بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین

موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.


فصل اول
معرفي محصول


مقدمه :
سيستم ترمز اتومبيل بايد قادر به توقف اتومبيل ،‌جلوگيري از سرعت اضافه در سرازيري ها و همچنين نگه داشتن وسيله نقليه در موقع انحراف از سطح تراز بوده و طوري طرح ريزي گردند كه شدت و ميزان ترمز توشط راننده جهت به كنترل درآوردن ماشين قابل تغيير باشد.
در اثر عمل ترمز يك جسم سايشي ثابت بنام لنت به يك عضو گردان و يك درام يا رتور فشرده مي گردد.عمل جشم سايشي روي سطح چدني محرك ، انرژي حركتي اتومبيل را به انرژي گرمايي در ترمز ها تبديل مي كند.اين گرما توسط هوايي كه در ماوراي ترمزها جزيان دارد مرتفع مي

شود.راننده ترمز را به واسطه مكانيسم هاي مكانيكي ،خلا و هيدروليك كنترل مي نمايد قدرت ترمز زمانيكه روكش ساكن بروي سطح ترمز توسط نيروي پدال حركت كند، افزايش مي يابد.حداكثر ميزان ترمز دقيقاً قبل از توقف چرخ واقع شده كه باعث لغزش لاستيك بر سطح جاده مي شود.بنابراين ترمز كردن بستگي به تماس بين چرخ و سطح جاده دارد.وقتي لاستيك بر سطح جاده مي لغزد نيروي ترمز كاهش يافته و كنترل هدايتي چرخها از بين ميرود.

ترمز هاي اتومبيل
براي ترمز مطمئن ، چندين نوع ترمز استفاده مي شود.هر وسيله نقليه بايد ،‌اجازه قانوني دو سيستم جداگانه ترمز جهت ايمني داشته باشد ، يكي سيستم اصلي ترمز كه سيستم ناميده شده و به طور هيدروليكي كار مي كند و ديگري سيستم پارك ترمز كه به روش مكانيكي هدايت شده و بايد قادر به توقف ماشين در صورت نقص سيستم اصلي ترمز باشد.

ترمز هاي كاسه اي:
اختلاف اصلي بين طرح ترمزهاي كاسه اي ، اتصال كفشك با محل لنگر و سيلندر چرخ مي باشد .كفشكها بوسيله يك پليت پستي ارتباط پيدا كرده و تقويت مي شوند.پليت پستي به يك سگ دست در ترمز هاي جلويي و در ترمز هاي پشتي به اكسل پيچ شده است.محل لنگر كفشك مزتبط با محور جلويي چرخ براي مشخص كردن نوع كفشك و قطعات آن استفاده مي گردد.انتهاي لنگر كفشك ترمز Heel ناميده مي شود.فشار سيلندر چرخ به انتهاي كفشك ارسال مي شود.وقتي

محور ترمز كاسه اي از لبه بطرف Heel كفشك باشد كفشك هدايت كننده ناميده مي شود و وقتي خلاف اين جهت باشد كفشك Traling ناميده مي شود.يك كفشك هدايت كننده به كفشك اين امكان را مي دهد كه به داخل سطح درام هنگاميكه دور محور خود ميگردد ، فرو رود.اين امر سبب مي شود كه كفشك خود تامين انرژي گردد و خود را بيشتر داخل درام فرو برد.در نتيجه اصطكاك افزايش يافته و با همان ميزان نيروي ترمز استعمال شده ،‌وسيله نقليه زود تر متوقف مي گردد،‌عمل خود تامين انرژي ممكن است با يدكي كه به دنبال ماشين مي باشد و به علت شل

بودن از ماشين جدا شده و روي زبانه اش مي افتد.زبانه بر سطح جاده كشيده شده و دنباله جدا شده بسرعت متوقف مي گردد ،‌اين نوع خود تاميني انرژي در ترمز ها عمل سروو ناميده مي شود.
كفشك با محور درام بغير از لنگر خود تامين نيستند،‌عمل بين كفشك . درام باعث از بين رفتن اصطكاك لنت ميگردد.اگر به عنوان مثال،يدك از پشت بيفتد و زبانه اش در هوا قرار گيرد به آساني كشيده شود و يا در پستي و بلندي ها جهش نمايد ،‌به آرامي توقف مي نمايد ترمز هاي كاسه اي در بيشتر اومبيل هاي مدرن از كفشك ترمز سروو با دو كفشك عمل كننده در جلو استفاده مي

كنند كه هر يك عمل سروو دارند.يكي از كفشك ها ،‌كفشك اوليه و ديگري كفشك ثانويه مي باشد.انتهاي اصلي ار ميان يك كيله قابل تنظيم بنام تنظيم كننده:......به لبه كفشك مي رود. Heel كفشك ثانويه در مقابل ميله لنگر قرار مي گيرد و در مواقع استعمال ، سيلندر چرخ ترمز هاي دوبل توسط فشار آوردن به لبه كفشك مقابل درام ،‌باعث ترمز كردن مي شود.كفشك اوليه عمل دوگانه دارد چون خودش انرژي لازمه را تامين مي نمايد ايم عمل دوبل با يك نيروي بيشتر ار سيلندر چرخ به

لبه انتهايي كفشك ثانويه فشار وارد مي كند و اين عمل به نوبه خود باعث عمل دوبل خود تاميني انرژي كفشك مي گردد.عمل دوبل هر دو كفشك ترمز باعث مي گردد تا كفشك ثانويه 75% از نيوري لازمه جهت ترمز كردن فراهم نمايد و بلاعكس \ هنگامي كه لبه كفشك اصلي با لنگر تماس حاصل نمايد ،‌كفشك هاي نرمز عملشان را عوض مي نمايند.

ترمز هاي ديسكي:
ترمز هاي ديسكي انرژي وسايل نقليه را از طريق كفشك هايي كه دارند به ديسك محوري نيرو وارد مي كنند بدست مي آورند.ديسك محوري اغلب روتور ناميده مي شود.
كفشك درون محفظهاي به نام گاليبر نگهداري مي شود .كاليبر در سگوست يا اكسل تقويت ميشود،‌ديسك يا رتور قسمتي از ترمز به حساب مي آيد يا به آن وصل مي گردد.


فشار هيدروليكي در سيلندر چرخ كفشك ها را در مقابل صفحه ديسك ترمز حركت مي دهد.ترمز هاي ديسكي عمل دوگانه ندارند بنابراين 4 الي 5 برابر بيستر از مقدار نيروي مورد نياز توسط ترمزهاي دوبل ،‌احتياج به نيرو دارند ،‌اغلب ماشين هاي مسافر بري از بوستر ترمز سروو با ترمز هاي ديسكي براي فراهم كردن اين نيروي مورد نياز استفاده مي نمايند.


ترمز دستي:
نقص ترمز يك ايراد عمومي در بين ماشينهاي قديمي به سمار مي رفت دولت فدرال اين موضوع را دريافت بنابراين قانونهايي به اين مضمون وضع كرد كه تمام اتومبيل ها و كاميونها بايد يك ترمز اضطراري داشته باشند .اين ترمز مجزا از ترمز اصلي كار مي كند.ترمز اصلي در ماشينها مدرن

بندرت ايراد پيدا مي كند ولي با اي نحال ترمز كمكي (ترمز دستي)هنوز مورد استفاده است و اغلب در مواقعي كه اتومبيلپارك شده است استفاده مي گردد.بنابراين بنام ترمز پارك معروف است در حالي كه ترمز دستي با سيستم دوبل ترمز اصلي به كار مي رود .كفشك هاي ترمز اصلي و لنت ها نيز براي ترمز دستي مورد استفاده قرار مي گيرند .اهرم ترمز دستي كه توسط راننده به حركت

در مي آيد بوسيله يك كابل متعادل كننده كابل ترمز مرتبط است.از متعادل كننده يك كابل جداگانه به كفشك ترمز واقع در چرخ عقب مي رود.متعادل كننده به هر يك از كابلهاي ترمز نيرويي مساوي وارد مي كند .كابل ترمز هدايت شده بداخل ترمز هاي چرخ به ميله اي متصل مي شوند كه در برگشت محور ترمز را بكار مي اندازند تا بطور مكانيكي كفشك ها باز شوند.كاربرد ترمز هاي ديسك

ي چهار چرخ در ماشينهاي سواري معمولي به علت نياز به نيروي اعمالي غير وابسته ترمز دستي به تعويق افتاده است.مهندسين سيستم هاي ترمز دستي را براي ترمز هاي عقب توسعه داده اند.اين ترمز ها يك تنظيم اتوماتيك براي سايش لنتشان دارند و آنها را مي توان با قيمتي معادل بهاي ترمز هاي كاسه اي توليد نمود ،‌اولين ترمز هاي ديسكي چهار چرخ بطور اختياري و به همان صورتيكه اولين ترمز هاي ديسكي در اتومبيل هاي شخصي ظاهر در اتومبيل هاي بيمه نصب شدند.سيستم ترمز دستي كه با ترمزهاي ديسكي عقب استفاده مي شود مكانيسمي براي ترمز كردن دارد تا به طور مكانيكي در ميان پيستون كاليبر ترمز ديسكي تنظيم كردد.

مشخصات سيستم ترمز :
نوع ترمزي كه توسط سازنده استفاده مي شود بر پايه نيروي مورد نياز توقف ،‌انواع اصطكاك ،‌مورد استفاده شده ،‌مكان سودمندي براي ترمز ها و حداكثر تلاش راننده مي باشد.وقتي چرخها قفل

شده و سر خوردهاند ،‌صرفه نظر از تعداد چرخها يا وزن وسيله نقليه ،‌مسافت توقف يكسان است،‌حداكثر قدرت ترمز دقيقا قبل ار قفل شدن چرخها واقع مي گردد و اين لحظه شورع سر خوردن ناميده مي شود.تغيير در باروري يك چرخ يا تاير نقطه شروع سر خوردن را تغيير خواهد داد.و همچنين وقتي ماشين مسير دوراني دارد يا در طي عمل ترمز وزن از بين چرخهاي جلو و عقب

منتقل مي شود بار تغييري مي كند.اين امر سبب مي شو كه ماشين در حين عمل ترمز تمايل به شمت جلو داشته باشد.پرتاب سمت جلو مقداري از وزن وسيله نقليه را از چرخهاي عقب به چرخ هاي جلو انتقال مي دهد كه آنرا انتقال مي دهد كه آنرا انتقال وزن حين ترمز مي نامند.
به علت وجود يك وزن انتقال يافته بجلو ،‌ترمز هاي عقب بايد انرژي بيشتري دريافت دارند .ترمزها انرژي وسيله نقليه را به گرما تبديل مي كنند.لنت ترمز از موادي كه رساناي ضعيف حرارت هستند

تشكيل شده ، بنابراين بيشتر گرما به كاسه ترمز و صفحه گردان انتقال مي يابد اگر كاسه يا صفحه گردان بوسيله اصطكاك زود تر از سردشدن بوسيله هوا گرم شوند ميزان حرارت سريعاً‌ افزايش مي يابد عمل قطع ترمز زماني است كه ضريب اصطكاك خيلي پايين بيايد بطوريكه ترمزها بروي يك زمين سراشيب طولاني اتفاق مي افتد .قطع ترمز ها ي كاسه اي سريعتر از ترمز هاي ديسكي مي باشد.در ترمز هاي كاسه اي چون لنت قسمت بزرگي از سطح داخلي را مي پوشاند

،‌مكان خنك شونده كمتري وجود دارد از طرف ديگر كفشك ها ترمز ديسكي بخش كوچكي از صفحه گردان را مي پوشانند.بنابراين زمان زيادي براي خنك شدن و چرخيدن صفحه گردان لازم است.به علاوه اغلب صفحه هاي گردن داراي پره ها ي خنك كننده در بين هر صفحه از ديسك مي باشند.هنگام حركتوسيله نقليه هواي خنك كننده اطراف كاسه و صفحه گردون جريان مي يابد تا گرما را برطرف سازد .فاكتور ديگر حرارت كه بر قطع ترمز اثر مي كند انبساط كاسه يا صفحه گردون مي باشد.ضخامت ترمز كاسه اي (قطر ترنز كاسه اي)زمانيكه كاسه گرم مي شود افزايش م

ي يابد.قوس كفشك به اندازه كاسه طويل نخواهد بود بنابر اين لنت فقط با وسط قوس كفشك تماس حاصل خواهد كرد همچنين نيروي توقفي احتياج به فشار پدال بيشتر داشته و اين به نوبه خود حرارت را در محل تماس لنت و درام افزايش مي دهد.ادامه دادن ترمز مشكل را تا زمانيكه ترمز با وجود نيروي پدال بي اثر گردد حادتر مي كند با گرم شدن صفحه گردون ضخامت آن زياد مي گردد ولي اين امر بحراني نيست چون پره ها در سمت ديسك صفحه گردون نيروي ترمز را فراهم مي كنند.طول و عرض صفحه هاي ترمز تقريباً هميشه ثابت باقي مانده بنابراين انبساط صفحه گردون اثر كپي بر ترمز دارد.در طي استفاده لزوماً ترمز هاي كاسه اي دوبل در مقايسه با نيروي وارده بر پدال ديرتر عمل ترمز كردن صورت مي پذيرد .به هر حال ،آنها تحت تاثير اختلاف ضريب اصطكاك ترمز از چرخي به چرخ ديگر قرار مي گيرند اين امر سبب تمايل چرخهايي اتومبيل با بيشترين ضريب اصطكاك در طي عمل ترمز به سمت جلو مي شود وقتي اين تمايل به سمت جلو وجود داشته باشد نه نتها كفشك اوليه كارايي خود را در طي عمل قطع از دست مي دهد بلكه نمي توند كفشك ثانويه را بكار اندازد.در ميان انواع مختلف ترمز ،‌ترمزهاي دوبل بيشترين احتمال قطع دارند .

كشتاورترمز:
در زمان استعمال ترمز كاسه يارتور كه به وسيله لنگرها نگه داشته مي شوند.لنگرها يا كفشك ها يا لنگر هاي كاليپر را از محل قرار گيريشان حركت مي دهند.اين عمل گشتاور ترمز ناميده مي گردد.ميزان گشتاور توسط ارتفاع محور معين مي گردد كه بازوي گشتاور در واحد فيت و نيروي

متوقف كننده بين تاير و سطح جاده در واحد پوند محاسبه مي شود.گشتاور ترمز در طي يك توقف ناگهاني بيش از شتاب گشتاور در خنكي كامل است بنابر اين اعضاي حمايت كننده ترمز و لنگرها بايد به اندازه كافي قوي باشند تا بتوانند اين بار گشتاور بالاي ترمز را تحمل نمايند.

ترمز هاي كاسه اي دوبل:
از نيمه دهه 1970 ترمز كاسه اي دوبل فقط در تر مز هاي عقب بكار كي رفتند .مجموعه ترمز مونتاژ شده بوسيله يك Plate پشتي به عنوان يك حفاظ عمل مي كند و نمي گذارد غبار به صفحه ترمز بچسبد.انتهاي فوقاني كفشك ها توسط فنر هاي برگشت دو مجاورت لنگر قار مي گيرند.و يك فنر كوتاه قسمت تحتاني را در مقابل يك پيچ تنظيم چرخ گردان قرار مي دهد پين هاي پايين نگهدارنده با فنر و محفظه فنر كفشك ها را در مقابل صفحه تماس روي Plate پشتي مي چرخاند.كابلها ، ميله هاو فنر هاي خود تنظيم كننده ،‌براي زمانيكه لقي زيادي بين كفشك و كاسه وجود دارد افزوده

شده اند تا تنظيم كننده چرخ گردان را به صورت اتوماتيك برگرداند.نرمز هاي عقب از يك كابل فعال كننده ميله تنظيم ترمز دستي و محور استفاده مي كنند كه وقتي ترمز دستي استعمال مي شود بطور مكانيكي كفشك ها را بكار برد.يك سيلندر چرخ ذربين كفشك ها دقيقاً‌ زير لنگر پين و راهنما قرار گرفته است.سيلندر چرخ كه لنت ها را به هممتصل مي سازد.گاهي اوقات راهنماي سوپاپ تحريك كننده ناميده مي شود.اين مجموعه بودن نقص مونتاژ شده ،‌توسط يك درام ترمز احاطه شده كه روي چرخ سوار شده است.


لنت ها:
لنت ترمز عمدتاً از فيبر مقام حرارتي ساخته شده كه با يك ماده مصنوعي مقاوم درد داي بالا تركيب شده است.بقيه مواد سرب ،روي،برنج،مس،گرانيت و سراميك براي دادن خاصيت مقاومت حرارتي و ضريب اصطكاك به لنت افزوده شده اند.لنت ترمز مي تواند تا دماي بالايي در حد °600 درجه فارنهايت(°360)مقاومت نمايند.

كفشكها:
كفشك هاي ترمز يك تكيه گاه فلزي براي لنت مي باشد آنها داراي يك بافت حمايت كننده كه در روي آن فنر ها تحريك كننده ها و لنگر ها قرار دارند ،‌مي باشند ،‌لنتها در هر دو نوع ترمز هاي ديسكي و كاسه اي بوسيله پرچها بسته مي شوند لنگر تعبيه شده در كفشك ترمز فعاليت سروو كه بوسيله كفشك ها مهيا مي شوند را كنترل مي نمايند.وقتي لنگر به طرف مركز ترمز حركت

نمايند عمل سروو افزايش مي يابد اگر لنگر خيلي به سمت جلو حركت نمايد ترمز ها مثل يك كلاچ قفل كي شوند و لنگر بايد براي آزاد شدن كفشك ها به سمت عقب حركت نمايند البته اين عمل بر ترمز ها مضر خواهد بود سيستم هاي خدماتي ترمز طوري طرح ريزي شده اند كه چرخ ها با كمتر از 1001ط نيرو بر پدال ترمز قفل شوند.در هنگام قفل چرخ ها ميزان اصطكاك بين لاستيك و سطح جاده به حداكثر مي رسد.

سيلندر چرخ:
عمل ترمز بوسيله فشار هيدروليكي واقع در سيلندر چرخ امنجام مي گيرد در انتهاي سيلندر چرخ پيستون وجود دارد.درون هر پيستون دو كاسه نمك دور ميله دابط و انتهاي سيلندر بسته شده تا هر گونه آلودگي را از سيلندر دور سازد وقتي فشار در سيلندر چرخ به اندازه كافي وجود داشته باشد ،روغن ،پيستون و كفشك ها را به طرف بيرون رانده تا لنت ترمز به درام اتصال يابد لنتها در شرايط عدماستعمال بين010/0 تا 015/0 اينچ يا 25/0 تا 38/0 ميليمتر درام مي باشند.


به طوري كه كفشك بسيار كم مي تواند حركت نمايد.وقتي فشار روغن از بين مي رود فنر هاي بر گرداننده كفشكهاي ترمز را از درام مقابل لنگر بر مي گردانند كفشكهاي باز گرداننده همچنين يبه پيستون سيلندر چرخ فشار مي آورند تا به حالت اوليه خود بر گردند اين امر كمي از روغن به مخزن روغن بر مي گرداند.

سيلندر اصلي:
سيلندر اصلي داراي بدنه اي قالب ريزي شده شامل مجراي سيلندر و مخزن روغن و مجراهاي عبور روغن مي باشد يا به عنوان ق5سمتي از بدنه قالب ريزي شده و يا قسمت پلاستيكي جدايي مي باشد.مجراها يا قطعات در بين مخزن و مجراي سيلندر سوراخ شده تا روغن بسهولت به سيستم وارد و يا به مخزن برگردد.در سيلندر اصلي دوبل يك پيستون اوليه و يك پيستون ثانويه تعبيه شده است.نيروي اتعمال شده بر ميله رابط (اهرم پدال ترمز ) به پيستون اوليه فشار وارد ميكند.پيستون

اوليه توسط كاسه نود اوليه و ثانويه فيكس شده است در استعمال عادي پيستون ثانويه توسط نيوري هيدورليكي كه در روغن بين پيستون اوليه و ثانويه توليد مي شود حركت ميكند.پيستون ثانويه توسط يك كاسه نود اصلي ،كاسه نمد ثانويه و يك كاسه وارانه فيكس شده است.هر نيمه سيلندر اصلي شامل يك مخزن روغن جدا،مجراي متعادل كننده، مجراي هواگيري ،‌مجراي خروجي و يك شير برگشت يك طرفه در مجراي خروجي مي باشد.در بحث ذيل به موقعيت پيستونهاي اصلي زمانيكه ترمز ها استعمال مي شوند توجه كنيد.ميله رابط براي استعمال ترمز ها شروع به حركت

كرده و اين امر كاسه نمد پيستون اوليه را روي مجراي متعادل كننده حركت مي دهد و مجرايي كه بطرف مخزن ميرود را مي بندد.به محض بسته شدن مجراي متعادل كننده ، فشار در بين كاسه نمد پيستون اوليه و كاسه نمد وارونه پيستون ثانوبه توليد مي گردد زمانيكه فشار بين پيستون ها افزايش يا بد پيستون ثانويه شروع به حركت كرده و مجراي متعادل كننده را مي بندد وقتي پيستون اوليه توسط اهرم ترمز و ميله ابط بيشتر بطرف سوراخ حركت نمايد فشار افزايش مي يابد.فشار اوليه برا وارد كردن نيرو بر پيستون ثانويه در سيلندر اصلي ادامه پيدا مي كند.روغن(در ترمز هاي كاسه اي)شير برگشت يكطرفه را بطرف لوله هاي ترمز حركت مي دهد.كاسه نمد ثانويه پيستون ، جهت انتقال روغن ترمز بكار رفته و هنگام حركت خود بجلو آن را نيز هدايت ميكند.روغن در طي عمل مكش ، پيرامون قسمت پشتي كاسه نمد اوليه حركت مي كند.كار اصلي كاسه نمد ثانويه روي پيستون اوليه جلوگيري از نشت خارجي سيلندر است.هر نشتي كه اطراف كاسه نمد ثانويه روي

پيستون اوليه ،‌جلوگيري از نشت خارجي سيلندر است.هر نشتي كه اطراف كاسه نمد اوليه بروز نمايد از طريق مجراي هواگيري كه بين كاسه نمدهاي اوليه و ثانويه قرار دارد به مخزن برمي گردد و كاسه نمد ثانويه در پيستون ثانويه ، با روشي مشابه كار مي كند ، با اين تفاوت كه ار حركت روغن به طرف پيستون سيلندر اصلي هيچيك ار مجرا هاي هواگيري بسته نمي باشند اين امر هائز اهميت است.زيرا ميزان روغني كه در كاسه نمد ثانويه نگهداري مي شود نبايد بيشتر از فشار اتمسفري باشد.

مكش:
مكش زماني اتفاق مي افتد كه پدال ترمز سريعاً عمل نمايد .عمل مكش به روغن دورن خطوط ترمز و سيلندر چرخ سريعتر از زمان بازگشت به يلندر اصلي نيرو وارد مي كند .روغن اضافي كه به خطوط ترمز نيرو وارد ميكند سبب افزايش در ارتفاع پدال ترمز مي شود.اين روغن اضافي لقي زائد را از بين پيستون سيلندر چرخ-لنت و صفحه ترمز از بين مي برد.مسير گردش پدال –پدال موقتاً بالايي را

بوجود مي آورد تا ترمز استعمال گردد.مكش امكان پذير مي باشد.زيرا پيستون سيلندر اصلي مي تواند سريعت از فنر كفشك ترمز برگردد يا گردش كاسه نمد كاليپر پيستون را به محلش باز گرداند.اين امر در سيلندر اصلي فشار منفي توليد مي كند ،‌جاييكه طبيعتاً‌ فشار مثبت دارد ، اين فشار منفي باعث مي شود تا كاسه نمدهاي اصلي از ديوارهسيلندر اصلي دور شوند.روغن اضافي كه بوسيله كاسه نمدهاي ثانويه حمل شده اند فضاي بالاي كاسه نمد اوليه را پر مي كند هنگامي كه پيستونها دوباره بطرف سيلندر حركت مي كنند ، روغن اضافي ارتفاع پدال را زياد خواهد نمود.اين امر يك فاكتور جهت ايمني در سيستم ترمز مي باشد.وقتي ترمز ها در حالت عادي هستند پيستونهاي سيلندر اصلي به حال نرمال برميگردند پيستونها به سيلندر هاي چرخ برمي گيردند.يان امر روغن اضافه را به مخزن دورن مجراي متعادل كننده بر ميگرداند.مجراي متعادل كننده راهي براي وارد يا خارج شدن روغن از سيستم هيدروليكي است در هنگامي كه روغن بر اثر تغيير دما انبساط يا انقباض مي يابد.

كفشكهاي ترمز:
همانطور كه اشاره شد كفشكها از جنس فلز هستند كه به يك لنت محكم وصل شده اند.لنت بايد بادوام باشد در طي يك ترمز شديد،كفشكها ممكن است بر درام توسط نيرويي معدل 1000 پوند (Kg453) فشرده گردند.از آنجايي كه اصطكاك با بار افزايش مي يابد اين امر يك كشش اصطكاكي روي درام ترمز توليد ميكند كه باعث اعمال ترمزي قوي بر روي چرخها مي گردد.همچنين مقدار

زيادي گرما توسط اصطكاك بين كفشك ها و درام توليد ميشوند.وقتي دو دست بشدت بهم ماليده ميشود گرم ميشود .متشابهاً وقتي كه درام به كفشك ماليده ميگردد هر دو گرم ميشوند در واقع در طي ترمز شديد ممكن است حرارت به 500 درجه فارنهايت برسد.مقداري از اين حرارت از طريق لنت هاي ترمز به كفشكها و صفحه ترمز انتقال مي يابد ،‌و از آنجا به هواي اطراف منتقل مي گردد.ولي بيشتر آن توسط ديسك با درام ترمز جذب ميگردد.بعضي درامهاي ترمز پره هاي خنك كننده دارند تا گرما را سريعتر برطرف نمايند.ديسك در دو طرف خود حفره هايي دارند.در اين محل

پره هايي براي بر طرف كردن گرما وجود دارد ئماي بالا به علت سوزاندن ،براي ترمز ها مضر است.همچنين با درام ها ئانت هاي گرم عمل ترمز اثر كمتري دارد و اين دليل قطع ترمز وقتي كه آنها بمدت طولاني و به طور مداوم مثل پايين آمدن از كوه استفاده شوند مي باشد.معمولاً پيستوها در سيلندر هاي چرخ ،‌چرخهاي جلو بزرگتر هستند علت اين است كه وقتي ترمز اعمال مي شود ،‌حركت ماشين به سمت جلو بيشتر وزن را بر روي چرخهاي جلو مي اندازد.بنابراين نيروي بيشتري بايد توسط ترمز هاي چرخهاي جلو جهت متوازن نمودن عمل ترمز اعمال مي گردد.فشار هيدروليكي از سيلندر اصلي ،بين دو پيستون اعمال شده و پيستون را به بيرون مي راند.سپس پين هاي فعال كننده به كفشك ترمز فشار وارد ميكنند و آنها را تحت تماس با درامهاي ترمز قرار ميدهند.هاي پيستون طوري شكل گرفته اند كه فشار هيدروليكي آنها را محكم به دبواره سيلندر چرخ مي فشارد اين امر يك آب بندي خوب را مهيا مي سازد كه روغن را در سيلندر نگه مي دارد.در خط برگشت

وقتي پاهاي راننده از پدال ترمز برداشته شودكشش فنر در اهرم ترمز و فشار فنر مقابل پيستون به سيلندر اصلي حركت ميكند كشش فنر هاي كفشك ترمز ،‌كفشك هاي نرمز را وادار به دور شدن از درام هاي ترم مي كند و بنابراين پيستونهاي سيلندر چرخ را به اين ترتيب روغن از سيلندر هاي چرخ به سيلندر اصلي به هر حالدر سيستم نشان داده شده ؛مقداري فشار در لوله توسط سوپاپ اصلي به هر حال در سيستم نشان داده شده ، مقداري فشار در لوله ها توسط سوپاپ مسدود كننده محبوس مي شود.

فصل دوم
ليست پرسنل غير توليدي

اداري(سرويس دهنده پرسنل)
پشتيباني(سرويس دهنده به توليد)
رديف نام قسمت كد قسمت نام شغل تعداد پرسنل
شرايط احراز

مدرك تحصيلي سابقه كار
1 رياست مدير عامل 1 فوق ليسانس
2 معاونت معاون مدير عامل 1 فوق ليسانس
3 مالي اداري مدير مالي واداري 1 ليسانس
4 مالي و اداري كارشناس 2 ليسانس


5 برنامه ريزي توليد مدير برنامه ريزي و توليد 1 ليسانس
6 برنامه ريزي و توليد كارشناس 3 ليسانس

ليست قطعات محصول
رديف كد قطعه نام قطعه مشخصات فلي با شماره نقشه تعداد در واحد ساده يا مركب ساخت يا خريد محل ساخت يا خريد جنس ابعاد فيزيكي
ط-ع-1 ملاحظه
1 CB-01-001 پوسته سيلندر ترمز 1 ساده ساخت داخلي چدن خاكستري
2 CB-01-002 پيستونهاي داخلي 2 ساده ساخت داخلي فولاد خوش تراش
3 CB-01-003 رينگ لاستيكي 2 ساده ساخت داخلي SBR+NR


4 CB-01-004 گروگيرهاي دو طرف سيلندر 2 ساده ساخت داخلي ‍CR
5 CB-01-005 فنر 1 ساده ساخت داخلي سنتول فولاد فنري
6 CB-01-006 پيچ هواگيري 1 ساده ساخت داخلي فولاد خوش تراش
7 CB-01-007 درپوش بين هواگيري 1 ساده ساخت داخلي پلي اتيلن
8 CB-01-008 درپوش پلاستيكي 1 ساده ساخت داخلي پلي اتيلن
نام محصول:سيلندر ترمز و متعلقات كد: فرم-پ
نام زير متعلقات:
فرم محاسبه مواد اوليه و قطعات مورد نياز


نام محصول: كد: فرم-ث
نام زير مجموعه قطعات:
رديف كد قطعه نام قطعه تعداد در واحد شرح مواد و قطعات مورد نياز مشخصات فني مواد مقدار لازم براي يك قطعه توليد سالانه قطعه مقدار لازم براي توليد سالانه
Ton درصد دور ريزو ضايعات مقدار تعديلي
1 CB-01-001 پوسته سيلندر 1 چدن خاكستري Gr226 210000 46/47 50% 19/71
2 CB-01-002 پيستونهاي لاستيكي 2 فولاد خوش تراش Gr37 420000 54/15 20% 65/18
3 CB-01-003 رينگ لاستيكي 2 SBR+NR Gr4 420000 68/1 5% 764/1
4 CB-01-004 گردگيرهاي دو طرف سيلندر 2 CR Gr3 420000 26/1 5% 313/1
5 CB-01-005 فنر 1 مفتول فولاد فنري Gr5/5 210000 155/1 5% 2128/1
6 CB-01-006 پيچ هوا گيري 1 فولاد خوش تراش Gr5 210000 05/1 20% 26/1
7 CB-01-007 درپوش پيچ هوا گيري 1 پلي اتيلن Gr9/0 210000 189/0 5% 1985/0
8 CB-01-008 درپوش لاستيكي 1 پلي اتيلن Gr3/0 210000 163/0 5% 0662/0


ليست مواد اوليه و قطعات خريدني مورد نياز
نام محصول:سيلندر ترمز كد: فرم-ج
رديف شرح مواد و قطعات مشخصات فني مقدار سالانه
Ton نوع واحد بار Gr ابعاد استاندارد واحد بار(ط-ع-1) مقدار در واحد بار سياست خريد بهاي واحد
ريال بهاي كل
1 چدن خاكستري Ccz0 94/71 2/0 داخلي 8000
2 فولاد خوش تراش 65/18 2/0 داخلي 6000
3 SBR+NR 764/1 2/0 داخلي 10000
4 CR 323/1 2/0 داخلي 4000
5 مفتول فولاد فنري 2829/1 2/0 داخلي 8000
6 پلي اتيلن 2947/0 2/0 داخلي

 

 


ليست مواد اوليه و قطعات خريدني مورد نياز
رديف شرح مواد و قطعات مشخصات فني مقدار سالانه(تن) نوع واحد بار ابعاد استاندارد واحد بار (ط-ع-1) مقدار در واحد بار سياست خريد بهاي واحد(ريال) بهاي كل(ريال)
1 چدن خاكستري CCZO 71.9 Kg خريد داخلي 8000 57.52*107


2 فولاد خوش ترش 18.65 Kg خريد داخلي 6000 11.946*107
3 SBR+NR 1.764 Kg خريد داخلي 10000 17.46*106
4 CR 1.323 Kg خريد داخلي 10000 23.23*106
5 مفتول فولاد فنري 1.2528 Kg خريد داخلي 4000 48.512*105
6 پلي اتيلن 0.2647 Kg خريد داخلي 8000 21.176*105
نام محصول:سيلندر ترمز كد:CB01000 فرم-ث

نام محصول:سيلندر ترمز
رديف كد قطعه نام قطعه تعداد در واحد شرح مواد و قطعات مورد نياز مشخصات فني مواد مقدار لازم براي يك قطعه(گرم) توليد سالانه قطعه مقدار لازم براي توليد سالانه(تن) درصد دور ريز و ضايعات مقدار تعديلي(تن)
1 CB01001 پوسته سيلندر 1 چدن خاكستري CCZO 227 210000 46/47 50% 19/71
2 CB01002 پيستوهاي داخلي 2 فولاد خوش تراش 37 420000 54/15 20% 65/18
3 CB01003 رينگ لاستيكي 2 SBR+NR 4 420000 68/1 5% 764/1
4 CB01004 گروگير هاي دو طرف سيلندر 2 C

R 3 420000 26/1 5% 213/1
5 CB01005 فنر 1 مفتول فولاد فنري 5/5 210000 155/1 5% 2128/1
6 CB01006 پيچ هواگيري 1 فولاد خوش تراش 5 210000 05/1 20 26/1
7 CB01007 درپوش يچ هواگيري 1 پلي اتيلن 9/0 210000 189/0 5% 1985/0
8 CB01008 درپوش لاستيكي 1 پلي اتيلن 3/0 210000 063/0 5% 0662/0

فرآيند عمليات
نام كارخانه: نام محصول اصلي:سيلندر ترمز و متعلقات كد:CB-01-000
نام محصول مورد بررسي: سيلندر ترمز نام قطعه مورد بررسي:پوسته سيلندر ترمز
رديف مرحله شرح عمليات ماشين ابزار آلات زمان استاندارد دقيقه ظرفيت ماشين در ساعت احتياجات جزئيات هر مرحله ساخت
تعداد ماشين تعداد كارگر فضاي مورد نياز
1 ريخته گري كوذره ذوب حرارتي صفحه بدل و قاب 24 81 1 1 4*3*5
2 پليسه گيري شات پلاست سگ دستي 9 1 1 4*5/7*5/7
3 تراشكاري ماشين تراش فيكسچر 30 12 12 2*36*48
4 فرز كاري فرز ابزار مجراي 10 4 4 3*4/9*4/9
5 خزينه كاري خزينه - 5 2 2 5/0*2*2
6 برتو كاري برتو - 5 2 2 5/0*2*2
7 هومنينگ هومنينگ - 10 4 4 3*10*10 عمليات هومنينگ در دو مرحله انجام مي گيرد


جدول فرآيند عمليات
نام كارخانه: نام محصول اصلي: كد:
نام محصول مورد بررسي: نام قطعه مورد بررسي:رينگ پلاستيكي
رديف مرحله شرح عمليات ماشين ابزار آلات زمان استاندارد دقيقه ظرفيت ماشين در ساعت
احتياجات جزئيات هر مرحله ساخت
تعداد ماشين تعداد كارگر فضاي مورد نياز
1 پرس پخت پرس پخت قالب 3 3 3*12*12
2 بازرسي


جدول فرآيند عمليات
نام كارخانه:
نام محصول اصلي: كد:
نام محصول مورد بررسي:
نام قطعه مورد بررسي:پيستونهاي داخلي
رديف مرحله شرح عمليات ماشين ابزار آلات زمان استاندارد دقيقه ظرفيت ماشين در ساعت
احتياجات جزئيات هر مرحله ساخت


تعداد ماشين تعداد كارگر فضاي مورد نياز
1 سري تراش سري تراش (مخصوص پيستون) - 4 4 3*14*14
2 بازرسي

جدول فرآيند عمليات
نام كارخانه:
نام محصول اصلي: كد:
نام محصول مورد بررسي:
نام قطعه مورد بررسي:گروگيرهاي دو طرف سيلندر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید