بخشی از مقاله

ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)


معرفی عملکرد
فهرست
1- خلاصه
2- قابلیت تکنولوژی اصلی
3- ساختمان و برنامه کاری ماشین جوش صفحه مش
4- نصب ، تنظیم و دستکاری
5- اخطار


6- حمل و نقل و بالا گذاشتن
7- دلیل عملکرد بد
8- گارانتی
1- خلاصه
تجهیزات سری DNW از جوش الکتریکی مش ، جوشکاری اتوماتیک مش براساس جذب تکنولوژی پیشرفته در داخل و خارج کشور می باشد .
مزیت های این ماشین
1- قفسه اصلی بوسیله صفحات فلزی ضخیم و قطعات فولادی است و این مطمئن می سازد که سازه اصلی از محکمی و فشردگی خوبی برخوردار است .
2- ارگانیزم ارسال پود (سیم پود) جدید است و ارسال کننده به صورت اتوماتیک سیم را به صورت مرحله ای انجام می دهد و این سازه فشرده و منطقی است .
3- طراح مش قابلیت قبول تجهیزات با کششض متصل را دارد و تنظیم مش آسان است برای درست کردن ابعاد سوراخ و اندازه دقیق و سریع شبکه
4- برای جوش سوراخ قطعات گوناگون ممکن است و اندازه سوراخ ها قابل کنترل است . تنظیم بر مبنای تجهیزات مختلف است پس این شرایط راحتی است برای تغییر ابعاد سوراخ و قطعات و کار را برای جوش مشهای مختلف ممکن میسازد .
5- جوشکار دارای مبدل با کیفیت است و فشار الکتریکی از نوع کلاس 8 می باشد بنابر این محدوده سیم جوشکاری وسیع می باشد .
6- بنا به درخواست ظرفیت مبدل مصرف کننده و کاهش ناگهانی برق ما می توانیم یک راه جدید را انجام دهیم که کنترل برق یک زمان جوشکاری را قبول کند و فرافکنی برقی جدا داشته باشد .
7- سیستم جوشکاری قابلیت قبول تکنولوژی کنترل همزمان را دارد . زمان جوشکاری و مرکز کنترل جوشکاری کنترل می شود بوسیله کارت الکتریکی دیجیتالی ، پس از دقت بالایی برخوردار است .
8- تجهیزات کنترل طول مش با شمارشگر الکتریکی انجام می شود و مدیریت و کنترل آسان است ، و همچنین کنترل ماشین برش امکان پذیر است و طول ابعاد مش با ابعاد مناسب می باشد .

 

2- اطلاعات فنی اصلی و پارامتر کار
اطلاعات فنی اصلی
منبع قدرت (برق) = 380/220v+/-10%3phase , 50 hz
رانش موتور : 2.2 kw
قدرت جوشکاری: >= 100kvA ( حجم مبدل)hz/380 50
مبدل جوشکاری HWB100 kvA *2


قطعه کابل جوشکاری : 70*3 میلی متر مربع سیم مسی (فاصله بین ماشین و مبدل برق نباید بیشتر از 200 متر باشد ) 20*1 میلی متر مربع خط آلومنیوم (استفاده از خط صفر )
سیم جوشکاری : کنترل همزمان سیلیسیوم قابل کنترل
مسیر فشار : تغییر طول میله اتصال کششی و جهش بالایی الکترود
فشار جوشکاری الکتریکی : مبدل جوشکاری کلاس 8
زمان جوشکاری : 100ms- 10ms
مسیر تراکم : تغییر طول تیر فشار و مقدار تراکم جشمه الکترود بالا
تغذیه سیم تار : فرستادن سیم تار به صورت اتوماتیک و مرحله ای
پارامترهای اصلی کار
قطر سیم :3 φ 2 - φ
سرعت جوشکاری : 40-0 زمان در دقیقه (سرعت مرحله ای)
نیاز ماشین جوشکاری : برمبنای ساختمان کربن GB/TT00-89 چین T Q195F سیم فولادی با کربن پائین طرح سیم مواد گرم با کشش 250-392 N/m2 سطح باید تمیز باشد بدون زنگ زدگی و آلودگی دیگر
محدوده مش : 50 *50~150*150 میلی متر
3- ساختمان اصلی ماشین جوشکاری و برنامه کاری ماشین جوشکاری
ساختمان اصلی ماشین جوشکاری : تدارک برخورد جمع شده ، مکانیزم طراحی مش ، مبدل جوشکاری ، فشردن الکترود بالای ستون ، ساختمان پایه الکترود پائین ، ساختمان زبانه سیم ، ساختمان پائین رونده سیم ، ماشین برش مش ، تمام وسایل بالا روی ماشین صفحه مش موجود هستند . ساختمان ماشین بسیار محکم است و برقراری ارتباط بین ماشین و کار خوب است . ساختمان اصلی و برنامه کاری :
ماننده پیوست 1 :

3- نصب ، تنظیم و دستکاری
1- نصب
نصب تجهیزات باید روی سطح صاف باشد و نیازی به محکم کردن با پیچ نیست
1-2 تنظیم
این ماشین قبل از تحویل دقیقاً تنظیم شده است قسمتهای مهم مخصوصاً کلید های اعلام کننده کارکرد عادی دارند و استفاده کننده نیازی به انجام تعمیرات غیر ضروری برای داشتن تنظیمات خوب در درخواست با توجه به کارهای غیر ضروری ندارد .
2-2 استفاده کننده نیاز دارد به دانستن اینکه چگونه تنظیم کند این تجهیزات را در هنگام استفاده
3-2 تنظیم نقطه پائین الکترود


1- نقطه پائین الکترود تنظیم می شود در الکترود ارسال شده صفحه الکتریکی پائین ، الکترود ارسال شده صفحه الکترود پائین یک ترکیب ارسالی صفحه مسی است (دوتکه)ودر صفحات محافظ است ، شل بودن پیچ الکترود پائین ممکن است باعث حرکت یا از جا بلند شدن شود .
2- تمام سطح مواد مسی باید تمیز و قابلیت انتقال برق را داشته باشند . اگر انتقال الکتریسته مسی خاموش بود ممکن است باعث ایجاد جریان الکتریکی هنگامی که الکترود پائین در صفحه مسی پائین باشد شود . نقطه عرضی جوش ناپذیر در الکترود بالا و یک الک

ترود بالا از حلقه است . الکترود پائین زیر انتقال دهنده الکتریکی مسی دو عدد است و قصد جوشکاری طولی و عرضی مش را دارد . ممکن است الکترود پائین دو عدد نباشد در این زمان متصل کنید یک نقطه سر را به نقطه مشابه الکترود بالا ، نقطه دیگر متصل شود به اتصال دهنده الکتریسته مسی برابر الکترود پائین و این شکلها حلقه ای است .
3- این ماشین جوشکاری یک زمانه است و زمانهای دیگر گنترل شده است . بطوریکه مشهای مختلف باز شده اند امکان رخ دادن اتصال یک الکترود پائین میان کنترل دوتایی هنگام نصب ماشین وجود دارد و این موقعیت مجاز نیست .
برای جلوگیری از موقعیت بالا وقتی طول سیم مسی جلو وعقب مختلف باشد ، ما می توانیم الکترود پائین و الکترود پائین حلقه ای شکل را مدار را با تغییر سطح زمان یکسان بسازیم و اگر این حالت ممکن نبود اضافه کنید 0.50 میلی متر سیم مسی بین ردیف متصل شده مس و اضافه کنید 0.50 میلی متر صفحه عایق شده بین ردیف غیر ضروری متصل شده مس .
تنظیم فاصله تار (سیم)
1-تنظیم خط لوله : این بدون عیار است ، هنگام تغییر قطعه سیم ها ضروری است جایگزینی بدون عیار که قطر داخلی آن بزرگتر از 0.8 -0.3 میلی متر است از قطر سیم . سیم های ضخیم لا اعداد بزرگ و سیم های نازک اعداد کوچکی را قبول می کنند .
2- شل کردن بولت (پیچ) محکم از خط لوله و حرکت دادن به محل صحیح و پائین بولت بر اساس فاصله تار است . خط لوله درباره قسمت دقت سوراخ مش است ، اگر تنظیم مناسب نباشد فاصله خط سیم از صفحه مش مختلف است .


تنظیم نقطه الکترود بالا
1- تنظیم فاصله نقطه الکترود بالا : برمبنای فاصله درخواستی تارهای صفحه مش و مکان نقطه الکترود پائین است . شل نمودن ضروری مقطع محکم پیچ نقطه الکترود بالاو حرکت دادن به محل مناسب ، پیچ پائینی دیگر با بررسی کردن الکترود بالا انعطاف پذیر است تا پیچ مستحکم پائین .
2- تنظیم سطح الکترود بالا : فاصله تمام الکترودهای بالا باید را به تیر بالا رساند و پائین نیز همین گونه است . تنظیم فشار الکتنرود بالا بر اساس قطر سیم جوشکاری و چرخش پیچ پائین است . وقتی چرخش در جهت عقربه های ساعت باشد فشار زیاد می شود و وقتی چرخش یرعک

س باشد فشار کم می شود .
6-2 تنظیمات برای ثابت کردن آهن ربا
1- هنگام نصب آهن ربا شما باید میله های فلزی را به صورت صاف و سیم نازک درآورید و وقتی آنها در یک خط صاف نیستند صفحه مش صاف نمی شود و دارای برآمدگی هایی است در دوطرف
2- قراردهید تارهای صاف سیمی را روی میله فلزی و مراعات کنید تنظیمات را که تارهای سیمی در مرکز نقطه الکترود پائینی باشند / اگر در مرکز نبودند باید تنظیم شوند
روش تنظیم کردن شبکه کششی
شما م یتوانید تنظیم کنید گیره شبکه کششی را قبا از نصب لوله سیم جلو و محکم کنید آهن ربا را با اندازه مش جوشی ، یک سیم صاف را گرفته و انتهای آنرا بداخل لوله سیم جلو بکشید و انتهای دیگر را در شیار با گیره شبکه کششی . و کنترل کنید آیا اندازه زاویه سیم و آهن ربای نصب شده قائم است یا نه ؟ اگر زاویه قائم بود خوب است و اگر قائم نبود دو گوشه صفحه مش مساوی نیستند .
2- در هر گیره شبکه کششی سه ردیف قلاب وجود دارد ، حرکت دهید اولین ردیف قلاب را برای بستن جلو به انتهای محکم شده به اندازه پیوستگی با لبه صاف یا سیم نازک و قرار دهید همه قلاب ه را دریک خط صاف ، دومین ردیف قلاب ها باید دارای دو اندازه چشمه مش از اولین ردیف باشد ، سومین ردیف باید دارای دو اندازه چشمه مش از اولین ردیف باشد.
3- دو انتهای میله شبکه کششی باید نگهداری کند جهت مسیر را با دسته میل لنگ ، اگر اینگونه نبود صفحه مش بع راست یا چپ حرکت میکند هنگامی که صفحه مش کشیده می شود .
4- ضربه شبکه مش (تنظیم اندازه مش)
ابتدا حرکت دهید بولت تنظیم شده را از بلوک ثابت خارج از دسترس ضربه و خالی کنید دوسر گرد آنرا برای روش کوچکتر، هنگام ضربه می توان جلوگیری کرد از برخورد کف هر شبکه کششی ، شما می توانید تعویض کنید ضربه کششی را بوسیله تنظیم اتلکتریکی بلوک خارج از مرکز . حرکت دهید بولت ها را در جهت حرکت عقربه های ساعت را جهت افزایش ضربه و اندازه شبکه کششی تنظیم می شود با گریز از مرکز در دو انتها ، مطمئن شوید که دو انتهای ضربه مساوی هستند اگر این چنین نبود صفحه مش به یکی از انتها ها حرکت می کند و ضربه باید بیشتر از 10 میلی متر باشد از مش جوشی ، اگر همه چیز خوب بود مهرها را دوباره ببندید .


5- تنظیم زمان شبکه کششی
بواسطه این گفته رابطه بین دسته میل لنگ شبکه کششی و ماشین اصلی وابسته حرکت است و می توان گفت رابط دسته میل لنگ است .ماشین اصلی را بوسیله دسته حرکت دهید وقتی که الکترود بالا دارای فاصله دو سیم با الکترود پائین است ، حرکت ماشین را متوقف کنید ، دسته میل لنگ باید در کف پائین موقعیت مرکز شبکه کششی باشد . اگر اینگونه نبود زنجیر اتصال را بازکنید و حرکت دهید میله کششی را به موقعیت بالا و سپس متصل کنید زنجیر را دوباره .
6- تنظیم موقعیت شبکه کششی
ماشین را با دست به مرکز کف پائین حرکت دهید (بیشترین فاصله بین الکترود و کف ) و متوق

ف کنید حرکت را تا اندازه فاصله بین میله تنظیم شود و این ردیف قلاب با متر مربع است ، فاصله باید متناسب با اندازه مش به اضافه 5 میلی متر باشد ، 5 میلی متر نسبت فشرده شده تنش کششی میله اما توجه داشته باشید وقتی گیره حرکت میکند به انتهای بالای نزدیکترین الکترود ممکن است لمس نکند الکترود یا مکان دیگر را ، اگر روش موضوع کوچک بود باید سطح دیگری برای آن رها کنید .
7- هدایت کنید ماشین را با دست ضربه کششی را در کفائین ایجاد کنید و حرکت دهید 5 میل متر و اندازه فاصله کف واولین ردیف قلاب روی کف می باشد . این باید متناسب با تار مش باشد ، در حقیقت شما باید تنظیم کنید پیچ ثابت شده را دست بر اساس ابعاد نهایی تار با درخواست های بالا .
2.8- تنظیمات در مورد زمان ضربه
1- هدایت کنید ماشیتن را با دست و پائین بیاورید الکترود بالا را به محل تعیین شده بالا تقریباً 10 میلی متر پائین تر از چرخ میله اصلی ، آنها را برابر کنید بین ریشه پائین از چرخ و بازوی بالا و بعد این را ببندید .
2- این خوب نیست که که ضربه دستی زود بیاید ، زیرا ممکن است قبلاً جوش شده باشد تار سیم . این خواسته نتیجه دقت تار سیم است . اگر قالب تار سیم کف ثابت بد باشد فشرده می شود با الکترود بالا و باعث خرابی قسمتی می شود اگر گیره دستی کند باشد .
2.9- تنظیمات روش های برداشتن تار سیم.
1- تنظیمات سیم چرخ نگهدارنده
پیچ محکم چرخ سیم پائین رونده را شل کنید ، صفحه سیم را به پائین حرکت دهید و تار سیم را داخل دهانه سیم پائین رونده قراردهید فقط یک بار ( 1 میلی متر شکاف تقریبی)
2-الکترود بالا را با دست تا 1/3 بالا ببرید (دور از نقطه ساکن بالا ) دندانه میله اصلی را شل کنید ، پیش آمدگی روی دندانه را بر مبنای بازوی بالا درست کنید و آنرا ببندید و تنظیم زمان سیم پائین رونده را تمام کنید ، بروید برای حرکت ماشین اصلی برای ایجاد الکترود بالا روی مرکز ثابت بالا .
پیچ مجهز نشلن دهنده روی کلید اصلی را تراز کنید با کلید نشان نزدیکی سیم پائین رونده و پیچ را ببندید ، فاصله بین کلید و نشان دهنده باید 3 تا 5 میلی متر باشد .


تنظیم زمان جوشکاری
1- هنگامی که الکترود بالا به مرکز ثابت پائین حرکت می کند ، پیچ علامت جوشکاری میله اصلی را شل کنید ، کلید علامت نزدیک جوشکاری را تراز کنید و سپس پیچ را ببندید ، سپس شیار کلید نزدیک و علامت بالا را 3 تا 5 میلی متر تنظیم کنید .
2- تنظیم زمان جوشکاری خیلی مهم است و همچنین نادیده گرفتن آن نیز آسان است ، اگر تنظیم غیر منطقی باشد اثر جوشکاری تدریجی است و در تمام مراحل پرتاب جرقه داریم و همچنین کیفیت جوشکاری نزول می کند .


2.11 - تنظیمات برای صاف کردن تار سیم
وقتی قطر و سختی سیم تغییر کند ، صافی باید بر این مبنا تنظیم شود یا وقتی که تار سیم پیچ خورده یا میشکند دارای 5 باریک شدگی ازبین رونده در صافی می شود . آنها به شکل M توزیع شده اند ، دو پیچ کششی میگیرد نقطه ثابت را . تنظیم کششی باعث از بین رفتن سکون در مرکز می باشد ، فقط تنظیم سه نقطه ثابت میانی خوب است . اگر درجه خیلی زیاد بود سیمها خیلی راحت می شکنند و اگر درجه کم بود سیم خورده می شود و دارای جوش مختلفی است .
اخطار : صافی در سرعت بالا چرخشی است ، مطمئن شوید تمام مهرها و بولت ها بسته شده اند و نصب شده اند در پوشش قبل از کار . پرتاب مهره ها با بولت خطرناک می باشد .

3- معرفی تکنولوژی سیستم کنترل
این ماشین مرکب از موتور اصلی ، کنترل جوشکاری ، جوشکاری ، موتور مرحله ای و کنترل اتوماتیک برش مش است (مانند دیاگرام )
3.1 - موتور اصلی مرکب از کلید قدرت - کلید ایست - کنترل حمایت موتور اصلی - ماشین لمسی هدایت و کنترل است . کلید قدرت Power) ( را فشار دهید ، ماشین لمسی کنترل باز و بسته می شود به صورت اتوماتیک . موتور اصلی وقتی جریان برق به آن می رسد حرکت می کند ، هدایت کننده می چرخد و ولتاژ 90-0 ارسال می کند موتور اصلی به ولتاژ جواب می دهد و سرعت موتور اصلی ثابت می شود ، با فشار دادن کلید ایست (Stop) ماشین کنترل لمسی می ایستد و موتور اصلی کار را متوقف می کند .
3.2- ساختمان کنترل جوشکاری مرکب از ، مبدل-سیلیسیوم کنترل - کلیدهای شماره ای - زمان جوشکاری -د مبدل همزمان و صفحه خط جوشکاری است . کاهش ولتاژ سیگنال همزمان بداخل جوشکاری است بعد از اینکه مبدل همزمان ولتاژ را تغییر می دهد . سیگنال همزمان کنترل می شود بوسیله صفحه خط جوشکاری و فرم سیگنال جوشکاری همزمان رها شده است ، پس از آنکه کنترل سیلیسیوم جوشکاری را ایجاد می کند . رفتارهای جوشکاری هنگامی که بیرون می فرستد سیلیسیوم جوشکاری ولتناژ را بیرون میفرستد به داخل مبدل جوشکاری جریان برق جوشکاری با 3 دسته با کلاس 8 تنظیم می شود . زمان جوشکاری از 10 تا 100 است . زمان جوشکاری از میان کلید شمارنده از نقشه کنترل طولانی تر است اگر عدد صفر باشد و وقتی که عدد 1 باشد زمان جوشکاری کم است .
3.3 - موتور جهش مرجحله ای مرکب از موتور مرحله ای - راننده موتور مرحله ای - کلید لمسی فرود سیم و صفحه کلید فروبردن سیم است . وقتی ماشین مقدماتی فرود سیم صفحه فرو بردن سیم بسته می شود صفحه فرو برنده سیم کار را شروع میکند سپس جهش موتور مرحله ای متوقف می شود و موتور مرحله ای متوقف می شود . سرعت گردش موتور مرحله ای از میان پتانسیل الکتریکی ماشین از صفحه خط جوشکاری باید تنظیم شود و گرنه جهش سیم را خواهیم داشت
کلید لمسی وجود دارد روی مانیتور جهش سیم ، این می تواند متوقف کند از صفحه جوشکاری بدون سیم
3.4- سیستم کنترل برش اتوماتیک شبکه دربرگیرنده کنترل برش مغناطیسی - تست طول مش - ماشین شمارنده برش طول مش که شمارش میکند در طول شبکه جوش در هر زمان . وقتی کنترل طول مش اندازه مورد نظر را اندازه گیری کرد برش شبکه بوسیله ماشین برش شبکه انجام می شود ، بعد از کامل شدن جوشکاری قطعه شبکه ، کنترل طول بازیابی می شود و حاضر می شود برای اندازه گیری قطعه بعدی


شمارنده ماشین حاضر می شود در محل ، پوشش حفاظتی پلاستیکی روی کنتر را باز کنید و از این طریق می توانید هدایت کنید با + یا - در قسمت عددی
در قسمت راست کنتر برای تنظیم کلبد (reset) بعد از تنظیم فشار ندهید ، در سمت چپ کنتر ، گروهی از اعداد مانند 100* " 10* " 1* مشاهده می شوند ، چندین قسمت عددی برای مثال قسمت عددی مربوط به سمت راست (0010) و سمت چپ(10*) است به معنی 100 زمان جوش ، قاعده شبکه
زمان برش تنظیم می شود با تعدیل توان (برق) زمان برش روی صفحه مدار جوشکاری
3.5 - استفاده از جعبه کنترل الکتریکی


درب جعبه کنترل الکتریکی را باز کنید ، شما می توانید مشاهده کنید انتهای متصل شده قرار گرفته در پائین آنجا که قرار گرفته منحنی برق 380V/3P/50HZ و در اتصالهای دیگر خط صفر است . سعی کنید برای هدایت بعد از ورود برق و کنترل کنید نوبت چرخش را که به سمت راست باشد ، اگر وارونه باشد تعویض کنید 2 درجه از 3 درجه را (اخطار: هنگام کار درب جعبه برق را باز نکنید ) . نشان دهنده قرمز روی سطح صفحه برق نشان دهنده قدرت کار قطعه مدار می باشد ، نشانگر های سبز برای جوشکاری است ، کلید پائین باز و بسته می کند منبع تغذیه مدار را .
کلید کد مناسب برای آخرین زمان جوشکاری است ، حمایت کننده منبع قدرت (5AS) است پس سریعتر است و میکرو متر بازیابی می کند کلید را .
تلاش کار
شرکت ما اشکال زدایی کرده است از ماشین با دقت در کارخانه از روی درخواست مشتری قبل از رسیدن مشتری ، هنگام رسیدن مراجعه مشتری هر قسمت را کنترل کرده و جایی را که جابجا یا شل شده باشد را پیدا نمی کند ، بنابر این شما می توانید سریعاً کار را انجام دهید .
در حالت غیر طبیعی یا شل شدگی شما می توانید تنظیم کنید بنا به دستور قسمت دستکاری و سعی کنید انجام دهید با مراحل زیر
4.1- در ابتدا اضافه کنید روغن را در محل دور اصطکاکی
4.2- روشن کنید کلید را ، مولتی متر اندازه گیری می کند ولتاژ برق را ، این محدوده باید مطابق با محدوده 340V تا 380V باشد و گرنه متوقف کنید این مرحله را
کلید قدرت (برق) جعبه کنترل جوشکاری را باز کنید ، جوشکاری از کلید کنترل را ببندید ، تنظیم کننده موتور اصلی را به کمترین مقدار تنظیم کنید ، کلید (Start ) را برای روشن نمودن موتور اصلی فاشار دهید ( اگر کار نمی کرد سیم ها در مخزن سیم کنترل کنید ) به آرامی کلید تنظیم سرعت موتور اصلی را بچرخانید و مشاهده کنید کیفیت هدایت نرمال موتور اصلی صحیح است و قسمت دیگر شبکه ماشین به هم می خورند با قسمت دیگر .
4.4- براساس شماره سیم اندازه مش باز می شود و ولتاژ برق منبع تغذیه در حد جریان عادی مبدل جوشکاری خوب است (پائین از حد ممکن) و آخرین درجه زمان جوشکاری (کوتاهتر از حد ممکن)
اخطار: جریان الکتریکی که درمبدل جوشکاری تنظیم شده است سری است و باید به زیر حالت برش قدرت انتقال داده شود .
4.5- تار سیمی حاضر شده را داخل مخزن سیم (تار) قرار دهید و مطمئن شوید آنها در خط هستند کلید (testing) را برای پائین آمدن مخزن فشار دهید و چرخ نگهدارنده سیم را کنترل کنید خوب باشد .
4.6- قرار دهید سیم ها را برای جوشکاری از میان لاستیک انتقال سیم و از طریق الکترود پائین تر و کلید (test) را فشار دهید برای پائین آمدن سیم ، اولین سیم پائین می آید در موقعیت ، قلاب موتور اصلی را روشن کنید و به آرامی کلید تنظیم سرعت را بجرخانید وقتی که الکترود از نقطه ثابت بالا پائین آمد کلید جوشکاری را باز کنید ، الکترود بالا ادامه می هد پائین آمدن را تا نقطه ثابت پائین و

به جوشکاری فشار می دهد ، بعد از جوشکاری اولین سیم در اولین ردیف گیره شبکه کششی روی میز قرار می گیرد . روی جوشکاری رشته چهارمین رشته جوشکاری بعد رشته کششی له طرف تراس شبکه اولین ردیف کشیده می شود با قلاب بالا ، پس می توانید علامت بزنید روی آخرین تار جوشکاری
4.7- در عملیات پیشرفت گردش ، عملکرد هنگامی که قسمت های دیگر کار می کنند کارکنان باید نگاه کنند به داخل ماشین در هر زمان که نرمال است یا نه . و همچنین جوشکاری اندازه مش در

نقطه نگهداری و توجه تنظیمات
1- نزدیک نشوید و لمس نکنید چرخ دنده کار را ، شیار گرد ، زنجیر گرد ، تسمه چرمی و زنجیر را ، نزدیکی به ماشین باعث دادن واکنش به بدن و شوک الکتریکی یا قسمت های دیگر یا وسایل داخل مبدل و غیره می شود . گرفتن قسمت رسانا ولتاژ برقی خطرناک می باشد .
2- دست را در قسمت های دیگر نزدیک الکترود بالا قرار ندهید هنگامی که در حال افزایش فشار است یا در فضای بین الکترود بالا و پائین .
3- دوشاخه اتصال مبدل را بیرون نکشید یا دوشاخه اتصال را در مبدل قرار ندهید و لمس نکنید دوشاخه را با برق ، جعبه محافظ را باز نکنید .
4- پارگی را به سمت پائین انجام ندهید ، لمس کنید برای شکستن دسته و گره زدن برای کنترل جعبه اتصال صفر(اتصال زمین) کنترل دوره ای ایمنی انجام دهید که آیا خط صفر به زمین وصل است یا نه یا خط ایمنی حفاظتی خوب است یا نه
5- وقتی فیوز معیوب داخل جعبه کنترل برق است ، ماشین را خاموش کنید و برق را در ابتدا قطع کنید . بعد از پیدا شدن علت توسط برقکار فیوز باید تعویض شود با مدل دیگر و گرنه ممکن است به آتش سوزی یا سوختگی وسایل بینجامد .
6- تنظیم وسایل داخل جعبه کنترل برق ممونوع است ، لمس ابزار قرار گرفته ممنوع است ، سیم فلزی و وسایل متفرقه داخل جعبه کنترل برق و روی جعبه یا قفسه
7- مطمئن شوید تزریق روغن به مقدار لازم باشد ، در بوته لغزنده ، چرخ زنجیر ، جرخ دندها و قسمت های رولی اصطکاکی دیگر با روغن روان . از کارکرد بدون روغن اجتناب کنید . قبل از تزریق روغن روان ماشین باید متوقف باشد ، در قسمت هایی که در حال حرکت تزریق انجام می شود از برخورد به قسمت های در حال حرکت جلوگیری کنید و از روش چکیدن استفاده کنید
8- کارکنان هدایت کننده به علامت حادثع توجه کنند و تمهیدات لازم اولین حادثه را ببینند ، وقتی آنها دارای حادثه غیر عادی بودند ماشین را متوقف کنید و برق را بی درنگ قطع کنید سپس کنترل و آنرا برطرف کنید .


9- هنگامی که میله عملکرد رها شود و ماشین متوقف می شود و برق قطع گردد و کنترل کننده سرعت به حداقل می رسد . اگر مدت قطعی زیاد بود کلید برق کنترل کننده سرعت و قطع کننده کلی باید خاموش شوند ، به جعبه برق نگاه کنید اجازه دهید به عملگرهای نادرست . الکترودهای بالا و پائین باید جدا از هم باشند و اتصال و فشار به هم نداشته باشند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید