whatsapp call admin

مقاله در مورد پوششهای بر پایه آب

word قابل ویرایش
119 صفحه
18700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

پوششهای بر پایه آب

استفاده از آب به عنوان یک حلال رنگ همیشه به علت هزینه پایین وعدم خطر آتش سوزی ومسمومیت زایی جالب بوده است واحتمالا آب اولین حلالی بوده که توسط بشر در رنگ های ابتدایی در نزد نقاشان در طول قرن ها استفاده می شده است .

دو غاب آهک یکی از روکش های لایه مواد در زمره رنگ های لعابی است که هم اکنون از هر نظر قدیمی ومنسوخ است ودراستفاده امروزی از جهت هزینه مارپیچی حلالها ورعایت آلودگی محیط واسطه انتقال آبی یک نیروی محرک برای گسترش استفاده از آب است که به عنوان یک حلال رنگ تهیه شده است .
امروزه رنگهایی که پایه آنها بر آب است به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند :
الف) عصاره پلیمر که در درجه اول در ساختن رنگ ها استفاده می شود .
ب) قابل حل در آب یا لزجت آب که دراصل برای رنگ های صنعتی بخصوص آستر فلزات بوسیله گالوانیزه کردن به کار می رود.
یک کاربرد جالب رنگی که پایه اش برآب است در رنگ تزیینی هوا خشک کن و روکش های تحتانی است وعمل قابل توجهی برای تولید اموسیونهای مناسب انجام شده است ادعا شده است که رزین های رنگ می توانند بطور رضایت بخشی امولسیونه شوند با استفاده از آمیختن یک امولسیونه کننده‌ با دارا بودن ارزش HLB مناسب ( در زیر )

امولسیونهای پلیمری :
ماهیت امولسیون :
یک امولسیون در ۲ شکل است : سیستمی که مرکب است از مایع در شکلی از قطرات ریز ( به صورت پراکنده ) ومعلق یا پراکنده در مایع دوم (به صورت متصل ) در آنچه که حل نشدنی است معمولترین ترکیب امولسیون محتوای آب به شکل پیوسته است پلیمر امولسیون ها از این نوع هستند هنگامی که حالت پراکنده یک جسم جامد مورد نظر است سیستم ، انتشار نامیده می شود. اما چون معمولا پلیمر ها بیشتر جامد هستند تامایع حالت امولسیون همیشه برای سیستم پلیمرها استفاده می شود امولسیون در آبی که پراکنده است ودر یک شکل پیوسته وجود دارد اما اینها بقدرت با لایه سطحی مواجه می شوند .

شکل گیری امولسیون
فرض این است که خواهان تولید یک امولسیون از روغن بزرگ در آب هستیم بهم زدن وتکان سریع و شدید ومایع باهم یک ماده معلق از خطرات ریز روغن تولید خواهد کرد اما وقتی که حرکت و تکان توقف شد درمایع به دولایه متمایز اشکار تقسیم می شود ( شکل ۱-۱۹)
بهر حال اگر آب دارای مقدار کمی از یک صابون یا یک عامل موثر سطحی ( یا ترساز ) باشد با قی مانده های قطرات ریز روغن در آب پراکنده می شود ویک امولسیون تشکیل می شود هنگامی که امولسیون برای مدتی در جایی باقی بماند بدان منجر خواهد شد که قطرات پراکنده ریز روغن بالا روند ( وزن مخصوص روغن برزک کمتر از آب است ) این به عنوان دوغاب امولسیون ها

شناخته شده است ، که به جداسازی سر شیر از شیر شبیه است در نتیجه حرکت دو غاب دوباره به آسانی پراکنده می شود اماساختمان دو غاب می تواند از افزایش حالت چسبندگی آب جلوگیری کند .
از جمله مواردی که با این هدف استفاده می شوند سلولز اتر قلیای نمک اکریلیک ، آلژنیات ها و قلیای کازئین هستند همچنین این قبیل عامل های غلیظ سازی مانند اموسیونهای ثبات بخ

شنده یا کلوئیدهای محافظ معرفی می شوند.
ترسازها
ترکیب هایی وجود دارند که وقتی در یک مایع حل می شوند کشش سطحی آن مایع یا کشش بین وجهین میان دومایع اختلاط ناپذیر پایین یک مایع ویک جامد کاهش پیدا می کند . کارایی وتاثیر آنها بستگی به ساختمان شیمیایی آنها دارد و شمار زیادی از این ترکیب ها شناخته شده هستند .
هنگامی که از یک تر ساز برای تولید یک امولسیون استفاده می شود بطوریکه دو مثال زیر آورده شده است که آن به عنوان یک عامل امولسیونه طبقه بندی شده است .
مناسب بودن ترساز برای این هدف وابسته به ارزش HLB است .
ارزش HLB: یک مولکول تر ساز شامل ۲ گروه هیدروفیلیک ولیپوفیلیک (‌هیدروفابیک ) است و ارزش HLB نسبت بین این گروههاست که خواص اموسیونه تر سازها راکنترل می کند .
این ارزش ها از راه تجربی در این گروهها توسط دیویس و ردیال تعیین شده است . بعضی از این ارزش ها در جدول پایین آورده شده اند .

استفاده از این میزان اعداد و ارقام HLB یا هیدرو فیلیک / لیپوفیلیک می‌تواند ، بااستفاده از عبارت زیر بر آورد شود .
۷+(گروههای لیپوفیلیک) -(گروههای هیدروفیلیک
هماهنگی بسیار خوبی بین ارزش بر آورد شده از راه تئوری وتجربی حاصل می شود .
ارتباط بین ارزش HLB ومصرف کاربردی مواد پاک کننده در جدول
۲-۱۹ نشان داده شده است .

درعمل ارزش HLB در انتخاب امولسیونه کننده ها مفید است اما مواد در پاک کننده ها کم اهمیت تراست .
یک رابطه جالب فیزیکی شیمیایی بین ارزش HLB و پایداری امولسیون توسط دیویس وردیال نشان داده شده است .

به مقدار آب در امولسیون روغن و به مقدار روغن در امولسیون آب وابسته است.
ترسازها به ۴ گروه اصلی با نام های ، آنیونی غیریونی ، کاتیونی ، و آمفولیتی طبقه بندی می شوند عموما آنیون ها بیشترین استفاده را به عنوان عامل امولسینه دارند . دسته دیگر در مرطوب ساختن و پراکنده سازی رنگدانه و برای منظورهای خاصی استفاده می شوند .

ترسازهای آنیونی

متداول ترین نمونه ها نمکهای فلزی قلیایی زنجیره صحیحی از کربوکسیل یا اسید های سولفونیک بین ۱۱ تا ۱۷ اتم کربن هستند لوریت سدیم نمونه ای واقعی است که وقتی در آب حل می شود یونیزه می گردد .

که به ماهیت قطبی آنیون وابسته است از گروه هیدروفیلیک ( کشش آب ) وهیدرونایغلظت خیلی پایین با میسل ها ترکیب می‌شوند . ( شکل ۲-۱۹ که آنیونها بشکل نمایش داده می شوند )
هیدروکربن به درون وگروههای کربوکسیل به طرف بیرون آب هدایت می‌شوند .
هنگامی که قطرات روغن داخل می شوند ( مانند مثال مقدمه ) هیدروکربن جذب روغن می شود و گروههای کربوکسیل به طرف آب فرستاده می شود
( شکل ۳-۱۹ ) بموجب آن قطرات روغن یک بار منفی کلی کسب می کنند واز دو سر دافع می شوند . از بهم آمیختگی و پیوستگی قطره ها جلوگیری می‌شود و در نتیجه یک امولسیون آنیونی بدست می آید . از آنیونها تا جمع شدن در سطح محلول نگهداری می کنند واز کشش سطحی بوسیله میزان متناسبی از غلظت کاسته می شود.
با روشی شبیه به این آنها دریک سطح مشترک بین محلول ویک جامد جذب می شوند وهمچنین تماس برخورد آنها کم تر می شود رطوبت سطح باعث تسهیل دراین عمل می شود .

انواع دیگر ترکیبات که به عنوان ترسازها ی آنیونی استفاده می شوند ، نمک حلال در آب آمین ها و اسید های چرب مانند اُلیت تریدانولامین و الکلهای بهتر سولفات شده مانند سولفات لاریل سدیم ، ترکیبات سولفاتی مانند روغن کوچک سولفونات شده ( روغن قرمز ترکیه ای) و سولفات های حلقوی نفت هستند .

شکل گیری امولسیونهای پلیمری
هنگامی که یک منومر مایع ، استات وینیل به یک حلال مایع از یک ترساز آنیونی باجنبش سریع اضافه می شود قطره هایی بااندازه های گوناگون تولید می شوند که با آنیون ها روکش داده می شوند . قطره های کوچک تر در میسل ها محصور شده بسرعت حل می شوند . افزایش کاتالیزور پلیمر یزه کردن به یک واکنش سریع وشدید منجر می شود که هر منومر محلول به پلیمر تبدیل می شود (استات پلی وینیل) قطره های بزرگ آهسته تر حل می‌شوند اما درنهایت همه مونرها به پلیمر تبدیل می شوند .
ذره های پلیمر با آنیون ها پوشانده می شوند در این روش امولسیونها محتوی ۴۵ تا ۵۵ درصد پلیمر را بوسیله جرمشان تولید میکنند واکنش پلیمراسیون در فصل ۱۱ شرح داده شده است .

هومو – پلیمرها وکو- پلیمرها
هوموپلیمرها :محصول بدست آمده توسط پلیمریزاسیون یک منومر منفرد اس

ت که به عنوان هومو پلیمر شناخته شده است .
تعداد زیادی از هوموپلیمرها تولید شده اند و آنها اختلاف زیادی درخواص فیزیکی بخصوص درجه سفتی وسختی نشان دادند . به عنوان مثال استات پلی وینیل ، سخت ومحکم وجامد وشکننده است حال آنکه اکریلات پلی بوتیل در اثر گروههای مختلف در زنجیره نرم وانعطاف پذیراست هنگامی که امولسیون در سطح بکار برده می شود به آن اجازه می دهیم تا خش

ک شود بنابراین استات پولی ونیل بالایه های نازک پیوسته ومتصل ترکیب نمی شوند اگر یک نرم کننده مناسب ( بالای ۲۰ درصد جرم پلیمر ) در امولسیون به حرکت در آورده شود ، جابجایی که در آن پلیمر جانشین می شود . در نتیجه در ذرات نرم تر که قابل متراکم شدن و بهم آمیختن هستند یک لایه نازک تشکیل می شود .
نوع اِستر نرم کننده ها مناسب تر هستند اما متاسفانه مشکلاتی دارند ، اگر آشکار شدگی لایه نازک نرم به درازا کشیده شود ، باعث خسارت تدریجی جانشین نرم کننده می شود ، که با تبخیر یا جابجایی در ماده اصلی همراه است . در نتیجه شکنندگی تدریجی منجر به وقفه و نقص وعدم موفقیت می‌شود .
کو – پلیمرها : اگر استات وینیل با یک منومر دوم که خودش یک پلیمر نرم وانعطاف پذیری دهد کوپلیمر شود در این صورت محصولات بوسیله تنظیم کمیت ها نسبی محصولات باهر درجه سختی خواسته شده با قابلیت لایه های پیوسته ومتصل حاصل بدون افزایش نرم کننده ها می توانند تولید شوند مقدار ونوع منومر دوم میتواند گوناگون باشد وانواعی که بکاربرده شده‌اند شامل اتیلن و اُلفین های متفاوت کلرایدوینیل ، وئووا یک اِستر وینیل از یک شاخه زنجیره اسید کربکسیلیک ) واِسترهای اکریلی می باشد . کوپولیمرهای وینیلی متفاوتی با کاربردهای خیلی مخصوص ومعین شامل کلوراید وینیل / وئووا ، استیرن / اکریلیک و تولوئن وینیل / اکریلیک می باشند.
یک دسته ده تایی از کوپلیمرهای استات / وئووا وینیل برای آمیخته شدن با مواد رنگی عالی نسبت به معمولی بدون پذیرفتن خسارت قابل توجه ومحسوس مقاومت ساییدگی درنظرگرفته شده اند .
رنگ روغن های مات توسط ۷۰ درصد PVC ، به ما این امکان را می‌دهند که پس از خشک شدن پوست یک ناشفافی وتیرگی بوجود آید توجه به مسائل اقتصادی وصرفه جویی ها با جانشینی یک نسبت از دی اکسید تیتانیوم بجای چسب یا بطانه می تواند میسر شود .
کوپلیمرهای از این نوع به عنوان چسب های قوی شناخته می شوند .
کوپلیمرهای وینیل مخصوصا از نوع استات / الفین وینیل در اندازه وحد استاندارد برای استعمال خارجی اکثر رنگ های امولسیون ودراندازه کوچکتر برای کاربرد خارجی می باشند .
یک دسته از کوپولیمرهای کلراید وینیل وکلوراید وینیلیدن ، باداخل شدن یک نسبت از اِستر اکریلی اصلاح شده وتوسط ICI تولید می شوند ودر تجارت بنام «هالفکس» عرضه می شوند در برخی جهات اختلاف امولسیونهای آنیونی بواسطه انواع قرار دادی آنها می با

شد .
تراز پایینی از نرم کننده ها درکارخانه تولیدی استفاده می شود بنابراین لازم است که یک پایدار کننده به فرمول سازی رنگ اضافه شود . پروپیلن (‌سینپرونیک [C] – PE39/70‌) بسیار مناسب تهیه شده است .
هالفلکس در یک PH بسیار پایینی عرضه می شود ، (۲-۱) . حال آنکه این نوع پلیمر در سطح PH بالا تمایل به کلرینه شدن بدون هیدروژن دارد . رنگ‌های امولسیون بر پایه ها لفلکس قرار دارند و رنگی است که PH آن بین ۵-۴ است واین حدود برای برخی از انواع رنگ که مورد استفاده قرار می‌گیرند وضع شده است .
فسفات روی ، تری فسفات آلومینیم اصلاح شده و شیلدکس ، هنگامی‌که‌برای‌آماده‌سازی‌آهن‌بکار‌برده‌می‌شود نتایج رضایت بخشی می دهد .
کاربردهای کوپلیمرهای هالفلکس شامل چاشنی های آهنی متناسب انفجار ( در ۸۰-۵۰ میکروتر ضخامت لایه خشک ) است و آنها چسبندگی و پیوستگی خوبی نسبت به آهن آبکاری شده نوین ، بتون ،چوب و بسیاری از سطوح پلاستیکی دارند . کوپلیمرهای دارای رشته هالفلکس برای رنگ وروغن زدن و آماده سازها مناسب هستند .

رنگ های امولسیون وینیل
رنگ های امولسیون شامل سه مرحله متمایز می باشند . الف-مرحله آبکی یاشکل مسلسل که درهر غلیظ کننده ماده نگاه دارنده از فاسد شدن وافزودنی‌های دیگر حل می شود . ب-مرحله تجزیه شدن پلیمر ج-مرحله تجزیه شدن رنگ ، درجدول ۳-۱۹ نمونه ای از ترکیبات رنگهای امولسیون وینیل ساده ونیمه براق بامثال توضیح داده شده است آنها با طرح خیلی مفصل از ترکیبات و رنگهای تکمیلی بیان می شوند .

 

موادوساخت رنگهای امولسیون وینیل
جمع شدگی ماده رنگی زیاد در بانت ها
بافت مواد رنگی که به شکل مایع تجزیه می شوند معمولا با کمک

یک ترساز بهتر از نوع غیر یونی است . این نوع برای یونی که تمایل زیادی جهت کف کردن دارد بهتر است ( ضدکف را در زیر ببینید . )
جدول ۳-۱۹ : مثالی از رنگهای امولسیون وینیل
درصد ترکیب

رنگ نیمه براق رنگ ساده
۰۰/۲۰ ۰۰/۲۰ دی اکسید تیتانیوم روتیل
– ۵۰/۳۰ گل سفید یا سفیداب
– ۴۰/۹ مصالح ثابت و غیرفرار
۴۰/۰ ۴۵/۰ هیدروکسی اتیل سلولز
۷۰/۱۳ ۴۵/۲۹ آب
۵۰/۰ ۷۰/۰ ترساز غیریونی
۲۰/۰ ۲۰/۰ عامل جدا کننده
۳۰/۱ ۳۰/۱ آب
۲۰/۰ ۲۰/۰ نگاه دارنده
۱۵/۰ ۱۵/۰ کف بر
۱۰/۱ ۲۰/۱ حلال متراکم
۴۵/۶۲ ۴۵/۲۳ امولسیون کو پلیمر (وینیل استات/ اتیلن جامد ۵۰ درصدی)
۲۲/۱ ۴۸/۱ وزن مخصوص (چگالی)
%۷۰/۴۰ %۱۵/۳۴ حجم جامدات یا حجم سختی
%۰/۱۵ %۰۰/۵۲ PVC
%2/46 %5/42 وزن آب

مهم ترین خواسته در رنگ های امولسیون از حیث تیره کردن رنگ سفید و زرد کمرنگ می باشد که در بافت های اصلی دی اکسید تیتانیوم است درجه روتیل ب

رای مقاومت ودوام گچ وهمینطور خواص جریان معرفی می شود .
تجزیه دی اکسید تیتانیوم براحتی بوسیله یک نوع تجزیه کننده نقره ای با سرعت بالا صورت می گیرد .
بافت ماده رنگی ( وچسب اگر استفاده شود ) به حلال آبی ، کلوئید ، ترساز و اجزاء دیگر بوسیله یک مخلوط کن اضافه می شود درجه تجزیه به براقی و شفافیت زیاد رنگها توجهی ندارد ، بافت ماده رنگی تجزیه شده سپس با امولسیون مخلوط می شود

ورنگ روشن می شود واگر لازم باشد بطرف ناحیه سوراخ گیر وصافی فرستاده می شوند .
هرگاه به رنگ «سیر» احتیاج داشته باشیم بطور کلی باید از مواد رنگی بابافت غلیظ پر مایه در ترکیب تجزیه مایع غلیظ استفاده کنیم .
بافت مواد رنگی بی آب به این شرط که به مراقبت وبی خطر ساختن بافت ماده رنگی تجزیه و پراکنده شده که کاملا در هیدروفوبیک وجود دارد توجه شود ، می توانند بوسیله استفاده از ترساز با مقدار کافی ومناسب به کار برده شوند . ( این عمل بخصوص برای بسیاری از بافت های رنگدانه های ارگانیک
که هیدروفابیک هستند به کار می رود . )
چسب ها برای ساختن PVC و ترکیباتی که مورد نیاز است بکار برده می‌شوند چسب ها که به شکل مایع هستند تجزیه می شوند قبل از اضافه شدن رنگدانه بابافت غلیظ و پرمایه که تجزیه شده است .

کلوئید های دفاعی ومحافظ ( همچنین به عنوان غلیظ کننده ها هم شناخته می شوند )
کلوئید ها در تهیه درجه خاصی از ساخت وترکیب استفاده می شوند بنابراین جنبش وتحرک رنگدانه پراکنده شده و ذرات پلیمر و پایداری واستحکام ساختمان رنگ تحلیل می رود به علاوه بخاطر داشته باشید که آنها روی ذرات رنگدانه پراکنده ومنتشر شده ، سپس جذب می شوند در صورتیکه اولین ومهمترین وظیفه کلوئید های محافظ پایداری وتثبیت رنگ است ، همچنین آنها اثر ونتیجه قابل توجهی روی خواص جریان وروان شدگی (مخصوصا یکنواخت و یکدست شدن رنگ) و ساختمان لایه دارند ( در زیر )
انواع رنگ های امولسیون وینیل مورد استفاده مشتقات سلولز غیر یونی هستند از قبیل متیل هیدروکسی اتیل سلولز ومیتل هیدروکسی اتیل سلولز ، نمک سدیم یونی سلولز کربوکسی متیل و پولی اکریلات آمونیوم یونی مکرراً این مخلوط ها نیاز به شرایط تنظیم مناسب ودرخور دارند . از دیگر انواع عامل های غلیظ سازی هیدروفیلیک ( منت مر یلونیت ) هستند خاک های رس ] ۱۱[ که مقدار قابل توجهی آب را جذب می کنند وبه شکل گل‌های سفت ومحکم تبدیل میشوند مقاومت بیشتری نسبت به میکروبهای گیاهی وحمله قارچی بعلت وجود اترهای سلولز در آنها ، دارند .

جلوگیری کننده ها از فاسد شدن
کلوئید های محافظ نام برده شده در بالا آماده حمله بوسیله باکتری درون ظرف هستند این نفوذ با یک افت در غلظت و چسبندگی شروع می شود واغلب با گاز مسموم کننده همراه است .
از طرف دیگر درمحل مرطوب پوسته خشک بود حمله قارچ ها ومواد دیگر قرار می گیرد و که از این رو گنجاندن یک نگاه دارنده در فرمول سازی لازم وضروری است درحال حاضر مقدار کافی در آن می تواند رنگ مایع رانگهداری کندهمچنین برای نگهداری از پوسته یک غلظت بالاتر لازم است .
آخرین نوع رنگ ها تحت عنوان «رنگ امولسیون فانگیستاتیک»

عرضه می‌شود .
( خیلی اوقات از صنعت «قارچ‌کش» یا «ضد باکتری» استفاده می شود اما نشان دادن آن دشوار است ) یک انتخاب کاملا وسیع از نگاه دارنده ها در دسترس است و شامل فنل های کلورین دار (یک جسم سیاه سمی است که در نمک پیدا می شود ) ترکیبات معین ارگانوتین ، کلرو استامید ، و گروهی ازمواد مخصوص دیگر می باشند .

 

عامل های جدا کننده
اینها در رنگ های امولسیون هرگاه آب های سنگین یا ترکیبات یونی دارای آب استفاده شوند بکار برده می شوند . این ها به یون های فلزی پولی والنت (کاتیون ها) معروف است که با تجزیه یونی از محلول جدا خواهند شد . وظیفه عامل جدا کننده ، جداسازی یون های فلزی است .
کالگن ] ۲۴[ که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد ، یک هگزا متا فسفات سدیم است که وظیفه اش تبادل یون می باشد .

ضدکف
هنگامی که رنگدانه خشک به سرعت وتحت تکان شدید به یک حلال مایع
اتر سلولز یا کلوئید دیگری اضافه می شود کف تولید می شود .
اگر طرز حرکت وجنبش آبگونه رنگ آهسته باشد درنتیجه حباب های هوا وکف های در جریان می توانند خیلی وجود داشته باشند . انواع متنوع «ضد‌کف‌ها» یا «کف‌برها» در دسترس است امادربرخی مواردکیفیت و روش کار روشن نیست مکانیزم یک نوع از آنها به این صورت بیان می شود :
هنگامی که روغن نامحلول با کشش پایین به سرعت در سراسر سطح منتشر می شود باعث ضعف وسستی وبی بندگی سیستم ونفوذ به جداره های حباب ودر نهایت منجر به فرو پاشی وریزش حباب ها می شود .
روغنی که استفاده می شود دارای مواد افزودنی از قبیل عامل های انتشار و عامل های داخلی می باشند که جهت انتقال کف برها به فضای داخلی حباب ها بکار برده می شوند .

تشکیل پوسته وحلال متراکم

هنگامی که رنگ امولسیون به شکل یک لایه در می آید ، بخار آب در کالبد رنگدانه می رود و ذرات پولیمر همراه اجزاء کوچک تر پراکنده می شوند ذرات پلیمر می بایست به اندازه کافی نرم ،روان ومایع باشند برای اینکه با ذرات

رنگدانه بهم آمیخته شده ویکی شوند .
برای دست یابی به این حالت دمای لایه باید نزدیک یا بالای دمای مینیمم لایه تشکیل شده باشد که این دما معمولا بالای دمای عبوری منعکس شده‌‌ میباشد واین دمایی است که در آن دما یک پیلمر یا رزین از یک تکه ترد وشکننده به یک حالت نرم وشکل پذیر تبدیل می شوند یا برعکس دمای مینیمم تشکیل لایه یک مشخصه پیلمر خاص است . رابطه بین دمای مینیمم تشکیل لایه و توسط نیکلسون بررسی وتحقیق شده است . که آن به شکل لایه کمکی دردمای پایین تر می تواند بوسیله اضافه کردن مقادیر کمی از حالتهای معین به امولسیون تبدیل می شود .
این حلالهای متراکم و آمیخته توسط ذرات پیلمر جذب میشوند که نتیجه آن یک آمیزش آهسته و ملایم است وهمچنین باعث تسهیل و آسان شدن عمل آمیزش می شود .
از جمله مواردی که به عنوان حلالهای آمیختگی استفاده می شوند .اترهای گلیکول پروپیلن ، تگزانول و دالپادا هستند .
مادامی که حلالهای آمیختگی کمک های موثری برای تشکیل لایه در دماهای پایین دارند ، آنها ازمقاومت رنگ ها دربرابر منجمد شدن می کاهند . ذرات پلیمر نرم ، بیشتر مایل به انعقاد در اثر منجمد شدن نسبت به انواع سفت تر و سخت تر هستند .
ویلیامز وفیرلیس ] ۱۹[ در مطالعه تاثیر عوامل موثر روی خواص وابسته به روشنایی لایه های رنگ امولسیون شکل گیری لایه وساختار آن را با برخی از جزئیات مورد بحث و بررسی قرار دادند ، مخصوصا بخشی که بوسیله حلال های آمیزشی به نمایش در می آید .
باندی و کلمن ] ۲۰[ درباره تشکیل لایه وعواملی همچون تاثیر مقاومت ونیروی کششی ونفوذ پذیری و تراوایی آب مطالعه کردند ، آنها عقیده داشتند که آمیزش ذرات پلیمری تحت تاثیر وجود پایدار کننده های کلوئیدی وتوزیع وگسترش ( معمولا متغیر ) ذرات رنگدانه در لایه قرار دارد .
خشکی لایه رنگ امولسیون به همراه بروز وتوسعه تنش در جلو لایه سرانجام به یک حالت پایدار وثابت می رسد ومی تواند در جدا سازی لایه ازمواد ناپایدار بی ثبات موثر باشد .
این تنش هابوسیله پریرا ] ۲۱[ اندازه گرفته شده اند که همچنین چگونگی تاثیر آنها بر روی نوع و مقدار حلال آمیخته شده نشان داده شده است .
نقاشان رنگ های امولسیون می توانند با استفاده از انتشار‌و پراکنده‌سازی
سیال مایع یا نوع عمومی و همگانی عمل نقاشی را انجام دهند . رنگ های غیر آلی کنونی زحمت و در دسر کمی دارند ، اما جوهر ومواد اصلی رنگدانه آلی هیدرو فابیک در انتشار و پراکنده سازی مایع می بایست بوسیله ترسازهای یونی یا ( بطور بهتر ) غیر یونی برای اجتناب از خطر ریزش در مرحله پلیمر اصلاح شوند خواص و کاربرد رنگ های امولسیون و ینیل .
چندین سال این رنگ ها در نزد نقاشان حرفه ای و آماتور محبوبیت ومرغوبیت داشته است که این رنگ ها بوسیله خواص زیر توصیف می شوند.
۱- عدم خطر آتش سوزی و سمی بودن حلالها
۲- کاربرد راحت و آسان بوسیله هر دو روش برس زدن وغلطک کشیدن
۳- سرعت خشک شدن که امکان پوشش مجدد را در ظرف مدت زمان وساعات کمتری فراهم می کند .

۴- استفاده از ابزار ها و ظروفی که به راحتی با آب تمیز می شوند .
کاربرد اصلی آنها روی دیوارها و سقف های داخلی است که می توانند پوشش های مجزا و جداگانه ای داشته باشند واگر لازم باشد تنها به یک روز کار اختصاص پیدا می کند . مقتض است که روی سطوح جاذب مثل گچ تازه رنگ دست اول با آب رقیق شود ( دستوراتی وجود دارند که معمولا روی ظرف رنگ چاپ می شوند ) اما عمل رقیق کاری برای سطوح غیر جاذب مانند سطوحی که قبلا رنگ شده اند لازم نیست . بدیهی است که این سطوح ، کاملا باید پاک وساییده شود و به اصطلاح پرداخت شوند رنگ های امولسیون وینیل ( که اگر لازم باشد باید رقیق شود ) می توانند برای نقاشی تخته های زیر وانواع بسیاری از تخته های ساختمانی بطوریکه کاملا آماده سازی شونده مورد استفاده قرار می گیرند آنها می توانند توسط روکش آستر اولیه یا روکش زیرین وهمچنین رنگ وروغن زدن تکمیلی وکارهای دست آخر رنگ کاری درجریان هوای خشک معمولی ،رنگ رویی وتمام شده را به سطوح بزنند .

بعضی از امولسیون ها ی کوپیلمر وینیل روی سطوح خارجی استفاده می‌شوند این سطوح شامل سنگریزه و شن و ماسه و رگه های معدنی یامیکای معدنی ولایه خشک مانند ساختمان سنگی می باشند .

امولسیونها ور نگ های اکریلی
اگر چه خیلی اوقات پولیمر ا به نسبت ۱۰۰ درصد اکریلی به کار برده می‌شوند اما در حقیقت کوپلیمر ها تحت تاثیر اِسترهای اکریلی هستند اختلافات وتغییرات در خواص می تواند بوسیله انواع مختلف ومتنوع وهمچنین نسبت هاومقادیر متناسبی از اِسترها حاصل شود .
برای مثال پلیمریزه کردن اکریلات اتیل یک پلیمر بی نهایت سست وضعیف ونرم با کار برد و کثرت استعمال کم و جزئی اما سودمندوقابل استفاده بنام متاکریلات متیل حاصل می شود بوسیله هم پلیمریزه کردن دو اِستر در پلیمر‌های با نسبت ها ومقادیر مختلف اختلاف دردرجه سختی و قابلیت انعطاف پذیری می تواند حاصل شود دیگر کوپلیمریزه های اِستر ها همراه متاکریلات متیل شامل اکریلات بوتیل و متاکریلات بوتیل هستند ، استیرن واکریلو نیتریل نیز استفاده می شوند .
امروزه امولسیونهای اکریلیک در بازار عرضه می شوند وبا ذرات ریز با مقاومت سرمایش وگرمایش خوب و یک PH بالا (۱۰-۵/۹) مشخص می‌شوند‌.
معمولا فرمول بندی ودستور سازی آنها تا اندازه ای شبیه به وینیل ها می‌باشد باستثنای PH محسوس بالاتر ( حدود ۵/۹) که باعث اختلاف این دو باهم می شود و بطور کلی به یک کنترل ونظارت گسترده احتیاج دارد در این روش شکل لایه شبیه به آنچه که در رنگهای امولسیون وینیل گفته شده می‌باشد وهمچنین عواملی که روی آن تاثیر می گذارد و پیوستگی وبهم آمیختگی یا ترکیب و آمیزش قطره های ریز پلیمر نیز شبیه به آن می باشد که توسط ویل و زُم بررسی ومطالعه شده است ]۲۲[ ولایه ها بوسیله میزان چسبندگی خوب برای حیطه و سیعی از فضا ، انعطاف پذیری ثابت وماندنی و دوام خوب مشخص می شونداز جمله کاربردهای آنها در آستر زدن برای چوب در رنگ کاری سطوح خارجی از قبیل دو‌غاب سیمان اندود گچ و سمنت ، پوشش تگرگی یااندود به شن و آهک ،وبتن می باشد .
فرمول ودستور زیر ترکیب وساخت کلی یک آستر اکریلیک را برای

چوبهای صاف ، شرح داده است .

% درصد وزنی
۰/۱۴ دی اکسید تینانیوم روتیل
۴/۱۱ کربنات کلسیم
۵/۴ ذرات طبیعی سیلیکا
۴/۰ جلوگیرنده از فاسد شدن
۶/۰ ترساز غیر یونی
۲/۰ کف بر
۳/۲ کلیکول پروپیلن
۰/۵۸ امولسیون اکریلیک ( % ۴۶جامد )
.q.S محلول آمونیاک
وزن مخصوص ۱٫۲۶ ؛ حجم جامدات % ۴۴ .
وقتی که این آستر خشک می شود با سیستم های اکسید شده معمولی یا بارنگ امولسیون اکریلیک می تواند روکش شود ( در زیر دستور زیر معلومات ظاهری یک رنگ امولسیون اکریلیک رابا ترکیب کلی وجامع شرح داده است .
% درصدوزنی رنگ سفید ، صورت ظاهر : رنگ امولسیون اکریلیک
۵۲ آب
۱۰۱ ترساز غیر یونی
۲/۰ کف بر
۶/۹ محلول پلی اکریلات آمونیوم ( % ۲)
۵/۲۰ دی اکسید تیتانیوم روتیل
۴/۸ طلق سفید
۲/۹ رنگ سفید پاریسی
۱/۲ کلیکول پروپلین
۳/۰ روغن درخت کاج
۲/۰ جلو گیرنده از فاسد شدن
۳۰/۴ امولسیون اکریلیک ( % ۴۶)
۲/۰ آمونیاک ( ۸۸۰/۰)
وزن مخصوص ، ۴۰/۱ ؛ حجم جامدات ، %۰/۴۱ ؛ و PVC ، %۷/۳۸ ؛ PH (6/9-5/9)
خواص و موارد استفاده
بعضی از اینها که در بالا اشاره شده است ، به علاوه رنگ های امولسیون اکریلیک مقاومت در سرمایش و گرمایش بیشتر ونفوذ پذیری و نم پذیری کمتری دررطوبت نسبت به وینیل هادارند گذشته ازاین ویژگیها آنها به عنوان آستر چوب و برای رنگ کاری های خارجی می باشند وهمچنین در دیوارهای داخلی وسقف استفاده می شوند وبا ترکیب و آمیزش نوع سخت ترپلیمر به عنوان رنگ های کف اتاق نیز می توان از آنها استفاده کرد . همچنین امروزه با موفقیت واحد نتیجه خوب به عنوان آستر برای آهن سفید به کار برده می‌شوند .
در نجاری که بانمای چوب سروکار داریم مثل قاب پنجره ها در اینصورت مکررا بوسیله رنگ خوردن به عنوان لایه های محافظ نگهدارنده بجای رنگ اصلی ،اصلاح شده تحت

عمل رنگ کاری قرار می گیرند در بسیاری از جاها از رنگی که پایه اش آب است و دارای مخلوطی از امولسیونهای آلکیدی و اکریلیک است با یکدیگر همراه رنگدانه های روشن ، ثابت و پایدار استفاده می‌شود ورنگ های شفاف نیمه شفاف ، ومات ایجاد شده مورد استفاده قرار می‌گیرند باید توجه داشته باشیم که دوام و پایداری خوب این رنگ ها بوسیله جزء اکریلی

ک فراهم می شود در صورتیکه آلکید عهده دار نفوذ و چسبندگی می باشد .
اکسید آهن قرمز با ناشفافی و کدورت کم که ناشی از جذب کننده ها می‌باشد اغلب برای تجمع و انعقاد رنگدانه هادر بافت ها استفاده می شود .

چسب های حلال در آب
انواع نخستین
درمیان چسب های اولیه برای رنگدانه هاکه توسط بشر استفاده می شد چسب های گیاهی بودند ، که در حال حاضر به میزان کمتر برای اهداف مخصوصی استفاده می شوند به عنوان مثال چسب کتیرا و چسب عربی هنوز در مقادیر محدود استفاده می شوند زرده تخم مرغ از موادی است که بوسیله نقاشان قرون وسطی مورداستفاده قرار می گرفت . وبه عنوان یک ترکیب کننده صنعتی خوب با مقدار متوسط طبیعی وبنام واسطه طبیعی استفاده می‌شد .
چسب های حیوانی از پوست واستخوان ها بدست می آیند و عموما تا میانه قرن کنونی به عنوان چسب هایی برای رقیق کردن رنگ استفاده می شوند (رنگهای سفید سقف) وهمچنین به عنوان کلونیدهای نگهدارنده در روغن فرار یا در رنگ های لعابی قابل شستشو استفاده می شوند در حال حاضر این مواد غیر مستعمل و منسوخ شده هستند .
گازئین یک پروتئین بدست آید از شیر است که در قلیای رقیق حل می‌شوند وبه عنوان چسب در رقیق کردن روغن آزاد وهمچین به عنوان کلوئید نگهدارنده در روغن فرار ویا درانواع قابل شستشو بکار می روند . کازئین دارای یک مزیت بیشتری نسبت به چسب های حیوانی می باشد محلول آمونیاک رقیق یک لایه غیر حلال در آب را بواسطه اتلاف یا از دست دادگی قلیا می دهد .
محلول کازئین قلیایی هنوز به میزان محدودی به عنوان یک کلوئیدی محافظ در انواع مشخص رنگ امولسیون استفاده می شود .
آلجنیات ها از نوع خاصی ازجلبک دریای بدست می آیند و محلول های کلوئیدی تشکیل شده دارای غلظت بالا می باشند وبه عنوان چسب های برای رقیق کردن رنگ استفاده می شوند .

انواع نوین
اینها می توانند به دو دسته تقسیم شوند :
الف-سیلیکات های قلیایی
ب-رزین های حلال در آب

سیلیکات های قلیایی

سیلیکات سدیم به عنوان چسب در رنگهای دیر پخت چندین سال مورد استفاده قرار می گرفت هر چندمایل بودن به سفید شدن این لایه ها به تشکیل کربنات سدیم وساختار آن مربوط است و بهمین دلیل بعدها بجای سیلیکات سدیم ، سیلیکات پتاسیم مورد استفاده قرار گرفت وهمچنین سیلیکات سدیم دررنگ های که نیاز به مقاومت در دماهای نسبتا بالا دارند . استفاده می شود مقاومت هوایی این لایه ها برای کارهای خارجی کافی نیست یک کاربرد جالب سیلیکات سدیم دررنگ هایی بنام «سیلیکات روی» غیر آلی این است که گرد «روی» قبل از استفاده به آرامی با محلول سیلیکات سدیم مخلوط می شود این لایه از سیلیکات روی ساخته شده است که دارای روی غیر واکنشی است و یک آستر موثر برای آهن می باشد واین اصل در ماهیت و ذات آن است هر چند که نسبت در سیلیکات لیتیم در حوزه های کاملا محدودی نگه داشته می شود .
بعدها از سیلیکات لیتیوم بجای سیلیکات سدیم در رنگ های سیلیکات روی استفاده شد .
اما برای این منظور از سیلیکات های اتیلی دوباره هیدرو

لیز شده افت ونشست نسبتا زیادی پیدا می کنند .

رزین های حلال در آب
شماری از رزین های مصنوعی می توانند در ساخت حلال آبی بوسیله ترکیب با گروههای اسیدی کربوکسیل در یک ساختابر شیمیایی تولید شوند سپس این گروهها بوسیله عناصر پایه ای از قبیل امونیاک امین ها برای اینکه محصولاتی حلال در آب بدهند خنثی می شوند در سالهای متوالی ، از رزین های حلال در آب به عنوان چسب هایی در نوعی لعاب کاری کوره ای معمولی استفاده شده است اما سطحی که روکش میشود باید خیلی تمیز وپاک باشد واثرات اندکی از روغن یا گریس می تواند رطوبت سطح را خراب کند به جمع شدگی وانقباض منتج شود .
در سال ۱۹۶۳ پایه آسترهای فلزات روی رزین های حلال در آب بود ودر صنعت ماشین سازی رایج شد که بوسیله ذخیره بار الکتریکی به کار بسته می شدند . شایداین مهمترین کاربرد این گونه از رزین ها تا به امروز بوده است عمل ذخیره بار الکتریکی شامل چندین واکنش وعکس العمل همزمان باهم می باشد که در فصل بعد مورد بحث قرار داده شده است .

انواع کاربرد رزین ها
آلکیدها
آ‎لکیدها بوسیله انتخاب مناسب پلیول واسید که مایل به دادن گروههای اسیدی آزاد در مولکول می باشند تولید می شوند گستره وسیعی از اسیدهای مناسب در دسترس است که ازجمله : آنهی دراید مالیک وایزوفتالیک و ترایملیتیک می باشند .
کارن ] ۲۳[ روشی را برای تولید گروههای که کربوکسیل هنگام تشکیل زنجیر بااستفاده از ۲:۲ اسید بیشید روکسی متیل یا بوسیله تغییر واصلاح آلدهیدهای گوناگون استفاده شده در زنجیر های قبلی شرح می دهد . گفته شده که این محصولات بارها در معرض هوای خشک قرار داده می شوند وبا داشتن خواصی شبیه به انچه که در رزین های آلکیدی معمولی وجود دارد بکار برده می شوند . مقایسه عملی آلکیدهای حلال در آب با سیستم های حلال پایه معمولی بوسیله اِنگل هارت ] ۲۴[ انتشار پیداکرد برک هارت و لت‌هارت ] ۲۵[ آلکیدهای روغن که بخوبی در آب حل نمی شوند را بخصوص برای پاشش های معمولی و پاشش الکترو ستاتیکی مورد آزمایش قرا ردارند .
آنها نتیجه گرفتند که رفتار و وضعیت آنها بوسیله گروههای عمل کننده که موجب قابلیت حل می شوند تعیین می گردد ملامین های متوکسی لیت حلال در آب اغلب همراه با آلکید به زنجیره پیوندی درر نگ های کوره ای اضافه می‌شوند . گروههای حل شده می توانند بوسیله استفاده از اسیدهای روغنی مخصوص یا بوسیله مالینیزه کردن ] ۲۶[ تولید شوند برخی از اِسترهای اپوکسی حلال می توانند بوسیله واکنش باملامین های حلال در آب یا فنولیک‌ها که در داخل کوره منتج می شود ، اصلاح شوند .
رزین های دیگر : دیگر رزین های حلال در آب سودمند و پر فایده بخصوص جهت ذخیره بار الکتریکی از جمله پلی اِسترها ، اکریلیک ها ، آمینوها و فنل/ فرمالدهیدها هستند .
مقادیر محسوس از رزین های حلال در آب در رنگ ها برای پو

شش های
حلقوی استفاده می شود پلی اِسترها واکریلیک های اصلاح شده در بسیاری از جاها ویا گستردگی فراوانی استفاده می شوند ودر طول کوره باملامین حلال در آب بصورت زنجیره ای بهم پیوند داده شده و آمیخته می شوند .

 

روش های بکار گیری واصلاح
(Methods of application and cure )

انتقال رنگ مایع از یک طرف به سطح می تواند بوسیله چندین روش اجرا شود .
رنگ های تزئینی بوسیله قلم مو وغلطک دستی به کار بسته می شوند اما اسپری در بسیاری از سطوح خارجی بزرگ استفاده می شوند هر دو روش رنگ زدن ، یعنی اسپری وقلم مو در رنگ کاری صنعتی به عنوان مثال پل ها ، ودیگر ساختمان های پیچیده به کار برده می شوند تنوع واختلاف روش ها در چگونگی استفاده وکار برد رنگ صنعتی می باشدودر بیشتر موارد از یک عمل رضایت بخش که دارای سرعت خوبی هم است پیروی می کنند .
روش های اصلی استعمال رنگ در زیر به صورت فهرست وار آمده شده است وبعدا در متن به صورت عمده شرح داده خواهد شد .
۱)قلم مو
۲)غلطک دستی
۳)پوشش غوطه ور همراه با فرو بردن
۴)پوشش د رحال جریان
۵)پوشش جداری
۶)پوشش غلطکی
۷)اسپری معمولی (به کمک هوا ، گرما ، بدون هوا ،الکتروستاتیکی و ترکیبات بدون هوا ، استوانه ای یا لوله ای ، غربال ابریشمی ، ذخیره بار الکتریکی)

کاربرد قلم مو :
قلم موهای درشکل های واندازه های بسیاری ساخته شده اند واز قلم موهای کوچک مدور و کروی تاانواع تخت ومسطح بزرگ و آراسته طرح‌ریزی شده اند .
کیفیت و جنس موی قلم مو مهم است . موی خوک مدتهاست به عنوان بهترین وناب ترین نوع مو دانسته شده است مو ها دوباره به اجزای کوچکتر تقسیم می شوند وچنان تولید می شوند که گروهی ریزه ها و خرده های ناب وخالص برای به حداقل رساندن خط قلم‌مو در لایه کمک می کند وهمچنین موهای نایلونی نیز استفاده می شوند که اینها دارای مقاومت سائیدگی و فرسایشی بیشتری نسبت به موهای حیوانی هستند .
معمولا موهای جدید بخاطر استفاده جهت آستر زدن شکسته می شوند استفاده از قلم مو به عنوان رضایت بخش ترین روش جهت اجرای آستر زدن بری بیشترین سطوح در نقاشی می باشد که باید سختی مالش داده تا یک رطوبت وچسبندگی خوبی بدهد . باوجود این ازعمل مال

ش هنگام استعمال پوشش زیرین ورنگ کاری باید اجتناب کرد ، چون بواسطه اینها عمل نقاشی که اجرا میشود آزاد انه‌تر ودارای کورس طولانی تری می باشند که قلم مو باید از بالا به پایین واز چپ به راست روی سطوح برای نقاشی حرکت دارد وبالاخره با کورس کوتاه تری در سر تاسر سطح این عمل به پایان می رسد بعد از استفاده ، قلم موهای رنگی بید درالکل سفید ویا دیگر حلال

های مناسب پاک وتمیز شود در آن مخزن یا ظرف از دسته آویزان شود چنان که روی موهایش نایستد وبه آنها تکیه ندهد .
قلم موها برای کارهای

تزئینی استفاده می شوند ومی توانند در یک حالت ونرم بوسیله فرو بردن قلم موی آویزان شده ودرمخلوطی از الکل سفید (‌۱‌حجم) وروغن بزرگ خام ( ۱حجم ) نگه داشته شوند البته آنها باید در الکل سفید قبل از استفاده مجدد شستشو داده شوند . رنگ هایی که برای استفاده قلم مو مناسبند انواعی هستند که به آهستگی خشک می شوند و با الکل سفید یادیگر حلال هایی که به کندی تبخیر می شوند ، رقیق می گردند .
با این توضیحات فضای وسیعی می تواند بصورت قسمت قسمت نقاشی شودودر آخر بطور روان و یکنواخت قبل از اینکه لایه ها خشک شوند بهم پیوسته شوند در طول مدتی که لایه های رنگ به صورت آ‎زاد باقی می ماند توانایی این را پیدا می کنند که به هم پیوسته شوند که انجام این عمل به عنوان زمان اثر رطوبت شناخته می شود .
عیوبی که می تواند در نقاشی به قلم مو واقع شود ، شامل امور ذیل است‌ :
سخت کشیده شدن قلم مو وایجاد خط بوسیله آن و حالتی که رنگ اصلاح شده و آماده رقیق باشد می تواند به چسبندگی وغلظت بسیار بالای رنگ مربوط باشد اما ممکن است این مسئله با از دست دادن کدورت وخسارت به ساختار لایه همراه باشد علت دیگر مکش است که بواسطه خیز وجستن پوشش رنگ اولیه که بدلیل پی یا سطح زیرینی که بطور نامناسب درزبندی و پوشیده شده است بوجود می آید .
یکدست رنگ زدن به میزان کم وناقص یااثر خطر قلم موی دائمی این معمولا دررنگهای با درخشش کم رخ می دهد ولی می تواند بواسطه جمع شدگی رنگ را در بیش از حد معمول دریافت ،تجمع ویا انتخاب غلط ومقدار نادرست زبره نتیجه می دهد .
بعلاوه ممکن است یک ترساز در بوجود آوردن روان شدگی رنگ تاثیر بگذارد اما اگر نشد فرمول سازی وتنظیم دوباره رنگ لازم و ضروری می‌باشد .
گو د افتادگی وشکم دادن یا( اصطلاحا شره کردن ) رنگ در سطوح قائم همراه با عقب کشیدن و دور شدن از کناره ها و لبه ای تیز دلالت بر روان‌شدگی ودقت بسیار بالای رنگ یا استعمال رنگ با غلظت بسیار بالا دارد سازنده می تواند با داخل کردن درجه محدودی از تیکسوتروپیک با استفاده از یک بنتون ] ۲[ یا روغن کوچک هیدروژن دارو یا یک آکلید تیکسو‌تروپیک به آن رسیدگی ونظارت کند .
همچنین کوتاه بودن زمان اثر رطوبت زمان اثر رطوبت بالا تعریف وتشریح شد که به ماهیت ونوع رزین (آکلیدهای لینولیک توانمند وغنی کندتر از انواع مشابه روغن برزک شروع به تبخیر شد

ن می کنند ) و قابلیت تبخیر
حلال ها و گرمای نهان تبخیر آنها وابسته است .
رفع این مشکل و اصلاح آن با اضافه کردن عامل ضد پوسته شدن مانند کتوکسیم متیل اتیل تحقق می یابد که باعث به تاخیر انداختن اکسید اسیون اولیه لایه یا( اگر امکان پذیر باشد ) باعث افزایش در نسبت حلال فوق جوشان می شود .

 

غلطک های دستی :
این غلطک ها از پشم بز یا اسفنج پلاستیکی نرم ساخته شده اند ورنگ در یک غلتنده نگهداری می شوند که دور آن یک سینی کم عمق همراه مقدار کمی رنگ می باشد این غلطک ها برای فضاهاوسطوح وسیع مثل دیوارها مفید ند ورنگ کاری ها ونقاشی های خانگی شایع ومناسب می باشند غلطک های نرم می توانند به آسانی جهت پرداخت رنگ حرکت کرده و جابجا شوندولی باید بعد از استفاده کاملا شسته و پاک شوند زیرا در غیر این صورت آنها سفت و سخت شده واستفاده از آنها غیر ممکن خواهد شد .

غلطک های با فشار تغذیه
برای کارهای به میزان ومقیاس وسیع وز یاد استفاده از سینی جوابگوی نیاز مانبوده وحذف خواهد شد وبه جای آن انتقال رنگ به غلطک از میان یک دسته تو خالی انجام می شود رنگ در فشار پایین پمپ می شود ومقدار روانه‌شدن و ریزش رنگ به طرف سطح را می توان با استفاده از یک مکانیزم ماشه‌ای کنترل و رسیدگی کرداستفاده ازیک دسته کشیده این اجازه را می‌دهد که سطوح بیشتری را با استفاده از حداقل مصالح نقاشی کرد .

پوشش غوطه ور همراه با فرو بردن .
این آسان ترین روش به کارگیری رنگ است و پیش بینی شده که یک روش ارزان قیمت وسریع برای پوشش گروه بسیاری ازمواد می باشد .
یکدستی پوشش رنگ به میزان پس زدن وبار روی سطوح بستگی دارد و معمولا میزانی حدود ۲ تا ۴ اینچ ( ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر) بر دقیقه رضایت بخش است لازم است که غلظت رنگ ومیزان تبخیر حلال ها تنظیم شود به طوریکه لایه آنقدر سریع سفت و ثابت شود که ضخامت مناسبی بر روی مواد ایجاد شود اما باید سفت شدن این روان شدگی وجریان تا آن اندازه کند باشد برای
اینکه یک پوشش یکدست ویکنواخت بوجود آید .
اگر غلظت های رنگی پایین ودارای رنگدانه های زیادی باشند به ته نشین شدن وسفت شدن رنگ منجر می شود . یکدستی رنگ بوسیله درست پمپ کردن روی محیط یابخش خارجی ابقا شود .
مواد بعد از انتقال درمخزن جهت مصرف منظور شده ورنگ اضافی به داخل مخزن برگردانده می شود اغلب کم بودن حلال وکیفیت نوع اکسیداسیون رنگ باعث افزایش غلظت رنگ درمخزن می شود ودر آخر به طور روزانه از نظر جسم ومحتوای غلظت وسفتی ، نظارت و رسیدگی می شوند .
یکی از موانع وزیان های فرو بردن مقدار رنگ مورد نیاز می باشد و در دستگاهها وبکار گیری های بزرگ و وسیع باخطر آتش سوزی همراه است البته این خطر هنگامی که در این مرحله از آسترهای حلال در آب استفاده شود از بین خواهد رفت .
فروبری دستی امکان یک فرو بری و پس گیری سریع را فراهم می کند . واما حباب ها واشکهای بوجود آمده می توانند موجب در دسر شوند بنابرایم این مواد زهکشی می شوند در حدود ۱۵ دقیقه قبل از اینکه سفت شوند .

مزایای فرو بری های دستی عبارتند از سرعت ، اتلاف رنگ وروغن در حد پایین وهزینه پایین .
فرو بری تدریجی و آهسته مسائل پس گیری در حدود ۱ اینچ بر دقیقه است ونتایج بسیار بهتری می دهد . رنگ هایی که استفاده می شوند می توانند خیلی غلیظ تر از ترکیبات واشکال دیگر باشند ولایه های بسیار یکنواخت وثابتی تولید می کنند این روش برای قلم مو و ابزار آلات دستی که در لاک نیترات سلولز با غلظت بالا فرو می روند . این مواد در یک قالب مناسب قرار داده شده و ثابت می شوند .
چون اثر درمجاورت هوا قرار دادن ودر واقع هوادادگی مایعات ممکن است

شامل حباب هایی هوایی ودیگر نقص هاباشد بنابراین مواد از میان یک اتاقک بخار حلال عبور می کنند ، هنگامی که لایه به سمت خارج برای تشکیل یک پوشش یکنواخت جریان پیدا می کنند ذرات برای رنگ شدن مواد قرار داده می شوندوسپس از داخل کوره ای عبور می کنند از پوشش جریان و روان شدگی برای موادی که قالب هاوشکل های پیچ در پیچ وتودر تو هستند یا موادی که سطح بزرگی برای رنگ شدن دارنداستفاده می شود به همین دلیل این پوشش رنگی برای ماشین آلات کشاورزی همچنین فواره ها می تواند نصب و طراحی شوند که توسط آنها به خوبی همه قسمتهای مواد پوشیده از رنگ شود .

پوشش دیواره ها
در حقیقت این پوشش یک شکل تصفیه شده ا زروکش جریانی است ولی برای قالب های صاف وهموار و بزرگ استفاده می شود که ممکن است قالب هااز چوب تخته چند لا تخته محکم و مواد شبیه آن تشکیل شده باشند جریان پیدا می کنند که درعرض دستگاه جاری شود قالب ها روی یک انتقال دهنده در طول دیوار نقاشی منتقل می شوند وشکل می گیرد وهنگامی که رنگ با فشار بالا از میان یک شکاف V شکل جریان پیدا می کنند شکل می گیرد که در عرض دستگاه جاری می شود وجریان بوسیله عرض شکاف کنترل می شود که می تواند از ۱/۰ تا ۵ میلیمتر تغییر کند و برحسب نیاز نازکی ورقیق بودن لایه رنگ تنظیم می شد .
سیستم های دو جزئی ، به وسیله استفاده از دو جداره درحدود ۳ اینچ به صورت جداگانه به کار بسته می شوند وبرای اینکه دو جزء” با هم ترکیب شوند لایه به قدر کافی به صورت مایع و سیال باقی می ماند .
پوشش غلتنده : به کار گیری رنگ بوسیله انتقال از غلطک به یک یا دو طرف مواد با سطح بزرگ مثل فلز نواری و ورقه های حلبی وانواع گوناگون تخته رنگی که ازمیان سیستم های غلتنده برگردانده ومنتقل می شود برای استعمال وبه کار گیری در لوله ها استفاده می شودشکل ( ۱-۲۰) بوسیله شکافی که بین محل تغذیه رنگ واستعمال درلوله ها است کنترل می شود .
از شرط های اولیه رنگ تیرگی وماتی بالای آن در میزان جمع شدگی یک پوشش و روانشدگی خوب جریان ومیزان حلالیت صحیح آن می باشد برای این عمل سرعت تبخیر حلال نه بسیار کندونه بسیار بالا باید باشد انواع گسترده از رنگ هایی که استفاده می شود دارای الکیدی کم روغن ، ترکیبات اکلید / آمینو، کوپلیمر های وینیل و اپوکسی های اصلاح شده می باشند نسبت بالایی از آروماتیک فوق جوشان حاوی مخلوط حلال است وپوشش های غلتنده معکوی ، بوسیله غلتیدن چرخ ها ، در جهت خلاف مسیر حرکت ورقه ها به کار برده می شود عمل برش روی خط تماس باعث بوجودآمدن یکسری لایه یکنواخت تر و یکدست تر می شود این عمل در بکار گیری جهت پر کردن و آستر زدن برای تخته های جاذب از قبیل تخته های چند لا و نئوپان مفید است درجایی که آستر با فشار به سطح رسانده می شود و یک رنگ صاف و روان به دست می آید تلف

ات و ضایعات در پوشش غلتنده فوق العاده پایین است .
پوشش مارپیچ و حلقه ای امروزه این پوشش برای فلزاتی که به شکل باریکه ای متصل هستند به خوبی برقرار واستوار می باشد باریکه ها و نوارهایی که به شکل مارپیچ هستند در معرض یک سلسله عمل ها قرار می گیرند یعنی غیر مارپیچ کردن چربی گیری ، فسفات کاری واصلاح دوباره پوشش غلتنده با رنگ توسط کوره به صورت کلاف و مارپیچ کردن اصلاح و بهبودی در آن حاصل می شود . نوارهای آلومینیم و استیلی بالای ۵ فوت (۵۲/۱ متر ) عر

ض با سرعتی بالای ۶۰۰ فوت ( ۴/۲۱۳ متر ) بر دقیقه ] ۵[ پوشانده می شوند درجات لایه های ضخیم رنگ که خشک شده اند بین ۲۵ تا ۳۵ میکرومتر هستند به درستی در می یابیم که به دست آمدن یک پوشش بسیار عالی واستاندارد وابسته به رنگی است که استفاده می شود بیشترین نیازمندیها وتوصیه ها برای بکار گیری رنگ استفاده شده در ذیل آمده .
۱٫ انعطاف پذیری و چسبندگی و پیوستگی بسیار خوب درمقابل خواص ترکیبی

۲٫ در تیرگی وماتی با درصد بالا معمولا از سیستم‌یک‌لایه‌ای‌استفاده شود .
۳٫ چسبندگی و پیوستگی کافی لایه داخلی اگر بیشتر از یک لایه باشدمهم است .
۴٫ یک برنامه کوره ای سریع معمولا کمتر از ( ۶۰ ثانیه ) بدون آسیب دیدگی و صدمه به خواص .
انواع رنگهایی که استفاده می شوند دارای ترکیبات الکید / آمینو . آلکیدهای اصلاح شده و پلاستیلول ها و اورگانوسول و فلورایدهای پلی و‌ینیل می باشند استفاده از پوشش های حلقوی و پیچ در پیچ مایع با کشش معین پیشنهاد می شود که در پایین ترین درجه از حلال های سمی وقابل اشتعال آزاد نمی شوند ، قابلیت و ارزش آن ها توسط پرسی و نوونز مطرح شده است نوار وباریکه فلزی روکش شده کاربرد وسیعی در محدوده ای از پوشش های ساختمانها از قبیل قفسه های ردیفی و ستونی در ادارات وبالای شیشه ها دارد .

پوشش لوله ای یا استوانه ای این روش برای روکش شمار زیادی از مواد کوچک وناهموار مثل پیچ ها مهره ها ، قیچی ها ، گیره ها وغیره استفاده می شوند که اینها در یک استوانه شیب دار که شیبی در حدود ۳۰ درجه نسبت به خط عمودی دارد قرار داده می شوند و سپس مقدار دقیق و مشخصی از رنگ برای روکش مواد اضافه می شود و مقدار رنگی که نیاز است بدرستی وبا دقت مشخص می شود بوسیله یک کنترل گر که مقدار کمی مواد را جاری می کند .
بعد ازعمل غلتشی/ لوله ای مواد در یک سبد سیمی جهت پاشیدگی سرازیر و خالی می شوند که اگر لاک رزینی یا روغن یا جلازده شوند سریعتر خشک خواهند شد اما رنگ های رزینی در روغن یارنگ های لاکی کوره ای می شود لعاب های کوره ای آلکید / آمینو معمولی در این روش بکار گیری مناسب نیست .
نیروی گریز از مرکز برای مواد کوچک از قبیل گوهر آلات وجواهر آلات مصنوعی که در لوله یااستوانه صدمه دیده ومعیوب می شوند استفاده می شود آنها در یک سبد سیمی قرار داده شده فرور می روند ودر آخر از مرکز خارج شده و رنگ زائد اضافی برداشته می شود .
روش های پاشش
به کارگیری اسپری معمولی : اصل کلی در بکار گیری اسپری این است که دریک پاشش ریز رنگ را به ذرات ریز تبدیل می کنندکه این ذرات ریز به طرف مواد یاسطوح هدایت می شوند و برای اجرای این عمل روش هایی تدبیره شده است وجدید ترین آن استفاده از متراکم کردن هوا بایک پیستوله پاششی است .

پیستوله های اسپری :

برای نقاشی مقیاس های کوچک استفاده می شود که این عمل به دو روش انجام می شود یا بوسیله سوار کردن یک محفظه کوچک بالای پیستوله پاششی برای اینکه ذخیره ویا به رنگ بوسیله نیروی جاذبه به طرف پایین جهت پاشش بوسیله پیستوله س

رازیر می شود ویا در یک محفظه زیر پیستوله که رنگ بوسیله مکش به طرف بالا که یک پیستوله است کشیده می شود این پیستوله ها خیلی مفید وسودمندند اگر مکررا تعویض رنگ راداشته باشیم . یک مقطع بریده شده ازیک طرف از این نوع پیستوله ۲-۲۰ نشان داده شده است . رنگ در یک سوپاپ سوزنی رها شده وبا هوای متراکم از فواره های مجاور سوپاپ مخلوط می شود مخلوط شدن رنگ وهوا می تواند هم در داخل و پیچ در خارج نوک پیستوله واقع شود واین با انتخاب درست اسباب و لوازم پیستوله برای انواع رنگی که پاشیده می شود تعیین می گردد .
مکانیزم ماشه باجریان رنگ وهوای متراکم شده کنترل می شود ، به این ترتیب که جریان هوا بر رنگ مقدم شده و جلوتر از آن حرکت می کند که باعث تصفیه رنگ می شود . جدا از انتخاب اسباب ولوازم پیستوله عامل مهم چسبندگی وغلظت وهمچنین فشار هوای رنگ می باشد . چسبندگی وغلظت رنگ بردرجه تبدیل به ذرات وخواص لایه ها تاثیر دارد که اگر بسیار بالا باشد یک پاشش معمولی ولایه رنگی پوست پرتقالی را نتیجه خواهد داد واگر بسیار پایین باشد می تواند پاشش خشکی بدهد که این لایه نازک بوده ورضایت بخش نیست . غلظت پاشش بهینه یک رنگ از خواص و مشخصات انواع رنگ است ومی تواند از انواع دیگر خواص رنگ محسوس تر و برجسته تر باشد . بهترین فشار هوا معمولا بوسیله قسمت های مقدماتی تعیین می شود وباید از کم ترین فشار که برای تبدیل به ذرات ( اتمیزه کردن ذرات ) مناسب خواهد بوده استفاده شود که میتواند عیب هایی را با خودبه همراه داشته باشد(در زیر) .
بیشتر رنگ ها می توانند در ۴۰ تا ۶۰ پوند بر ثانیه پاشیده شوند اما برخی از آنها مستلزم هزینه بالایی است همچنین ماهیت لایه رنگ بوسیله فاصله پیستوله از سطح تعیین می شود واین فاصله باید در حدود ۹ تا ۱۲ اینچ باشد و پیستوله باید در زاویه صحیح ومشخصی از سطح نگه داشته شود وحرکت وتغییر مکان باید در خطوط موازی باشد هر پوشیدگی جدید نسبت به پوشش قبل‌از‌خودش‌حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از قسمت هایی پوشیده شده را می‌پوشاند.

اتاقک های پاشش : حجم وسیعی از هوا ا زمیان یک پیستوله پاششی معمولی عبور می کند ودر آنجا مقدار معین ومشخصی از پاشش وجود دارد (مقدار پاشش بستگی به هندسه ذرات دارد ) که بایکدیگر جهش از سطح پاشیده می شوند ذرات پاشیده شده برخاسته به صورت مه در می آیند که رنگ بدون هوا یک اتاقک که مقابلش باز است منتقل شده ودر پشت خالی می‌شوند به طوری که پاشش به محض اینکه انجام می شود منتقل می گردد دو نوع عمومی و رایج از اتاقک پاشش وجود دارد :
الف)خشک
ب)قابل شستشو با آب
الف) اتاقک های خشک ، هوای آلوده بوسیله یک پره انتقال داده می شود و سپس قبل از اینکه دراتمسفر آزاد شود با آب شسته و پاک می شود معمولا سپرها در جلوی پره سوار می شوند اما اینها بعلاوه دیوارها وسقف به سرعت بار نگ پوشیده می شوند واحتمال اینکه برخی جاها خالی از رنگ بماند وجود دارد برای از بین بردن این احتمال زیان اتاقک راهمیشه باید بوسیله کاغذ یا دیگر پوشش هایی که توانایی پوشاندن قسمت هایی خالی رادارند آستر گیری و پر کرد .
ب)اتاقک های قابل شستشو با آب
در اتاقک های کوچکتر خالی از هوا ، آب قلیایی اندک در طول یک آبشار کوچک در پشت اتاقک کشیده می شود مخلوط آب ورنگ تحت عملی جهت متراکم شدن رنگ وصاف شدن ودوباره به گردش در آمدن آب ان قرار می گیرند . هنگامی که اتاقک ها در فقره های بزرگ پاشش انجام می دهند ، هوای تصفیه شده ای که از میان سقف وارد می ن طوری که در بالا توضیح دادیم اصلاح می شوند .
اتاقک های پاشش در برخی شکل های خاص به هم آمیخته برای مواد مورد بحث واشکال مختلف قابل استفاده هستند .
معایب و عمومی ترین عیوبی که دررنگ های پاششی اتفاق می افتد در پایین ذکر شده است :
۱)ظاهر شدن پوسته پرتقالی شکل ودر لایه که این می تواند به اصول ناقص وابسته باشد از قبیل میزان نادرست حلال ها یاهمچنین غلظت بسیار بالای رنگ .
۲)علائم فرورفتگی و شکم در یک لایه بسیار ضخیم نمایان شود درمواردی هم که پیستوله نزدیک کارنگه داشته می شود یا استفاده از حلال های فوق جوشان اضافی که منجر می شود به اینکه رنگ به آهستگی سفت شود وخودرا بگیرد ونهایتا ثابت شود .

پاشش خشک
در سطحی که زبر و ناصاف است قطرات کوچک وریز رنگ نسبت به لایه صاف وهمواره به هم پیوسته و آمیخته نمی شود واین می تواند به اضافات بسیار حلال های جوشان تحت فشار بسیار بالا به نگهداشتن پیستوله در فاصله بسیار نزدیک از سطح وابسته باشد .

کاربرد پاشنده های گرم
وقتی که رنگ گرم می شود غلظت آن کاهش پیدا می کند ودر این حالت می توان در بیشتر وسعت ومساحت های فضایی ، حلال های کمتر یا بدون حلال عمل پاشش را انجام داد وضرورتی به تغییر دادن ترکیب اصلی ندارند و به استثنای انواع اسپرهای معمولی که محتویات رقیق تر آن کاهش پیدامی کند میزان غلظت آنها در ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود .
شماری از عوامل در این فرایند تاثیر خواهند داشت اما غلظت وچسبندگی رنگ عموما درمحدوده ۲تا ۳ درصد می باشد .
رنگ در ظرف مخصوص گرم شده و برای یک پیستوله در ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد ( ۱۴۰ تا ۱۶۰ درجه فار نهایت ) تهیه می شود روکش هایی با ۳ تا ۴ هزارم اینچ ضخامت لایه های خشک می توانند دراین عملکرد استفاده شوند واین عمل نتایج قابل توجهی از جهت صرفه جویی درهزینه کار دارد .
پاشنده گرم بدون هوا که «Bede» نام دارد در بسیاری ازجاها استفاده شده ومزایای هر دو سیستم را در بر دارد .
فشارهای به کاررفته ( در ۶۰۰-۴۰۰) پوند بر ثانیه با استفاده از روش خنک کاری بدون هوا بسیار کمتر از آنچه که نیاز داریم است ( در پایین توضیح داده شده است ) .

به کار گیری پاشنده های بدون هوا
در این عمل هیچ هوایی از میان پیستوله پاشنده عبور نمی کند اما فشار
رنگ موردتوجه قرار می گیرد وبه کار می آید

فشار روان در دهنه پیستوله است ( واین فشار وابسته به خواص رنگ است ) ودرهنگام خارج شدن ناگهان افت فشار پیدا می کنند ورنگ به صورت پودر وذرات ریز افشانیده می شود قطرات ریز بوسیله مقدار جنبش ونیروی حرکت آنی ها به

سطح منتقل می شود اندازه دهنه براساس سازگار ومناسب بودن غلظت و پایداری رنگ انتخاب می شود محدوده ضخامت لایه ۱۱ هزارم اینچ( برای غلظت های پایین‌تر ) ۲۳-۲۱ هزارم اینچ ( برای مواد با غلظت بالا ) می باشد فشار رنگ بوسیله پمپی

که ممکن است بوسیله الکتریسته بوسیله هوای تراکم شده عمل کندبه کار گرفته می شود . درمورد دومی فشار جریان یا روانشدگی (رنگ ) را می توان بوسیله این عبارت حساب کرد :
نسبت پمپ × فشار هوا = فشار جریان

گرمای رنگ ( محل پاشندگی گرم بدون هوای Bede را در بالا ببینید ) به تبدیل به ذرات کردن رنگ وایجاد یک اسپری ریزتر وبهتر کمک می کند وهمچنین از زمان نصب لایه آن کاسته می شود .
استفاده از فشار بالا ترکیب یا ساختار بسیار خوبی را فراهم می کند یا رنگ‌های تیکسوتروپیکی که اسپری می شوند به طور قابل ملاحظه ای پوشش
های با ضخامت وبدون فرورفتگی و شکم می دهد .
انواع رنگ ها برای اینکه به شکل پوشش های با ساختار بسیار خوب استفاده شوند به بهترین نحو سازگار می شوند . که غیر قابل تبدیل وتغیر ناپذیر هستند ( لاستیک و وینیل ها کلورینه‌دار می شوند ) وانواع آنها به طور شیمیایی از فاسد شدن حفظ می شوند ( دوگروه اپوکسی ) وبایددر نظر داشت که آزاد سازی حلال ها از لایه های ضخیم تر کندتر خواهد بود وبنابراین فاصله های پوششی طولانی تر و بزرگ تر هستند البته این عمل از این طریق برای محل های آزادی که به طور شیمیایی دو گروه پوشش آنها صلاح می شود اجرا نمی گردد و پوشش های بسیار ضخیم آنها می تواند اجرا شود وتمایل برای شکم دادن وفرو رفتگی پوشش ، می تواند به عنوان عامل محدود کننده ای برای ضمانت لایه باشد .
یک سیستم بدون هوای اصلاح شده و یلیام «Air mix»] ۸[ دربازار خرید وفروش می شود .
بوسیله داخل سازی یک نسبت از هوا ، فشار اتمیزه شده می تواند از ۳۰۰۰ پوند بر اینچ مربع به ۲۰۰-۵۰۰ پوند بر اینچ مربع کاهش پیدا کند نتیجه اینکه درکم کردن پاشش ها وجهش های بیشتر سرعت ذرات باید کندتر باشدواین از محصولات یک پالایشگاه رنگ وروغن خواسته می شود .
وسیله اکسید کننده از قبیل چسب های قلیایی وچسب های رزینی در روغن اصلاح آنها بستگی به جذب اکسیژن دارد ودر نتیجه یک محدودیت برای ضخامت لایه که می خواهد اصلاح شود وجود دارد وبه طور رضایت‌بخشی باید زمان کافی بایدبرای آزاد سازی محلل‌ها بواسطه انواع ترکیبات بسیار خوب ، منظور شده باشد و قبل از اینکه لایه روکش شود براثر ترکیب با اکسیژن ازفاسد شدن حفظ شود .
فواید پاشش بدون هوا در زیر خلاصه شده است :
۱٫ کاهش اسپری وجهش مخصوصا ایجاد یک عمل یا مرحله ای که برای سطوح بزرگ مناسب است .
۲٫ سرعت اجرای بالا
رایج بودن استفاده از روکش های ترکیبی بسیار خوب بواسطه آن نتیجه می شود که برخی از روکش ها لازم است که یک لایه با ضخامت مشخص ومعین همراه با صرفه جویی منطقی در هزینه های کار بوجود آورند .
پاشش الکتروستاتیکی
این عمل از این حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که اگر قطعات کوچک رنگ اتمیزه شده با بار منفی در نزدیکی یک ماده بابار مثبت فرض شوند ، قطرات کوچک جذب شده ویک روکش یکنواخت ویکدست در سطح بیرونی ماده تشکیل می شود .
این عمل توسط رونسبرگ در امریکا به ثبت رسیده است وبه عنوان محل شماره ۱ رونسبرگ نامگذاری شده است . مواد فلزی ( یا هادی های دیگر ) که رنگ روغن زده می شوند معمولا به یک نوار نقاله که بدون بار است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 119 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد