بخشی از مقاله

پمپ های هیدرولیکی

وقتی پمپ هیدرولیک کار می کند، دو عمل انجام می دهد. اول، عمل مکانیکی اش در ورودی پمپ خلاء ایجاد می کند که به فشار اتمسفری امکان می دهد تا مایع را از مخزن به پمپ براند. دوم، عمل مکانیکی اش این مایع را به خروجی پمپ می رساند و آن را به سیستم هیدرولیک واردکند.
یک پمپ جریان یا حرکت کایع را ایجاد می کند : فشار تولید نمی کند. جریان لازم جهت گسترش فشار را فراهم می کند که عملی از مقاومت به جریان سیال در سیستم می باشد. برای مثال، فشار سیال در خروجی پمپ برای پمپ بدون اتصال به سیستم صفر است. به علاوه، برای پمپ در سیستم، فشار فقط تا حد لازم جهت غلبه بر مقاومت بار افزایش می یابد.


طبقه بندی پمپ ها :
تمام پمپ ها به عنوان جابه جایی مثبت یا جابه جایی غیر مثبت طبقه بندی می شوند. اکثر پمپ های مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک جا به جایی مثبت هستند.
پمپ جابه جایی غیرمثبت جریان پیوسته ایجاد می کند. هر چند، چون در برابر لغزش لاک و هر داخلی مثبت فراهم نمی کند، بازده اش با تغییر فشار تغییرات قابل توجهی دارد. پمپ های سانتریفوژی و پروانه ای مثالهایی از پمپ جابه جایی غیرمثبت هستند.


اگر دریچه ی خروجی یک پمپ تغییر مکان غیرمثبت مسدود شود، فشار زیاد می گردد و بازده تا صفر کاهش می یابد. اگرچه عامل پمپ کننده پمپ هیدرولیکی وسیله ای مکانیکی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند. نیروی لازم جهت حرکت مایع را فراهم می کند، پس انرژی را انتقال می دهد.
به حرکت ادامه می دهد، جریان به علت لغزش درون پمپ متوقف می گردد. در پمپ های جابه جایی مثبت، لغزش در مقایسه با جریان خروجی حجمی پمپ ناچیز است. اگر دریچه ی خروجی مسدود شود، فشار بی درنگ زیاد می شود تا حدی که عامل یا محفظه ی پمپ از کار می افتد (احتمالاً در صورتی که اول میل گاردان نشکند، منفجر می شود)، با حرکت دهنده ی اصلی پمپ از کار می افتد.
قاعده ی جابه جایی مثبت :
یک پمپ جابه جایی مثبت پمپی است که همان میزان از مایع را برای هر سیکل چرخشی عامل پمپ توزیع می کند. تحویل و توزیع ثابت در طول هر سیکل به علت تناسب مقاومت مشابه بین عنصر پمپ و محفظه ی پمپ امکان پذیر است. به عبارت دیگر، میزان مایعی که در پمپ جابه جایی مثبت از عنصر پمپ می لغزد حداقل است و در مقایسه با توزیع تئوری حداکثری ناچیز است. توزیع در هر سیکل تقریباً بی تغییر باقی می ماند، بدون توجه به تغییرات فشاری که پمپ در مقابل آنها کار می کند. توجه کنید که اگر لغزش مایع زیاد باشد، پمپ به درستی عمل نمی کند و باید تعمیر یا تعویض شود.
پمپ های جابه جایی مثبت می توانند جابه جایی ثابت یا متغیر باشد. بازده پمپ

جابه جایی ثابت در طول هر سیکل پمپ و در سرعت فرضی پمپ ثابت باقی می ماند. بازده جابه جایی متغیر با تغییرهندسه ی محفظه تغییر می کند.
نامهای دیگر برای توصیف این پمپ ها شامل هیدروستاتیک برای جابه جایی مثبت و هیدرودینامیک برای جابه جایی منفی یا غیرمثبت است. هیدرواستاتیک بدان معناست که پمپ انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند و مقدار و سرعت مایع به طور قابل قیاسی اندک است. در پمپ هیدرودینامیک، سرعت مایع و جنبش آن زیاد است؛ فشار خروجی در واقع به سرعتی بستگی دارد که مایع با آن سرعت جریان دارد.


پمپ های دو سویه یا پیستونی :
اصل جابجایی مثبت در پمپ نوع پیستونی به شکل خوبی توضیح داده می شود که ابتدایی ترین پمپ جابه جایی مثبت است (شکل 1 ).
به محض گستردگی پیستون، خلاء نسبی تولید شده در محفظه ی پمپ مایع را از طریق دریچه ی کنترل ورودی از مخزن به محفظه رانده می شود. خلاء نبشی به استقرار محکم دریچه یکنترل خروجی کمک می کند. حجم مایع رانده شده به محفظه به علت هندسه ی پوشش پمپ، در اینجا، سیلندر معلوم می شود.
به محض جمع شدن پیستون، دریچه ی کنترل ورودی دوباره مستقر می شود، دریچه را می بندد و نیروی پیستون دریچه ی کنترل خروجی را کنار می برد و مایع را به بیرون پمپ و درون سیستم می راند. در هر سیکل رفت و برگشتی میزان مشابهی از مایع از پمپ بیرون رانده می شود.
تمام پمپ های جابه جایی مثبت حجم مشابهی از مایع را در هر سیکل توزیع می کند (بدون اهمیت به این که چرخشی اند یا رفت و برگشتی).
این خصوصیت فیزیکی پمپ است و به سرعت رانش بستگی ندارد. هرچند، هرچه پمپ سریعتر رانده شود، حجم کلی مایع تحویلی بیشتر می شود.


پمپ های چرخشی یا گردان :
در این پمپ ها، حرکت گردان مایع را از دریچه ی ورودی پمپ به خروجی حمل می کند. پمپ های گردان معمولاً با توجه به نوع عنصری که مایع را حرکت و منتقل می کند طبقه بندی می شوند، طوری که ما از پمپ گردان نوع دنده ای، لوپی، پره ای یا پیستونی صحبت می کنیم.
پمپ های بیرونی – دنده ای :
پمپ های دنده ای را می توان به انواع بیرونی و داخلی تقسیم بندی کرد. پمپ دنده ای بیرونی در شکل 2 مشهود است. این پمپ ها با دنده های سکه ای، مارپیچی، جناغی دنده ای وجود دارند. دنده های سکه ای مستقیم آسان ترین برش را دارند و گسترده ترین کاربرد را دارند. دنده های مارپیچی و جناغی بی صداترند ولی گران ترند.
پمپ دنده ای با حمل مایع مابین دندانه های دو دنده ی توری شبکه ای جریان می یابند. یک دنده با میل گاردان حرکت می کند و چرخ دنده ی میانی را می گرداند. محفظه های شکل گرفته میان دندانه های دنده ی مجاور با غلاف و صفحات جانبی (یا ضخامت فشار) محصورند.
به محض جداشدن دندانه ی دنده در ورودی پمپ خلاء نسبی تولید می شود، مایع در داخل جریان می یابد تا فضا را پر کند و در اطراف خارج دنده ها حمل می شود. چون دندانه ها دوباره در پایان خروجی گیر می افتند، مایع در آن رانده می شود.
کارآیی حجمی پمپ های دنده ای تحت شرایط بهینه تا 93% است. حدفاصله ی مجاز بین وجود دنده، تاج دندانه ی دنده ای و محفظه یا غلاف در هر حجم پمپ شده در فشاری ثابت افت نسبتاً ثابتی به وجود می آورد. این بدان معناست که بازده حجمی در سرعت و جریان ضعیف کم است، پس پمپ های دنده ای باید نزدیک به حداکثر سرعت طبقه بندی شده ی شان کار کنند.


هرچند افت از طریق فاصله ی مجاز با فشار زیاد می شود، این افت یا اتلاف به محض تغییر بازده و سرعت تقریباً ثابت است. برای یک پمپ افت تا حدود 1.5 gpm از صفر تا 2000 psi بدون درنظرگیری سرعت، زیاد می شود. تغییر در لغزش با تغییر فشار وقتی تأثیر اندکی بر عملکرد دارد که با بازده و سرعت های بالاتری کار کند. پمپ دنده ای بیرونی نسبت به آلودگی موجود در نفت به طور قابل توجهی مصرف هستند، این آلودگی درصد فرسایش را زیاد و کارایی را کم می کند، ولی بعید است که توقف و از کار افتادگی ناگهانی رخ دهد.
پمپ های لبی :


پمپ لبی پمپ دنده ای خارجی گردان است( شکل 3 ).
در شیوه پیش رانی دنده ها متفاوت از پمپ دنده ای خارجی متعارف می باشد. در پمپ دنده ای، یک دنده دیگری را پیش می راند. در پمپ لبی، هر دو لب از طریق رانشگر دنده خارج از محفظه ی پمپ، پیش رانده می شوند.
پمپ های پیچی :
پمپ پیچی یک پمپ دنده ای جریان محوری است (شکل 4 ).
یک نوع از این پمپ ها شامل تک پیچ، دو پیچ و سه پیچ است. در پمپ تک پیچ، روتور حلزونی به طور نام مرگزی در استاتور داخلی می چرخد. پمپ دو پیچ شامل دو روتور به صورت موازی در هم گیر کرده است در محفظه ی ماشیت متده با مقاومت های نزدیک به هم می چرخد. پمپ سه پیچ شامل روتور مرکز رانشی با دو روتور چرخ دنده ای میانی درهم گیر افتاده است، روتورها درون محفظه ی ماشین شده با مقاومت های مشابه حرکت می کند.


جریان از طریق پمپ پیچی محوری است و در مسیر روتور نیرو است. مایع هیدرولیک ورودی که روتورها را محصور می کند به محض چرخش روتور محصور می شود. این مایع با چرخش روتورها در امتداد محور به طور یکدست فشار داده می شود و به انتهای دیگر رانده می شود.
توجه کنید که مایع توزیع شده با پمپ های پیچشی نمی چرخد، بلکه به طور خطی حرکت می کند. روتورها مثل پیستونهای بی پایانی کار می کنند که به طور پیوسته به جلو حرکت می کنند. حتی در سرعت بالاتر هم مکثی وجود ندارد. عدم وجود مکث و توقف و این حقیقت که هیچ تما

س فلز نافلز وجود ندارد باعث عمل بسیار بی صدای پمپ ها می گردد.
پمپ های بزرگتر به عنوان پمپ های کم فشار و پر حجم در فشردگی زیاد به کار می روند. دیگر کاربردها شامل سیستم های هیدرولیک در زیردریایی ها و جاهایی است که صدا باید تحت کنترل باشد.
پمپ های دنده ای داخلی :
پمپ های دنده ای داخلی، شکل 5 ، دنده ی داخلی و خارجی دارند. چون ایت پمپ ها در داخل یک یا دو دندانه کمتر از بیرون دارند، سرعت نسبی دنده های داخلی و بیرونی در این طرحها اندک است. برای مثال، اگر تعداد دندانه ها در دنده های داخلی و خارجی به ترتیب 10 و 11 باشد، دنده ی درونی 11 دور می گردد، در حالی که بیرونی 10 بار می گردد. این سرعت نسبی اندک به معنای درصد فرسایش اندکی است. این پمپ ها واحدها ودستگاههای فشرده و کوچکی اند.
پمپ های لاک و مهر هلالی و قوسی :
پمپ دنده ای داخلی هلالی شامل دنده ی درونی و بیرونی جدا شده به وسیله ی مهر و موم به شکل هلال است. چرخ دو دنده در یک مسیر حرکت می کنند. در حالی که چرخ دنده ی داخلی سریعتر از بیرونی می چرخد. روغن هیدرولیک به پمپ در نقطه ای فرو داده می شود که دندانه ی دنده شروع به جدا شدن می کند و به خروجی در فضایی بین هلال و دندانه های هر دو چرخ دنده حمل می شود.


نقطه ی تماس دندانه ی چرخ دنده لاک و مهر را شکل می دهد، همان کاری که فاصله مجاز اندک هلال می کند. هرچند در گذشته این پمپ عموماً برای خروجی های پایین، با فشار کمتر از 1000 psi به کار می رفت، مدل 2 مرحله ای 4000 psi اخیراً موجود است.
پمپ های Gerotor :
پمپ دنده ای داخلی Gerotor شامل یک جفت چرخ دنده است که همیشه در تماس لغزشی اند. دنده ی داخلی یک دندانه بیش از چرخ دنده ی Gerotor دارد. هر دو چرخ دنده در یک مسیر می چرخند. روغن به درون محفظه ای فرو داده می شود که در آن دندانه ها جدا هستند و وقتی تزری

ق می شود که دندانه ها شروع به گیرافتادن دوباره می کنند. مهر و موم با تماس لغزشی ایجاد می شود.
عموماً، پمپ دنده ای داخلی با لاک و مهر فشار نوک دندانه در سرعت کمتر کارایی حجمی بیشتری از نوع هلالی دارد. کارایی کلی و حجمی این پمپ ها مثل کارایی پمپ های دنده ای خارجی در گستره ی کلی مشابهی هستند. هرچند، حساسیت این ها به آلودگی تا حدودی بیشتر است.
پمپ های پره ای :
در این پمپ ها، تعدادی پره در شکاف هایی در یک روتور می لغزند روتوری که در یک غلاف یا رینگ می چرخد. این غلاف ممکن است با مرکز روتور نا هم مرکز باشد، یا ممکن است بیضی شکل باشد. (شکل 6 ).
در بعضی طرحها، نیروی سانتیریفوژی پره ها را در تماس با غلاف نگه می دارد در حالی که پره ها و خارج از شکاف ها با لنگی غلاف رانده می شوند. در یک پمپ پره ای، قرهای سبک پره ها را در مقابل غلاف نگه می دارد. در طراحی دیگر، پین های فشرده شده پره ها را به طرف بیرون فشار می دهند.
در طول چرخش، به محض زیاد شدن غلاف یا فضای بین پره ها، روتور و غلاف، حجم به وجود می آید، و فشار جوی روغن را به درون این فضا می راند، که سمت ورودی پمپ است. به محض کاهش فضا، مایع از طریق دریچه های دشارژ به بیرون رانده می شود.
پمپ های پره ای بالانس و برون بالانس :
پمپ شکل 6 نامتوازن است. چون تمام عمل پمپ در محفظه هایی در یک سمت از روتور شفت رخ می دهد. این طرح بار جانبی را روی روتور تحمیل می کند و شفت را می راند. این نوع پمپ محفظه ی داخلی مدور دارد. پمپ های پره ای نامتوازن می توانند از جابه جایی های متغیر یا ثابت باشند. بعضی پمپ های پره ای ساختار بالانس فراهم می کنند که در آن قالب بندی بیضی شکل دو منطقه ی جداگانه را در سمت های مقابل روتور شکل می دهد، طوری که بارهای جانبی طبق شکل 7 ، موازنه می شوند. پمپ های پره ای بالانس فقط در طرحهای جا به جایی ثابت وجود دارند.
در طراحی نامتوازن حجم متغیر، شکل 8 ، جابه جایی از طریق کنترل خارجی مثل چرخ دستی یا جبران کننده ی فشار تغییر می کند. کنترل رینگ بادامک را حرکت می دهد تا لنگی بین رینگ و روتور را تغییر دهد، در نتیجه سایز محفظه ی پمپ و جابه جایی در هر گردش تغییر می کند.
وقتی که فشار برای غلبه بر نیروی متر جبران کننده به حد کافی زیاد باشد، رینگ بادامک تغییر م

ی کند تا لنگی را کم کند. تنظیم متر جبران کننده فشاری را تعیین می کند که در آن فشار رینگ تغییرمی کند.
چون نیروی سانتریفیوژی برای نگهداشتن پره ها در مقابل محفظه و حفظ مهر و موم محکم در آن نقاط لازم است، این پمپ ها برای سرویس کم سرعت مناسب نیست. کارکرد در سرعت های کمتر از 600 دور در دقیقه توصیه نمی شود. اگر فنرها یا وسایل دیگر برای نگهداشتن پره در خارج از رینگ استفاده شود، کارکرد پربازده در سرعت های 100 تا 200 دور در دقیقه امکان پذیر است.
پمپ های پره ای کارآیی زیاد خود را تا مدت طولانی حفظ می کنند چون جبران فرسودگی پره ها و محفظه اتوماتیک است. به محض فرسودگی این سطوح، پره ها در شکاف های خود بیشتر حرکت می کند تا تماس با محفظه را حفظ کنند.
پمپ های پره ای، مثل انواع دیگر، در واحدهای دوبل هستند. یک پمپ دوبل شامل دو واحد پمپ در یک محفظه است. ممکن است دارای سایز یکسان یا متفاوت باشند. اگرچه مثل پمپ های تک سوار شده اند. به لحاظ هیدرولیکی مستقل اند. تغییر دیگر واحد سری است :
دو پمپ با ظرفیت یکسان به صورت سری متصل اند، طوری که بازده یکی دیگری را تغذیه می کند. این ترتیب دو برابر فشار موجود از این پمپ را ارائه می دهد. پمپ های پره ای کارایی کارایی نسبتاً زیادی دارند. سایز آنها نسبت به بازده کم است. مقاومت آلودگی نسبتاً خوبی دارند.
پمپ های پیستونی :
پمپ پیستونی واحد چرخشی است که از اصل پمپ رفت و برگشتی در تولید جریان مایع استفاده می کند. در عوض استفاده از پیستون واحد مجزا، این پمپ ها ترکیبات متعدد پیستون – سیلندر دارند. بخشی از مکانیزم پمپ حول میل گاردان می چرخد تا حرکت رفت و برگشتی تولید کند، که مایع را به هر سیلندر می راند و بعد آن را بیرون می راند، در حالی که جریان تولید می شود. دو نوع اصلی محوری و شعاعی وجود دارد؛ هر دو عنوان پمپ های جابه جایی متغیر و ثابت موجودند. نوع دوم اغلب قادر به جابه جایی تبدیل یا برگشت پذیر متغیر می باشد.


اکثر پمپ های پیستونی رادیال و محوری هر دو با طرحهای جابه جایی ثابت و همین طور متغیر مناسب هستند. پمپ های جابه جایی متغیر تا اندازه ای بزرگتر و سنگین ترند، چون کنترل های داخلی اضافه ای مثل چرخ دستی، موتور الکتریکی، سیلندر هیدرولیکی، خود مهار و بن مکانیکی دارند.
پمپ های پیستونی محوری :
پیستون در پمپ پیستون محوری موازی با خط اصلی میل گارادان بلوک پیستونی رفت و برگشت می کند. به عبارتی، حرکت شفت چرخشی به حرکت رفت و برگشت محوری تبدیل می شود. اکثر پمپهای پیستونی محوری چند پیستون اند و برای هدایت جریان مایع از ورودی به تخلیه از صفحات پورت یا دریچه کنترل استفاده می کنند.


پمپ های پیستونی Inline :
ساده ترین نوع پمپ پیستونی محوری طرح Swash plate است که در آن بلوک سیلندر با میل گارادان می گیرد. پیستون متناسب با سوراخهای بلوک سیلندر از طریق کفشکهای پیستون و رینگ جمع شونده متصل است، طوری که کفشکها در مقابل Swash plate زاویه دار قرار دارند.


محض گردش بلوک، شکل 9 ، کفشکهای پیستون از سوآش پلیت تبعیت می کنند، و باعث حرکت رفت و برگشت پیستون ها می شوند. دریچه ها در صفحه ی سوپاپ طوری مرتب شده اند که پیستون ها از ورودی می گذرند و بعد خروجی درون کشیده می شود. در این پمپ ها، جابه جایی با اندازه و تعداد پیستون ها و همین طور طول ضربه تعیین می شود، که ضربه با زاویه ی سوآش پلیت تغییر می کند.


در مدل های جابه جایی متغیر در پمپ inline ، سوآش پلیت در نوع قابل حرکت تاب می خورد. محور دار کردن نوع روی پینتل زاویه سوآش پلیت را تغییر می دهد یا ضربه ی پیستون را کم می کند. یوغ با کنترلهای متعددی مستقر می شود به عبارتی توسط خود مهتر، جبران کننده، چرخ دستی و غیره.
پمپ های محور خمیده :


این پمپ شامل میل گارادان است که پیستونها، بلوک سیلندر و سطح سوپاپ ثابت روبه روی سوراخهای بلوک سیلندر را می چرخاند. محور میل گارادان در رابطه با محور بلوک سیلندر زاویه ای است. چرخش میل گاردان باعث چرخش پیستونها و بلوک سیلندر می شود.
چون صفحه ی سطح چرخش پیستون ها زاویه ای به صفحه ی سطح سوپاپ است، فاصله ی میان هر یک از پیستونها و سطح سوپاپ دائماً در طول چرخش تغییر می کند. هر پیستون جداگانه در طول نیمی از گردش شفت در سطح سوپاپ و در طول نیم دیگر به سمت سوپاپ حرکت می کند.
سطح سوپاپ هم طوری دریچه دار شده که مسیر و گذرگاه ورودی به سوراخهای سیلندر در آن حرکت می کند. گذرگاه خروجی اش به سوی سوراخهای سیلندر در بخشی از گردش باز است که پیستون به سوی سطح سوپاپ حرکت می کند. در نتیجه، در طول چرخشی پمپ سیلندرها مایع را از طریق محفظه ی ورودی به سوراخهای سیلندر مربوط می رانند و از طریق محفظه ی خروجی به بیرون می رانند. پمپ های محور خمیده در پیکربندی های جابه جایی ثابت و متغیر هستند ولی غیرقابل عوض کردن می باشند.
پمپ های پیستونی رادیال :
در این پمپ ها، پیستون ها در بلوک سیلندر به صورت رادیالی یا شعاعی مرتب شده اند؛ عمود بر خط اصلی شفت حرکت می کنند. دو نوع اصلی موجود است : یک نوع از پیستونهای به شکل سیلندر استفاده می کند و دیگری از پیستونهای توپی، همچنین با توجه به ترتیب بندی دریچه ای طبقه بندی می شوند : دریچه ی کنترل و دریچه ی پنتیل. در جابه جایی ثابت و متغیر موجودند، و همین طور در جابه جایی تبدیل پذیر متغیر.


در پمپ پیستون رادیالی پنیتل، شکل 10 ، بلوک سیلندر روی پنیتل ثابت و درون حلقه ی مدور یا روتور می چرخد. به محض گردش این بلوک، نیروی سانتیریفیوژی، فشار شارژ کننده یا نوعی از عمل مکانیکی باعث تبعیت سطح داخلی حلقه می شود، که از خط اصلی بلوک سیلندر متوازن است. به محض حرکت رفت و برگشتی پیستونها در سوراخهای شان، دریچه بندی در پنیتل به آنها امکان می دهد با حرکت به سمت بالا مایع را تو بکشند و به محض حرکت به درون مایع را تخلیه کنند.


اندازه و تعداد پیستونها و طول ضربه ها جابه جایی پمپ را معلوم می کند. جابه جایی با حرکت حلقه یا رینگ فعل و انفعالی تغییر می کند تا حرکت پیستون را کم و زیاد کند، در حالی که لنگی را تغییر می دهد. چندین کنترل به این منظور وجود دارد.
پمپ های شناور :
این پمپ های پیستونی تا حدودی شبیه به انواه چرخشی هستند، که در آن عمل پمپ نتیجه ای از حرکت رفت و برگشتی پیستونها در سوراخهای سیلندر است. هرچند، سیلندرها در این پمپ ها فیکس و محکم شده اند. مدل میل گاردان نمی چرخند. پیستون ها ممکن است با میل لنگ، با لنگ روی شفت، یا با صفحه ی لنگی حرکت رفت و برگشتی را انجام دهند. وقتی لنگ ها به کار می روند، ضربه ی برگشتی توسط مترها است.
چون سوپاپ دار کردن با پورت های پوششی و غیرپوششی تأمین می شود به محض وقوع چرخش، دریچه های کنترل ورودی و خروجی در این پمپ ها به کار می روند.
به علت ساختارشان، این پمپ ها دو ویژگی دارند که پمپهای دیگر ندارند : یکی این که بین ورودی و خروجی لاک و مهر مثبت تری دارد که فشارهای بالاتر بدون نشت اضافه ی لغزش را ممکن می

کند. دیگر این که در بسیاری پمپ ها، روغن کاری بخشهای حرکت کننده به جز پیستون و حفره ی سیلندر مستقل از مایع پمپ شونده است. بنابراین، مایعات دارای ویژگی روغن کاری ضعیف قابل پمپ کردن هستند. کارایی حجمی و کلی شان مشابه با پمپ های پیستون محوری و رادیالی است.
اندازه گیری عملکرد پمپ :
حجم مایع پمپ شده در هر گردش یا دور از هندسه ی محفظه های حامل روغن محاسبه می شود. یک پمپ هرگز میزان محاسبه شده یا نظری مایع را تحویل نمی دهد. مقدار نزدیک شدن آن کارایی حجمی نامیده می شود. کارایی حجمی با مقایسه ی توزیع محاسبه شده با توزیع واقعی

 

پیدا می شود. کارایی حجمی با سرعت، فشار و ساختار پمپ تغییر می کند.
کارایی مکانیکی یک پمپ همچنین کمتر از کامل است، چون مقداری از انرژی ورودی در اثر سایش تلف می شود. کارایی کلی یک پمپ هیدرولیک بخشی از گردش باز است که پیستون در آن محصولی از کارایی حجمی آن و کارایی مکانیکی است.
پمپ ها عموماً با حداکثر قابلیت یا ظرفیت فشار عمل کننده و بازده شان به واحد gpm ، با سرعت معلوم به واحد rpm درجه بندی می شوند.
هماهنگ کردن نیروی پمپ با بار :
جبران فشار و حس بار واژه هایی اند که اغلب برای توصیف ویژگی های پمپ به کار می روند و ویژگی هایی که کارایی عملکرد پمپ را بهبود می دهند. گاهی مواقع این واژه ها به صورت تبادل پذیر به کار می روند، یک سوء مفهوم که به محض شناخت تان در مورد تفاوتهای نحوه ی عمل این دو تقویت از بین می رود.
جهت بررسی تفاوت ها، یک مدار ساده با استفاده از پمپ جابه جایی ثابت با سرعت ثابت را درنظر بگیرید. این مدار فقط در صورتی پربازده است که بار حداکثر نیرو را بخواهد چون پمپ بدون درنظر گرفتن نیاز باری جریان و فشار کامل را خارج می کند. دریچه ی آزادسازی هنگامی از تشکیل فشار اضافی مایع پرفشار به مخزن جلوگیری می کند که سیستم به تنظیم آزادسازی می رسد طبق شکل 11 نیرو هنگامی تلف می شود که بار به فشاری کمتر از فشار با جریان کامل نیاز داشته باشد. انرژی مایع استفاده نشده ی تولید شده با پمپ گرمایی می شود که باید هدر برود. کارایی کلی سیستم 25% یا کمتر است.
پمپ های جابه جایی متغیر، تجهیزشده کنترل های جابه جایی شکل 12 ، اکثر این اسب بخار هیدرولیکی اتلاف شده هنگام حرکت دادن بار واحد صرفه جویی می شود. تغییرات کنترل شامل چرخ دستی، اهرم، سیلندر، خود مهار کنترل خودمهار الکتروهیدرولیک است.


نمونه های کاربردهای کنترل جابه جایی جعبه دنده ی هیدرواستاتیکی هستند که تحت کنترل اهرم جهت پیش راندن windrower ها، لودرهای skid – steer و غلتک های جاده ای به کار می روند.
در هنگام هماهنگ کردن جریان و فشار دقیق بار واحد، این کنترل ها فشار ذاتی یا توانایی محدود کننده ی نیرو ندارند. و همین طور، دیگر آماده سازی ها باید انجام شوند تا حداکثر فشار سیستم را محدود کنند، و حرکت رهنمودی اصلی هنوز باید به ظرفیت اسب بخار داشته باشد. به علاوه، وقتی یک پمپ مداری را با بارهای متعدد فراهم می کند، ویژگی های هماهنگی فشار و جریان توافق می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید