مقاله کاربرد باکتریهای باسیلوس در بیوتکنولوژی غذایی و صنایع تولید فراوردههای میکروبی

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد باکتریهای باسیلوس در بیوتکنولوژی غذایی و صنایع تولید فراوردههای میکروبی
چکیده : گونه های متفاوتی از باکتری باسیلوس در تولید فراوردههای تخمیری از دیرباز مورد توجه بودهاند. ظرفیت سویه های خاصی از این باکتری در تولید و ترشح مقادیر بالای آنزیم های برون سلولی، آنها را در زمره مهمترین تولیدکنندگان آنزیم های صنعتی قرار دادهاست . یکی از خصوصیات شاخص سویه های باسیلوس، توانایی آنها در تولید محدوده وسیعی از ترکیبات ضدمیکروبی است . یک سویه مشخص از باسیلوس عموما قادر به تولید انواع مختلفی از مولکولها شامل آنزیم ها، باکتریوسین هاو لیپوپپتیدها است و از اینرو به عنوان ابزار بلقوهای جهت کنترل پاتوژنهای غذایی و فساد میکروبی در نظر گرفته میشود. سازگاری بالای برخی گونه های باسیلوس جهت تخمیر و رشد در محیط هایی با pH متفاوت، تحمل دمای بالا، پایداری مناسب و قرارگرفتن در لیست GRAS سازمان غذا و دارو، آنها را به عنوان کاندید مناسبی جهت به کارگیری در صنایع مختلف میکروبی، غذایی و دارویی تبدیل کردهاست . به علاوه اینکه با کمک روشهای متفاوت موتاسیون و به مدد تکنیک های جدید شامل کلونینگ و مهندسی پروتئین ، کارایی سویه ها و محصولات تولیدی آنها بهبود یافته و تولید و ترشح مقادیر بالایی از پروتئین های نوترکیب در میزبان باسیلوس ممکن گردیدهاست و برخی سویه ها به عنوان تولیدکنندگان صنعتی نوکلئوتیدها، ویتامین ها و طعم دهندهها توسعه یافته اند.
کلمات کلیدی: باسیلوس، بیوتکنولوژی، فراوردههای میکروبی، کاربرد.

١- مقدمه
گونه های باسیلوس از جمله ارگانیسم های مهم صنعتی محسوب میشوند زیرا میزان رشد سریع داشته و به همین دلیل دارای سیکل های تخمیری کوتاه هستند، به علاوه توانایی آنها در ترشح پروتئین به محیط برون سلولی، ایمن شناخته شدن بعضی گونه ها مانند Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis جهت مصرف کننده و مشخص بودن خصوصیات و ساختار ژنومی بعضی از گونه ها، شرایط آنها را جهت به کارگیری در صنعت فراوردههای میکروبی ویژه میسازد. در این مقاله به بررسی قابلیت های این باکتری به منظور به کارگیری در فرایند تخمیر، تولید آنزیم های صنعتی و فراوردههای بیولوژیک پرداخته می- شود[١]و[٢].
٢- کاربرد های مختلف باکتری باسیلوس
مهمترین کاربردهای این باکتری در تولید غذاهای تخمیری، صنایع تولید آنزیم و تولید ترکیبات ضد میکروبی می باشد.
٢-١- غذاهای تخمیری
Natto یکی از غذاهای سنتی است که عامل اصلی تخمیر در آن باکتری Bacillus subtilis میباشد. در فراوردههای تخمیری، باسیلوس با تولید آنزیم های آمیلاز، سلولاز و پروتئاز باعث ایجاد طعم مخصوص می گردد. به علاوه فراورده دارای خصوصیات آنتیبیوتیکی بوده و گزارش شده کشت میکروبی با اثرات پروبیوتیکی می تواند باکتری های پاتوزن را از مسیر گوارشی حذف نماید[١].
٢-٢- تولید آنزیم صنعتی
آنزیم تولید شده از گونه های باسیلوس حدود ۵٠ درصد از سهم تولید را در صنعت آنزیم به خود اختصاص داده است . Subtilisin مهمترین پروتئاز تولیدی تولیدی توسط این باکتری است که توسط B.subtilis, B.licheniformis و B.pumilus تولید میشود. آمیلاز تولیدی از باسیلوس در صنایع مختلف غذایی و تخمیری کاربرد دارد. قابلیت آلفاآمیلاز به دست آمده از B.licheniformis برای محلول ساختن نشاسته ذرت که تنها در ۰c ١٠٠ ژلاتینه میشود، شاخص میباشد. بتاآمیلازهایی با منشا باکتریایی از B.megaterium و B.subtilis به شکل تجاری در دسترس است .
همچنین این باکتری قادر به تولید پولولانازها،گلوکوآمیلاز،سیکلومالتودکسترین گلوکونوترانسفراز،گلوکوآمیلاز- وگلوکانازمی باشد که در تولید دکسترین ها و صنعت نشاسته مورد استفاده قرار می گیرد. آنزیم های دیگری که توسط انواع باسیلوس تولید میشود شامل لوان – سوکراز، سلولاز، زایلاناز، استراز، چیتیناز، تاناز، لاکتاماز، اندونوکلئاز، پنسلیناز و فسفاتاز قلیایی میباشد. فعالیت پکتینولتیک نیز در این باکتری مشاهده شده- است [١]و[٣].
٢-٣- تولید حشرهکش بیولوژیک
B.thuringiensis به صورت تجاری در حد وسیعی استفاده میشود. سلول باکتری حاوی کریستالهای پروتئینی است که به هنگام خورده شدن توسط لارو حشره فعالشده و باعث مرگ آن می شود[۴].
٢-۴ تولید ترکیبات ضدمیکروبی
اعضای جنس باسیلوس طیف وسیعی از ترکیبات ضدمیکروبی را تولید میکنند که شامل پپتیدها، آنتی بیوتیک های لیپوپپتیدی و باکتریوسین -ها می- باشد. به طور کلی میتوان ترکیبات ضد میکروبی که توسط باسیلوسها تولید میشود را به سه دسته عمده تقسیم نمود. دسته اول ترکیبات باکتریوسین و شبه باکتریوسین میباشد که شامل lantibiotic و coagulin میباشد. دسته دوم پپتیدهای سنتز شده غیر ریبوزومی است مانند surfactin و pumilacidins و دسته سوم نیز آنتیبیوتیک های غیرپپتیدی است مثل amicoumacins و .rhizocticins bacitracinA محصول عمده تجاری این باکتری است . Tyrocidine
و gramicidine از آنتیبیوتیک های تولید شده توسط B.brevis میباشد.
B.subtilis نیز ترکیبات متعددی مانند subtilin،bacilysin ،subsporinsA-Cو rhizocticins را تولید میکند. B.subtilis و B.licheniformis از تولیدکنندگان بالقوه surfactin است که فعالیت امولسیفایری مناسبی هم دارد.
به علت خصوصیات فیزیکوشیمیایی و طیف وسیع باکتریوسین های باسیلوسی، اهمیت آنها در مقایسه با باکتریوسین های باکتریهای اسید لاکتیکی در حال افزایش است . کارایی bacillocin۴٩٠ و cereinA٨ به عنوان نگهدارنده در محصولات لبنی مانند شیر و پنیر گزارش گردیدهاست . سویه های باسیلوس نقش عمدهای در تولید غذاهای تخمیری و نوشیدنیهای قلیایی دارند و بنابراین کاربرد سویه های تولیدکننده باکتریوسین در این غذاها میتواند نقش ویژهای در نگهداری بیولوژیک این غذاها ایفا نماید[١] و [۵] و [۶].
٢-۵ دیگر فراوردههای بیولوژیک
B.subtilis قادر به تولید نوکلئوزیدها میباشد که به دنبال فسفریلاسیون شیمیایی آنها میتوان نوکلئوتیدها را تولید نمود. تولید ویتامین ریبوفلاوین نیز از باکتری B.subtilis ممکن است که بیوسنتز آن در رابطه با متابولیسم پورین می باشد. سویه هایی از B.subtilis و B.pumilus قادر به تولید مقادیر قابل توجهی از D-ribose هستند که به عنوان افزایش دهنده طعم و در غذاهای سلامتی بخش کاربرد دارد. ترکیبات طعم دهنده که از تخمیرهای باسیلوسی به دست میآیند عموما محصولات آمینواسیدی و پروتئینی هستند، همچنین به علت تولید آلدئیدها، کتونها و اسیدها، ترکیبات فعال معطر نیز در محصول تولید می – شود[١].

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 5 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد