مقاله مروری بر کاربردهای روش طراحی مبتنی بر بدیهیات

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

مروری بر کاربردهای روش طراحی مبتنی بر بدیهیات

چکیده
امروزه روش طراحی مبتنی بر بدیهیات۲ در علوم مخلتفی از مدیریت و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است که پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه پرداختند و از تکنیک مورد مطالعه استفادههای فراوانی در زمینههای مختلف انجام دادهاند. اما تاکنون مطالعهای به منظور ارزیابی تمام پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با کاربردهای این تکنیک، وجود ندارد. این مطالعه با مروری جامع بر ادبیات، موارد استفاده از این روش را در پنج گروه تصمیمگیری، طراحی سیستم، طراحی محصول، طراحی سیستم تولیدی، طراحی نرم افزار طبقهبندی میکند. این تکنیک اولین بار توسط آقای سو برای طراحی محصول به کار گرفته شد. در تمام پنج گروه بیان شده در این پژوهش آقای سو بکارگیری این روش را پیشنهاد داده است. بیشترین کاربرد این روش، در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بوده است که پژوهشگران زیادی به استفاده از آن پرداخته اند. همچنین در حیطه تصمیمگیری، روش طراحی مبتنی بر بدیهیات، بالاترین کاربرد و انعطافپذیری را دارا میباشد.

واژههای کلیدی:روش طراحی مبتنی بر بدیهیات، تصمیمگیری، طراحی سیستم، طراحی محصول، طراحی سیستم تولیدی، طراحی نرم افزار

-۱ معرفی روش طراحی مبتنی بر بدیهیات
انگیزه اولیه سو۳ از توسعه طراحی مبتنی بر بدیهیات، آموزش طراحان برای اتخاذ تصمیمات طراحی خوب به دنبال تاسیس یک رشته دانشگاهی برای طراحی و ساخت بود. طبق نظر سو اصول و روشهای بنیادی صحیح بعنوان راهنمایی در تصمیمات طراحی و ساخت بود. طبق نظر سو اصول و روشهای بنیادی صحیح بعنوان راهنمایی در تصمیمات طراحی بوده و بدون وجود چنین رشتهای طبیعت سعی و خطای تصمیمات نمیتواند بهبود یابد. دانشجویان برای اثر بخش بودن طراحی بایستی یک تصویر بزرگی را از طرح داشته تا در نتیجه آن ضمن بهینهسازی جواب و فرایند فعلی قادر به مفهوم سازی گردد.

دیدگاه سو در قلمرو طراحی بصورت زیر خلاصه میگیردد؛ طراحی به عنوان خلاصهای از هدف مهندسی در خلق محصولات جدید، فرایندها، نرمافزار، سیستمها و سازمانها است که تمایلات و نیازهای جامعه در آن لحاظ میگردد. تئوری و مدلهای سو بر روی اتخاذ تصمیم در فرایند طراحی تمرکز دارد. سو در کتابش بر روی طراحی فرایند ساخت، طراحی کالا و طراحی سازمان تمرکز داشته اما امروزه کاربرد تئوری وی در رشتههای مختلف قابل ملاحظه میباشد .(Suh, N. P, 1997)
تکنیک AD که برای اولین بار توسط سو معرفی گردید (Suh N. , 1990)، برای ایجاد یک بنیان علمی و روشمند که به فرایند طراحی ساختار میبخشد، در اختیار مهندسین قرار گرفت .(Kahraman, C; Kaya, I; Cebi, S, 2009) هدف اصلی AD اینست که به طراحان خلاقیت بیشتری بخشیده، فرایند جستجوی تصادفی را کاهش داده، فرایند تکراری آزمون و خطا را کم کرده، و بهترین طرح تخصیص را در میان طرحهای پیشنهادی برگزیند .(Cebi & Kahraman, 2010)

از مزایای کاربرد طراحی مبتنی بر بدیهیات در عبارتند از .۱ استفاده از اصل استقلال به عنوان ابزار قوی در تحلیل مسائل و درک سریع اجزاء طرح به طرح کمک میکند.

.۲ قبل از معرفی تئوری مبتنی بر بدیهیات؛ تعیین نیازهای عملکردی و شناسایی آنها طراحی فرایند مشکل بوده اما با استفاده از طراحی مبتنی بر بدیهیات طراحی هر فرایند بصورت منظم تری انجام میپذیرد.

.۳ طراحی مبتنی بر بدیهیات یک چارچوبی برای درک پروژهها فراهم میآوردبطوریکه افراد قادرند تا خواستهها، توانایی و اهداف شرکت را طراحی نمایند.
.۴ روش و محتوی تصمیمگیری در طراحی مبتنی بر بدیهیات به نحو چشمگیری بهبود مییابد.

.۵ با اجرای اصول بدیهی در طراحی مبتنی بر بدیهیات سعی میشود که پروژه به بهترین نحو ممکن طراحی شود. .۶ تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات میتواند در طراحی مسائل پیچیده و چند بعدی بکار رود.

-۱-۱ اصول بدیهی در طراحی مبتنی بر بدیهیات

در انجام یک فرآیند طراحی خوب از دو بدیهه استفاده میکنند. بدیهه یک در مورد رابطه بین نیازهای عملکردی و متغیرهای فیزیکی که بدیهه استقلال گویند و بدیهه دو که پیچیدگی طراحی را نشان می دهد، بدیهه اطلاعات گویند. بدیهه استقلال نیازهای عملکردی را تامین مینماید و بدیهه اطلاعات، محتوای اطلاعات را کمینه میکند (شیخ & صارمی, .(۱۳۸۵

-۱-۱-۱ بدیهه استقلال

بدیهه استقلال بیان میکند که در طول فرآیند طراحی، با حرکت از نیازهای عملکردی در قلمرو عملیاتی به ابعاد طراحی، ارتباط بین نیازهای عملکردی و ابعاد طراحی باید به گونه ای باشد که انحرافی کوچک در یک ابعاد طراحی خاص تنها بر نیازهای عملکردی مربوط به آن تاثیر داشته باشد. بدیهه استقلال را می توان بصورت زیر بیان نمود بیان اول : یک طرح بهینه همیشه استقلال نیازهای عملکردی را به ارمغان میآورد

بیان دوم : در طرح قابل قبول ابعاد طراحی و نیاز های عملکردی به گونه ای با هم در ارتباط هستند که که یک ابعاد طراحی تنها
نیازهای عملکردی مربوط به خود را بدون تاثیر گذاشتن بر سایر نیازمندیهای عملیاتی ارضا می کند طراحی صورت گرفته می تواند به سه صورت انجام پذیرد: طراحی مستقل۴، طراحی وابسته۵ و طراحی نیمه مستقل۶ (یا شبه وابسته)

طرح مستقل بدیهه استقلال را ارضا میکند در حالیکه طرح وابسته عملکردهایی مبتنی بر سایر عملکردها پدید آورده و بدیهه یک را نقض میکند. وقتی که طراحی وابسته ناشی از تعداد ناکافی ابعاد طراحی در مقایسه با نیازهای عملکردی باشد با اضافه کردن اجزایی که تعداد ابعاد طراحی را افزایش میدهند میتوان بر این مشکل غلبه کرد و طرح وابسته را به طرحی مستقل تبدیل کرد. طراحی نیمه مستقل بخاطر داشتن محتوای اطلاعاتی بیشتر نسبت به طراحی مستقل ارزش کمتری دارد. در بررسی طرح ابتدا ماتریس طراحی آن را تعیین کرده تا مشخص شود طرح ایجاد شده بدیهه استقلال را نقض می کند یا نه؛ در صورتی که طرحی از قبل وجود نداشته باشد می توان از بدیهه استقلال در مرحله توسعه ایده به نحوی موثر استفاده نمود، در این حالت نیازهای عملکردی را که قرار است برآورده گردد به دلخواه انتخاب میشوند.

طراحی بصورت فرایند نگاشت بین نیازهای عملکردی از قلمرو عملکردی و ابعاد عملکردی در قلمرو فیزیکی تعریف میشود این ارتباط را میتوان به صورت ریاضی بیان نمود بخاطر اینکه مشخصات طرح مورد نظر توسط یک سری از نیازهای عملکردی مستقل بیان شود میتوان آن را با بردار نیازهای عملکردی با m عضو نشان داد. بطور مشابه ابعاد طراحی در قلمرو فیزیکی بردار n عضوی ابعاد طراحی را تشکیل میدهند. فرآیند طراحی شامل انتخاب مجموعههایی از ابعاد مناسب برای برآورده ساختن نیازهای عملکردی است که میتوان آن را به صورت رابطه (۱)بیان نمود.

که در آن FR بردار نیازهای عملکردی، DP بردار ابعاد طراحی و A ماتریس طراحی است. هر خط از معادله برداری رابطه (۱) را میتوان به صورت رابطه (۲) نوشت.

ماتریس طراحی به صورت رابطه زیر میباشد.

هر عضو Aij از ماتریس یک عضو بردار FR را به یک عضو بردار بیان نمود

DP ارتباط میدهد بطور کلی میتوان Aij را به صورت رابطه زیر از آنجا که Aij یک مقدار ثابت است در یک نقطه ثابت از فضای طراحی قرار دارد .در مورد طرحهای غیر خطی، با تغییر FRi وDPj ، Aij تغییر میکند. وقتی m=n ماتریسی مربعی است برای مثال وقتی m=n=3 است ماتریس را می توان

رابطه (۱) را معادله طراحی گویند.

سمت چپ معادله طراحی نمایش دهنده خواسته ما در قالب اهداف طراحی، و سمت راست معادله نشان میدهد که چگونه میتوان FRها را برآورده نمود. سادهترین حالت طراحی وقتی است که تمام عناصر غیرقطری ماتریس صفر هستند؛ یعنی . a12  a13  a21  a23  a31  a32 آنگاه رابطه (۱) را میتوان در حالت m=n=3 به صورت رابطه (۶) نوشت

طرحی که می توان آن را با رابطه (۶) نمایش داد بدیهه استقلال را ارضا میکند، زیرا استقلالFR ها در هنگام تغییر DPها حفظ می شود. یعنی اینکه FR1 میتواند با تغییر ساده DP1 برآورده شود به همین صورت FR2 و FR3 هم میتوانند با تغییر DP2 وDP3 بصورت مستقل بدون تاثیر گذاشتن بر سایر FRها ارضا شوند بنابراین طراحی با ماتریسی قطری نمایش داده می شود که عناصر قطری آن برابر صفر میباشد. این طراحی بدیهه استقلال را تامین می کند و بعنوان طرحی مستقل شناخته می شود. طراحی وابسته برعکس طراحی مستقل است زیرا بیشتر عناصر ماتریس طراحی ان غیر صفر است. در موردی که تمام عناصر غیرصفر باشند ارتباط بینFRها و DPها را میتوان بصورت رابطه (۷) نمایش داد

تغییر درFR1 نمیتواند به راحتی با تغییر در DP1 محقق شود زیرا این تغییر بر FR2 و FR3 نیز تاثیرگذار خواهد بود. چنین طرحی بدیهه استقلال را نقض کرده و طرحی وابسته است. طرح وابسته را می توان به طرحی نیمه مستقل تبدیل نمود.طرح نیمه مستقل دارای ماتریس طراحی نیمه مثلثی میباشد، این طرح را می توان به صورت رابطه (۸) نمایش داد

در این روش در صورتی که DPها به ترتیب خاصی قرار گیرند، استقلالFRها تامین و بدیهه ۱ برآورده میشود. در چنین حالاتی، نظمدهی به آشفتگی توالی DPها تنها راه رسیدن به استقلال عملیاتی است. اگر ابتدا DP1 تغییر یابد آنگاهFR1 مقدار میگیرد. با اینکه این تغییر بر FR3 تاثیر میگذارد، میتوان DP2 را تغییر داد تا FR2 بدون تاثیر برFR1 ، خود مقدار بگیرد. بالاخره میتوانDP3 رابرای کنترل FR3 بدون تاثیر بر FR2 و FR3 تغییر داد. اگر ترتیب اجرا را تغییر دهیم ابتدا سراغDP3 رفته تا مقدار FR3 بگیرد، آنگاه سراغ DP2 رفته تا FR2 مقدار گیرد. FR3 با مقدار گرفتن DP2 تغییر میکند. چنین سیستمی یک سیستم نیمه مستقل یا شبهوابسته نامیده میشود (شیخ & صارمی, .(۱۳۸۵

-۲-۱-۱بدیهه اطلاعات

بدیهه اطلاعات بیان میکند که در بین تمام طراحهایی که بدیهه استقلال (بدیهه یک) را ارضاء میکنند، طرحی که حداقل محتوای اطلاعاتی را دارا باشد، بهترین طراحی است .(Suh, N. P; Do, S, 2000) خروجی نهایی فرآیند طراحی، مجموعه اطلاعاتی است که در عملیات تولید (بعد از طراحی) یا سایر موارد استفاده میشود. این اطلاعات ممکن است در قالب نقشهها، معادلهها، مشخصات مواد وغیره باشد. با توجه به ماهیت اطلاعات تولید شده و اثر متقابل آن بر اطلاعات موجود، میتوان عملیات را پیچیدهتر و با هزینه بیشتر و یا بصورت سادهتر و با هزینه کمتری انجام دادمثلاً. برای طراحی یک کالا بایستی ابعاد و ابعاد آن تعیین شده، و جهت تولید آن از یکسری ماشینآلات و فرآیندهای تولیدی استفاده کرد. اگر در انتخاب ماشین اشتباهی رخ دهد، عملیات ماشینکاری بسیار پیچیده شده و نیازبه محتوی اطلاعات زیادی خواهد داشت. به عبارتی همه میدانند که اگر ابزار درستی در اختیار داشته باشند، انجام کار بسیار آسانتر خواهد بود .این مساله سوالاتی را در ذهن ایجاد میکند که قبل از اینکه به اطلاعات در طراحی بدیهگرا پرداخته شود، باید به آنها پاسخ داد: ماشین اشتباه چه ماشینی است؟ چگونه باید محتوای اطلاعات طرح را بصورت کمی اندازهگیری نمود؟ چگونه میتوان با سنجش اطلاعات، بهترین طرح را انتخاب کرد؟ چگونه طراحی بر تولید تاثیر میگذارد؟

بررسی پیچیدگی بصورت کیفی ساده است، اما سنجش کمی آن مشکل به نظر میرسد. پیچیدگی، در ارتباط با سختی انجام یک کار مطرح میشود. زمانیکه طراحی بصورت وابسته یا نیمهوابسته باشد روابط بین نیازهای عملکردی و ابعاد طراحی پیچیدهتر شده و در نتیجه محاسبه مقدار دقیق محتوی اطلاعاتی مشکلتر میگردد. اطلاعات مرتبط گاهی اوقات مبهم و به صورت زبانی مطرح میشود. شناسایی و سنجش محتوی اطلاعاتی بسیار مهم و حیاتی میباشد. روشهای موجود بیشتر بر مبنای تئوری احتمال بوده و در آن فرض میشود اطلاعات در دسترس بایستی به شکل عدد قطعی و یا بصورت بازه ای بیان شود.

در فرایند طراحی؛ اطلاعات را احتمال ارضاء نیازهای عملکردی گویند. کل اطلاعات طراحی بوسیله اندازهگیری اطلاعات حاصله برای هرFRیا DP حاصل میآید. برای اندازهگیری محتوی اطلاعاتی بایستی به موارد زیر توجه نمود.

گام-۱ تعریف آنچه که نیازمند اندازه گیری است گام -۲ توالی بین نیازهای عملکردی و اندازه گیری اطلاعات مشخص شود

گام-۳ محتوی اطلاعاتی هر متغیر مرتبط اندازه گیری شود گام-۴ اطلاعات کل سیستم را با فرض استقلال زیر سیستم ها بدست آورید

اصل اطلاعات، ابزاری را برای اندازه گیری کیفیت طرحها و هم چنین تسهیلاتی را برای انتخاب از بین گزینههای مختلف طراحی فراهم میآورد. این امر با مقایسه محتوی اطلاعاتی چندین طرح بر حسب احتمالات موفقیت ارضایFRامکان پذیر می باشد. به منظور برآورده نمودن اصل دوم ضروری است که طراحان ابزارهای اندازه گیری و محاسبه محتوی اطلاعاتی را نیز داشته باشند.

طبق نظر آقای سو در صورت مستقل نبودن نیازهای عملکردی باید احتمالات شرطی متناظر را محاسبه نمود. اما در مورد نحوه استفاده از این احتمالات اشارهای بعمل نیاورده است. شانون اولین فردی است که آنتروپی را بعنوان یک معیار اندازهگیری محتوی اطلاعاتی معرفی نموده است. آنتروپی یک متغیر تصادفی گسسته X بصورت رابطه (۹) تعریف میشود.

شانون هم چنین اطلاعات توام با دو متغیر تصادفی X و Y بصورت رابطه (۱۰-۲) تعریف کرد.

بطور ساده احتمال موفقیت در ارضاءFRبصورت لگاریتم معکوس احتمال موفقیت بیان شده است.

یا بطور ساده تر در مورد توزیع یکنواخت رابطه بصورت رابطه زیر نوشت.

لگاریتم احتمال برآورده شدنFRهای تعیین شده را به عنوان کمیتی برای محتوای اطلاعات بیان میکنند. تعریف اطلاعات ارائه شد در معادله فوق، مشابه آن چیزی است که در تئوری اطلاعات استفاده شده است.

دامنه سیستم توانائی فعلی سیستم را نشان داده و بر حسب ابعاد بیان میگردد. دامنه مشترک به مقدار اشتراک بین دامنه طراحی و دامنه سیستم اطلاق می شود.

اگر یک سیستم بگونهای انتخاب شود که بازه طراحی آن (محدوده خواستههای طرح) بتواند بازه سیستم (محدوده عملکرد سیستم) را پوشش دهد آنگاه بازه سیستم زیر مجموعه بازه طراحی خواهد بود و طرح قادر است تا کلیه خواستههای مورد انتظار برای دستیابی بهFRها را تامین نماید. در چنین حالتی احتمال موفقیت طرح در دستیابی به هدفش برابر است با یک و در صورتی که بازه طراحی را
پوشش ندهد این احتمال برابر با صفر است. هر چه بازه مشترک بیشتر باشد برای انجام فعالیتها و دستیابی به اهداف سعی و تلاش کمتری مورد نیاز است (شیخ & صارمی, .(۱۳۸۵

-۲ موارد استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

به کارگیری تخصیص بدیهی را میتوان به پنج گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از -۱ تصمیمگیری -۲ طراحی سیستم -۳ طراحی محصول -۴ طراحی سیستم تولیدی -۵ طراحی نرم افزار. در زیر به صورت جداگانه به بیان هر کدام و پژوهشهای موجود در هر گروه پرداخته شده است.

-۱-۲ تصمیمگیری

تصمیمگیری به عنوان نتیجه یک فرایند شناختی تعریف شده است. به بیان دیگر، تصمیمگیری انتخاب مناسبترین گزینه از میان چندگزینه در دسترس با توجه به معیارهای متعدد، که معمولا با اهداف متضاد یا چندگانه است، میباشد. در این قسمت چندین پژوهش که با استفاده از روش طراحی مبتنی بر بدیهیات به حل مسئله تصمیمگیری پرداختهاند، اشاره شده است.

بابیک (Babic, 1999) روشی به منظور پشتیبانی از تصمیمگیری برای طراحان سیستم تولید انعطاف پذیر برای تعیین موقعیت این سیستم ارائه داد که این روش بر اساس اصول روش AD و یک سیستم هوشمند برای طراحی سیستم تولید انعطافپذیر، بنا نهاده شده است. مدل توسعه داده شده به انتخاب مناسبترین جایگزین برای تولید قطعات میپردازد. روش انتخابی با استفاده از اصل اطلاعات و دادههای خام قابل اجرا میباشد.

کولاک (Kulak, O, 2005a) یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری به منظور انتخاب مواد و تجهیزات درمانی بر اساس دو نوع معیار فنی و معیار اقتصادی پیشنهاد کرد. این سیستم پشتیبانی تصمیمگیری FUMAHES نام دارد. تصمیم نهایی برای انتخاب بهترین تجهیزات با استفاده از اصل اطلاعات روش AD به دست میآید. FUMAHES با استفاده از هر نوع اطلاعات ناقص و کامل میتواند فرایند تصمیم-گیری را انجام دهد.

کولاک و کاهرامان (Kulak, O; Kahraman, C, 2005a) به معرفی اصل اطلاعات در محیط فازی میپردازد. ارزیابی موارد جایگزین و تعریف الزامات عملکردی بر اساس اعداد فازی بیان شدهاند. روش پیشنهادی برای مقایسه چند ویژگی از سیستمهای تولیدی پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است.

کولاک و کاهرامان (Kulak, O; Kahraman, C, 2005b)اصل اطلاعات را در یک تصمیمگیری چند معیاره برای حل مسئله یک شرکت حمل و نقل بیان کردند. آنها در مطالعه خود، مسئله را در چهار مرحله به انجام رساندند -۱ قسمتبندی کردن طراحی مبتنی بر بدیهیات -۲ طراحی بدیهی فازی، -۳ فرایند تحلیل سلسله مراتبی، -۴ فازی کردن فرایند سلسله مراتبی

کولاک و همکاران (Kulak, O; Durmusoglu, M. B; Kahraman, C, 2005) به توسعه وزندهی معیارها به صورت فازی و بر اساس اصل اطلاعات در مسائل چندشاخصه با استفاده از روش طراحی مبتنی بر بدیهیات پرداختند. در این مطالعه ایجاد وزن با استفاده از اصل اطلاعات در مسائل تصمیمگیری برای اولین بار ارائه شده است. این رویکرد برای انتخاب ماشین منگنه زنی در یک سیستم تولیدی به کار رفته است.

کوئلهو و مورئو (Coelho & Mourão, 2007) از اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات به عنوان یک ابزار تصمیمگیری برای تعیین فنآوری-های تولید استفاده کردند. اصل استقلال برای بررسی اینکه آیا ابعاد طراحی الزامات عملکردی مورد نیاز را داراست یا خیر. پس از آن اصل اطلاعات به انتخاب تکنولوژی مناسب در سطح تصمیمگیری میپردازد. این روش در طراحی یک ماشین مکانیکی به کار گرفته شده است.
کاهرامان و سبی (Kahraman & Cebi, 2009) در مطالعه خود سه عامل مهم را که شامل گرفتن ساختار سلسله مراتبی، گرفتن اطلاعات مثبت در محیط فازی و داشتن توانایی برای در نظر گرفتن جایگزین در اصل اطلاعات اضافه کردند. علاوه بر روش بیان شده، انواع مسائل تصمیمگیری را در بر میگیرد. این روش برای انتخاب بهترین دستیار آموزش مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیک و همکاران (Celik, Kahraman, Cebi, & Er , 2009) با استفاده از اصل اطلاعات به بررسی یک مدل برای ارزیابی امکان همکاری دو کشتیسازی پرداختند. اصل اطلاعات برای انتخاب بهترین گزینه در میان کشتیسازیها مورد استفاده قرار گرفت و اصل اطلاعات را به منظور فرصتی برای تصمیمگیرندگان برای تعریف هر معیار تصمیمگیری به خدمت گرفتند.

چلیک و همکاران (Celik, Cebi, Kahraman, & Er, 2009b)یک رویکرد ترکیبی بر اساس اصل اطلاعات و با استفاده از روش فازی، به عملکردی شبیه آنچه روش TOPSIS انجام میدهد، رسیدند. نتایج مدل بدست آمده از این روش، به عنوان ورودی به ماتریسی SWOT ارسال میگردد. سپس با توجه به میزان اهمیت هر گزینه که از مدل بدست میآید، از طریق ماتریس SWOT استراتژیها بیان میگردد. این پژوهش در توسعه ظرفیت بنادر در ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است.

در پژوهشی دیگر چلیک و همکاران (Celik, M; Cebi, S; Kahraman, C; Er, D, 2009a) یک مدل یکپارچه به منظور ایجاد کیفیت در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری در حمل و نقل را بیان کردند. در این مدل، روش تابع کیفیت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فازی بودن اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات ارائه شده است. در این مطالعه اصل استقلال به عنوان یک مکانیزم استنتاج برای تصمیمگیری در سرمایه-گذاری مورد استفاده قرار گرفته است.

-۲-۲ طراحی سیستم

طراحی سیستم شناختن پروسهای شامل معماری، اجزاء، ماژولها، روابط و دادهها میباشد که برای طراحی یک سیستم بر اساس سالهای میلادی پیشنهاداتی از سوی پژوهشگران مطرح شده است که خلاصهای از آن به شرح زیر میباشد

سو (Suh, N. P, 1995a) یک چهارچوب مفهومی برای طراحی یک سیستم بزرگ بر اساس روش طراحی مبتنی بر بدیهیات پیشنهاد داده است. با توجه به روش AD، این سیستم بزرگ به منظور جلب رضایت مجموعههای مختلف از سازمانهای دولتی، از الزامات عملکردی معرفی گردید. این الزامات قبل از اینکه در سیستم تعریف شوند، قابل شناسایی نبودند. در این مطالعه قضایایی بر اساس اصل استقلال و بدیهیات برای طراحی سیستم بزرگ ارائه گردید. جزئیاتی از قضایای پیشنهادی سو، در فرایند طراحی از سازمانها و سیستمهای تولیدی هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است.

در مطالعه دیگر سو (Suh, N. P, 1997) به طبقهبندی و شناسایی پیشنهادهای ارائه شده در مورد سیستمهای طراحی پرداخته و سپس سیستم پیشنهادی خود را با توجه به الزامات عملکردی خود دستهبندی کرده است، در حالی که زیر سیستمهای کوچک به عنوان یک تابع از زمان تعریف شدهاند. او یک مجموعه محدود و ثابت از الزامات عملکردی در بالاترین سطح خاص از یک سیستم را بیان کرده است. روش AD در این پژوهش به جای استفاده از دانش و روش آزمون و خطا به عنوان جایگزین برای طراحی سیستمها توصیه شده است. در این مطالعه بهبود عملکرد سیستم از طریق افزایش کیفیت طراحی بر اساس استقلال بیان شده است.

بی و همکاران (Bae, Lee, & ve Chu, 2002) یک طراحی برای حرکتهای مداوم از یک سیستم تعلیق بر اساس اصول AD ارائه دادند. در این مطالعه از اصل استقلال برای تعریف روابط در سیستم و بهبود طراحی سیستم تعلیقی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در پایان تنظیمات طراحی صورت گرفته توسط روش AD در سیستم تعلیقی بیان شده، با سیستمهای طراحی دیگر مقایسه شده است.

تیلمن و همکاران (Thielman, Ge, Wub, & Parme, 2005) یک رویکرد مبتنی بر روش طراحی بدیهی به منظور ساخت یک مدل با استفاده از هر دو ابزار کمی و کیفی پیشنهاد کردند. این روش دارای چند مرحله که شامل تجزیه و تحلیل سیستم و ماتریس طراحی، مشخص کردن سیستم با مدلهای تحلیلی و عددی، طراحی ماتریس عددی، ارزیابی سیستم و بهبود سیستم با استفاده از یک مدل بهینه-سازی، میباشد. فرایند طراحی به تجزیه و تحلیل سیستم پرداخته و از اصل استقلال برای نشان دادن روابط مورد استفاده قرار گرفته است.
در طرح پیشنهادی، مدل بهینهسازی به منظور حداقل کردن به هم پیوستگی در طرح ایجاد شده، توسعه داده شده است، و در مورد ارزیابی و بهینهسازی سیستم خنک کننده رآکتور گاز توربین مورد بررسی قرار گرفته است.

تیلمن و جی (Thielman, J; Ge, P, 2006) یک روش قاعدهمند بر اساس اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات به منظور ارزیابی و بهینهسازی سیستمهای مقیاس بزرگ مهندسی پیشنهاد دادند. آنها الزامات عملکردی و ابعاد طراحی به دست آمده با استفاده از اصل استقلال در سطوح مختلف سلسله مراتبی یک سیستم را بدست آورند. سپس با استفاده از بهینهسازی به تجزیه و تحلیل عوامل پرداخته شد. روش پیشنهادی تیلمن و جی برای طراحی سیستم راکتور هستهای مورد استفاده قرار گرفته است.

هیو و لی (Heo & Lee, 2007) فرایند طراحی سیستمهای خنک کننده در نیروگاه هستهای با استفاده از اصل استقلال مورد بررسی قرار دادند. در این طراحی از ویژگیهای ایمنی نیروگاه هستهای مسئولیتهای مختلف از قبیل استراتژیهای طراحی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله اهداف مورد مطالعه در این پژوهش بهینهسازی قدرت رآکتور بر اساس روش AD بوده است.

هیلندر (Helander, 2007) یک رویکرد به نام معادلات طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم مبتنی بر طراحی بدیهیات ارائه کرد. هدف از این مقاله شناسایی و ارائه ابعاد جدید در رابطه با عوامل انسانی میباشد. دراین مقاله هر دو بدیهیات موجود در روش AD مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه موردی این پژوهش یخچال فریزر است که با استفاده از اصل استقلال بیان شده است در حالی که اصل اطلاعات یک ایستگاه کاری در طراحی این سیستمها است که قابل تنظیم میباشد.

بنگ و هئو (Bang & Heo, 75–۹۰) طراحی جدیدی به عنوان سیستم خنک کننده با استفاده از اصول AD بیان کرند. در این پژوهش از اصل استقلال برای تعیین ابعاد طراحی که تحت تاثیر یکدیگر بودند، مورد استفاده قرار گرفت.

-۳-۲ طراحی محصول

طراحی محصول به منظور طراحی محصول جدید منطبق با مزایای برتر همانند زیبایی، عملکرد، ارگونومی، مواد، بازار، روشهای تولید به منظور ارتباط با مشتری است. نمونههایی از طراحی محصول که توسط روش AD صورت گرفته است در زیر بیان شده است.

سو (Suh, N. P, 1990) به طراحی مدل مفهومی برای ماشینآلات با بکارگیری طرحهای خلاقانه، با استفاده از روش AD پرداخته است. ایده طراحی دستگاه به عنوان دستگاهی که توانایی دقیق تصمیمگیری و همچنین یک پایگاه داده غنی برای تولید طرحهای خلاقانه داشته باشد، تعریف شده است. مدل توسعه یافته شامل چهار مرحله تعریف الزامات عملکردی، ایجاد ابعاد طراحی، تجزیه و تحلیل راه حل طراحی و کنترل نهایی میباشد.

سو (Suh, N. P, 1995b) در پژوهشی دیگر یک روش مفهومی به منظور تصمیمگیری در مرحله طراحی محصول و فرایندی که موثر بر کیفیت و بهرهوری محصول میباشد، پیشنهاد داده است. به منظور بهبود کیفیت روش پیشنهادی نیاز به کنترل فرایند آماری و روشهای دیگر که سازگار با اصل استقلال و اطلاعات در بدیهیات است، میباشد. در این مطالعه چندین معیار طراحی بر اساس اصل استقلال و برخی از قضایا به منظور کنترل کیفیت محصولات توسعه یافته، بیان شد.

گازدیک (Gazdik, 1996) به بررسی قالب بیان شده توسط زاده و همکارانش که به تجزیه و تحلیل طراحی سیستم بر اساس استقلال گروهها و محیطی که سیستم در آن فعالیت میکند، میپردازد و زندگی واقعی را به عنوان مثال در این پژوهش بیان میکند که از کاربردهای این مقاله میباشد.

تیسنگ و جائو (Tseng & Jiao, 1997) به طراحی یک مدولار الکتریکی از محصولات الکترونیکی پرداختند. روش پیشنهادی برای طراحی منبع تغذیه الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت. برای استفاده از این روش الزامات کارکردی و ابعاد طراحی برای ایجاد ماژولها با استفاده از اصل استقلال روش AD جمعآوری گردید.

گل و ویسینگ (Goel, P. S; ve Singh, N, 1998) یک چارچوب برای طراحی محصول با دوام در مرحله مفهومی از توسعه محصول با ادغام جنبههای نوآوری و خلاقیت ارائه دادهاند. در این مطالعه خلاقیت و نوآوری در روشهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. روش-های پیشنهادی برای طراحی محصول در نهایت با اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات یکپارچه شده است. بدیهیات هم در استقلال و هم در اطلاعات در فاز استقرار و پپادهسازی این روش توصیه شده است.

چا و ویچو (Cha & ve Cho, 1999) اصل استقلال را در جهت تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد طراحی بر روی DVDها استقاده کردند. الزامات کارکردی و ابعاد طراحی بر اساس اصل استقلال مشخص شد.

جانگ و همکاران (Jang, Yang, Song, & Yeun, 2002) از طراحی مبتنی بر بدیهیات در مسائل دریایی استفاده کردند. در این پژوهش از چهار مطالعه موردی استفاده شده است. در مطالعه اولین مورد، اصل استقلال برای نشان دادن طرح مفهومی یک پیشبرنده استفاده شده است. در مورد دوم قابلیت استفاده از اصل اطلاعات در بهینهسازی متغیرهای طراحی استفاده شده است. در مورد سوم، اصل اطلاعات به عنوان ابزار انتخاب برای مسئله اصلی که انتخاب موتور میباشد، مورد استفاده قرار گرفته است و در مورد آخر اصل اطلاعات به ردهبندی ابعاد طراحی پرداخته است در حالی که اصل استقلال برای انتخاب طرح مورد استفاده قرار گرفته است.

کیم و همکاران (Kim, Chung, & Cha, 2003) به منظور به حداقل رساندن آسیب و صدمه به دیسک خوان بر اساس اصل اول روش طراحی مبتنی بر بدیهیات به ارائه طرحی مفهومی پرداختند. هدف از این مطالعه بر این بود که با توجه به عملکردی که در روز بر اساس نیاز کاربران این دیسک خوان وجود دارد، آسیبهای مورد نظر را به حداقل برسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد