مقاله طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی :مطالعه موردی شهر یاسوج

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه با توسعه اطلاعات وتکنولوژی مشتریان متقاضی خدمات موثر ، سریع ،آسان وکم هزینه می باشند .متاسفانه در ایران اکثر سازمانهای ارائه کننده خدمات دولتی هستند دلایلی مانند عدم فوریت جهت بهبود خدمات ،ساختار نیافته بودن کیفیت خدمات واتکا به تجربه کارشناسان ،از هم گسستگی ایجاد ارزشها ودرک کلمه ” من فقط این کار را انجام می دهم “، تاثیر فراروانی بر ناکارآمد بودن این مراکزدارندکه یکی از این مکانها مراکز مشاوره و ارائه خدمات جهت اسکان گردشگران اکوتوریسم و طبیعت گردی در شهر یاسوج می باشند معمولا گردشگران در جزئیاتی مانند مکان اسکان درمقصد اگاهی کامل ندارند ودر صورت عدم شناخت شهر مقصد با آزمون و خطا به جستجو مکان می پردازند که نتیجه جز هدر رفتن زمان طولانی در همان ابتدای مسافرت نخواهد داشت حال تصور کنید با صرف وقت زیاد و نیافتن مکان مناسب در موقعیت جغرافیایی مورد نظر، کل دوره تعطیلات چگونه طی خواهد شد.
در این مقاله قصد داریم ابتدا با داده کاوی اطلاعات گذشته به وسیله تکنیک فاکتور انالیز مدل R-TYPE و دسته متغیرها که مربوط به موقعیت مکان مورد نظر گردشگر بوده تفکیک کرده وسپس براساس نکنیک فاکتور آنایز مدل Q-TYPE آنها را دسته بندی تا با درک ساختار دادها ی مرکز و کشف قواعد و الگوهای پنهان افراد در طی سالهای گذشته به پرسشنامه جهت ورود اطلاعات به یک سیستم پشتیبانی تصمیم منتهی گردد تا این ماشین باشد که با کمترین خطای ممکنه و با حداکثر سرعت ممکنه و با درک وشناخت اطلاعاتی از مسافرین بهترین مکان ممکنه موجود را به او و خانواده پیشنهاد دهد.
کلمات کلیدی: Rفاکتورآنالیز مد ، داده کاوی ، داده کاوی سازمانی ، سیستم پشتیبان تصمیم ، سیستمهای خبره ، فاکتورآنالیزمدل
١-مقدمه
فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند الف – در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم ؟ ب -کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می باشد؟ ج -آیا در طول دوره تعطیلات مکان مناسبی یافت می گردد؟ د -اولین مکان مناسب ترین می باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان مناسب بهتری یافت می گردد؟ ه -و سئوالهای بسیار زیاد دیگر
با توجه به اینکه مراکز پذیرش و اسکان مسافرین ، داده های تجاری بسیاری را در تصرف خود دارند و ترابایتها داده را در بانکهای اطلاعاتی شان جمع آوری اما هیچ گونه استفاده در بهبود ارائه خدمات ، کاهش نارضایتی های مشتریان از محل اسکان ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و …نمی نمایند از جمله دلایل این موضوع کوچک و واحد بودن مراکز خصوصی و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی می باشد و در نتیجه صرفا واحد های دولتی و شهرداریها جهت ارائه خدمات رفاهی اقدام به راه اندازی مراکز مشاوره و اسکان می نمایند.
اما مراکز دولتی بدلایل زیادی از جمله عدم فوریت جهت بهبود خدمات ،ساختار نیافته بودن کیفیت خدمات و اتکا به تجربه کارشناسان ،از هم گسستگی ایجاد ارزشها و درک کلمه ” من فقط این کار را انجام می دهم ، تاثیر فراروانی بر ناکارآمد بودن این مراکز دارند.
مهمترین معضل وابسته بودن اینگونه سیستمها به افراد و کارشناسان خبره می باشد که با هر گونه تغیر و تحول و یا خستگی و از کارافتادگی و یا محدود بودن اینگونه افراد مطلوبیت خدمات به میزان فراوانی کاسته می شود بر آن شدیم از تکنیکهای داده کاوی به منظور کشف دانش و قواعد پایدار از طراحی شود تا براساس آن اطلاعاتی از افراد تهیه و به سیستم وارد و خروجی آن بهترین (dss) پایگاه داده استفاده کنیم تا سیستم پشتیبانی تصمیم و مناسب ترین مکان جهت گردشگر معرفی گردد در ادامه بر روی اطلاعات اسکان مسافرین اکوتوریستی و طبیعت گردی در شهر یاسوج متمرکز و علاوه بر روشها و تکنیکهای داده کاوی روشها و تکنیکهای سیستمهای پشتیبانی تصمیم هم به کمک گرفته شده است مبحث را با تعریف مفاهیم اولیه داده کاوی آغاز می نمائیم
٢-داده کاوی
داده کاوی به بررسی و تجزیه وتحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق می شود داده کاوی فرآیند به خدمت گرفتن یک روش شناسی رایانه ای است که با استفاده از تکنیک ها و الگور یتم های مختلف در جستجو ی دانش نهفته در داده هاست این فرآیند مشارکتی میان انسان و رایانه در نها یت به دنبال کشف الگوها و قواعد معنا دار در میان داده ها می باشد. داده کاوی، پایگاه های داده ای ]بزرگ را به عنوان منبع دانش در نظر می گیرد
٣-فرآیند داده کاوی
با توجه به این امر که داده کاوی فرآیند اکتشاف مدل های گوناگون ، خلاصه ها و ارزش های نشات گرفته از مجموعه خاصی از داده هاست » فرآیند استانداردمیان صنعتی داده کاوی »برای پیاده سازی جنین فرآیندی باید از روش نظام یافته استفاده کرد . در این راستا متدولوژی Crisp Data) (Miningکه یک پروژه چرخه عمری ، متشکل از ۶ گام دارد را مبنا قرار داده ایم این گام ها به صورت مستمر و تکراری در تمام به شرح زیر می باشند، فرآیند داده کاوی به کار گرفته می شوند. گام های متدولوژی داده کاویCRISP ، این گام خود شامل بخش های زیر است :
١-٣درک موقعیت کسب و کار :
الف ‐ تعیین اهداف و نیازمند ی های پروژه در غالب مفاهیم و واژگان مصطلح درکسب و کارها ی مختلف ،
ب ‐ ترجمه اهداف ، محدودیتها و نیازمندی های ذکر شده در غالب فرمو ل ها و تعاریف داده کاوی و
ج ‐ تعیین یک راهبرد اولیه برای دستیابی به اهداف فوق .
به منظور داشتن درکی موفق از مساله ، معمولا تجربه و توانمندی در حیطه یک دانش خاص لازم است . بنابراین در این گام باید متخصص داده کاوی از توان و تجربه متخصص کسب و کار بهره مند گردد . البته در یک پروژه موفق داده کاوی این مشارکت در گام اولیه متوقف نخواهد شد، بلکه در سراسر فرآیند داده کاوی ادامه خواهد داشت .
٢-٣گام درک داد ه ها: این گام با مراحل تولید و گردآوری داد ه ها در ارتباط است و خودشامل چهار بخش به شرح ذیل می باشد:
الف ‐ جمع آوری داد ه ها.
ب ‐ به کار گیری تحلیل اکتشافی داد ه ها برای دستیابی به یک دید اولیه
ج ‐ ارزیابی کیفیت داد ه ها و
د ‐ درصورت امکان انتخاب زیرمجموعه ای که ممکن است شامل بعضی الگوهای رفتاری باشد.
٣-٣گام پیش پردازش داد ه ها. پس از گردآوری داد ه ها باید خطاهای احتمالی موجود درآنها را از بین برده و تمیز نمود. این خطاهای احتمالی عبارتند از: مقادیر خارج از رفتار یا حدی، ارز ش های گم شده ، صفات تکراری ، داد ه هایی که در فرم مناسب برای مدل سازی نیستند. به طوری که پایل در کتابش تخمین زده است پیش پردازش داد ه ها به تنهایی در ۶٠ درصد از موارد مورد نیاز است . .پیش پردازش داد هها شامل چهار بخش زیر می باشد:
الف ‐ آماده سازی داد ه های خام اولیه در قالب مجموعه داد ه ای نهایی که در دیگر مراحل داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب ‐ انتخاب موارد و متغیرهایی برای تجزیه و تحلیل مورد نظر می باشند .
ج ‐ در صورت نیاز تغییر شکل داد ه ها .
د‐ حذف مقادیر حدی .
۴-٣گام مدل سازی. انتخاب و پیاده سازی تکنیک مناسب داده کاوی وظیفه اصلی این مرحله است . در عمل ، چندین مدل به طور همزمان پیاده سازی شده و سپس بهترین آنها انتخاب می شود. شاید بتوان به طور خلاصه گفت که ماموریت اصلی کاوش داد ه ها به عهده این گام است .بخش های مختلف این گام عبارتند از:الف ‐ انتخاب و استفاه از تکنیک مدل سازی مناسب . ب ‐ دست کاری و تنظیم مدل و استفاده از الگور یتم ها برای دستیابی به نتایج بهینه د‐ در صورت نیاز برگشت به گام پیش پردازش .
۵-٣گام ارزیابی و استنتاج مدل . در این گام مدل یا مدل های که در گام مدل سازی مورداستفاده قرار گرفته اند از نظر کیفیت و اثر بخشی مورد آزمون قرار می گیرند . در تمام موارد، مدل های داده کاوی باید به فرآیند تصمیم گیری کمک کنند. این گام نیزبه بخش های زیر تقسیم می شود.
الف ‐ پاسخ های داده شده توسط مدل های گام قبل از نظر کیفیت و اثربخشی مورد آزمون قرار گیرند .
ب ‐ تخمین مجموعه خروج یهای مدل و ارزیابی آن با اهداف اولیه .
ج ‐ مشخص نمودن جنبه هایی از مساله که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته اند.
د‐تصمیم گیری بر اساس نتایج حاصل از مدل های داده کاوی .
۶-٣گام به کارگیری . یک مدل تا زمانی که در شرایط تجاری قرار نگیرد قدرت و ضعف خویش را نمایان نمی سازد. بنابراین باید مدل حاصله را در شرایط واقعی به کاربرد. این گام نیز شامل بخش های زیر است
الف ‐ به کارگیری مدل های مدل خلق شده .
ب ‐ اخذ یک گزارش ساده
ج ‐ اخذگزارشات پیچیده تر.
دنبال کردن چنین متدولوژی است که به داده کاوی توان عمیق تر نگاه کردن به مساله را می دهد.
۴-فرایند داده کاوی در مطالعه موردی
١-۴درک موقعیت کسب و کار:
آنچه در مقدمه آورده شده حاصل درک مسئله می باشد که به طور خلاصه می خواهیم با داده کاوی و بررسی داده های گذشته قواعد پنهان موجود را کشف و براساس آنها سیستم پشتیبانی تصمیم ایجاد کنیم تا مراکز پذیرش و اسکان مسافرین براساس قواعد یافت شده و بدون نیاز به افراد متخصص و توانائیهای ذهنی انها براساس پرسشنامه بهترین و مناسب ترین مکان را پیشنهاد بدهند البته در کمترین زمان ممکنه .
در شهر یاسوج و مخصوصا در ایام تعطیلات بدلیل کمبود مکان اقامتی مسافرین با مشکلات فراوانی جهت اسکان مواجه می شود که با وجود همه تلاشها صورت گرفته همچنان با مشکلات فراروانی روبرو ست ، در نتیجه هزینه اقامت در ایام تعطیلات بالا و خدمات بسیار کاهش می یابد.
با توجه به مشکل فوق آموزش و پرورش جهت ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به کارکنان خود، ستادی به نام ستاد اسکان مسافران تشکیل داده است ستاد اسکان مسافرین فرهنگی وظیفه راهنمای و پذیرش کارکنان وزارت آموزش و پرورش که به یاسوج مسافرت می نمایند را برعهده دارد این ستاد صرفا در ایام تعطیلات مدارس فعال می گردد زیرا مکانهای اقامتی انها مدارس می باشد .کارکنان ستاد با همکاری سرایداران مدارس در تعطیلات بجای میز و نیمکت در کلاسها فرش و یخچال و امکانات رفاهی جایگزین و آماده پذیرایی از مسافرین می گردند. در این سیستم بیش از ٢٠٠ مدرسه با امکانات مختلف وجود دارد که به رتبه های ویژه ،تجهیز، نیمه تجهیز، عادی تقسیم می گردند و هر کدام دارای تجهیزات خاصی می باشند، این مدارس در مکانهای مختلف در شهر پراکنده می گردند ، بنابراین انتخاب بهترین مکان و پیشنهاد به مسافرین با خصوصیات مختلف ،تا بیشترین رضایت را داشته باشند وظیفه سختی می باشد، به طور خلاصه می توان فرض کرد شرکتی بیش از ٢٠٠ مرکز اقامتی دارد و باید به صورت متمرکز اقدام به پذیرش و اسکان آنها اقدام نماید.
٢-۴گام درک داد ه ها:
داده های سه سال ستاد اسکان فرهنگیان اموزش و پرورش در دسترس می باشد که پس از بررسی داده ها الگوهای رفتاری اطلاعات دو دوره سال نو و تعطیلات تابستان به صورت کاملا متفاوت مشخص گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد