بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نور ليزر

تعريف: نور تقويت شده به وسيله گسيل القايي

Light Amplitude Stimulated Emission of Radiation

LASER

مشخصات نور ليزر:

1.تکفامي     2.درخشايي       3.همدوسي     4.جهتمندي

اصل تعادل گرمايي:بنابر قانون بولتزمان اتمها ابتدا ترازهاي پايين را اشغال و سپس تراز بالا را اشغال ميکنند.

اسلاید 2 :

برهمکنش امواج الکترومغناطيسي با اتم

.1گسيل القايي

.2گسيل خود بخودي

.3جذب

اسلاید 3 :

شرط اساسي ايجاد نور ليزر

ايجاد واروني انبوهي(inverse population):

روش هاي ايجاد واروني انبوهي:

.1دمش اپتيکي 

.2دمش الکتريکي

هدف از دمش اين است که فرآيند گسيل القايي بر فرآيند جذب غلبه کند يعني: بهره > اتلاف

اسلاید 4 :

انواع کاواک ليزري

.1کاواک پايدار(stable)

.2کاواک ناپايدار(unstable)

اسلاید 5 :

انواع مواد نيمه هادي

.1نوعp     (دهنده الکترون ) As

.2نوعn    ) گيرنده الکترون) Ga

در مواد نيمه هادي بر خلاف فلزات طيف انرژي از نوارهاي خيلي پهن تشکيل شده است.

احتمال اشغال حالت انرژي مورد نظر با f(E)

اسلاید 6 :

نيمه هادي ذاتي و غير ذاتي

Øدر نيمه هادي ذاتي تعداد الکترون و حفره برابر است.

Øدر نيمه هادي غير ذاتي تعداد الکترون و حفره برابرنيست.

اسلاید 7 :

انواع باز ترکيب و گاف نوار انرژي

.1باز ترکيب تابشي: نتيجه آن توليد فوتون است.

.2باز ترکيب غير تابشي: نتيجه آن اتلاف انرژي بصورت گرما(فونون) است.

Øگاف مستقيم GaAs   در اين مواد توليد فوتون داريم.

Øگاف غير مستقيم Ge,Si   در اين مواد توليد فونون داريم.

اسلاید 8 :

آلياژهاي نيمه هادي و رابطه آن با ضريب شکست

ترکيبات مواد نيمه هادي مختلف آلياژهاي گوناگون با گاف مستقيم و غير مستقيم مي دهند.

اسلاید 9 :

انواع ساختارهاي ليزر نيمه هادي

روشهاي گسيل نور در ساختارها

گسيلنده هاي سطحي

گسيلنده هاي کناري

اساس کار همه ساختارها, خواص موجبري ميباشد

اسلاید 10 :

ساختارتخت بلند(FP )

Øدر ساختار تخت يکنواخت به دليل يکنواختي محيط اطراف لايه فعال اصل بازتاب کلي براي فوتون توليد شده اتفاق نمي افتد؛ بنابراين چگالي جريان آستانه بالايي دارند.

Øدر ساختار چندگانه اصل بازتاب کلي براي فوتون توليد شده رخ ميدهد.(به دليل وجود لايه هاي مختلف ضرايب شکست متفاوت است.)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید