرار گرفت و ذر فشار ۴٫۱۲N/cm2 برای یک پخش قطره ای معین به کار انداخته شد. شدت بارندگی بادوره اسپری زدن درزمین کنترل شد. شبیه ساز بارندگی شامل یک مجوعه افشانک و یک مکانیسم کوبش میشود که بر روی برج افشانک نصب شدند. ( یک فریم یا قالب افقی که با ۴ پایه پشتیبانی شده است) جزئیات ساخت میتواند از طریق محققان به دست آید. شبیه ساز برای یک شدت میانگین بارندگی درحدود ۸٫۵ cm/hr در مادیسون درجه بندی شد و ویسکانسین یک شدت پیک ۳۰دقیقه ای است با یک فاصله بازگشت ده ساله است انرژی جنبشی این بارندگی شبیه سازی شده ۲۰٫۹ ژول بر سانتی متر بود. این درحدود ۷۳درصد از انرژی بارندگی طبیعی در ۸٫۵ cm /hr توسط هودسون گزارش شد. چنین تقریبی برای اکثر مطالعات فرسایش مقایسه ای کافی

 

درنظرگرفته شد. خاکها در معرض ۸٫۵cm /hr بارندگی شبیه سازی شده قرار گرفتند تا جریان آب ثابت شود. یک میزان جریان آب ثابت ممکن است زمانی رخ دهد که میزان کاربرد آب از انتقال آب درحالت اشباع زیادتر میشودو ازاینرو به طور ضروری با پوسته شدن سطح ارتباط ندارد .هرچند اندازه گیری‌های درمحل انجام شده در این مطالعه رخداد شرایط پوسته زیر اشباع نشده رادرطول جریان ثابت آب نشان داد و اینها میتوانند تنها با فرض کردن وجود یک مانع هیدرولیک برای جریان داشتن در سطح خاک ، یک پوسته توضیح داده شوند. مکانیسمهای پوسته شدن سطح فشردگی و آبرفت و رسوب و جهت گیری ذرات که ممکن است منجر به کاهش پرمنفذی خاک یادرتغییرات مهم توزیع منفذی داخل پوسته میگردد قابلیت هدایت هیدرولیک را کاهش میدهد.

تجهیزاتی برای اندازه گیری انتقال هیدرولیک پوسته‌ها:
انتقال هیدورلیک پوسته با یک روش جدیدا توسعه یافته تعیین شدند که از روش آزمایش پوسته مشتق شدند. نفوذسنج استفاده شده ارتفاع ۱۰ سانتی و قطر داخلی هفت و نیم سانتی داشت واز ورق فلزی ضخیم یک و نیم میلیمتری ساخته شدند. استوانه یک لبه دوونیم سانتی متری وسیع داشت که ۴ پیچ ماشینی با فاصله برابر به هم جوش خوردند. یک لایی لاستیکی برروی لبه متناسب شد که یک درزگیر ناتراوا را تهیه کردند و قتی که سرپوش یا کلاهک پرسپکس برروی استوانه پیچ میشود. یک حفره کشش سنج ۰٫۶۵cm قطر در ۷٫۵cm بالای استوانه حفاری شد. کلاهک استوانه پرپکس تقریبا ۱سانتی متر ضخامت و ۱۲٫۵cm قطر داشت. علاوه بر منافذی که با پیچهای لبه استوانه متناسب میشوند همچنین یک مدخل آب ویک دریچه هوا در کلاهک وجود داشت که بعدی درطول پرکردن استوانه مورد استفاده قرار گرفت. درطول عملیات مدخل آب به لوله ای متصل شدکه آب ازآن طریق از یک لوله شیشه ای درجه دار ( بور ت ) جریان پیدا کرد که یک وسیله ماریوت برای تنظیم کردن سر فشار آب در پوسته داشتند. کشش سنج‌های استفاده شده با کلاهک‌های سرامیکی منفذ دار به طول ۵cm و قطر خارجی ۶میلی متر و یک منفذ ۰٫۸ Mm ازنوع t‌ بودند .روشهای ساخت و نصب کشش سنج‌ها به طور جزئی توسط بوما بحث شدند. انتقال پوسته با اندازه گیری جریان از طریق پوسته زیربار آبی مثبت با یک نیروی بالقوه رطوبتی زیر پوسته با حالت ثابت تعیین شد. پوسته با ضخامت Zc اشباع شد به شرطی که پتانسیل رطوبت ازمقدار ورودهوای پوسته تجاوز نکند. جریان qc معادله زیر است.
Qc= – kc( h0 + zc-M /zc) که h0 بار آبی با فشار مثبت دربالای پوسته و kc‌انتقال هیدرولیک پوسته درزمان اشباع است .اگر h0 و Zc درارتباط با پتانسیل رطوبت زیر پوسته نا محسوس باشد ازاینرو qc=kc- M/Zc= C.M میباشد درجایی که C=Kc/Zc میباشد. بعد ازاینکه زمینها به طور کافی بعد از بارندگی مصنوعی زهکشی شدند ستونها با ابعاد استوانه تراوش سنج کنده شدند. دربالای ستون قطر برای جلوگیری کردن از ترک خورن پوسته درزمان متناسب شدن استوانه دراطراف ستون کاهش یافت. خمیر سنگ گچ برای درزبندی کردن لبه پوسته با دیواره استوانه جهت جلوگیری کردن از جریان مرزی مورد استفاده قرار گرفت. جریان qc=Q/A درجایی که Q میزان جریان حجم در حالت ثابت ازطریق پوسته است که به عنوان جریان خارجی بورت درواحد زمان با تراوش سنج استوانه پرشده از آب اندازه گیری شد.A یک منطقه مقطعی پوسته است. پتانسیل رطوبت زیر پوسته

درمحل با یک رطوبت سنج خاک اندازه گیری شد.در خاک زبر شخم زده شده انتقال پوسته دربالای کلوخ‌ها و در فضاهای دورن کلوخ اندازه گیری شد. این وضعیتها قبل از کاربرد بارندگی شبیه سازی شده تعیین شدند. درکلیه زمینهای دیگر که باران طبیعی یا شبیه سازی شده را دریافت میکنند سه وضعیت با اندازه گیریهای تصادفی صورت گرفت. یک پوسته با یک انتقال نزدیک به میانگین سه برای تحلیل ریخت شناسی انتخاب شد. توده‌های کوچک خاک به طور دقیقی درزمین نم

نه برداری شدند و با هوا خشک شدند. بخشهای نازک به طور طبیعی با سطح خاک برش داده شدندو با توضیح اوانس و بول آماده شدند.
جریان آب :
جریان آب ازبارندگی درزمین حاصل میشود و با تجهیزات زیر جمع آوری میشود. یک قالب با ورقه فلزی منطقه زمین را ازبقیه خاک جدا میکند .قالب ۶۰در۶۰ سانتی متری بود وارتفاع ۲۰سانتی متری داشت و درجلویش یک لبه داشت که شیب پایینی داشت. بالای جلوی قالب با سطح میانگین سطح خاک با آب شسته شد طوری که جریان آب مستقیما از سطح زمین ازطریق لبه به یک ابرو جریان پیدا کرد که به طرف شیشه‌های جمع آوری شده ۹۰میلی متری هدایت شد. جریان آب به طور دائمی هر۵دقیقه جمع آوری و اندازه گیری شد. فقدان خاک با اندازه گیری محتوای خاک جریان آب تعیین شد. روش آب سنج برای به دست آوردن بافت اصلی خاک مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج :
نتایج درجدول‌های ۱تا ۳ به عنوان انحرافات میانگین و معیارشان ارائه شدند. اختلافات توضیح داده شده مهم به ۹۵درصد سطح احتمالی ارتباط دارند. اگر پایینتر باشند درصد نشان داده میشود. برای آسان کردن بحث‌ها ترکیباتی از عملیات شماره گذاری شدند و به جدول یک اشاره میکنند.
زبری سطح خاک :
نشانه‌های زبری اندازه گیری شده و انحرافات معیار آنها درجدول یک گزارش شدند. نتیجه گیری‌های زیر میتواند گرفته شود و دوروش اول به ویژگیهای قبل از بارندگی وآخرین روش به اندازه گیری‌های پس از باران ارتباط دارد . ۱- شاخش زبری به طور مهمی طبق انتظار درعملیات سرسری شخم زدن بالاترین است. Disking و کلوخ شکنی هرتاثیر مهم چرخش پوشش چمنی را برروی زبری سطح ازبین بردند. ( مقایسه کردن ۱و ۳ درجدول ۱) اختلاف درزبری بین شخم و کلوخ شکنی دیسکی شخم زدن بعد از بی حفاظی دربرابر بارندگی شبیه سازی شده مهم نیست. هرچند اختلاف بعدی در۸۰درصد از سطح احتمالی مهم است. ازاینرو ذخیره سازی کاهش یافته ازآنجائیکه به زبری ارتباط دارد تحت شرایط طبیعی دوام بیشتری دارند احتمالا زیرا بارندگی طبیعی متناوب است و نسبت به بارندگی شبیه سازی شده دراین مطالعه فرسایش کمتری دارد .
پوسته شدن :
انتقالات پوسته که درجدول ۲گزارش شد به طور مهمی در عملیات ذرت کلوخ شکنی دیسک شخم زنی درمقایسه با عملیات پوشش چمنی بیشتر بود. زبری قبل از بارندگی به علت کشت دردو عملیات مشابه بودند اختلافات در انتقالات ازاینرو ممکن است با چرخش محصول ارتباط داشته باشد. درعملیات سرسری شخم زدن انتقال دربالاها بیشتر از اینهایی است که در دره‌ها اندازه گیری شدند. این نتایج مهمی برای نفوذ به خاک شخم زده شده دارد که به طور اصولی ازطریق دره‌ها رخ میدهد. انتقال کم پوسته ثابت که دردره شکل گرفته است نشان میدهد که زمانیکه ذخیره کاهش یافته یک بار آبی با فشار مثبت را فراهم میکند که مساعد نفوذ است انتقال پوسته نسبتا کم نفوذ را کاهش میدهد. پوسته‌های نازک دربالا‌های مصالح دانه ای درعملیات ۲ ظاهراً با جریان آب رسوب میکنند و منافذ بزرگتری را وصل میکنند که به طور اولیه با سطح خاک امتداد

می‌یابد. قالب طبیعی خاک با منافذ رویه نرم بین دانه‌های لای مشخص میشوند. فشردگی سطح رخ نمیدهد زیرا ترتیب طبیعی ذرات اولیه اجازه انباشتگی نزدیکتر را نمیدهد. درعوض مصالح دانه ای ریز کوچک به محض اثرباران از خاک جدا میشوند وبا کاهش یافتن میزان جریان آب با آب پایین اطراف کلوخ‌های رسوب کرده حرکت کردند. این پوسته‌های نازک متشکل از مصالح دانه ای خیلی کوچک با لای خیلی نرم و ترکیب داخلی خاک رس و ماده آلی بودند. بعدی به پلاسمای خاک اشاره دارد .حذف حتی چند منفذ نسبتا بزرگ میتواند به طور شدیدی میزان تراوش را کاهش دهد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد