بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید قالپاق و رینگ خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است

، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


فصل اول
کلیات

مقدمه :
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.


گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قالپاق خودرو میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و

ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید قالپاق رینگ

محل اجرا :


مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خود به عنوان کالاي واسط هاي در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت خودروسازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازي براي خودرو میباشند. خودرو هاي

صنعتی و کشاورزي از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز براي همگان روشن و شفاف میباشد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدي طرح به عنوان زیرساختهاي صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشند.

وضعیت و میزان اشتغال زایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد .


تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
نام و کد محصولات
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قالپاق خودرو میباشد. قالپاق یک قطعه نسبتا تزئینی در خودرو است . قالپاق ها روي رینگ هاي چرخ ها نصب شده و بدینوسیله ظاهر زیبائی را به آن ارائه می دهد . قالپاق ها بجزء نقش زیبائی ظاهري نقش دیگري در خودرو ندارند . هر خودرو به تعداد چرخ هاي خود نیازمند استفاده از قالپاق است .
قالپاق ها از مواد پلاستیکی ساخته می شوند و داراي انعطاف بالا و وزن بسیار پائین می باشند و بدین ترتیب وجود آن روي چرخ ، سبب وارد آمدن هیچگونه بار اضافی بر خودرو نمی شود . هر قالپاق براي استفاده در رینگ خاصی تولید می شود . از اینرو به تعداد تنوع رینگ چرخ هاي موجود خودرو ها نیاز به تنوع قالپاق خواهد بود . از طرف دیگر به منظور افزایش بازار پسندي قالپاق ، تولید کنندگان اشکال مختلفی را در تولید قالپاق به آن اعمال می نمایند تا بواسطه آن بتوانند با ارائه تنوع ظاهري متفاوت ، سلایق مختلف را پوشش دهند . در اشکال زیر نمونه هائی از این نوع قطعات آمده است .

شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی آورده شده است .


قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .

شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیري شده است که محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

 

توضیح:
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه AM و OES – OEM تقسیم میگردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
بازار OEM
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل براي قطعه اي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعه مورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد )خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند(

بازار OES
شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار OEM است.

بازار AM
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در بازار OES و OEM تنها براي شرکتهاي خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهاي مختلف امکان واردسازي و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .


ب - قالپاق در گروه قطعات تند مصرف خودرو طبقهبندي میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار بالاتر از بازار خودروسازان است .
ج - با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجهگیري است که علیرغم نبود محدودیت براي واردات، عملاً واردات این قطعات محدود می باشد .

بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
محصول مورد مطالعه، قالپاق خودرو است . این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده دارند. از اینرو ماهیت این قطعات طوري است که نمیتوان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین المللی براي این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خودرو ساز تهیه و ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذیر است .
همچنین لازم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص به خود را دارا است .

 

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمت هاي داخلی
هر قطعه از خودرو ، با توجه به نوع قطعه و خودروي مورد استفاده از قیمت هاي متفاوتی برخوردار است . قالپاق نیز همانند سایر قطعات خودرو به نسبت خودروي مورد استفاده داراي قیمت هاي مختلفی می باشند ولی متوسط قیمت 70000 تا 85000 ریال را می توان براي این قطعات ارائه کرد .

مروري بر قیمت هاي جهانی
همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی قطعات خودرو نیز نمیتوان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود. چرا که قیمت ها تابع نوع قطعه تولیدي و همچنین خودروئی می باشد که قطعه براي آن ساخته می شود و نظر بر اینکه یک کارخانه قطعه سازي اقدام به تولید رنج وسیعی از قطعات مینماید از اینرو ارائه قیمت واحد براي آن امکان ناپذیر میباشد. لازم به ذکر است که در

بررسی امکان پذیري صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد . در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضیحات لازم ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
محصول تولیدي طرح قالپاق خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي است و می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .

لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش هاي زیر تقسیم بندي میگردد :

بازار OEM :
این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکت هاي تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان مینمایند. شرکت هاي ساپکو )تأمین کننده شرکت ایران خودرو ( شرکت سازه گستر سایپا )تأمین کننده شرکت سایپا ( شرکت اپکو )تأمین شرکت ایران خودرو دیزل( از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار میآیند.

بازار OES :
این بازار خدمات پس از فروش خودروها میباشد که وابسته به شرکت هاي خودروساز است. سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( ، شرکت سایپا یدك، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو، مزدا یدك از شرکت هاي این گروه محسوب میشوند.

بازار AM :
این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش هاي مختلف در سطح کشور میباشد که به صورت آزاد ) بدون ارتباط خاصبا خودرو سازان ( اقدام به فروش قطعات خودرو مینمایند. میزان مصرف در هر کدام از بازارهاي خودرو متفاوت است که مطالعات بیشتر در این خصوص در بخش مطالعات عرضه و تقاضا ارائه خواهد شد .

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
ماهیت طرح حاضر، قطعه سازي است و در صنعت قطعه سازي نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهاي آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمیتوان قطعه اي را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود داراي کاربرد است. به طوري که در عوض

یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگري را نمیتوان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که براي محصولات تولیدي طرح، هیچگونه کالاي جایگزین وجود ندارد. البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهاي صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یا کرد نه محصولات جایگزین.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
مورد مصرف قطعات تولیدي طرح در صنعت خودرو می باشد . لذا کشورهاي تراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم. در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه( آورده شده است.

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که کشورهاي عنوان شده در جدول که به عنوان کشورهاي مطرح تولیدکننده خودرو میباشند، به عنوان کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعه قالپاق نیز محسوب میگردند

معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالاي صنعتی و مهندسی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
- بررسی ظرفیت هاي بهره برداري
با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، فهرست واحد هاي صنعتی در حال تولید قالپاق در جدول زیر جمع بندي شده است .

علاوه بر واحدهاي فوق ، تعدادي از واحدهاي تولید کننده نیز از طریق جستجوهاي میدانی شناسایی شده است که فهرست این واحدها در آمار وزارت صنایع وجود ندارد .

ظرفیت تولیدي واحدهاي شناسائی شده از طریق مطالعات میدانی نامشخص است . لذا با استفاده از متوسط ظرفیت واحدهاي تولیدي عنوان شده در جدول 4 ظرفیت این واحدها حدود 150000 دست بر آورد می گردد .

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قالپاق در کشور
با توجه به جداول شماره 4 و 5 و براساس تاریخ شروع بهره برداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع بندي شده است.


بررسی روند تولید واقعی قالپاق در کشور
در جدول بالا، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها درتولید قالپاق آورده شد. لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که بخش عمده این واحدها از مالکیت

خصوصی برخوردار هستند. لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعی آنها بسیار دشوار میباشد.
از طرف دیگر بسیاري از قطعه سازان ذکر شده در جدول شماره 5 علاوه بر قطعات خودرو ، اقدام به تولید قطعات براي سایر ماشین آلات صنعتی نیز می نمایند. بنابراین نمیتوان به صورت دقیق آمار تولید واقعی قطعات مورد مطالعه را در این واحدها برآورد کرد. بنابراین براي برآورد تعداد تولید واقعی مجموعه واحدهاي قطعه ساز کشور، از روش مطالعات میدانی استفاده شده و تولید واقعی را معادل 80 درصد ظرفیت اسمی در نظر خواهیم گرفت . در جدول زیر تولید واقعی براین اساس برآورد شده است.


در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است

بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال
فرایند تولید قالپاق به صورت زیر است :

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژي مورد استفاده در تولید قالپاق در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژي ها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود ،شامل موارد زیر خواهد بود:
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد
• دقت و کیفیت قالب ها
• دقت عمل در فرایند تزریق پلاستیک
همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قالپاق علاوه بر ایران در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام میگیرد که در فرایند بالا شرح داده شده است و لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدي نیز به مشابه مطالب ذکر شده در بالا، تابع توان مهندسی، دقت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت عملیات حرارتی خواهد داشت.

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهاي تولیدي فعال
قطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه اي هستند که در صنایع خودروسازي کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست هاي خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان میباشد . در جدول شماره 6 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است و در خصوصراندمان تولید می توان گفت که هر واحد صنعتی متناسب با توان رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید . راندمان تولید واحدهاي موجود کشور ، مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته 80 درصد بر آورد شده است .

نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
فرایند تولید قالپاق نیازمند استفاده از ماشین آلات زیر میباشد. همچنین با مراجعه به تعدادي از قطعه سازان فعال کشور، کشورها و شرکت هاي سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع آوري شده است.

بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرحهاي جدید در حال ایجاد تولید قالپاق، جمع آوري و در جدول زیر وارد شده است :


پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه قالپاق خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرحهاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف ( پیش بینی تولید داخل واحدهاي فعال
در جدول شماره 6 ظرفیت نصب شده کشور براي تولید قالپاق در سالهاي گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 7 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید . از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت و تولید واقعی انجام شده در سالهاي گذشته ، عرضه این واحدها در آینده سالانه 880 هزار دست پیش بینی شده است.

ب) پیش بینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد
در جدول شماره 9 فهرست طرحهاي در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است :

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385
در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شماره تعرفه مستقلی ندارند. این قطعات به صورت مجموعهاي وارد میشوند که متشکل از تعداد متنوع از قطعات مختلف است. و لذا تنها در مورد قطعات عمومی امکان دسترسی به شماره تعرفه وجود دارد . بنابراین نمیتوان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد.

جمع بندي عرضه
در جدول زیر جمع بندي عرضه قالپاق خودرو آمده است .

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
ضریب مصرف قالپاق در هرخودروي تولیدي یک دست است که هر دست معادل 4 عدد می باشد . از طرف دیگر بازار خدمات پس از فروش خودرو نیز مصرف کننده این قطعات است . لذا به منظور بررسی روند مصرف این قطعات ، لازم است تعداد خودرو در کشور به همراه تولید سالانه آن مورد توجه قرار گیرد . در ادامه بررسی هاي لازم در این خصوص انجام گردیده است

الف( برآورد مصرف در خودرو سازان
مجموعه خودروهاي تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :

گروه اول
: این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین مینمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهاي تولیدي گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند.

گروه دوم:
در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت میگیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادي لازم برخوردار نمیباشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهاي لوکس نیز طبقهبندي میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادي ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت که براي برآورد نیاز صنایع خودروسازي کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیر آمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفا دًر مورد خودروهایی میباشد که داراي تعداد تولید بالا در کشور میباشند که این امر در مورد خودروهاي سواري و وانت تولیدي دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهاي نیمه سنگین و سنگین صادق میباشد و لذا سایر خودروهاي تولید داخل )سواري – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده

نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه هاي خودرو مینمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه هاي فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهاي سواري و وانت بعنوان خودرو هاي استفاده کننده از قالپاق ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهاي سواري که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهاي سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده می نمایند تهاتر شده است .

پیشتر ضریب مصرف قالپاق در هر خودرو یک دست برآورد گردید. از اینرو میزان مصرف خودرو سازان معادل با تعداد تولید خودرو خواهد بود که بدینوسیله میزان مصرف این قطعات در سالهاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است.

ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو
قالپاق از جمله قطعات تند مصرف (fast moving) در تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو محسوب میشوند. لذا بر اساس یک نظر سنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو ، ضریب مصرف این قطعات در هر خودرو دوران میباشد.
یعنی هر خودرو در هر دو سال یکبار قالپاق هاي خود را تعویض مینماید با توجه به تعداد خودروهاي ترددي در کشورمان و همچنین ضریب مصرف و تعویض عنوان شده میزان نیاز این خودروها به قالپاق برآورد شده است.

جمع بندي میزان مصرف داخل قالپاق خودرو
با استفاده از جدول شماره 15 و 16 جمعبندي مصرف قالپاق انجام گردیده است.


نمودار زیر روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است .

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385
یک خودرو متشکل از هزاران قطعه میباشد که قطعات مورد مطالعه به عنوان بخشی از مجموعه قطعات فوق محسوب میگردند. همچنین در قسمتهاي قبلی عنوان شد که این قطعات به صورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت مجموعه اي و یا تحت عنوان داراي هویت از نگاه وزارت بازرگانی میباشند. از اینرو براي تعیین « قطعات منفصله خودرو » میزان صادرات، عموما قًطعات خودرو را به صورت یک خانواده مشترك مدنظر قرار میدهند ) یعنی صادرات کل قطعات خودرو ( که در اینجا ما نیز همین قاعده را رعایت کرده و روند صادرات در سالهاي گذشته را عنوان کرده ایم:

قالپاق درردیف قطعات تند مصرف خودرو قرار دارد که در جدول بالا میزان صادرات آن ارائه شده است . لیکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکیک این قطعات از کل صادرات قطعات تند مصرف وجود ندارد ولی مطابق اظهار برخی دست اندرکاران صنعت و بازار ، صادرات این قطعات در گذشته وجود

داشته است ولی بدلیل نبود آمار موثق در این مورد ، امکان ارائه آماري براي صادرات وجود ندارد ولی آن چیزي که مشخصاست کشورمان در تولید وصادرات مواد پلاستیکی داراي مزیت نسبی می باشد و روي این امر صادرات این قطعه نیز وجود داشته و امکان گسترش آن نیز وجود دارد

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده
موارد کاربرد قطعه مورد مطالعه در صنعت مانند خودرو است . از اینرو مناسب ترین راه براي پیش بینی تقاضا در آینده ، استفاده از روش رگرسیون مصرف در گذشته می باشد که این امر در جدول زیر انجام گردیده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید